For Advertising Click Here

Tuesday , December  1 , 2015  16  hrs  IST

Feedback

ETV PROGRAMME GUIDE
-¿-§Õ¢
06:00 ªÃ-µ¿Ê -. 
06:30 ÆÊo-ÄÅ  
07:00 ¨ÌO ÊÖu®ý  
07:30 ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh ---«%-Ah, --îuÃ-©-©ð ªÃ-ºË¢-Í-Ä-EÂË ÂÃ-Kh¹ -²ò-«Õ-ê½¢ -P-«Û-Ë-E --©Ç X¾Ü->¢-ÍÃ-L? ÂÃ-Kh¹¢-©ð -DX¾-Ä-Ê¢ -Íäæ®h ®¾Â¹-©- ¹£¾Çî-³Ä-©Õ -¤ò-ÅÃ-§Ö?
08:30 ÇM-«Ûþ ãjþÕ  
09:00 ¨¯Ã¿Õ ®ÏE«Ö---  --'--§Õ-ÊÂË--¿lª½ÕÑ
X¾-µÄ-Ê -Åêù-º¢: --¹X¾-A-¦Ç-¦Õ, ª½-«Õu¹%--¾g 
-«Õ-µÄu£¾Ço¢
12:00 ÆGµ-ª½Õ* -æX¹~¹×-©Õ Âî-J-Ê «¢-{ '--ÍÃ-«Õ-¿Õ¢X¾ Âî-¤¶Äh ¹-KÑ ®Ôy-üq -Æ¢-þ ²ÄoÂþq '-Æ-çÕéª-ðd -ÍÃÂî-ç-ü --©t¢-þÑ, ''-«Ü-JÑÑ¢-Íä -«¢-{ 'X¾Ü-©ü -«Õ-È-E X¾-Foªý ¹-KÑ, 'X¾Ü-©ü -«Õ-È-E -ê-O ¹-KÑ Å-§Öª½Õ-Íäæ® N-µÄ-Ê¢, --¢-Ë¢-Ë -«¢-Ë¢-Ë -*-Ç-©Õ. 
01:00 --²Ädªý «Õ£ÏÇ@Á -(çÕà êþÕ ³ò)
02:00 ÆGµ-æ¹¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
02:30 ÆÅÃhJ¢ËÂË ÄêªC  (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
03:00 ®Ô-Å-«Õt -ÃÂË-ðx ®Ï-J-«Õ-©ãx -Íç--{Õd (-N-CµÐ2) (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
03:30 ¿ä µÄª½¢ (çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
²Ä-§Õ¢-Å¢
04:00 ---ʪ½h-Ê-¬Ç-© (å®-©-¦ã-Ì -Ä-¯þq -³ò) å£jÇ-©ãj--üq .
04:30 --µÎ  -W-E-§ÕªýqЮÔ--¯þÐ2 (-JXÔü) 
06:00 -«®¾¢-Å¢ --(çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
06:30 î¹×-©¢-©ð ®Ô-Å -(çjM ®ÔJ-§Õ©ü) 
ªÃ-A
07:00 ²Ä-N-A -(çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
07:30 «ÕÊ®¾Õ «Õ«ÕÅ -(çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
08:00 ²ÄyA-*-ÊÕ-¹×--©Õ -(çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
08:30 ¯Ã æXª½Õ OÕ¯ÃÂË~ -(çjM ®ÔJ-§Õ©ü)
09:00 ¨ÌO ÊÖu®ý -
09:30 ¤Ä-¿Õ-Åà -B-§ÕÃ-- --§á-« ¹-@Ç-© ®¾yª½ ®¾-«Õª½¢... -å®--OÕ åX¶j-Ê-©üq 
10:45 ®¾ª½Ä ®¾ª½-Äà -(ÂÃçÕÎ ¤òâ)

 
¨--Ì-O -¢---µ¿--X¾-ä-¬ü Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö --èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 -¤Äª½n-¯Ã ®¾-«Õ-§Õ¢ 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á-«--(JXÔ-ü) 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-«(--JXÔ-ü) 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý(--JXÔ-ü) 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -D ®¾¢¹-A(--JXÔ-ü) 
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
12-30 ¹--«Õ--J¥-§Õ-©ü ²Äx-ü 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-«: 
04-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30 -Bª½n-§Ö-Å: ¡ -Å-§Õ¢--¦êÂ-¬Áyª½ -èðu-A-Jx¢¹ êÂ~-Å¢, -Å-§Õ¢-¦Â¹¢, -«Õ£¾ÉªÃ-¾Z 
05-00 ------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢- 
05-30 ¹--«Õ--J¥-§Õ-©ü ²Äx-ü 
06-00 ÂÃ-Kh¹ -D-¤ò-Åq-«¢ -X¾-Åu¹~ -X¾²Äª½¢Ð -N-¬Ç-ÈX¾-{o¢ 
08-00 ¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý 
11-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 ------------------ã-M ----³ÄXÏ¢û.

 
¨--Ì-O --Åç-©¢Ã-º Âê½u-¹-«Ö-©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A:
05-30 Å-«Õ-²ò-«Ö --èðu-Aª½_-«Õ-§Õ 
06-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«-¢ 
0-6-30 §á-« (--JXÔ-ü) 
07-00 Æ¢Å-ªÃuNÕ 
07-30 ¨ÌO 360 0 
08-30 §á-«-- (JXÔ-ü) 
09-00 -X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
09-30 ¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý (--JXÔ-ü) 
10-00 -------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« (--JXÔ-ü) 
11-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -D ®¾¢¹-A (--JXÔ-ü) 
12-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
12-30 ¹--«Õ--J¥-§Õ-©ü ²Äx-ü 
01-00 ----¨ÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
03-30 -Bª½n-§Ö-Å:- ¡ ªÃ-äÕ-¬Áyª½ -èðu-A-Jx¢¹ êÂ~-Å¢, ªÃ-äÕ-¬Áyª½¢, -Å-NÕ-@Á-¯Ã-¿Õ 
04-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
04-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
-05-00 ------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢- 
05-30 ¹--«Õ--J¥-§Õ-©ü ²Äx-ü 
06-00 ----------X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
07-00 --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
07-30 -D ®¾¢¹-A 
08-00 ¨ÌO 360 0 
09-00 -X¾-A-µ¿y-E 
09-30 §á« 
10-00- --X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
10-30- ¨-Ì-O -ÇÂÌ®ý 
11-00 -----X¶¾Õ¢-ǪÃ-«¢ 
11-30 -------------ã-M -³ÄXÏ¢û. 

 
¨ÌO ª½Öl ͵ïç©ü Âê½u-¹-«Ö©Õ
--¿-§Õ¢: «Õ-µÄu£¾Ço¢: ²Ä-§Õ¢-Å¢: ªÃ-A: ƪ½l´ªÃ-A:
6-00 骣¾Ç-ÊÕ-«ÖÐ-Ð>¢-¿-U 
6-30 X¶¾¾ªÃt-¯þ---ÐÐ --©Ç£ÏÇ 
7-00 -----È-¦ªý-¯Ã-«Ö (ÊÖu®ý) 
7-30 -Æ-©Ç-NÕ -«Õ¢-ªý 
8-00 ---Ç®ý ¦ÇÅý 
8-30 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-ÐE-²Äy¯þ 
9-00 çªáM ¤òâ X¾çÖ-¾¯þ 
9-05 -C-©üæ® 
10-00 -Ȧªý¯Ã-«Ö (ÊÖu®ý) 
10-30 -ÂËy-èü-©ãj-¯þ 
11-30 --¦Ç-¯þ åX-¯î- ©Ã-þÕ 
12-00 -Xý -»ªý £¾Ç-þÕ 
1-00- -£¾Ç-«Öêª --«Õå®j--©ü 
2-00 Ȧªý¯Ã-«Ö (ÊÖu®ý) 
2-30- çÕ£¾Ç-X¶Ï-©ü Ð-Ыá---³ÄªáªÃ 
5-00 -ã-M-¦Ç¢-þ éª-Ç 
5-30 îx-¦-©ü -ã-M-«Ö-©ü 
6-00 --î -ª½Öl ®Ô-ü-¯ä 
6-30 --Æ--¦ü -¿Õ-E-§Ö 
7-00 ÂÃ-Qtªý -ÊÖu®ý 
7-30 Ç®ý -¦ÇÅý (ÊÖu®ý) 
8-00 ²Ä éÂõ-¯þ å£jÇ 
8-30 ¹ÕX¶¾h-¹Õ 
9-00 9PM Ȧªý¯Ã-«Ö 
9-30 X¶¾Õ--©ü ®¾ªÃ 
10-30 Æ-©Ç-NÕ --«Õ¢->ªý 
11-00 -----Ä-¦ü -Ĺdªý 
12-00 îx-¦-©ü -ã-M-«Ö-©ü 
12-30- -ã--M-¦Ç¢-þ 
1-00 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-ÐE-²Äy-¯þ 
1-30 -X¶¾ªÃt-¯þ -¨ --©Ç£ÏÇ 
2-00 -È-¦ªý--¯Ã-«Ö, 
2-30- C-©üæ® 
3-30 -ð-ã --þ -¹-§äÕ 

Home