Saturday, February 13, 2016 HOME | E-PAPER ARCHIVES | CONTACT | TARIFF   > FONT HELP

Select City:        Select Category : 


City: Hyderabad Category: Second Sale
We Purchase all Old Furniture A/C UPS Battery House/ Office Hotel A to Z Cars also Purchase. Call: 9949501783/ 9393235632

City: Hyderabad Category: Furniture
We Purchase A/C UPS Battery Generator Geyser Computer & Iron Scrap Wirring all Vessels Electricals Item all Furniture Etc Resnable Rate Ph: 9346892795.

City: Hyderabad Category: Yoga
! Learn Yoga at your home, General & Therapy classes available. Weight/ Inch loss or gain B.P, Sugar, Migraine. Indigestion, Joint pains, Back pain cure through Yoga. Ph:9959366372. (04/08/2012)

City: Vijayawada Category: Security Alarams
! Ÿí¢’¹-ÅŒ-¯Ã© ÊÕ¢œË ª½Â¹~-ºÂ¹× OÕ ƒ@Á}¹×, „Ãu¤Äª½ ®¾¢®¾n-©Â¹× ®¾Õª½Â¹~ Æ©Ç-ª½«á ®Ï®¾d-„þÕqÊÕ Æ«ÕJa X¾ÜJh ª½Â¹~º ¤ñ¢Ÿ¿¢œË. ‚šð-¤¶ò¯þ œ¿§ŒÕ-©ªý ŸÄyªÃ 30 ¤¶ò¯þqÂ¹× OÕ „êá®ýÅî ¹~º¢©ð ®¾«Ö-Íê½¢. «Ö«Ÿ¿l ¯ç©-®¾J ͵ÃKb©Õ ©ä«Û. ®¾Õª½Â¹~ å®Â¹Øu-JšÌ ®Ï®¾d„þÕq 宩ü ¯ç¢. 9395518955.(04/08/12)
feelgoodbusiness@yahoo.com

City: Vijayawada Category: CC Camera System
! ®Ï.®Ï. é„äÕ-ªÃ©Åî OÕ ƒ@Á}¹×, „Ãu¤Ä-ª½-®¾¢-®¾n-©Â¹× EX¶¾Ö X¾ª½u-„ä-¹~º, JÂÃ-Jf¢’û ²ù¹ª½u¢. ©ä˜ã®ýd „çjªý-©ã®ý ®Ï®¾d„þÕ ŸÄyªÃ OÕ „Ãu¤Äª½ ®¾¢®¾nÊÕ ƒ¢šË ÊÕ¢œË X¾J-Q-L¢Íä ²ù¹ª½u¢. ‡{Õ-«¢šË ƒ¢{-éªošü G©Õq ©ä«Û. ®¾Õª½Â¹~ å®Â¹Øu-JšÌ ®Ï®¾d„þÕq ¤¶ò¯þ ¯ç¢. 9395518955.(04/08/12)
feelgoodbusiness@yahoo.com

City: Hyderabad Category: Repairs
! Chairs Repair,Office Chairs,Executive Chairs,Imported Chairs. All types of chairs can be repaired here.we can change Rexine,cloth and parts. Contact :- 9248577679,9133900476,8801003960. (02/08/12)

City: Hyderabad Category: Loans
! We arrange Gold Loans at low rate of Interest, higher rate per gram, take over, Release & Gold Buyers also. Contact: 9640627422 (16/07/2012)

City: Hyderabad Category: Financial Services
! Personal Housing, Construction, Abroad Education, takeover, industrial loans & any type of financial advise - 9346494456 (14-07-2012)
21557918s@gmail.com

City: Hyderabad Category: Loans
! Income Tax filling & any type of Accounts Firm Reg.s All Tax Reg.s any type of Consultancy call me - 9346494456.(14-07-2012)
21557918s@gmail.com
 
 
 
 
 
Copyright © 2012 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net