For Advertising Click Here

Saturday , October  25 , 2014  6  hrs  IST

Feedback

ETV PROGRAMME GUIDE
-¿-§Õ¢
06:00 -ªÃ-µ¿-Ê
06:30 ÆÊo-ÄÅ  
07:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
07:30 ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh: -¦£¾Çt--Q -Íù¢--Ë Âî-ä-¬Áyª½ªÃ-«Û -X¾-«-Í-Ê¢... -«áÂ¹× -OÕ-¿ X¾Û-{Õd-«Õ-Ía -¢-ä... ÂÃ-Kh¹¢-©ð - 
P-êÃ-µ¿-Ê -----Íäa X¶¾-L-ÅÃ-©Õ...
08:30 ÇM-«Ûþ ãjþÕ 
09:00 ¨¯Ã¿Õ ®ÏE«Ö:  ---§Õ-Ê ÂË-¿lª½Õ 
X¾µÄÊ ÅêÃ-¹º¢: 
--¹X¾-A-¦Ç-¦Õ, ª½-«Õu¹%--¾g
-«Õ-µÄu£¾Ço¢
12:00 ÆGµ-'ª½Õ*Ñ:  æX¹~-Â¹×©Õ ÂîJÊ «¢{ 'îª½Õ -*¹×-¿Õ ÂÃuéª-ü -äX¾Û-¿ÕÑ, ®Ôyüq Æ¢þ ²ÄoÂúq '®Ôy-ü ÂÃ-ªýo Âí-¦s-J £¾Ç---©ÇyÑ, ''-«ÜJÑÑ¢Íä «¢{ '-²ò-§Ö-ç-èü -åX¶j-þ éªj®ýÑ, '-²ò-§ÖÐ65Ñ, ŧ֪½Õ Íäæ® NµÄÊ¢. ¢Ë-Lx-¤Ä-CÂÌ X¾-§çÖ-¹-X¾ä «¢Ë¢Ë *Ç©Õ. 
01:00 ²Ädªý «Õ£ÏÇ@Á  (çÕà êþÕ ³ò) -- 
02:00 ÆGµ-æ¹¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
02:30 ¿ä µÄª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
03:00 Æ¢ÅÓ-X¾Ûª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
03:30 äÕX¶¾Õ-«Ö© (JXÔü)

 
-²Ä-§Õ¢-Å¢
04:00 PȪ½¢ (JXÔü)
04:30 ¤Ä¿ÕÅà B§Õà  (JXÔü) -- 
06:00 -èãj £¾Ç-ÊÕ-«Ö-¯þ  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
06:30 PȪ½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
ªÃ-A
07:00 ¦µÇªÃu-«ÕºË  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
07:30 «ÕÊ®¾Õ «Õ«ÕÅ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
08:00 ²ÄyA-*-ÊÕ-¹שՠ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
08:30 äÕX¶¾Õ-«Ö©  (çjM ®ÔJ-§Õ©üþ)
09:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
09:30 -Âúq--Ç --¦ª½l®ýh:  (--¯Ã-¯þ ²ÄdXý ÂÃ-çÕ-Î -³ò) 
10:45 '®¾ª½Ä ®¾ª½-ÄÃÑ (ÂÃçÕÎ ¤òÃþÕ)

 
¨--Ì-O -¢---µ¿--X¾-ä-¬ü Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
0-5-30 Å-«Õ-²ò-«Ö 
--èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 -¤Äª½n-¯Ã ®¾-«Õ-§Õ¢ 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-30: ----®¾Õ-&-¦µ¼-« 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 D ®¾¢¹A!
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 -----¨ÌO 360 0 
02-00 -----®¾--" 
02-30 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -----®¾--" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30- ----®¾Õ-&-¦µ¼-«
04-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30: Bª½n-§ÖÅ: 
---Q -²ò-«Õ¯Ã----±ää-¬Áyª½ ²Äy-NÕ 
--©-§Õ¢, ²ò-«Õ-¯Ã-±þ, ¹Õ-ªÃ-Åý 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
05-30 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
06-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ
07-00 ----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 X¾A-µ¿yE 
09-30 §á« 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 --------D ®¾¢¹-A

 
¨--Ì-O --Åç-©¢Ã-º Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö 
--èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 -§á« 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30: ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ®¾Õ&-¦µ¼« 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -D ®¾¢¹-A
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30: Bª½n-§ÖÅ: 
-Q -Hµ-«Õ -¬Á¢Â¹ª½ -èðu-A--Jx¢¹ 
êÂ~-Å¢, Hµ-«Õ -¬Á¢Â¹ª½¢, 
-«Õ£¾ÉªÃ-¾Z 
04-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30: ®¾Õ&-¦µ¼« 
05-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
05-30 -Æ¢Å-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30: ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A

 
¨ÌO ª½Öl ͵ïç©ü Âê½u-¹-«Ö©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
6-00 çÕ£¾Ç-X¶Ï-©üÐ-Ð-¾«Ö 
6-30 X¶¾¾ªÃt-¯þ---ÐÐ --©Ç£ÏÇ 
7-00 -----È-¦ªý-¯Ã-«Ö(ÊÖu®ý) 
7-30 -Æ-©Ç-NÕ -«Õ¢-ªý 
8-00 ---Ç®ý ¦ÇÅý 
8-30 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-Ð -E-²Äy¯þ 
9-00 çªáM ¤òâ 
X¾çÖ-¾¯þ 
9-05 C-©üæ® 
10-00 -Ȧªý å®p-¾-©ü 
10-30 -§á-«- ¦µÇª½-Åý 
11-00 ----ã-L-¦Ç¢-þ 
11-30 -©-b-Åý 
12-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
12-30 Æ-Ä 
1-00 -ä-©ü -ä-©ü -äÕ 
2-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
4-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
5-00 -Ç-ÊÖ-¯þ ÂË -¦Ç-Åý 
6-00 --î -ª½Öl ®Ô-ü-¯ä 
6-30 -Æ--¦ü -¿Õ-E-§Ö
7-00 ÂÃ-Qtªý --ÊÖu®ý 
7-30 Ç®ý-¦ÇÅý (ÊÖu®ý) 
8-00 £¾Ç-«Öêª --«Õå®j-©ü 
9-00 9PM -È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
9-30 --VªýtÂË -¿²Äh-¯þ 
10-00 --©ÇNÕ- 
«Õ-¢ªý-(ÊÖu®ý) 
10-30 --Xý -»ªý -£¾Ç-þÕ 
11-30 ®¾Õ--J^´§çÖ¢æ® --ê
12-00 --îx-¦-©ü -ã-M-«Ö---©ü 
12-30 ----ã-L-¦Ç¢-þ 
1-00 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-Р
-E-²Äy¯þ 
1-30 -X¶¾ªÃt-¯þ -¨ --©Ç£ÏÇ 
2-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
2-30 -C-©üæ® 
3-30 Vªýt ÂË --IJÄh-¯þ- 
4-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
4-30 -»ªý X¶Ï-©üt -¦-F 
5-00 ©-b-Åý 
5-30 £¾Ç-þÕ £¾Çô¢ê 
ÂÃ-þÕ-§Ö-¦ü

Home