For Advertising Click Here

Wednesday , April  1 , 2015  10  hrs  IST

Feedback

ETV PROGRAMME GUIDE
-¿-§Õ¢
06:00 ªÃ-µ¿Ê  
06:30 ÆÊo-ÄÅ  
07:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
07:30 ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh ---ÂÃ-Kh¹ -¦£¾Ý-@Á -\ÂÃ-¿---P -¤Ä-«á-Èu¢... ¹×-- î-¾¢ -Åí-©Ã-©¢-ä... -\ ªÃ--P --Ã-JÂË -\ -CÂ¹× ¹%£¾É-©Õ -Æ-ÊÕ¹Ø-©¢...? .
08:30 ÇM-«Ûþ ãjþÕ  
09:00 ¨¯Ã¿Õ ®ÏE«Ö ²Ä-«Ö-ÊÕu-¿Õ
X¾µÄÊ ÅêÃ-¹º¢: -¹X¾-A-¦Ç--¦Õ, ÂÃ-«Õo-è㪸½t-©Ç-E
-«Õ-µÄu£¾Ço¢
12:00 ÆGµ'-ª½Õ*Ñ '-«Õ-Ê®¾Õ -«Õ-«Õ-ÅÑæX¶¢ -'-Æ®Ït-ÅÑ, '-©-L-ÅÑ -«á-Èu -Æ-A--±¿Õ-©ÕÃ, -N--§Õ-Ã-¿-©ð- --J-T-Ê '-Q-«Õ-A -Æ-Gµ'ª½Õ-*Ñ -¤ò--Ì--©ð
-N--§Õ-Ã-¿ -«-E--Å--©Õ -Íä®Ï-Ê å®p-¾-©ü -«¢-{-©Õ '--©Ö-¦Öéª-©ÕÑ, ÂÃuXÏq¹¢ 65Ñ, '-«Õ-¾à-þÕ -«á-ÊÂÃ-¿ ¹Õ-Vb¹ت½Ñ, 骮ÏXÏ -X¶ý -C -ä '-Æ-{Õ¹×-© X¾Û-L£¾Çôª½Ñ Å-§Öª½Õ -Íäæ® -N-µÄ-Ê¢.
01:00 ²Ädªý «Õ£ÏÇ@Á (çÕà êþÕ ³ò)
02:00 ÆGµ-æ¹¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
02:30 -Æ-ÅÃh-J¢-ËÂË -Ä-êª-C  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
03:00 ---¿-ä --µÄª½¢  (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
03:30 äÕX¶¾Õ-«Ö© (JXÔü)
²Ä-§Õ¢-Å¢
04:00 PȪ½¢ (JXÔü)
04:30 ¦-ª½l®ýh  (--È-ŪÃoÂú ÂÃçÕÎ ³ò Ð JXÔü)
06:00 --èãj £¾Ç-ÊÕ-«Ö-¯þ  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
06:30 PȪ½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
ªÃ-A
07:00 -Æ-©Ç-çá-¿-©ãj¢-C  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
07:30 «ÕÊ®¾Õ «Õ«ÕÅ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
08:00 ²ÄyA-*-ÊÕ-¹שՠ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
08:30 äÕX¶¾Õ-«Ö©  (çjM ®ÔJ-§Õ©üþ)
09:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
09:30 ª½Õ-«Õt¢-C -¯Ã-¿¢:  -çÕ-©ð-Ë -¦£¾Çt '-«Õ-ºË-¬Áª½tÑ ®¾yª½ -N-¯Ãu²Ä-©-Åî...
10:45 '®¾ª½Ä ®¾ª½-ÄÃÑ (ÂÃçÕÎ ¤òÃþÕ)

 
¨--Ì-O -¢---µ¿--X¾-ä-¬ü Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö
--èðu-Aª½_-«Õ-§Õ
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢
0-6-30 -¤Äª½n-¯Ã ®¾-«Õ-§Õ¢
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ
07-30 ¨ÌO 360 0
08-30 §á«
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢
09-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-«
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢
10-30 ¨ÌO ÇÂÌ®ý
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢
11-30 -D ®¾¢¹-A
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢
01-00 ----¨ÌO 360 0
02-00 -®¾-"
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢
02-35 -®¾-"
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢
03-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-«
04-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30: Bª½n-§ÖÅ 
-¡ -¦µ¼-«ÕªÃ¢-¦ «Õ-©äx-¬Áyª½²Äy-NÕ
--©-§Õ¢ 
ª½-±¿¢ 客-{ªý, -N--§Õ-Ã-¿ 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ - 
05-30 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ
07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢
07-30 ------------D ®¾¢¹-A
08-00 ---¨ÌO 360 0
09-00 -X¾-A-µ¿y-E
09-30 §á«
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢
10-30- -¨ÌO ÇÂÌ®ý
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A
12-00- -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢

 
¨--Ì-O --Åç-©¢Ã-º Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö-- 
èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 §á« 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 ¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -D ®¾¢¹-A 
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30: Bª½n-§ÖÅ
-¡ -«Õ--LxÂê½Õb-ʲÄy-NÕ --©-§Õ¢
®¾-©ä-¬Áyª½¢, -«Õ£¾Ç-¦Ö--¦ü-ʹªý
->-©Çx 
04-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ - 
05-30 -Æ¢Å-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A 
12-00- -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 

 
¨ÌO ª½Öl ͵ïç©ü Âê½u-¹-«Ö©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
6-00 -ÊÖªÃ-E çÕ£¾Ç-X¶Ï-©ü 
6-30 --î -ª½Öl ®Ô-ü-¯ä 
7-00 -----È-¦ªý-¯Ã-«Ö(ÊÖu®ý) 
7-30 -Æ-©Ç-NÕ -«Õ¢-ªý 
8-00 ---Ç®ý ¦ÇÅý 
8-30 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-Ð-E-²Äy¯þ 
9-00 çªáM ¤òâX¾çÖ-¾¯þ 
9-05 C-©üæ® 
10-00 -Ȧªý- Ç®ý Ê-ªý -Ç®ý 
10-30 -§á-«- ¦µÇª½-Åý 
11-00 ----ã-L-¦Ç¢-þ 
11-30 --©-b-Åý 
12-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
12-30 £¾Ç-þÕ £¾Çô¢ê 
ÂÃ-þÕ-§Ö-¦ü 
1-00- -ä-©ü -ä-©ü -äÕ 
2-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
2-30 §äÕå£jÇ -¦Ç-M-«Û-þ 
3-00 -X¶¾Õ--©ü ®¾ªÃ 
4-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
4-30 -§äÕ å£jÇ -¦Ç-M-«Û-þ 
5-00 --壾Ç-Åý & ->¢-¿-U 
5-30 îx-¦-©ü -ã-M-«Ö-©ü 
6-00 --Ȧªý- Ç®ý -Ê-ªý -Ç®ý 
6-30 Æ--¦ü -¿Õ-E-§Ö 
7-00 ÂÃ-Qtªý -¦Õ-©ã-Ë-¯þ 
7-30 Ç®ý-¦ÇÅý (ÊÖu®ý) 
8-00 ®¾-©Ç-þÕ -Ê-«Õæ®h 
9-00 9PM È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
9-30 --Vªýt ÂË --IJÄh-¯þ 
10-00 --©ÇNÕ- «Õ-¢ªý- 
10-30 -¹ÕX¶¾h¹Õ 
11-00 --ÆÄ 
11-30 ®¾Õ--J^´§çÖ¢æ® --ê 
12-00 --îx-¦-©ü -ã-M-«Ö---©ü 
12-30 -ã-L-¦Ç¢-þ 
1-00 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-Ð -E-²Äy¯þ 
1-30 X¶¾¾ªÃt-¯þ---ÐÐ --©Ç£ÏÇ 
2-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
2-30 -C-©üæ® 
3-30 --Vªýt ÂË --IJÄh-¯þ 
4-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
4-30- -Æ-Ä, 
5-00- -©-b-Åýþ 
5-30 -壾Ç-Åý & ->¢-¿-U 

Home