For Advertising Click Here

Friday , August  29 , 2014  23  hrs  IST

Feedback

ETV PROGRAMME GUIDE
-¿-§Õ¢
06:00 å®q-¾-©ü -ªÃ-µ¿-Ê ---êÂÃ-ºË-¤Ä¹¢-©ð-E --Q -«ª½®Ï-Cl´ -N--¯Ã-§Õ¹ ²Äy-NÕ-Ã-J --©-§Õ¢ -N-¬ì-³Ä-©Õ; -¦£¾Çt--Q ²Ä-«Õ-ä-¿¢ -¾-ºÕt-È-¬Áª½t -X¾-«-Í-Ê¢ '-Q -¹-º-¯Ã-±¿¢ -¦µ¼-èÇ-«Õu£¾Ç¢Ñ, -Q ¹-ºX¾-A ®¾-*a-Ä-Ê¢-¿ ²Äy-NÕ -N-¯Ã-§Õ¹ -Í-N-A -C-Ãu-Q®¾Õq-©Õ.
06:30 ÆÊo-ÄÅ  
07:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
07:30 --Q -N-¯Ã-§Õ¹ -«-Å¢ -----¦£¾Çt--Q -Íù¢-Ë Âîä-¬Áyª½ªÃ-«Û ®¾-¬Ç®ÔY-§Õ¢Ã -Íä®Ï-Ê --Q -N-¯Ã-§Õ¹ -«-Å¢Ñ, ¹-ºX¾-AX¾Ü-èÇ -N--µÄ-Ê¢. 
09:00 ¨¯Ã¿Õ ®ÏE«Ö '®¾Öª½u-«¢-¬Á¢Ñ
X¾µÄÊ ÅêÃ-¹º¢
--ç¢Â¹-ä-¬ü, -OÕ-¯Ã
-«Õ-µÄu£¾Ço¢
12:00 å®q-¾-©ü ÆGµ-'ª½Õ*Ñ ®Ï¢¹ªý '-¬Ç-«-º -¦µÇª½_-NÑ, -«á-Èu -Æ-A-C±Ã, -N-¯Ã-§Õ¹ -Í-N-A --å®p-¾-©ü -«¢-{-©Õ '-«á-ÊÃÂ¹× -¬Á-ʹ-© X¾Û-L£¾Çôª½Ñ, '-¢--Ä-@Á} -¤Ä-§Õ®¾¢Ñ '-Åî-{¹ت½ åX®¾ª½ X¾Û-ÊÕ¹Õ-©ÕÑ, '¹Õ-«Õt-Ë ÂÃ-§Õ £¾Ç-©ÇyÑ Å§Öª½Õ Íäæ® NµÄÊ¢.
01:00 ²Ädªý «Õ£ÏÇ@Á (çÕà êþÕ ³ò)
02:00 ÆGµ-æ¹¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
02:30 ¿ä µÄª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
03:00 Æ¢ÅÓ-X¾Ûª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
03:30 '-N-¯Ã-§Õ¹ -Í-N-AÑ  -Ê-{ª½-Åo '-§Õ-Fd-ªý, --«á-ÊÑ - Ê-Ë¢-*-Ê -¦µ¼ÂËh ª½®¾ -*-Å¢ 
ªÃ-A
06:30 PȪ½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
07:00 ¦µÇªÃu-«ÕºË  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
07:30 «ÕÊ®¾Õ «Õ«ÕÅ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
08:00 ²ÄyA-*-ÊÕ-¹שՠ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
08:30 äÕX¶¾Õ-«Ö©  (çjM ®ÔJ-§Õ©üþ)
09:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
09:30 å®q-¾-©ü ÅÄÇ 25 «Õ¢C NÕNÕÂÌ Â¹@Ç-ÂÃ-ª½Õ-©Åî ¹¿Õ-X¾Û¦s ÊNy¢Íä ÂÃçÕÎ ³ò 
10:45 '®¾ª½Ä ®¾ª½-ÄÃÑ (ÂÃçÕÎ ¤òÃþÕ)

 
¨--Ì-O -¢---µ¿--X¾-ä-¬ü Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö --èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 -¤Äª½n-¯Ã ®¾-«Õ-§Õ¢ 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 -Q¹-º-¯Ã-±¿¢ 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 ¹-¿®¾-J ¹-ºX¾-§Õu 
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
4-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30: Bª½n-§ÖÅ 
-Q -®Ï-Cl´-N-¯Ã-§Õ¹ -«Õ¢-Cª½¢, 
-X¾-¦µÇ-ä-N, 
-«á¢--¦ªá 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ - 
05-30 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
-07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A 

 
¨--Ì-O --Åç-©¢Ã-º Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A:
-05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö --èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 §á« 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 -Q ¹-º-¯Ã-±¿¢ 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 -®¾Õ-&-¦µ¼-« 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -¹-¿®¾-J ¹-ºX¾-§Õu
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30: Bª½n-§ÖÅ 
-Q -®Ï-Cl´-N-¯Ã-§Õ¹ -«Õ¢-Cª½¢, 
-X¾-¦µÇ-ä-N,
-«á¢--¦ªá
04-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30 ®¾Õ&-¦µ¼« 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ - 
05-30 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A 

 
¨ÌO ª½Öl ͵ïç©ü Âê½u-¹-«Ö©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
6-00 çÕ£¾Ç-X¶Ï-©üÐ-Ð-¾«Ö 
6-30 X¶¾¾ªÃt-¯þ---ÐÐ --©Ç£ÏÇ 
7-00 -----È-¦ªý-¯Ã-«Ö(ÊÖu®ý) 
7-30 -Æ-©Ç-NÕ -«Õ¢-ªý 
8-00 ---Ç®ý ¦ÇÅý 
8-30 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-Ð -E-²Äy¯þ 
9-00 çªáM ¤òâ X¾çÖ-¾¯þ 
9-05 C-©üæ® 
10-00 -Ȧªý å®p-¾-©ü 
10-30 -§á-«- ¦µÇª½-Åý 
11-00 ----ã-L-¦Ç¢-þ 
11-30 -©-b-Åý 
12-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
12-30 Æ-Ä 
1-00 -ä-©ü -ä-©ü -äÕ 
2-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
4-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
5-00 -Ç-ÊÖ-¯þ ÂË -¦Ç-Åý 
6-00 --î -ª½Öl ®Ô-ü-¯ä 
6-30 -Æ--¦ü -¿Õ-E-§Ö 
7-00 ÂÃ-Qtªý --ÊÖu®ý 
7-30 Ç®ý-¦ÇÅý (ÊÖu®ý) 
8-00 £¾Ç-«Öêª --«Õå®j-©ü 
9-00 9PM -È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
9-30 --VªýtÂË -¿²Äh-¯þ 
10-00 --©ÇNÕ- «Õ-¢ªý-(ÊÖu®ý) 
10-30 --Xý -»ªý -£¾Ç-þÕ 
11-30 ®¾Õ--J^´§çÖ¢æ® --ê 
12-00 --îx-¦-©ü -ã-M-«Ö---©ü 
12-30 ----ã-L-¦Ç¢-þ 
1-00 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-Ð E-²Äy¯þ 
1-30 -X¶¾ªÃt-¯þ -¨ --©Ç£ÏÇ 
2-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
2-30 -C-©üæ® 
3-30 Vªýt ÂË --IJÄh-¯þ- 
4-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
4-30 -»ªý X¶Ï-©üt -¦-F 
5-00 ©-b-Åý 
5-30 £¾Ç-þÕ £¾Çô¢ê ÂÃ-þÕ-§Ö-¦ü 

Home