Wednesday, August 20, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES |  TARIFF | PRATIBHA |CONTACT   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
«á--ÊÖoª½Õ ÂÃX¾Û 34/5Ñ8ÑÑ -‡¢®Ï-‡ -«ª½Õ-œËÂË ®¾¢II-EÂË 5-©Â¹~-©Õ, -§ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï ¹¢II-©ð -èÇ-¦ü -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -Åç-©¢’Ã-º -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -(-šË)
kranthi_kumaran@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Velama
X¾-Ÿ¿t-„ç-©-«Õ -œç¢--šË®ýd -¯ç-©Â¹× -©Â¹~, 10Âî-{x -‚®Ïh, -Šê ¹×-«Öª½Õ-œ¿Õ 28, 5Ñ8 -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«ª½Õ-EÂË -«--Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9642281442 (éÂ)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹--«Õt (骢-œ¿-« --N-„ã¾Ç¢) -G-˜ãÂú-/40®¾¢II/6Ñ0ÑÑ / 2 Âî-{x -‚®Ïh, -¯ç-©Â¹× 75éÂ, å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ð ²ÄX¶ýd-„äªý -ƒ¢-->--Fªý -«ª½Õ-E Âíª½Â¹× -Æéªb¢-{Õ’Ã ®¾¢-“X¾: -¤¶ò-¯þ: 9246172890/ 7569640768. (-šË)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ 29/ B.Tec/MIT/Aus/ 5'8"/SWE/90K/ Now in India/ Seeks/ BE/ any/ PG/ Contact: 9248001517 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ 30/ MBBS/ MS/ Cordiologist/ 8 Lac/ PA/ Seeks/ Any/ Medical/ PG/ Contact: 9347302879 (A)

Religion: Hindu Caste: Shetti Balija
CNB/ Settibalija/ 27/MBBS/ MD/ General Medicine/ 5'9"/Own Hospital/ 12 Lakhs/ PA/ Seeks/ MBBS/ MD/ MS/ 9533402211 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
CNB/ Gowda/ No/ Dowry/ 40/ BTech/ 5'5"/IT/ Asst. Manager/ USA/ 90K/ Seeks/ Any/ Degree/ PG/ 9394341443 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 5.10" BE MS SWE MNC US $ 100, 27 5.9" BE MS SWE Cap Gemini 1 Lak PM, 28 5.10" BE ME CTS 75K, 26 5.9" MBBS MS 7675818080 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 5.11" BE MS SWE MNC US $ 110, 28 5.9" BE ME SWE Polaris 60K, 27 6 BE SWE ADP 65K, 28 5.9" MBBS MD 20 Cr. 9177121213 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5.8" BE MS SWE Qualcomm $ 90, 27 6' BE MBA SWE 1.25Lak PM, 32 5.7" BE MBA (IIM) SWE 65 Laks PA, 28 6' MBBS MS 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.10" BE MS SWE MNC $ 100, 27 6' BE ME (IIT) SWE 90K, 26 5.10" BE SWE TCS 65K, 27 5.11" MBBS MS General Surgeon 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 26 6' BE MS SWE US $ 100, 26 5.9" BE ME SWE Infosys 85K, 27 5.9" BE SWE Oracle 65K, 28 6' MBBS MD (GM) 9346009348 (A)

Religion: None Caste: None
Inter Caste 29 5.9" BE MS SWE US $ 100, 25 5.10" BE MBA 1.70 Lak PM 50 Cr, 28 5.8" BE ME SWE 50 K, 26 6' MBA SWE 50K 9966636222 (A)

Religion: None Caste: None
¹×-©Â¹-{o X¾-šËd¢X¾Û-©ä-Ÿ¿Õ. 32/5Ñ7ÑÑ/- §ŒÕ¢®Ï-‡/- §ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ-®Ï/ -¯ç-©Â¹× 20 -„ä-©Õ. -«ª½Õ-œËÂË -œË-“U/ XÏ-> -Íä®Ï-Ê 28 ®¾¢II---©ðX¾Û £ÏÇ¢-Ÿ¿Ö -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9491152303 (-‡)
ammamail365@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 39/5'8" B.Tech SWE (USA) 1 Cr. P.A. seeks Graduate Fair and good looking girl from Traditional Family. Ph: 9908967191. (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali/ 42/ 5'8"/ B.E, M.S/ S.W.E/ U.S. Presently @ Hyderabad. Decent Good Family Bride. Caste No Bar. 9441205719/ 9348734424. Email:- giduthurigss@gmail.com (A)
giduthurigss@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 32/5'7" B.Pharma MNC Manager Hyd Income 8LP/A Own House Hyd seeks fair Bride CNB Ph: 9848275406 No Brokers. (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu Maka 28 5'10" SWE Hyd Mother BC Suitable bride any Degree/ PG. Direct Contact 9959535845 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 32/5Ñ11ÑÑ --‡¢-G-‡ æ®d-šü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü -…--Ÿîu’¹¢ -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«ª½Õ-EÂË -œË-“U/XÏ.->. -ÍŒ-C-N-Ê -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 8790435448 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Madiga
-§ŒÕ®ý®Ï -«Ö-C’¹ 30®¾¢II, 5Ñ, -Š-§ŒÕ-¯þ->®Ï -…-Ÿîu-T / -œËX¾x-„çÖ / -¤Ä-L-˜ãÂËoÂú, -¯ç-©Â¹× 32 -„ä-©Õ -«ª½Õ-EÂË ²Ä¢-“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-¦-Ÿ¿l´-„çÕi-Ê --«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9440876976/ 8332997155. (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kapu/Telaga
ÂÃX¾Û/ -Åç-©’¹, 30/5Ñ7ÑÑ, -§ŒÕ¢®Ï-‡ -Æ-„çÕ-JÂÃ-©ð 4 -©Â¹~-© -°-ÅŒ¢ ’¹-© -«ª½Õ-ÊÂ¹× Â¹-F®¾¢ -œË-“U ’¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -‡-NÕ-šË, (®¾¢X¾--ÊoÂÃX¾Û-© -N-§ŒÖu-EÂË -„ê½-Cµ) -¤¶ò-¯þ: 98483 58130 (-„çj-èÇ’û)(®Ï)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 5'7'' IIT MTech (PhD) wanted obedient fair graduate no mediators directly call 9700232277 volz08@gmail.com (A)
volz08@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt/ 32®¾¢II, 6Ñ1ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -¯ç-©Â¹× 60 -„ä-©Õ, å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ -«ª½Õ-EÂË -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê Â¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¯î -“¦ð¹ªýq, ¤¶ò-¯þ: 7893238752/ 7702931116. (-šË)
kirany20@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
-‚ª½u-„çj-¬Áu 30®¾¢II -‡ª½ÕX¾Û 6Ñ 115é -§Œá-‡®ý-‡ -J-{ªýo 2 ®¾¢II-©Õ ’¹-© -«ª½Õ-œËÂË -èÇ-¦ü -‡ÂúqXÔ-J-§ŒÕ-¯þq ’¹-© -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. æX骢--šüq 9885808705 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mala
-«Ö-©/ 5Ñ11ÑÑ/ 30®¾¢II / -§ŒÕ¢--§ŒÕ®ý (-§Œá-‡®ý-‡) -«ª½Õ-EÂË å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ/--§Œá-‡®ý-©ð ²ÄX¶ýd-„äªý -ƒ¢->-Fªý --èÇ-¦ü -«®¾Õh-Êo (5Ñ6ÑÑ -‡-ÅŒÕh Ð 25 ®¾¢II-© åXj-Ê) -«Ö-© ''£ÏÇ¢-Ÿ¿ÖÑÑ -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -N-«ªÃ-©Õ, -¤¶ñ-šð: (-‡)
swarna.natta@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Naidu
Handsome Naidu 32 Y, 6', SWE in USA want V.Fair Slim Girls 25-29 Yrs. SWE/ MBA in USA 5'4'' & above. CNB. Ph: 9676808314/ dev09n@gmail.com (T)
dev09n@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -©ä-šü- «Öuêª-èü 37®¾¢II, 5Ñ7ÑÑ -‡-„çÕt®Ôq -¯ç-©Â¹× 70 -„ä-©Õ, 1.3 Âî-{x -‚®Ïh’¹-© -«ª½Õ-ÊÂ¹× -ÅŒ-T-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9248437280, (-‡)
kjl2808@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 5'8'' BE MS Adobe $160 USA, 27 6' BE MBA Business 25La PA, 26 6'2'' BE MBA Goldmansachs 13La PA, 26 5'8'' MBBS MD(G.M.), 9848535373.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1'' BE MS Oracle $100 USA, 25 5'10'' BE MBA Business 18La PA, 26 5'10'' BE MBA Infosys 9La PA, 26 5'7'' MBBS MS(G.S.), 9390999999

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'11'' BE MS MNC $150 USA, 26 5'10'' BE MBA Business 25La PA, 27 6'1'' BE MBA Goldmansachs 15La PA, 29 5'8'' MBBS MD(Ane), 9848031931

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 29 5'9'' BE MS USGovt. $80 USA, 27 5'9'' BE MBA MNC 25La PA, 27 5'8'' BE MBA MNC 15La PA, 29 5'9'' MBBS MD (Radiology), 7680896060

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 28 5'11'' BE MS MNC $90 USA, 27 5'11'' BE MS MNC 10La PA, 28 5'6'' BE MBA MNC 5La PA, 28 5'11'' MBBS MD (General Medicine), 9346009348

Religion: None Caste: None
Caste No Bar, 27 5'11'' BE MS Amazon $115 USA, 29 5'11'' BE ME Business 25La PA, 28 5'8'' BE ME IBM 9La PA, 28 6'1'' MBBS MS(Ortho), 7680876060

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ Ediga/ CNB/40/ B.Tech/ IT/ 5'6''/Asst. Manager/ USA/100K/ No/ Dowry/seeks/any/PG/ Eng/ Doctor/ Contact: 9394341443 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ 33/ MHA/ PGDHM/ Apollo/ Hyd/ BNYS/ GMC/ Hyd/ 5'10''/ Hospital Admin/US/100K/seeks/ MBBS/ BDS/ MD/ MDS/ No Dowry. 9533402211 (A)

Religion: Hindu Caste: Vaddera
-«-œçfª½ -‡-„çÕt®Ôq/ -J-§ŒÕ-©ü -‡æ®d-šü -G->-¯ç®ý, -‡-ÅŒÕh: 5Ñ11ÑÑ, -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«ª½Õ-œËÂË -«--Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -œçjéªÂúd -¤¶ò-¯þ: 8332938534/ 9966649859. (-šË)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net