For Advertising Click Here

Thursday , September  18 , 2014  5  hrs  IST

Feedback

ETV PROGRAMME GUIDE
-¿-§Õ¢
06:00 ªÃ-µ¿Ê  
06:30 ÆÊo-ÄÅ  
07:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
07:30 ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh ªÃ£¾Ý, êÂ-ÅÕ -î-³Ä-©Õ -Åí-©Ã-©¢-ä... '¹ª½Õ-¿ X¾--ÍaÑ-ÊÕ -µ¿-Jæ®h... ---¿ÂË~-º -C-Â¹× ®Ï¢£¾Ç-Äyª½¢ -¢-ä...
08:30 ÇM-«Ûþ ãjþÕ  
09:00 ¨¯Ã¿Õ ®ÏE«Ö '-«Ö-«Ü-J -«ÖªÃ-VÑ 
X¾µÄÊ ÅêÃ-¹º¢: 
ƪ½Õb--¯þ, -²ù¢-¿ª½u 
-«Õ-µÄu£¾Ço¢
12:00 ÆGµ'-ª½Õ*Ñ æX¹~-Â¹×©Õ ÂîJÊ «¢{ 'ªÃ-èü-«Ö X¾---Foªý ¹-KÑ, ®Ôyüq Æ¢þ ²ÄoÂúq 'ÂîÂî --¦ä®Ï-¯þ -¦-Kp´Ñ, ''«ÜJÑÑ¢Íä «¢{ '-Æ-N-§Õ-©üÑ, '-ƪ½-Ë ÂÃ-§Õ -«-¿ ¹-KÑ, ŧ֪½Õ Íäæ® NµÄÊ¢. ¢Ë-Lx-¤Ä-CÂÌ X¾- §çÖ-¹-X¾ä «¢Ë¢Ë *Ç©Õ.
01:00 ²Ädªý «Õ£ÏÇ@Á (çÕà êþÕ ³ò) 
02:00 ÆGµ-æ¹¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
02:30 ¿ä µÄª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
03:00 Æ¢ÅÓ-X¾Ûª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
03:30 äÕX¶¾Õ-«Ö©  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ) (JXÔü) 
²Ä-§Õ¢-Å¢
04:00 PȪ½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü, JXÔü)
04:30 ÅÄÇ  (ÂÃçÕÎ Ð ³ò Ð JXÔü) 
06:00 -èãj £¾Ç-ÊÕ-«Ö-¯þ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
ªÃ-A
06:30 PȪ½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
07:00 ¦µÇªÃu-«ÕºË  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
07:30 «ÕÊ®¾Õ «Õ«ÕÅ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
08:00 ²ÄyA-*-ÊÕ-¹שՠ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
08:30 äÕX¶¾Õ-«Ö©  (çjM ®ÔJ-§Õ©üþ)
09:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
09:30 µÎÐW-E-§Õªýq  'ÈÅ-ªÃoÂú ÂËþqÅî Â˪ÃÂú įþq ³òÑ 
10:45 '®¾ª½Ä ®¾ª½-ÄÃÑ (ÂÃçÕÎ ¤òÃþÕ)

 
¨--Ì-O -¢---µ¿--X¾-ä-¬ü Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö 
-èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 -¤Äª½n-¯Ã ®¾-«Õ-§Õ¢ 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -D ®¾¢¹-A 
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
04-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30: Bª½n-§ÖÅ 
-Q -N-¯Ã-§Õ¹ -«Õ¢-Cª½¢, 
¹-ºX¾-AX¾Ü-©ä, 
-«Õ£¾ÉªÃ-¾Z 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ - 
05-30 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A 
 
12-00- -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 

 
¨--Ì-O --Åç-©¢Ã-º Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö -- 
èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 §á« 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 -¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 -®¾Õ-&-¦µ¼-« 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -D ®¾¢¹-A 
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30: Bª½n-§ÖÅ 
-Q -Æ-Ê¢-ÅX¾-¿t-¯Ã-¦µ¼ ²Äy-NÕ --©-§Õ¢, 
-Æ-Ê¢-Å-T-J, 
ª½¢Ãéª---Ëf ->-©Çx 
04-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ - 
05-30 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
 
07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A 
12-00- -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 

 
¨ÌO ª½Öl ͵ïç©ü Âê½u-¹-«Ö©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
6-00 çÕ£¾Ç-X¶Ï-©üÐ-Ð-¾«Ö 
6-30 --î -ª½Öl ®Ô-ü-¯ä 
7-00 -----È-¦ªý-¯Ã-«Ö(ÊÖu®ý) 
7-30 -Æ-©Ç-NÕ -«Õ¢-ªý 
8-00 ---Ç®ý ¦ÇÅý 
8-30 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-Ð-E-²Äy¯þ 
9-00 çªáM ¤òâ 
X¾çÖ-¾¯þ 
9-05 C-©üæ® 
10-00 Ȧªý- Ç®ý Ê-ªý-Ç®ý
10-30 -§á-«- ¦µÇª½-Åý 
11-00 ----ã-L-¦Ç¢-þ 
11-30 -©-b-Åý 
12-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
12-30 -²Ä Âõ-¯þ å£jÇ 
1-00- -ä-©ü -ä-©ü --äÕ 
2-00 Ȧªý¯Ã-«Ö (ÊÖu®ý) 
2-30 -Ì --X¶ý ----©ãjX¶ý 
4-00 Ȧªý¯Ã-«Ö (ÊÖu®ý) 
4-30 §äÕ -å£jÇ -¦Ç-M-«Û-þ 
5-00 -壾Ç-Åý & ->¢-¿-U 
5-30 --îx-¦-©ü -ã-M-«Ö---©ü 
6-00-- Ȧªý- Ç®ý -Ê-ªý -Ç®ý 
6-30 Æ--¦ü -¿Õ-E--§Ö 
7-00 ÂÃ-Qtªý- ÊÖu®ý 
7-30 Ç®ý-¦ÇÅý (ÊÖu®ý) 
8-00 ®¾-©Ç-þÕ -Ê-«Õæ®h 
9-00 9PM È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
9-30 Vªýt ÂË --IJÄh-¯þ 
10-00 --©ÇNÕ- «Õ-¢ªý- 
10-30 -骣¾Ç-ÊÕ-«Ö - ->¢-¿--U 
11-00 ---Ä 
11-30 ®¾Õ--J^´§çÖ¢æ® --ê 
12-00 --îx-¦-©ü -ã-M-«Ö---©ü 
12-30 ----ã-L-¦Ç¢-þþ---- 
1-00 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-Ð-E-²Äy¯þ 
1-30 X¶¾¾ªÃt-¯þ---Ð Ð --©Ç£ÏÇ 
2-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
2-30 -C-©üæ® 
3-30 -Vªýt ÂË --IJÄh-¯þ 
4-00 -È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
4-30 -Æ-Ä 
5-00- --©-b-Åý 
5-30 壾Ç-Åý & ->¢-¿-U 

Home