Tuesday, September 02, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES |  TARIFF | PRATIBHA |CONTACT   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
«á--ÊÖoª½Õ ÂÃX¾Û 34/5Ñ8ÑÑ -‡¢®Ï-‡ -«ª½Õ-œËÂË ®¾¢II-EÂË 5-©Â¹~-©Õ, -§ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï ¹¢II-©ð -èÇ-¦ü -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -Åç-©¢’Ã-º -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -(-šË)
kranthi_kumaran@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Vysya
--„çj-¬Áu 2-« åX-R} 41/5Ñ7ÑÑ --H-¤¶Äª½t®Ï --„Ãu-¤Äª½¢ 2 Âî-{x -‚®Ïh ®¾¢IIÂË ª½Ö. 12 -©Â¹~-©Õ -‚-ŸÄ-§ŒÕ¢ å£jÇ-Ÿ¿ªÃ--¦Ç-Ÿþ’¹-© -«ª½Õ-EÂË -ƒ-©x-J¹¢/ -©ä¹×-¯Ão -ÅŒ-T-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. ®Ï-§ŒÕ-¯þ-G/ -œçjéªÂúd -¤¶ò-¯þ: 9989730486. (-‡)
happyillarikam@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 29 5'11" B.Tech, MBA SWE in US 85K (M: Christian F: Hindu) Now in India seeks Good looking Bride Caste Religion No Bar Ph: 7036321889 sgtk2014@gmail.com (A)
sgtk2014@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 25 5.10" BE MS SWE MNC $110 40Cr, 27 6' BE MS SWE Qualcom 1 Lak PM, 24 6' MBBS MD (GM), 26 5.9" MBBS MS (GS), 7675818080 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6 BE MS SWE Oracle $103K, 26 5.10" BE ME SWE GE 60K, 28 5.10" BE SWE ADP 65K, 27 5.8" MBBS MD(GM), 9177121213 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5.8" BE MS SWE US $103K, 27 6' BE MBA SWE MNC 1.25 Lak PM, 28 5.9" BE SWE Accenture 70K, 28 6' MBBS MS, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.11" BE MS SWE US $100K, 27 6' BE ME(IIT) SWE MNC 90K, 27 5.10" BE SWE TCS 65K, 27 5.11" MBBS MS (GS), 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 27 6' BE MS SWE $100K, 27 5.10" BE ME SWE Infosys 85K, 27 5.9" BE SWE Oracle 65K, 29 6' MBBS MD, 9848535373 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 25 5.11" BE MS SWE MNC $100, 28 5.9" BE SWE Infotech 50K, 28 5.8" BE ME SWE 50K, 30 5.7" MBBS MD, 9848535378 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û, 5Ñ8ÑÑ, 30 ®¾¢II-©Õ, -§ŒÕ¢-G-G-§ŒÕ®ý, -§ŒÕ¢--§ŒÕ®ý -ÍŒ-Ÿ¿Õ-«Û-ÅŒÕ-Êo -ÍÃ-©Ç -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -Æ-¦ÇsªáÂË -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dªý -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9676926205. (--šË)

Religion: Hindu Caste: Brahmin
-“¦Ç£¾Çt-º £¾Ç-J-ÅŒ®¾ ’î-“ÅŒ¢ 35, 5Ñ8ÑÑ -§ŒÕ¢-G-‡ -¯ç-©Â¹× 50-„ä-© --°-ÅŒ¢, å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ. -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«ª½Õ-ÊÂ¹× -œË-“U -ÍŒ-C-N-Ê -ÅŒ-T-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9866527059 (-‡)

Religion: None Caste: None
¹×-© X¾-šËd¢X¾Û-©ä-Ÿ¿Õ. 39/5Ñ11ÑÑ/ -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý/- §ŒÕ®ý-ƒ/ -§Œá-‡®ý -œÄ-©ªý 120éÂ. --œçj-«-Kq -«-Kb-E-§ŒÖ å®-šË-©üf -«ª½Õ-EÂË -Åç-©Õ’¹Õ £ÏÇ¢-Ÿ¿Õ ®Ïx-„þÕ åX¶ªáªý 30/5Ñ4ÑÑ -‚åXj-Ê -§Œá-‡®ý-‡/-§ŒÕ®ý-ƒ -J-©ðêÂ-†¾-¯þÂ¹× -Æ-ÊÕ¹Ø-©¢ -„ê½Õ ®¾¢-“X¾: -¤¶ò-¯þ: 9849656898 (--‡)

Religion: Hindu Caste: Vysya
Vysya 33 6' BE (Prod) IT Field 36 Lakhs P.A 5 Crores Assets seeks fair Bride with P.G. Contact: 09595054308 (A)

Religion: Hindu Caste: Naidu
Handsome Naidu 32Y, 6', SWE in USA want V.Fair Slim Girl 25-29 yrs. SWE/ MBA in USA 5'4'' & above. CNB Ph: 9676808314/ dev09n@gmail.com (T)
dev09n@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt, 34, 5Ñ3ÑÑ, -ƒ¢-{ªý -“åXj-„ä-šü -…--Ÿîu’¹¢, å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× 18 -„ä-©Õ. -©ä-šü -«Öuêª-èü -«Õ¢-* ²Ä¢-“X¾-ŸÄ-§ŒÕ -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (¯î -“¦ð¹ªýq) -¤¶ò-¯þ: 9701174099. (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 28 5'10" BE MS MNC $ 130 USA, 26 5'10" BE MBA Business 15 La PA, 26 5'11" BE MBA Oracle 9 La PA, 24 6' MBBS MD (G.M), 9848535378 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 5'10" BE MS Ebay $ 110 USA, 28 6'2" BE MBA Global 11 La PA, 28 5'10" BE (BITS) ME MNC 9 La PA, 27 5'7" MBBS MS (General Surgeon), 9177121213 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 27 5'8" BE MS Qualcomm $ 90 USA, 27 5'9" BE MBA ICICI 15 La PA, 28 6' BE MS Wipro 5 La PA, 29 5'10" MBBS MD (Anesthesia), 7675818080 (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali, 27 6' BE MS Ebay $ 125 USA, 27 5'10" BE ME Infosys 9 La PA, 28 5'7" MCA CTS 6 La PA, 29 5'10" MBBS MD (General), 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 28 6' BE MS MNC $ 100 USA, 29 5'6" MCA Oracle 17 La PA, 26 5'8" BE ME Global 6 La PA, 29 5'11" MBBS MD (General Medicine), 9848535373 (A)

Religion: None Caste: None
Caste No Bar 28 5'11" BE MBA Amazon $ 120 USA, 26 5'7" BE MBA Business 25 La PA, 26 6'1" BE MBA CSS 6 La PA, 29 6'1" MBBS MS (Ortho), 7680876060 (A)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net