For Advertising Click Here

Friday , October  31 , 2014  7  hrs  IST

Feedback

ETV PROGRAMME GUIDE
-¿-§Õ¢
06:00 ªÃ-µ¿Ê  
06:30 ÆÊo-ÄÅ  
07:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
07:30 ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh -¹Õª½Õ-ê½¢--P-J-Ë ²Äªá-E X¾Ü->æ®h... Âê½u ®Ï-Cl´ÂË, -µ¿-Ê-¤ÄXÏhÂË -¬ÁÙ-¦µ¼®¾y-¤Äo-©Õ... 
08:30 ÇM-«Ûþ ãjþÕ  
09:00 ¨¯Ã¿Õ ®ÏE«Ö ---¦-©ªÃ-«Õ¹%-¾ßg-©Õ 
X¾µÄÊ ÅêÃ-¹º¢: -¬ð--¦µ¼-¯þ-¦Ç-¦Õ, ªÃ--¬ì-Ȫý, ª½-«Õu¹%-¾g 
-«Õ-µÄu£¾Ço¢
12:00 ÆGµ'-ª½Õ*Ñ æX¹~-Â¹×©Õ ÂîJÊ «¢{ '-í¢-¿ÂÃ-§Õ - -«Â¹Øª½Ñ, ®Ôyüq Æ¢þ ²ÄoÂúq '--䪽Õ-¬Á-ʹ -©-¿ÖfÑ, ''-«ÜJÑÑ¢Íä «¢{ 
'֪½ ¹¢-¿ -äX¾Û-¿ÕÑ, '֪½ X¾Û-L£¾Çôª½Ñ ŧ֪½Õ Íäæ® NµÄÊ¢. ¢Ë-Lx-¤Ä-CÂÌ X¾-§çÖ-¹-X¾ä  «¢Ë¢Ë *Ç©Õ.
01:00 ²Ädªý «Õ£ÏÇ@Á (çÕà êþÕ ³ò)
02:00 ÆGµ-æ¹¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
02:30 ¿ä µÄª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
03:00 Æ¢ÅÓ-X¾Ûª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
03:30 äÕX¶¾Õ-«Ö© (JXÔü) 
²Ä-§Õ¢-Å¢
04:00 PȪ½¢ (JXÔü)
04:30 ÂÃuý  (íJ-ÂË-ʢŠîÍÕÂî) (JXÔü)
06:00 --èãj £¾Ç-ÊÕ-«Ö-¯þ  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
06:30 PȪ½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
ªÃ-A
07:00 ¦µÇªÃu-«ÕºË  (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
07:30 «ÕÊ®¾Õ «Õ«ÕÅ (çjM ®ÔJ-§Õ©þ)
08:00 ²ÄyA-*-ÊÕ-¹שՠ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
08:30 äÕX¶¾Õ-«Ö©  (çjM ®ÔJ-§Õ©üþ)
09:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
09:30 ¦-ª½l®ýh (ÈÅ-ªÃoÂú ÂÃçÕÎ ³ò) '-ä-ºÕ -«¢-¿ªýqÑ, '-µ¿-¯Ã-µ¿-¯þ --µ¿-ʪÃ-èüÑ, 'ªÃéÂü ªÃX¶¾Õ«Ñ, '-æÂË¢û -¬ì--¾ßÑ, '--Æ-©x-J£¾Ç-K-ýÑ,  ÅC-Ū½ ®ÏF £¾É®¾u Ê{-«ª½_¢ Íä®ÏÊ Ê«Ûy© £¾Ç¢Ã«Ö 
10:45 '®¾ª½Ä ®¾ª½-ÄÃÑ (ÂÃçÕÎ ¤òÃþÕ)

 
¨--Ì-O -¢---µ¿--X¾-ä-¬ü Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö --èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 -¤Äª½n-¯Ã ®¾-«Õ-§Õ¢ 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 ®¾Õ&-¦µ¼« 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -D ®¾¢¹-A
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
-«Õ-µ¿Õ-äÕ£¾Ç¢... -Æ-¿ÕX¾Û
04-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30: Bª½n-§ÖÅ 
-Q -Hµ-äÕ-¬Áyª½²Äy-NÕ --©-§Õ¢, 
--ÄÂ~êÃ-«Õ¢, -ÅÖª½Õp î-Ä-«-J
->-©Çx 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ - 
05-30 -X¾-Åäu¹ --Ã-ºË-u 
Âê½u-¹-«Õ¢ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ
07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A
12-00- -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 

 
¨--Ì-O --Åç-©¢Ã-º Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö -- 
èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 §á« 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á« 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 ¨ÌO ÇÂÌ®ý 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -D ®¾¢¹-A
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30: Bª½n-§ÖÅ 
-Q X¾ª½-S -çj-¿u-¯Ã-±þ -«Õ¢-Cª½¢, 
X¾ª½-R, -«Õ£¾ÉªÃ-¾Z
04-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
-«Õ-µ¿Õ-äÕ£¾Ç¢... -Æ-¿ÕX¾Û 
05-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ - 
05-30 --X¾-Åäu¹ -Ã-ºË-u 
Âê½u-¹-«Õ¢ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 -È-«Õt¢ -ÊÕ¢--* ÂÃ---Kh¹ - 
-D-¤ò-Åq-«¢ -X¾--Åu¹~ -X¾²Äª½¢
07-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 ------------D ®¾¢¹-A 
08-00 ---¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -----------------D ®¾¢¹-A
12-00- -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 

 
¨ÌO ª½Öl ͵ïç©ü Âê½u-¹-«Ö©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
6-00 çÕ£¾Ç-X¶Ï-©üÐ-Ð-¾«Ö 
6-30 X¶¾¾ªÃt-¯þ---ÐÐ --©Ç£ÏÇ 
7-00 -----È-¦ªý-¯Ã-«Ö (ÊÖu®ý) 
7-30 -Æ-©Ç-NÕ -«Õ¢-ªý 
8-00 ---Ç®ý ¦ÇÅý 
8-30 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-ÐE-²Äy¯þ 
9-00 çªáM ¤òâ 
X¾çÖ-¾¯þ 
9-05 C-©üæ® 
10-00 -Ȧªý- Ç®ý 
Ê-ªý -Ç®ý 
10-30 -§á-«- ¦µÇª½-Åý 
11-00 ----ã-L-¦Ç¢-þ 
11-30 ©-b-Åý
12-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
12-30 -Æ-Ä 
1-00- -ä-©ü -ä-©ü -äÕ 
2-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
2-30 -¿ --Ç-ç-©ªý -X¶¾¢ -²ù-Åý 
4-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
4-30 îx-¦-©ü -ã-L-«Ö-©ü 
5-00 --Ä-¦ü -Ĺdªý 
6-00 ---Ȧªý- Ç®ý Ê-ªý -Ç®ý 
6-30 -Æ--¦ü -¿Õ-E-§Ö
7-00 ÂÃ-Qtªý -ÊÖu®ý 
7-30 Ç®ý-¦ÇÅý (ÊÖu®ý) 
8-00 ®¾-©Ç-þÕ -Ê-«Õæ®h 
9-00 9PM Ȧªý¯Ã-«Ö 
9-30 VªýtÂË -¿²Äh-¯þ 
10-00 --©ÇNÕ- «Õ-¢ªý- 
10-30 骣¾Ç-ÊÕ-«Ö -¨ - 
>¢-¿-U 
11-00 --Ä 
11-30 ®¾Õ--J^´§çÖ¢æ® --ê 
12-00 --îx-¦-©ü -ã-M-«Ö---©ü 
12-30 -ã--M-¦Ç¢-þ 
1-00 --Æ¢-V-«Õ-¯þ Ð-Ð -E²Äy-¯þ 
1-30 -X¶¾ªÃt-¯þ -¨ --©Ç£ÏÇ 
2-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
2-30 -C-©üæ® 
3-30 -Vªýt ÂË --IJÄh-¯þ- 
4-00 -Ȧªý¯Ã-«Ö 
4-30- --¦Ç-¯þ åX-¯î -©Ã-þÕ 
5-00 -©-b-Åý 
5-30 -²Ä Âîu¢ å£jÇ

Home