For Advertising Click Here Thursday, April 17, 2014 Home

Feedback

ETV PROGRAMME GUIDE
…-Ÿ¿-§ŒÕ¢
06:00 ‚ªÃ-Ÿµ¿Ê  
06:30 ÆÊo-ŸÄÅŒ  
07:00 ¨šÌO ÊÖu®ý  
07:30 ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh:  ¹©©ð 'ÆŸ¿l¢Ñ ¹E-XÏæ®h... ¹Lê’ X¶¾L-ÅÃ©Õ \NÕšË? ’¹%£¾Ç-E-ªÃtº ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¤ÄšË¢-ÍÃ-LqÊ „î¾Õh E§ŒÕ-«Ö©Õ. 
08:30 šÇM-«Ûœþ ˜ãj„þÕ  
09:00 ¨¯Ãœ¿Õ ®ÏE«Ö Æ¢ŸÄ© ÊšË '²ù¢Ÿ¿ª½uÑ «ª½l´¢A ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à
Æ©xJ “æXNÕ-¹ל¿Õ 
“X¾ŸµÄÊ ÅêÃ-’¹º¢: •’¹-X¾-A-¦Ç¦Õ, ²ù¢Ÿ¿ª½u 
-«Õ-ŸµÄu£¾Ço¢
12:00 ÆGµ'-ª½Õ*Ñ “æX¹~-Â¹×©Õ ÂîJÊ «¢{ 'ÊÕ«Ûy© …Lx X¾Û©Õ®¾ÕÑ, ’¹Õœþ X¶¾Ûœþ 'X¾X¾p§ŒÖ åXj¯Ã-XÏ©ü œË©ãjšüÑ, ''«ÜJÑÑ¢Íä «¢{ '‚©Ö „äÕC± éªj®ýÑ, '«á©x¢T X¾ªîšÇÑ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íäæ® NŸµÄÊ¢. ƒ¢šË-Lx-¤Ä-CÂÌ …X¾-§çÖ-’¹-X¾œä «¢šË¢šË *šÇˆ©Õ. 
01:00 ²Ädªý «Õ£ÏÇ@Á („çÕ’Ã ê’„þÕ ³ò) 
02:00 ÆGµ-æ†Â¹¢ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
02:30 ‚œ¿Ÿä ‚ŸµÄª½¢ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
03:00 ƢŌÓ-X¾Ûª½¢ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©ü)
03:30 X¾ÛÅŒh-œË-¦ï«Õt (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
²Ä-§ŒÕ¢-“ÅŒ¢
04:00 PȪ½¢ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©ü, JXÔšü)
04:30 ÂÃu†ý  (ŸíJ-ÂË-ʢŌ ŸîÍŒÕÂî) JXÔšü 
06:00 P«-M-©©Õ  (¦µ¼ÂËh ª½²Ä-ÅŒt¹ Ÿ¿%¬Áu-Âëu¢)
ªÃ-“A
06:30 PȪ½¢ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
07:00 ¦µÇªÃu-«ÕºË  (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
07:30 «ÕÊ®¾Õ «Õ«ÕÅŒ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©þ)
08:00 ²ÄyA-*-ÊÕ-¹שՠ (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©ü)
08:30 „äÕX¶¾Õ-«Ö©  (œçjM ®ÔJ-§ŒÕ©üþ)
09:00 ¨šÌO ÊÖu®ý  
09:30 •¦-ª½l®ýh  (ÈÅŒ-ªÃoÂú ÂÄç՜Π³ò). 
10:45 '®¾ª½ŸÄ ®¾ª½-ŸÄ’ÃÑ (ÂÄç՜Π“¤ò“’ÄþÕ)

 
¨šÌO-2 Âê½u-“¹-«Ö©Õ
…--Ÿ¿-§ŒÕ¢: «Õ-ŸµÄu£¾Ço¢: ²Ä-§ŒÕ¢-“ÅŒ¢: ªÃ-“A: ƪ½l´ªÃ-“A:
-05-30 ÅŒ-«Õ-²ò-«Ö
--èðu-Aª½_-«Õ-§ŒÕ 
06-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«-¢ 
0-6-30 -“¤Äª½n-¯Ã ®¾-«Õ-§ŒÕ¢ 
07-00 ƢŌ-ªÃuNÕ 
07-30 ¨šÌO 360 0 
08-30 -Åç©Õ’¹Õ ¯ÃœË 
09-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
09-30 «Õ£¾É-®¾¢-“’ëբ 
èÇB§ŒÕ ‡Eo-¹© 
®¾«Õ“’¹ ®¾«Ö-Íê½¢ 
10-00 -------X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
10-30 --------§Œá-« 
11-00 --X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
11-30 ƒ-D ®¾¢’¹-A 
12-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
12-30 -¨-šË-O -šÇÂÌ®ý 
01-00 ----¨šÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
03-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
«ÕŸµ¿Õ-„äÕ-£¾Ç¢Åî ’¹Õ¢œç-¤ò{Õ 
04-00 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
04-30 Bª½n-§ŒÖ“ÅŒ 
¡ ²Äªá-¦Ç¦Ç «Õ¢Cª½¢, 
¨®ýd ¤Äªá¢šü ÂéF, 
N¬Ç-È-X¾{o¢ 
05-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ - 
05-30 ---§Œá-« -¦µÇª½-Åý 
06-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
07-00 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
07-30 -----------ƒ-D ®¾¢’¹-A 
08-00 ---¨šÌO 360 0 
09-00 -“X¾-A-Ÿµ¿y-E 
(‡Eo-¹© “X¾ºÇ-R-¹©Õ Ð
ª½¢’¹Õ© ¹©©Õ) 
10-00- X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
10-30- «Õ£¾É- ®¾¢-“’ëբ 
èÇB§ŒÕ ‡Eo¹© 
®¾«Õ“’¹ ®¾«Ö-Íê½¢ 
11-00 -------X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
11-30 ----------------ƒ-D ®¾¢’¹-A 
12-00- -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢

 
¨šÌO-3 Âê½u-“¹-«Ö©Õ
…--Ÿ¿-§ŒÕ¢: «Õ-ŸµÄu£¾Ço¢: ²Ä-§ŒÕ¢-“ÅŒ¢: ªÃ-“A: ƪ½l´ªÃ-“A:
--05-30 ÅŒ-«Õ-²ò-«Ö 
--èðu-Aª½_-«Õ-§ŒÕ 
06-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«-¢ 
0-6-30 -“¤Äª½n-¯Ã ®¾-«Õ-§ŒÕ¢ 
07-00 ƢŌ-ªÃuNÕ 
07-30 ¨šÌO 360 0 
08-30 -Åç©Õ’¹Õ ¯ÃœË 
09-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
09-30 «Õ£¾É-®¾¢-“’ëբ 
èÇB§ŒÕ ‡Eo-¹© 
®¾«Õ“’¹ ®¾«Ö-Íê½¢ 
10-00 -------X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
10-30 --------§Œá-« 
11-00 --X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
11-30 ƒ-D ®¾¢’¹-A 
12-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
12-30 -¨-šË-O -šÇÂÌ®ý 
01-00 ----¨šÌO 360 0 
02-00 -®¾-" 
02-30 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
02-35 -®¾-" 
03-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
03-30 ®¾Õ-&-¦µ¼-« 
«ÕŸµ¿Õ-„äÕ-£¾Ç¢Åî ’¹Õ¢œç-¤ò{Õ 
04-00 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
04-30 Bª½n-§ŒÖ“ÅŒ 
¡ ²Äªá-«Õ¢-Cª½¢, 
P„Ã-°-Ê-’¹ªý, Ê©ï_¢œ¿ 
05-00 -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ - 
05-30 ---§Œá-« -¦µÇª½-Åý 
06-00 -----X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
06-30 ------èãj Â˲Ä-¯þ 
07-00 X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
07-30 -----------ƒ-D ®¾¢’¹-A 
08-00 ---¨šÌO 360 0 
09-00 -“X¾-A-Ÿµ¿y-E 
(‡Eo-¹© “X¾ºÇ-R-¹©Õ Ð
ª½¢’¹Õ© ¹©©Õ) 
10-00- X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
10-30- «Õ£¾É- ®¾¢-“’ëբ 
èÇB§ŒÕ ‡Eo¹© 
®¾«Õ“’¹ ®¾«Ö-Íê½¢ 
11-00 -------X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 
11-30 ----------------ƒ-D ®¾¢’¹-A 
12-00- -X¶¾Õ¢-šÇªÃ-«¢ 

 
¨šÌO …ª½Öl ͵ïç©ü Âê½u-“¹-«Ö©Õ
…--Ÿ¿-§ŒÕ¢: «Õ-ŸµÄu£¾Ço¢: ²Ä-§ŒÕ¢-“ÅŒ¢: ªÃ-“A: ƪ½l´ªÃ-“A:
6-00 „çÕ£¾Ç-X¶Ï-©üÐ-ƒÐ-†¾«Ö 
6-30 X¶¾¾ªÃt-¯þ---ЃР-ƒ-©Ç£ÏÇ 
7-00 -----È-¦ªý-¯Ã-«Ö (ÊÖu®ý) 
7-30 -Æ-©Ç-NÕ -«Õ¢-•ªý 
8-00 ---‘Ç®ý ¦ÇÅý 
8-30 Æ¢V-«Õ-¯þÐ-ƒÐE-²Äy¯þ 
9-00 œçªáM “¤ò“’â “X¾„çÖ-†¾¯þ 
9-05 C-©üæ® 
10-00 -Ȧªý- ‘Ç®ý Ê-•ªý -‘Ç®ý 
10-30 -§Œá-«- ¦µÇª½-Åý 
11-00 ----˜ã-L-“¦Ç¢-œþ 
11-30 ©-•b-Åý 
12-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
12-30 -Æ-ŸÄ 
1-00- -‘ä-©ü -‘ä-©ü -„äÕ 
2-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
2-30 -Ÿ¿ --“šÇ-„ç-©ªý -“X¶¾¢ -²ù-Åý 
4-00 Ȧªý¯Ã-«Ö 
4-30 ’îx-¦-©ü -˜ã-L-«Ö-©ü 
5-00 -‚-ŸÄ-¦ü -œÄ¹dªý 
6-00 ---Ȧªý- ‘Ç®ý Ê-•ªý -‘Ç®ý 
6-30 -Æ-•-¦ü -Ÿ¿Õ-E-§ŒÖ 
7-00 ÂÃ-Qtªý -ÊÖu®ý 
7-30 ‘Ç®ý-¦ÇÅý (ÊÖu®ý) 
8-00 ®¾-©Ç-„þÕ -Ê-«Õæ®h 
9-00 9PM Ȧªý¯Ã-«Ö 
9-30 VªýtÂË -Ÿ¿²Äh-¯þ 
10-00 -‚-©ÇNÕ- «Õ-¢•ªý- 
10-30 骣¾Ç-ÊÕ-«Ö -¨ ->¢-Ÿ¿-U 
11-00 -‚-ŸÄ 
11-30 ®¾Õ--J^´§çÖ¢æ® --‚ê’ 
12-00 --’îx-¦-©ü -˜ã-M-«Ö---©ü 
12-30 -˜ã--M-“¦Ç¢-œþ 
1-00 --Æ¢-V-«Õ-¯þ Ð-ƒÐ -E²Äy-¯þ 
1-30 -X¶¾ªÃt-¯þ -¨ -ƒ-©Ç£ÏÇ 
2-00 È-¦ªý--¯Ã-«Ö 
2-30 -C-©üæ® 
3-30 -Vªýt ÂË --ŸÄ²Äh-¯þ- 
4-00 -Ȧªý¯Ã-«Ö 
4-30- -•-¦Ç-¯þ åX-¯î -©’Ã-„þÕ 
5-00 -©-•b-Åý 
5-30 -‰²Ä Âîu¢ å£jÇ 

Home