For Advertising Click Here

Tuesday , September  2 , 2014  19  hrs  IST

Feedback

ETV PROGRAMME GUIDE
-¿-§Õ¢
06:00 ªÃ-µ¿Ê  
06:30 ÆÊo-ÄÅ  
07:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
07:30 ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh ---«Õ¢¹-@Á-ê½¢ -Æ-ÊÕ¹Ø-L¢-ÍÃ-©¢-ä...---X¾-§Ö-ºÇ-EÂË '-ʹ~--Å¢Ñ -¤Ä-«á-Èu¢...
08:30 ÇM-«Ûþ ãjþÕ  
09:00 ¨¯Ã¿Õ ®ÏE«Ö X¾-«ªý ²Ädªý 'X¾-«-¯þ ¹-©Çu-ºýÑ --Êt- C-¯î-Åq-« ÂÃ-ÊÕ¹....
'®¾Õ²Äy¹-Å¢Ñ
X¾µÄÊ ÅêÃ-¹º¢
--X¾-«-¯þ ¹-©Çu-ºý, -ä-«-§Ö-E  
-«Õ-µÄu£¾Ço¢
12:00 ÆGµ'-ª½Õ*Ñ æX¹~-Â¹×©Õ ÂîJÊ «¢{ -'-²ò--§Ö -«Õ¢-ÍÖ-J-§ÖÑ, ¹Õ-þ X¶¾Û-þ '-«Õª½-«ÕªÃ-© -¦-Kp´Ñ, ''«ÜJÑÑ¢Íä «¢{ '-Âùª½ÂÃ-§Õ -²ùp-üq éªj®ýÑ, '-Âùª½ÂÃ-§Õ -«Õ²Ä-©Ç X¾Û-©Õ®¾ÕÑ, ŧ֪½Õ Íäæ® NµÄÊ¢. ¢Ë-Lx-¤Ä-CÂÌ X¾-§çÖ-¹-X¾ä «¢Ë¢Ë *Ç©Õ.
01:00 ²Ädªý «Õ£ÏÇ@Á (çÕà êþÕ ³ò)
02:00 ÆGµ-æ¹¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
02:30 ¿ä µÄª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
03:00 Æ¢ÅÓ-X¾Ûª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
03:30 äÕX¶¾Õ-«Ö©  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ) (JXÔü) 
²Ä-§Õ¢-Å¢
04:00 PȪ½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü, JXÔü)
04:30 ¦-ª½l®ýh (--È-ŪÃoÂú ÂÃçÕÎ ³ò Ð JXÔü) 
06:00 --èãj £¾Ç-ÊÕ-«Ö-¯þ  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
ªÃ-A
06:30 PȪ½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
07:00 ¦µÇªÃu-«ÕºË  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
07:30 «ÕÊ®¾Õ «Õ«ÕÅ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
08:00 ²ÄyA-*-ÊÕ-¹שՠ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
08:30 äÕX¶¾Õ-«Ö©  (çjM ®ÔJ-§Õ©üþ)
09:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
09:30 ÃþÐ2 («Ö¢* ÂËÂú Íäa êþÕ ³ò) 
10:45 '®¾ª½Ä ®¾ª½-ÄÃÑ (ÂÃçÕÎ ¤òÃþÕ)

 
¨--Ì-O -¢---µ¿--X¾-ä-¬ü Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö 
--èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 -¤Äª½n-¯Ã ®¾-«Õ-§Õ¢ 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -D ®¾¢¹-A 
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
04-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30: Bª½n-§ÖÅ 
-Q -Æ-¾d -N-¯Ã-§Õ¹ -¿ª½z-Ê¢ 
(¹-ºX¾-A -Ê-«ªÃ-ÅÕ-© -X¾-Åäu¹¢) 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ - 
05-30 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A 
12-00- -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 

 
¨--Ì-O --Åç-©¢Ã-º Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö -- 
èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 §á« 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 ¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -D ®¾¢¹-A 
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30: Bª½n-§ÖÅ 
-Q ®Ï-Cl´ -N-¯Ã-§Õ¹ ®¾£ÏÇ-Å ®¾ª½y-ä-«-Åà êÂ~-Å¢, 
-®Ïd-¯þ, 
-Æ-çÕ-JÂà
04-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ - 
05-30 -Æ¢Å-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
 
07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A 
12-00- -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 

 
¨ÌO ª½Öl ͵ïç©ü Âê½u-¹-«Ö©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
6-00 -ÊÖªÃ-E çÕ£¾Ç-X¶Ï-©ü 
6-30 --î -ª½Öl ®Ô-ü-¯ä 
7-00 -----È-¦ªý-¯Ã-«Ö(ÊÖu®ý) 
7-30 -Æ-©Ç-NÕ -«Õ¢-ªý 
8-00 ---Ç®ý ¦ÇÅý 
8-30 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-Ð-E-²Äy¯þ 
9-00 çªáM ¤òâX¾çÖ-¾¯þ 
9-05 C-©üæ® 
10-00 -Ȧªý- Ç®ý Ê-ªý -Ç®ý 
10-30 -§á-«- ¦µÇª½-Åý 
11-00 ----ã-L-¦Ç¢-þ 
11-30 --©-b-Åý
12-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
12-30 £¾Ç-þÕ £¾Çô¢ê ÂÃ-þÕ-§Ö-¦ü 
1-00- -ä-©ü -ä-©ü -äÕ 
2-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
2-30 §äÕå£jÇ -¦Ç-M-«Û-þ 
3-00 -X¶¾Õ--©ü ®¾ªÃ 
4-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
4-30 -§äÕ å£jÇ -¦Ç-M-«Û-þ 
5-00 --壾Ç-Åý & ->¢-¿-U 
5-30 îx-¦-©ü -ã-M-«Ö-©ü 
6-00 --Ȧªý- Ç®ý -Ê-ªý -Ç®ý 
6-30 Æ--¦ü -¿Õ-E-§Öþ 
7-00 ÂÃ-Qtªý -¦Õ-©ã-Ë-¯þ 
7-30 Ç®ý-¦ÇÅý (ÊÖu®ý) 
8-00 ®¾-©Ç-þÕ -Ê-«Õæ®h 
9-00 9PM È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
9-30 --Vªýt ÂË --IJÄh-¯þ 
10-00 --©ÇNÕ- «Õ-¢ªý- 
10-30 -¹ÕX¶¾h¹Õ 
11-00 --ÆÄ 
11-30 ®¾Õ--J^´§çÖ¢æ® --ê 
12-00 --îx-¦-©ü -ã-M-«Ö---©ü 
12-30 -ã-L-¦Ç¢-þ 
1-00 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-Ð -E-²Äy¯þ 
1-30 X¶¾¾ªÃt-¯þ---ÐÐ --©Ç£ÏÇ 
2-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
2-30 -C-©üæ® 
3-30 --Vªýt ÂË --IJÄh-¯þ 
4-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
4-30- -Æ-Ä, 
5-00- -©-b-Åýþ 
5-30 -壾Ç-Åý & ->¢-¿-U 

Home