For Advertising Click Here

Monday , October  20 , 2014  22  hrs  IST

Feedback

ETV PROGRAMME GUIDE
-¿-§Õ¢
06:00 ªÃ-µ¿Ê  
06:30 ÆÊo-ÄÅ  
07:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
07:30 ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh --²ò-«Õ-ê½¢ -Æ-ÊÕ¹Ø-L¢-ÍÃ-©¢-ä...-\ -çj-Ã-Eo -\ X¾Û-³Äp-©--Åî X¾Ü->¢-ÍÃ-L?¹%£ÏÇ-ºË -¤Ä-Ë¢-ÍÃ-Lq-Ê -î¾Õh -E-§Õ-«Ö-©Õ... 
08:30 ÇM-«Ûþ ãjþÕ  
09:00 ¨¯Ã¿Õ ®ÏE«Ö -¦-çb-ü X¾-¿t-¯Ã-¦µ¼¢
X¾µÄÊ ÅêÃ-¹º¢: -¹X¾--A-¦Ç-¦Õ, ª½-«Õu¹%-¾g 
-«Õ-µÄu£¾Ço¢
12:00 ÆGµ'-ª½Õ*Ñ æX¹~-Â¹×©Õ ÂîJÊ «¢{ '-«¢ÂÃ-§Õ -¬Á-ʹXÏ¢-Ë -¹Õª½ÕÑ, ®Ôyüq Æ¢þ ²ÄoÂúq '-NÕ-ÊX¾Âê½X¾Ü-p®¾Ñ, ''-«ÜJÑÑ¢Íä «¢{ '--©Ö-*¹×-¿Õ ¹ت½Ñ, --©Ö ÂÃu-¦ä-èü ¹-KÑ Å§Ö-ª½Õ-Íäæ® NµÄÊ¢. ¢Ë-Lx-¤Ä-CÂÌ X¾-§çÖ-¹-X¾ä «¢Ë¢Ë *Ç©Õ.
01:00 ²Ädªý «Õ£ÏÇ@Á (çÕà êþÕ ³ò)
02:00 ÆGµ-æ¹¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
02:30 ¿ä µÄª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
03:00 Æ¢ÅÓ-X¾Ûª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
03:30 äÕX¶¾Õ-«Ö©  (JXÔü) 
²Ä-§Õ¢-Å¢
04:00 PȪ½¢ (JXÔü)
04:30 µÎÐW-E-§Õªýq (JXÔü) 
06:00 --èãj £¾Ç-ÊÕ-«Ö-¯þ  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
06:30 PȪ½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
ªÃ-A
07:00 ¦µÇªÃu-«ÕºË (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
07:30 «ÕÊ®¾Õ «Õ«ÕÅ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
08:00 ²ÄyA-*-ÊÕ-¹שՠ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
08:30 äÕX¶¾Õ-«Ö©  (çjM ®ÔJ-§Õ©üþ)
09:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
09:30 ¤Ä¿ÕÅà B§Õà *ª½Õ-¹-@Ç© ®¾yª½ ®¾«Õª½¢ -â-þ åX¶j-Ê-©üq 
10:45 '®¾ª½Ä ®¾ª½-ÄÃÑ (ÂÃçÕÎ ¤òÃþÕ)

 
¨--Ì-O -¢---µ¿--X¾-ä-¬ü Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö 
--èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 -¤Äª½n-¯Ã ®¾-«Õ-§Õ¢ 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 ®¾Õ&-¦µ¼« 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -D ®¾¢¹-A
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-«
04-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30: Bª½n-§ÖÅ 
-¡ -ƹæ®h-¬Áyª½²Äy-NÕ --©-§Õ¢ 
-¤ñ-¿Õl-{Öª½Õ, ¹-¿X¾ ->-©Çx 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ - 
05-30 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ
-07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A 
12-00- -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 

 
¨--Ì-O --Åç-©¢Ã-º Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö -- 
èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 ------------§á-« 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 ¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -D ®¾¢¹-A
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30: Bª½n-§ÖÅ 
--¡ ®Ï--¿l´ªÃ-«Õ-L¢ê-¬Áyª½²Äy-NÕ --©-§Õ¢ --G¹-ÊÖª½Õ, 
-E-èÇ-«Ö-¦Ç-þ ->-©Çxx 
04-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ - 
05-30 -Æ¢Å-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ
07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A
12-00- -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢

 
¨ÌO ª½Öl ͵ïç©ü Âê½u-¹-«Ö©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
6-00 -ÊÕªÃ-E -çÕ£¾ÇX¶Ï-©ü 
6-30 --î -ª½Öl ®Ô-ü-¯ä 
7-00 -----È-¦ªý-¯Ã-«Ö (ÊÖu®ý) 
7-30 -Æ-©Ç-NÕ -«Õ¢-ªý 
8-00 ---Ç®ý ¦ÇÅý 
8-30 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-Р
-E-²Äy¯þ 
9-00 çªáM ¤òâ 
X¾çÖ-¾¯þ 
9-05 C-©üæ® 
10-00 -Ȧªý -Ç®ý -Ê-ªý -Ç®ý 
10-30 -§á-«- ¦µÇª½-Åý 
11-00 ----ã-L-¦Ç¢-þ 
11-30 -©-b-Åý
12-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
12-30 -»ªý X¶Ï-©üt -¦-F 
1-00- -ä-©ü -ä-©ü -äÕ 
2-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
2-30 §äÕå£jÇ -¦Ç-M-«Û-þ 
3-00 £¾Ç-«Öéª -«Õå®j-©ü
4-00 Ȧªý¯Ã-«Ö -(ÊÖu®ý) 
4-30 --è÷ªý X¶Ï--©üt- ¦-F 
5-00 --壾Ç-Åý & ->¢-¿-U 
5-30 îx-¦-©ü -ã-M-«Ö-©ü 
6-00 -Ȧªý- Ç®ý -Ê-ªý -Ç®ý 
6-30 -Æ--¦ü -¿Õ-E-§Ö
7-00 ÂÃ-Qtªý -ÊÖu®ý 
7-30 Ç®ý-¦ÇÅý 
8-00 ®¾-©Ç-þÕ -Ê-«Õæ®h 
9-00 9PM È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
9-30 -Vªýt ÂË -¿²Äh-¯þ 
10-00 --©ÇNÕ- «Õ-¢ªý- 
10-30 --Ç-ÊÖ-¯þ ÂÌ -¦Ç-Åý 
11-30 ®¾Õ--J^´§çÖ¢æ® --ê
12-00 --îx-¦-©ü -ã-M-«Ö---©ü 
12-30 -ã-L-¦Ç¢-þ 
1-00 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-Р
-E-²Äy¯þ 
1-30 X¶¾¾ªÃt-¯þ---ÐÐ --©Ç£ÏÇ 
2-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
2-30 -C-©üæ® 
3-30 -VªýtÂË -¿²Äh-¯þ 
4-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
4-30- Æ-Ä 
5-00- -©-b-Åý 
5-30 -壾Ç-Åý & ->¢-¿-U

Home