Fri, February 12, 2016

Type in English and Give Space to Convert to Telugu
Select Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
«á--ÊÖoª½Õ ÂÃX¾Û 34/5Ñ8ÑÑ -‡¢®Ï-‡ -«ª½Õ-œËÂË ®¾¢II-EÂË 5-©Â¹~-©Õ, -§ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï ¹¢II-©ð -èÇ-¦ü -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -Åç-©¢’Ã-º -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -(-šË)
kranthi_kumaran@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala/ 28/ 5'10"/ MS/ SWE (US) 55L PA, Madiga/ 49/ 5'5" MBBS DM & HO Cadre 12L PA, Madiga / 25/ 5'11"/ BE, MBA, C.Govt./ 16L PA. Ph: 8977488881/2/3. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Now India), 27, 6', BE, MS, Walmart $ 120, 28, 5'9'', BE, MS, Verizon $ 110, 28, 5'10'', BE, MS, MNC $ 110, 26, 5'11'', BE, MS, MNC, $ 80 Ph: 9390999999. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 28, 5'6'', BE, MS, MBA Amazon 21 LA PA, 28, 6'2'', BE, MBA Philips, 18 LA PA, 28, 5'11'', BE, MBA (IIM) Infosys, 12 LA PA, 27, 5'11'', BE, MBA, MNC. Ph: 9848031931. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Doctors), 27, 5'10'', DM (Cardiology) MD (GM), 26, 5'6'', MBBS MD (Oncology), 26, 5'10'', MBBS, MS (Ortho), 25, 5'9'', MBBS, MD (G.M.) Ph: 9392292939. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt/ H˜ãÂú/ 5Ñ11ÑÑ/ 32 ®¾¢II©/ 10 Âî{x ‚®Ïh/ ¯ç©Â¹× 2 ©Â¹~© °ÅŒ¢Åî ²ÄX¶ýd-„äªý ƒ¢•-F-ªý’à Í䮾ÕhÊo «ª½Õ-EéÂj -ƪ½b¢-{Õ’Ã ®¾¢“X¾-C¢-ÍŒ¢œË. ¤¶ò¯þ: 9247308680 (‡)

Religion: Christian Caste: None
Christian 6', 28yrs, Q: MBA, MS Working in USA as a Project Manager, Fair, Sal: 15K P.A. Bride Well Educated, Fair. Ph: 9347308407 (A)

Religion: Hindu Caste: Madiga
‡®ý.®Ï. £ÏÇ¢Ÿ¿Õ «ÖC’¹ Gƒ/-客-“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü ÆÂõ¢-˜ã¢šü ‰šË œË¤Ä-ªýd-„çÕ¢šü (å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ)©ð °ÅŒ¢: ¯ç©Â¹× 35,000/Ð 5Ñ6ÑÑ/ 28 ®¾¢II©Õ. ¦Ç’à ®Ïnª½-X¾-œËÊ «ª½Õ-EÂË ÅŒTÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq ¤¶ò¯þ: 9010478727 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û œçj«Kq 34 ®¾¢II©ÕII, 5Ñ9ÑÑ, ²ÄX¶ýd-„äªý. °ÅŒ¢: ¯ç©Â¹× 60 „ä©Õ ’¹© «ª½Õ-EÂË ÅŒTÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq, œçjéªÂúd. ¤¶ò¯þ: 9700127397 (‡)
vardhanrao01@gmail.com

Religion: None Caste: None
Looking for Kuja Dosham High Matches only. My Brother working as S/W Consultant at High Position in BLR MNC. Girl should be Beautiful and with No Health Problems. Cont: 9901713322. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS Microsoft, $ 120 USA, 27 5'10" BE MS Business, 1 Cr PA, 28 5'11" BE MBA E & Y 15 LA PA, 27 5'11" MBBS MS (Ortho), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'11" BE MS Global $ 90k USA, 27 5'8" BE ME L&T 9 LA PA, 28 5'11" BE ME Oracle 9 LA PA, 27 5'7" MBBS MD (G.M) Ph: 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 28 6' MS TCS $ 90 USA, 28 5'8" BE (IIT) ME (IIT) Scientist 12 LA PA, 27 5'6" BE ME Tesco 8 LA PA, 26 6' MBBS MS (Ortho), 9848566733 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 26 5'10" BE MS MNC $ 110 USA, 25 5'10" BE CSC 7 LA PA, 29 5'9" BE MNC 6LA PA, 29 6' BE ME Bosch 6LA PA, 26 5'6" MBBS MD (G.M), 7680856060 (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 28 5'9" BE MS MNC $ 90K USA, 27 6' BE NMDC 12 LA PA, 28 5'7" BE Steelplant 7LA PA, 29 5'8" BE Wipro 5LA PA, 27 6' MDS, 9848535378 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 6'1" BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'6" BE ONGC 12LA PA, 27 6'1" BE (Rec) CA 10LA PA, 29 5'8" MBBS MD (G.M) DM (Neurology), 7702525444 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û -©ä-šü -«Öuêª-èü 42 ®¾¢-«-ÅŒqªÃ-©Õ. 5Ñ11-ÑÑ åX¶ªáªý, -‡¢.-˜ãÂú. ²ÄX¶ýd-„äªý -ƒ¢->-Fªý, -¯ç-©ÂË 2 -©Â¹~-©Õ, Âî--šË -“¤ÄX¾-Kd, -„ç-©ü å®-šË-©üf -«ª½Õ-œËÂË -ÅŒ-T-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9908188532, -¯î -“¦ð¹ªýq. (-‡)

Religion: Hindu Caste: Velama
„ç©«Õ/ ¹«Õt ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ, 2« åXR} („ê½¢©ð NœË-¤ò-ªáÊ) 32 ®¾¢II©ÕII/ 5Ñ10ÑÑ/ G.‡-®ý®Ï/ ‡„þÕ-‡-¯þ®Ï/ °ÅŒ¢: ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ-EÂË 6.4 ’¹© «ª½Õ-EÂË ‹®Ï/-G®Ï «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ®¾¢“X¾II 9618256999 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û œçj«Kq/ 34 ®¾¢II©ÕII/ 5Ñ9ÑÑ/ ²ÄX¶ýd-„äªý. °ÅŒ¢: 60 „ä©Õ ’¹© «ª½Õ-EÂË XÔ> Íä®ÏÊ «Ÿµ¿Õ«Û œË˜ãj-©üqÊÕ X¾¢X¾-’¹-©ª½Õ. ¯î “¦ð¹ªýq œçjéªÂúd. ®¾¢“X¾-C¢-ÍŒ¢œË. ¤¶ò¯þ: 9700127387 (‡)
vardhanrao01@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kapu/Telaga
ÂÃX¾Û/-Åç-©’¹/-¦-L-•/29 -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê 5Ñ10ÑÑ -----§ŒÕ¢.-§ŒÕ®ý. -…-Ÿîu’¹¢ --¬ÇXý, å£jÇ-Ÿ¿ªÃ--¦Ç-Ÿþ ®¾¢II-EÂË 5 -©Â¹~-©Õ, 3 Âî-{x -‚®Ïh -…-Êo -«ª½Õ-œ¿ÕÂ¹× -G-˜ãÂú, -§ŒÕ¢-G-‡, -§ŒÕ¢®Ï-‡ -…--Ÿîu’¹¢ -Íä-§Œá-ÍŒÕ-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ--«-©ã-ÊÕ. -¯î -“¦ð¹ªýq -¤¶ò-¯þ: 9441802649/ 919989244945 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Erukala
Erukala, Fair, 29Y, IITM& IIMK Analyst@ HSBC, Banglore, 15L, PA Seeking Educated Girl, No Dowry, Caste No Bar Ph: 8523023905 (A)

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 40/ 5'6" B.Com own Business Kolkatta Wellsettled Looking for Educated Bride Sect Nobar.Ph: 9963150518 (A)

Religion: Hindu Caste: Kuruma
Kurma 27 5'4" MS (CSE), (Ph.D) working in USA Salary 2,00,000/- P.M Seeks W.Edu Fin Sound Bride, Caste Nobar Send Bio+ Pho+ Hur Box1259 C/o Eenadu, Somajiguda, Hyd-82 (A)

Religion: None Caste: None
ƒ¢{ªý ÂÃu®ýd (¹{o¢ «Ÿ¿Õl) 29 ®¾¢II, 5Ñ6ÑÑ ®¾¢-«-ÅŒqªÃ-EÂË 5 ©Â¹~©Õ, ‡„çÕt®Ï, ¦ð{E/ ‡®ý-œ¿-¦Õuƒ/ å£ÇÍý-®Ï-‡©ü «ª½Õ-EÂË œË“U/ ‚åXjÊ wåXjII èǦü Í䮾ÕhÊo/ ®ÏŸ¿l-X¾œä «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ ¤¶ò¯þ: 9440633350(‡)

Religion: None Caste: None
®Ï‡-¯þG ‡®Ïq/G 29®¾¢II 5Ñ8ÑÑ §ŒÕ¢G-G-‡®ý œË¤òx«Ö, ÂÃJf-§ŒÖ-©> œÄ¹dªý -¯ç-©Â¹× 1.7 ©Â¹~©Õ, Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «ª½Õ-œËÂË ÅŒTÊ Æª½|-ÅŒ-’¹© «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. œçjéªÂúd -¯î ¦Öuªî. ¤¶ò¯þ. 7382800304 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt 32®¾¢II 5Ñ10ÑÑ ‡„çÕt®ý ƒ¢>-F-J¢’û èǦü ‚ª½_ ‡®Ïq ¯ç©Â¹× 15éÂ, 3Âî{x ‚®Ïn «ª½Õ-EÂË å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ©ð èǦü Í䮾ÕhÊo «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ. 9490701399 (‡)

Religion: Hindu Caste: Viswa Brahmin
N¬Áy-“¦Ç-£¾Çtº 31®¾¢II 5Ñ8ÑÑ §ŒÕ„þÕ.-˜ãÂú ƒƒƒ/Æ®Ï-å®d¢šü “¤ñåX¶-®¾ªý’à èǦü Í䮾ÕhÊo (¯ç©Â¹× 30,000) Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «ª½Õ-œ¿ÕÂ¹× Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ ¤¶ò¯þ: 9885056601 (-G)

Religion: None Caste: None
6-§ŒÕ-¯þ 38/5Ñ6ÑÑ --HÂÃ-„þÕ, -§ŒÕ-©ü-§ŒÕ-©ü-G -©ä-šü -«ÖII -“åXj-„ä-šü -…-Ÿîu’¹¢, -¯ç-©Â¹× 46éÂ, å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ -«ª½Õ-EÂË -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. ¹×-©, ¹-{o X¾-šËd¢X¾Û-©ä-Ÿ¿Õ. (-ƒ-©x-J¹¢ -ƪá-Ê -‹êÂ) -¤¶ò-¯þ: -9440609095. ¯î -“¦ð¹ªýq (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorcee 31/6' BE SWE Australia Seeks Suitable Bride Ind/ Abroad Ph: 9573499765 saibabuonline1959@gmail.com (A)
saibabuonline1959@gmail.com

Religion: Christian Caste: Mala
Christian (Mala) 30/ 5'11''/ MBA (USA) Working In US 140K Seeks Girl Working in US/ India Ph: 94403 73603(B)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy Group-1 Officer 33/ 5'6'' Divorce 9L. P/A Prop: 2Cr 1st/ 2nd Any O.C Direct: 9154806357 ssr.indiaa@gmail.com (A)
ssr.indiaa@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
éª-œËf 28/6Ñ å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ ®Ï-šË ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü -¤ò-M®ý -¯ç-©Â¹× 35- „ä-©Õ, -²ñ¢-ÅŒ -ƒ-©Õx ¹-©-Ÿ¿Õ. -\éÂj¹ ¹×-«Öª½Õ-œËÂË -\-Ÿçj-¯Ã -œË-“U -Íä®Ï-Ê éª-œËf -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-œçjéªÂúd) -¤¶ò-¯þ: 9393155073 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Nai Brahmin
-¯Ãªá-“¦Ç£¾Çt-º 28 5Ñ6ÑÑ -¤Ä-L--˜ãÂËoÂú -“åXj-„ä-šü -èÇ-¦ü -«ª½Õ-EÂË -ÅŒ-T-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -ƒ¢-šªý/-œË-“U. ®¾¢-“X¾-C¢-ÍŒ’¹-©ª½Õ. -¤¶ò-¯þ: 9000454658 (-‡)

Religion: Christian Caste: Protestant
Christian Protestant 36, 5'7", M.Sc, UK Fair Working in UK Seeks Christian Faith Engg./ Doctor. Ph: 9573558008, 9441500700 (A)

Religion: Hindu Caste: SC
SC, Mala/ Madiga, 34yrs, 5'10'', MCom, Handsome, Well Settled Manager in Big Firm, Seeks Beautiful Girl 9912220806, sharajramraj@gmail.com (No Agents). (A)
sharajramraj@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Devanga
Ÿä-„â’¹ 32/5Ñ2ÑÑ 10-«- ÅŒª½’¹-A, -“åXj-„ä-šü -èÇ-¦ü å£jÇ-Ÿ¿ªÃ--¦Ç-Ÿþ. -°-ÅŒ¢: 20-„ä-©Õ -«ª½Õ-EÂË 1-«/2-«/-N-œî -¯îII -“¦ðII. -G®Ï/-Š®Ï/-œçjéªÂúd -¤¶ò-¯þ: 8897493860, 040Ð - 27722009. (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mala
SC Mala, Hindu/ PG/ 5'10''/ 31 SWE/ 70,000/- PM, Wants Good Bride. 8187861989 No Brokers (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu/Naidu/Balija
ÂÃX¾Û, -¯Ã-§Œá-œ¿Õ, 34®¾¢II -‡-ÅŒÕh 5Ñ9ÑÑ, -G-‡, -“X¾-¦µ¼Õ-ÅŒy -…--Ÿîu-T -¦Ç’îÏnª½X¾-œË-Ê å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ð -…-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«ª½Õ-EÂË -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9908171307 (-œçjéªÂúd) (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mala
-‡®Ôq- --«Ö-© 33 ®¾¢II-© -Æ®Ïå®d¢-šü -„äÕ-¯ä-•ªý -¯ç-© -‚-ŸÄ-§ŒÕ¢ ª½Ö. 50 -„ä-©Õ -«ª½Õ-EÂË -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. --¯î -“¦ð¹ªýq -¤¶ò-¯þ: 9951119013 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 29 5Ñ9ÑÑ -G-ƒ -«Õ-J-§Œá XÏ-> --œË-¤ñx-«Ö, -“X¾--«á-È -§ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï ¹¢åX-F--©ð X¾-E-Í䮾Õh-Êo 10 Âî-{Õx -‚®Ïh-«Û-Êo -«ª½Õ-œËÂË -¦Ç’à -Æ¢--Ÿ¿--„çÕi-Ê -ƒ¢->-F-J¢’û -ÍŒ-C-N-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ--«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9160730030 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Viswa Brahmin
-N-¬Áy-“¦Ç£¾Çt-º 31/5Ñ4ÑÑ ®¾¢II--EÂË 10 -©Â¹~-©Õ, ®¾y¢--ÅŒ -ƒ-©Õx, 4-§ŒÕII -¤ñ-©¢ -«ª½Õ-ÊÂ¹× -N-¬Áy-“¦Ç£¾Çt-º -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¬ÇÂã¾Éª½Õ-©Â¹× -“¤Ä--ŸµÄ-Êu-ÅŒ. -¦ÇÂúq -¯ç¢. 2982, -¨-¯Ã-œ¿Õ, -N-•-§ŒÕ-„Ã-œ¿Ð10, -¤¶ò-¯þ: 98484 85610 (G)
 
 
 
 
 
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net