Saturday, November 29, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES |  TARIFF | PRATIBHA |CONTACT   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
«á--ÊÖoª½Õ ÂÃX¾Û 34/5Ñ8ÑÑ -‡¢®Ï-‡ -«ª½Õ-œËÂË ®¾¢II-EÂË 5-©Â¹~-©Õ, -§ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï ¹¢II-©ð -èÇ-¦ü -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -Åç-©¢’Ã-º -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -(-šË)
kranthi_kumaran@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt: 30 ®¾¢II 5Ñ5ÑÑ/ H˜ãÂú „çÕÂÃ-E-¹©ü ®Ï¢’¹-X¾Üªý©ð …Ÿîu’¹¢, °ÅŒ¢: ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ-EÂË 25 ©Â¹~© ‚ŸÄ§ŒÕ¢. Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ §Œá«-¹×-EÂË \Ÿçj¯Ã “’Ãœ¿Õu-§äÕšü «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. (œçjéªÂúd ¤ÄKd®ý) ¤¶ò¯þ: 8142294933 (‡)

Religion: None Caste: None
IAS, IRS, Groups, IIM, IIT, M.Tech, MD, MS, Doct/ Eng. Emp, business grooms. For suitable alliance contact Ph: 9848190571/ 9246670571 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ 27/ MBBS/ Rediology/ 5'8"/ V.Fair/Seeks/ MBBS/ BDS/ MDS/ BHMS/MD www.manjumarriages.com 9346434789 (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma/ CNB/30/ B.Tech/ MS/ US/ 5'11"/ 100K SWE/ USA seeks any degree any PG www.manjumarriages.com 9885638433 Free Rigister (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ 28/B.Sc/ CT/ MBA/5'10" C.Govt Employee 6Lakhs PA seeks MBBS Eng any PG www.manjumarriages.com 9346434757 (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Christian Caste: Gowda
Gowda Convert Christian 30/ B.Tech MS US 5'8" SWE USA 120K Fair Seeks B.Tech MCA www. manjumarriages.com 9346434789 (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Vysya
Vysya Uttamojasa Karpurapu BE 05-06-81/6' IT field Hyd. 36L P/A Asset 5cr Seek fair Bride with PG. 8885625956, 09595054308 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
‚ª½u„çj¬Áu 32/5Ñ7ÑÑ ÍŒÊ-P†¾e ªî£ÏÇºË Ð H˜ãÂú «ª½Õ-EÂË ²Ä¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ -Eª½Õ-æXŸ¿ ‚ª½u-„çj¬Áu «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. 8500178065 ¯î “¦ð¹ªýq œçjéªÂúd ®¾¢. (‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 41Yr. 5'11'' V.Fair M.Tech (O.U.) SWE 1.5L PM 1 Cr Prop. well settled groom looking for suitable bride. Cont. Ph: 27820642 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt/ 34 ®¾¢II/ 5Ñ3ÑÑ/ œË“U èǦü å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ °ÅŒ¢: ¯ç©Â¹× 1800 ©äšü «Öuêªèü «Õ¢* ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ¢ ’¹© ŠÂ¹-{« ©äŸÄ 骢œ¿« «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. (¹«Õt „Ã@Á}Â¹× «Ö“ÅŒ„äÕ, œçjéªÂúd ¯î “¦ï¹ªýq) ¤¶ò¯þ: 7207014696 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Widower, Age 55, 2 Son's Well Settled 20K PM CNB who wanted may contact: Ph: 7207102311. (A)

Religion: Hindu Caste: Goud
Goud 28 5'10" B.Tech. MS, USA SWE 100K H1B Handsome Hyd. Groom Seeks Hyd. Settled Goud Bride. 9246523454. No Brokers. (A)

Religion: Hindu Caste: Velama
„ç©«Õ ‰\-‡®ý, ‰‚-ªý-‡®ý, “’¹ÖXýq, ‰‰šË, ‰‰-§ŒÕ„þÕ, §ŒÕ„þÕ.œË, §ŒÕ¢.‡®ý, “X¾¦µ¼ÕÅŒy, wåXj„äšü, ƒ¢•-Fªý, œÄ¹dªýq, ‡¢¤Äx§ýÕ, G>-¯ç®ý «ª½Õ-©éÂj ®¾¢“X¾: 9848190571/ 9246670571 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu/Naidu/Balija
Kapu/ Naidu/ 28/ B.Tech/ MS/ 5'11"/ SWE/ USA/ 100K/ Seeks/ B.Tech/ M.Tech/ MCA/ MBA/ PG/ www.manjumarriages.com/ 9885638433 (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ 30/ B.Tech/ CSE/ 5'10"/ SWE/ Deloitee/ USA/ 130K/ Now in India Seeks/ B.Tech/ Any/ PG/ www.manjumarriages.com/ 9346434757 (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ 29/ B.Tech/ Fair/ 5'10"/ Industrialist/ 1 Crore/ PA/ Seeks/ Any/ Degree/ Any/ PG/ www. manjumarriages.com/ 9346434789 (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Madiga
§ŒÕ®ý.®Ï £ÏÇ¢Ÿ¿Ö «ÖC’¹ 5Ñ5ÑÑ 31 ®¾¢II©Õ. ƪ½|ÅŒ: œË“U, ²ñ¢ÅŒ G>-¯ç®ý, ¯ç©Â¹× 20 „ä©Õ ‚ŸÄ§ŒÕ¢. ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-¦-Ÿ¿l-„çÕiÊ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq ¤¶ò¯þ: 9948187840 (‡)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
‚ª½u-„çj¬Áu 32/5Ñ7ÑÑ ÍŒÊ-P†¾e ªî£ÏÇºË H˜ãÂú «ª½Õ-EÂË ²Ä¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ -Eª½Õ-æXŸ¿ ‚ª½u-„çj¬Áu «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 8500178065 ¯î “¦ð¹ªýq (‡¯þ)
mouliah100@gmail.com
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net