For Advertising Click Here

Friday , July  25 , 2014  6  hrs  IST

Feedback

ETV PROGRAMME GUIDE
-¿-§Õ¢
06:00 ªÃ-µ¿Ê
06:30 ÆÊo-ÄÅ  
07:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
07:30 ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh ¬ÁÙ¹-ê½¢ ÆÊÕ-¹Ø-L¢-ÍÃ-©¢ä... 'ƪ½-Íä-AÑ©ð X¾Û{Õd-«ÕÍa ¢ä... ¢Ë çÕ{x N¾-§Õ¢©ð ¤ÄË¢-ÍÃ-LqÊ Ã®¾Õh... 
08:30 ÇM-«Ûþ ãjþÕ  
09:00 ¨¯Ã¿Õ ®ÏE«Ö X¾«áÈ ¿ª½z-Â¹×¿Õ 'ÂîË ªÃ«Õ-¹%¾gÑ Êt-C-¯î-Åq« ÂÃÊÕ¹... 
'¹L®Ï Ê¿ÕÄl¢Ñ 
X¾µÄÊ ÅêÃ-¹º¢
¡ÂâÅý, ²ù¢¿ª½u 
-«Õ-µÄu£¾Ço¢
12:00 ÆGµ'-ª½Õ*Ñ æX¹~-Â¹×©Õ ÂîJÊ «¢{ '¤ñ{x-ÂÃ§Õ ©Ö «Õ²Ä©ÇÑ, ®Ôyüq Æ¢þ ²ÄoÂúq '°Ë-X¾X¾Ûp ¤Ä¹¢Ñ, ''«ÜJÑÑ¢Íä «¢{ 'èïÊo-ª½«y çèü GJ-§ÖEÑ, '¹J-ä-¤ÄÂ¹× X¾ÍaËÑ Å§Ö-ª½Õ-Íäæ® NµÄÊ¢. ¢Ë-Lx-¤Ä-CÂÌ X¾-§çÖ-¹-X¾ä «¢Ë¢Ë *Ç©Õ. 
01:00 ²Ädªý «Õ£ÏÇ@Á (çÕà êþÕ ³ò) 
02:00 ÆGµ-æ¹¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
02:30 ¿ä µÄª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
03:00 Æ¢ÅÓ-X¾Ûª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
03:30 äÕX¶¾Õ-«Ö© (çjM ®ÔJ-§Õ©þ) (JXÔü) 
²Ä-§Õ¢-Å¢
04:00 PȪ½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü, JXÔü)
04:30 ¤Ä¿ÕÅà B§Õà (JXÔü) 
06:00 ¡Â¹%-¾g-M-©©Õ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
ªÃ-A
06:30 PȪ½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
07:00 ¦µÇªÃu-«ÕºË  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
07:30 «ÕÊ®¾Õ «Õ«ÕÅ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
08:00 ²ÄyA-*-ÊÕ-¹שՠ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
08:30 äÕX¶¾Õ-«Ö©  (çjM ®ÔJ-§Õ©üþ)
09:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
09:30 ÅÄÇ 25 «Õ¢C NÕNÕÂÌ Â¹@Ç-ÂÃ-ª½Õ-©Åî ¹¿Õ-X¾Û¦s ÊNy¢Íä ÂÃçÕÎ ³ò. 
10:45 '®¾ª½Ä ®¾ª½-ÄÃÑ (ÂÃçÕÎ ¤òÃþÕ)

 
¨--Ì-O -¢---µ¿--X¾-ä-¬ü Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö --èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 -¤Äª½n-¯Ã ®¾-«Õ-§Õ¢ 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 ®¾Õ&-¦µ¼« 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -D ®¾¢¹-A 
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
 
04-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30: Bª½n-§ÖÅ 
-Q -Æ-"-©Ç¢-ä-¬Áy-J ---©-§Õ¢, 
-«Õ¢¹-@Á-T-J, ¹Õ¢-{Öª½Õ ->-©Çx 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ - 
05-30 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
-07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A 
12-00- -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 

 
¨--Ì-O --Åç-©¢Ã-º Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
-05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö -- 
èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 §á« 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 -®¾Õ-&-¦µ¼-« 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -D ®¾¢¹-A 
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30: Bª½n-§ÖÅ 
-Q ¹-ÊuÂÃX¾ª½-äÕ--¬Áy-K-ä-N --©-§Õ¢, -«Õ¹h-©ü, -«Õ£¾Ç-¦Ö-¦ü-ʹªý ->-©Çx 
04-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30 ®¾Õ&-¦µ¼« 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ - 
05-30 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A 
12-00- -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 

 
¨ÌO ª½Öl ͵ïç©ü Âê½u-¹-«Ö©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
6-00 çÕ£¾Ç-X¶Ï-©üÐ-Ð-¾«Ö 
6-30 X¶¾¾ªÃt-¯þ---ÐÐ --©Ç£ÏÇ 
7-00 -----È-¦ªý-¯Ã-«Ö(ÊÖu®ý) 
7-30 -Æ-©Ç-NÕ -«Õ¢-ªý 
8-00 ---Ç®ý ¦ÇÅý 
8-30 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-Ð -E-²Äy¯þ 
9-00 çªáM ¤òâ 
X¾çÖ-¾¯þ 
9-05 C-©üæ® 
10-00 -Ȧªý å®p-¾-©ü 
10-30 -§á-«- ¦µÇª½-Åý 
11-00 ----ã-L-¦Ç¢-þ 
11-30 -©-b-Åý 
12-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
12-30 Æ-Ä 
1-00 -ä-©ü -ä-©ü -äÕ 
2-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
4-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
5-00 -Ç-ÊÖ-¯þ ÂË -¦Ç-Åý 
6-00 --î -ª½Öl ®Ô-ü-¯ä 
6-30 -Æ--¦ü -¿Õ-E-§Ö 
7-00 ÂÃ-Qtªý --ÊÖu®ý 
7-30 Ç®ý-¦ÇÅý (ÊÖu®ý) 
8-00 £¾Ç-«Öêª --«Õå®j-©ü 
9-00 9PM-È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
9-30 --VªýtÂË -¿²Äh-¯þ 
10-00 --©ÇNÕ- «Õ-¢ªý-(ÊÖu®ý) 
10-30 --Xý -»ªý -£¾Ç-þÕ 
11-30 ®¾Õ--J^´§çÖ¢æ® --ê 
12-00 --îx-¦-©ü -ã-M-«Ö---©ü 
12-30 ----ã-L-¦Ç¢-þ 
1-00 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-Р
-E-²Äy¯þ 
1-30 -X¶¾ªÃt-¯þ -¨ --©Ç£ÏÇ 
2-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
2-30 -C-©üæ® 
3-30 Vªýt ÂË --IJÄh-¯þ- 
4-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
4-30 -»ªý X¶Ï-©üt -¦-F 
5-00 ©-b-Åý 
5-30 £¾Ç-þÕ £¾Çô¢ê 
ÂÃ-þÕ-§Ö-¦ü 

Home