For Advertising Click Here Thursday, October 23, 2014 Home

Feedback

ETV PROGRAMME GUIDE
…-Ÿ¿-§ŒÕ¢
06:00 å®q-†¾-©ü -‚ªÃ-Ÿµ¿-Ê '-C-«y -D-¤Ä-«-RÑ ²Ä--«Õ-„ä-Ÿ¿¢ - †¾-ºÕt-È-¬Áª½t -“X¾-«-ÍŒ-Ê¢, -“Q ’¹-ºX¾-A ®¾-*a--ŸÄÊ¢-Ÿ¿²Äy-NÕ -„Ã-J -D-¤Ä-«-R -C-„Ãu-Q®¾Õq--©Õ, -N-¬Ç-ÈX¾-{o¢-©ð-E -“Q ¹-ʹ --«Õ£¾É-©ÂÌ~t -Æ-«Õt-„Ã-J -‚-©-§ŒÕ -N-¬ì-³Ä-©Õ.
06:30 ÆÊo-ŸÄÅŒ  
07:00 ¨šÌO ÊÖu®ý  
07:30 -'--DX¾ -©ÂË~tÑР -“¦£¾Çt-“Q -ÍÃ’¹¢-šË Âî-˜ä-¬ÁyªÃ-«Û -Åç-LXÏ-Ê X¾¢-œ¿Õ’¹ -„çj-P---†¾du¢... 
09:00 å®q-†¾-©ü ¨¯Ãœ¿Õ ®ÏE«Ö:  -«®¾¢-ÅŒ¢ 
“X¾ŸµÄÊ ÅêÃ-’¹º¢: -„ç¢Â¹-˜ä-¬ü, -‚-Jh -Æ’¹ªÃy-©ü
-«Õ-ŸµÄu£¾Ço¢
12:00 å®q-†¾-©ü ÆGµ-'ª½Õ*Ñ: -®Ï¢’¹ªýq '-ŸÄ-NÕ-EÑ '-«Õø-E--«ÕÑ -«á-Èu -Æ-A-C±’Ã, '-D-¤Ä-«-R å®p-†¾-©ü -«¢-{-©ÕÑ, --®Ôy-šü Âêýo -¦Ö¢-C éªj®ýÑ, 'X¾-Foªý -¦Öéª-©ÕÑ, -‚XÏ-©ü -“X¶Ï-{dªýqÑ, '-‚X¾-©ü ¹-->bÂÃ-§ŒÕ-©ÕÑ, ÅŒ§ŒÖª½Õ Íäæ® NŸµÄÊ¢. 
01:00 å®q-†¾-©ü ²Ädªý «Õ£ÏÇ@Á  („çÕ’Ã ê’„þÕ ³ò) -- 
å®-©-“¦ã-šÌ-© ®¾-JÂí-ÅŒh ®¾ª½-ŸÄ - ‚-{ -¤Ä-{-©-Åî.... 
02:00 ÆGµ-æ†Â¹¢ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
02:30 ‚œ¿Ÿä ‚ŸµÄª½¢ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
03:00 ƢŌÓ-X¾Ûª½¢ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©ü)
03:30 -D-¤Ä-«-R ÂÃ-ÊÕ¹ 'ªÃ’¹ -DXϹÑ: -„çÕi®¾Öª½Õ-©ð -•-J-T-Ê -«Õ-Ÿµ¿Õª½-„çÕi-Ê -¤Ä-{-© -„ä-œ¿Õ¹... 
06:30 PȪ½¢ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
ªÃ-“A
07:00 ¦µÇªÃu-«ÕºË  (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
07:30 «ÕÊ®¾Õ «Õ«ÕÅŒ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
08:00 ²ÄyA-*-ÊÕ-¹שՠ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©ü)
08:30 „äÕX¶¾Õ-«Ö©  (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©üþ)
09:00 ¨šÌO ÊÖu®ý  
09:30 å®p-†¾-©ü -•-¦-ª½l--®ýh:  '--„ä-ºÕ -«¢-œ¿ªýqÑ, '-Ÿµ¿--¯Ã -Ÿµ¿-¯þ -Ÿµ¿-ʪÃ-èüÑ, 'ªÃéÂ-šü ªÃX¶¾Õ-«Ñ, '-æ†ÂË¢’û -¬ì--†¾ßÑ, '-Æ-©x-J £¾Ç-K-†ýÑ, -ÅŒ-C-ÅŒª½ ®Ï-F £¾É®¾u -Ê-{ -«ª½_¢ -Íä®Ï-Ê -¯Ã-¯þ ²ÄdXý -Ê-«Ûy-© £¾Ç¢’Ã-«Ö.
10:45 '®¾ª½ŸÄ ®¾ª½-ŸÄ’ÃÑ (ÂÄç՜Π“¤ò“’ÄþÕ)

 
¨--šÌ-O -‚¢---“Ÿµ¿--“X¾-Ÿä-¬ü Âê½u-“¹-«Ö-©Õ
…--Ÿ¿-§ŒÕ¢: «Õ-ŸµÄu£¾Ço¢: ²Ä-§ŒÕ¢-“ÅŒ¢: ªÃ-“A: ƪ½l´ªÃ-“A:
05-30 ÅŒ-«Õ-²ò-«Ö 
--èðu-Aª½_-«Õ-§ŒÕ 
06-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«-¢ 
0-6-30 -“¤Äª½n-¯Ã ®¾-«Õ-§ŒÕ¢ 
07-00 ƢŌ-ªÃuNÕ 
07-30 ¨šÌO 360 0 
08-30 --C-«y -D-¤Ä-«-R 
09-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
09-30 -ÂÃ-„çÕ-œÎ -¦Ç¢--¦üq 
10-00 -------X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
10-30 -¦Ç-º ®¾¢-Íà Р
-¦Ç-ÅÃ-‘Ç-F 
11-00 --X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
11-30 -*-ÍŒaª½ XÏ-œ¿Õ’¹Õ-©Õ Р
-*-ÍŒÕa-¦Õ-œ¿Õx
12-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
12-30 --C-„çy-© ª½-«-R 
01-00 ----¨šÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
03-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
-«Ö®¾dªý å£Ç-©üh -Íç¹Xý
04-00 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
04-30: Bª½n-§ŒÖ“ÅŒ 
-“Q -«Õ£¾É-©ÂÌ~t -„çj-¦µ¼-«¢ 
05-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ - 
05-30 ƢŌ-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ
-07-00 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
07-30 -----------ƒ-D ®¾¢’¹-A 
08-00 ---¨šÌO 360 0 
09-00 -“X¾-A-Ÿµ¿y-E 
09-30 §Œá« 
10-00- X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
10-30- --¨-šË-O -šÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
11-30 ----------------ƒ-D ®¾¢’¹-A 

 
¨--šÌ-O --Åç-©¢’Ã-º Âê½u-“¹-«Ö-©Õ
…--Ÿ¿-§ŒÕ¢: «Õ-ŸµÄu£¾Ço¢: ²Ä-§ŒÕ¢-“ÅŒ¢: ªÃ-“A: ƪ½l´ªÃ-“A:
05-30 ÅŒ-«Õ-²ò-«Ö 
--èðu-Aª½_-«Õ-§ŒÕ 
06-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«-¢ 
0-6-30 §Œá« 
07-00 ƢŌ-ªÃuNÕ 
07-30 ¨šÌO 360 0 
08-30 -C-«y -D-¤Ä-«---R 
09-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
09-30 ÂÃ-„çÕ-œË -¦Ç¢-¦üq 
10-00 -------X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
10-30 -¦Ç-º®¾¢-Íà Р-¦Ç-ÅÃ-‘Ç-F 
11-00 --X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
11-30 --*-ÍŒaª½ XÏ-œ¿Õ’¹Õ-©Õ Ð - 
*-ÍŒÕa -¦Õ-œ¿Õx 
12-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
12-30 -C-„çy-© ª½-«--R 
01-00 ----¨šÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
03-30: Bª½n-§ŒÖ“ÅŒ 
-“Q -«Õ£¾É-©ÂÌ~t -„çj-¦µ¼¢
04-00 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
04-30 ®¾Õ&-¦µ¼« 
-«Ö®¾dªý å£Ç-©üh -Íç¹Xý 
05-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ - 
05-30 ƢŌ-ªÃuNÕ 
06-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
07-00 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
07-30 -----------ƒ-D ®¾¢’¹-A 
08-00 ---¨šÌO 360 0 
09-00 -“X¾-A-Ÿµ¿y-E 
09-30 §Œá« 
10-00- X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
10-30- --¨-šË-O -šÇÂÌ®ý 
11-00 -------X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢

 
¨šÌO …ª½Öl ͵ïç©ü Âê½u-“¹-«Ö©Õ
…--Ÿ¿-§ŒÕ¢: «Õ-ŸµÄu£¾Ço¢: ²Ä-§ŒÕ¢-“ÅŒ¢: ªÃ-“A: ƪ½l´ªÃ-“A:
6-00 „çÕ£¾Ç-X¶Ï-©üÐ-ƒÐ-†¾«Ö 
6-30 X¶¾¾ªÃt-¯þ---ЃР-ƒ-©Ç£ÏÇ 
7-00 -----È-¦ªý-¯Ã-«Ö (ÊÖu®ý) 
7-30 -Æ-©Ç-NÕ -«Õ¢-•ªý 
8-00 ---‘Ç®ý ¦ÇÅý 
8-30 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-ƒÐE-²Äy¯þ 
9-00 œçªáM “¤ò“’â 
“X¾„çÖ-†¾¯þ 
9-05 C-©üæ® 
10-00 -Ȧªý- ‘Ç®ý 
Ê-•ªý -‘Ç®ý 
10-30 -§Œá-«- ¦µÇª½-Åý 
11-00 ----˜ã-L-“¦Ç¢-œþ 
11-30 ©-•b-Åýý
12-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
12-30 -Æ-ŸÄ 
1-00- -‘ä-©ü -‘ä-©ü -„äÕ 
2-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
2-30 -Ÿ¿ --“šÇ-„ç-©ªý -“X¶¾¢ -²ù-Åý 
4-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
4-30 ’îx-¦-©ü -˜ã-L-«Ö-©ü 
5-00 -‚-ŸÄ-¦ü -œÄ¹dªý 
6-00 ---Ȧªý- ‘Ç®ý Ê-•ªý -‘Ç®ý 
6-30 -Æ-•-¦ü -Ÿ¿Õ-E-§ŒÖ
7-00 ÂÃ-Qtªý -ÊÖu®ý 
7-30 ‘Ç®ý-¦ÇÅý (ÊÖu®ý) 
8-00 ®¾-©Ç-„þÕ -Ê-«Õæ®h 
9-00 9PM Ȧªý¯Ã-«Ö 
9-30 VªýtÂË -Ÿ¿²Äh-¯þ 
10-00 -‚-©ÇNÕ- «Õ-¢•ªý- 
10-30 骣¾Ç-ÊÕ-«Ö -¨ -
>¢-Ÿ¿-U 
11-00 -‚-ŸÄ 
11-30 ®¾Õ--J^´§çÖ¢æ® --‚ê’
12-00 --’îx-¦-©ü -˜ã-M-«Ö---©ü 
12-30 -˜ã--M-“¦Ç¢-œþ 
1-00 --Æ¢-V-«Õ-¯þ Ð-ƒÐ -E²Äy-¯þ 
1-30 -X¶¾ªÃt-¯þ -¨ -ƒ-©Ç£ÏÇ 
2-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
2-30 -C-©üæ® 
3-30 -Vªýt ÂË --ŸÄ²Äh-¯þ- 
4-00 -Ȧªý¯Ã-«Ö 
4-30- -•-¦Ç-¯þ åX-¯î -©’Ã-„þÕ 
5-00 -©-•b-Åý 
5-30 -‰²Ä Âîu¢ å£jÇ

Home