Thursday, April 17, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES |  TARIFF | PRATIBHA |CONTACT   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹--«Õt 30®¾¢II, 5Ñ.5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú, -Æ®Ïå®d¢-šü --“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-Ÿ¿ªÃ--¦Ç-Ÿþ. -°-ÅŒ¢: -¯ç-©Â¹× 25 -„ä-©Õ, 骢-œ¿Õ-Êoª½ Âî-{x -‚®Ïh. -§ŒÕ¢-˜ãÂú, -G-˜ãÂú, -‡¢-G-‡, -§ŒÕ¢.-¤¶Äª½t-®Ô, -G.-¤¶Äª½t®Ô, -“’Ã-œ¿Õu-§äÕ-šü --ÍŒ-C-N-Ê Â¹--«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. 99082 40572. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 28 5.8" BE MS SWE Google $95 29 5.10" BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 28 5.11" MBBS MD [Pediatrics] 27 5.8" BDS MDS 7675818080 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
KAPU 27 6' BE MS SWE Infotech $100K 28 5.11" BE MBA SWE MNC 70K, 29 5.10" BE SWE Accenture 90K, 29 6' MBBS MD [GM] 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 28 6' BE MS SWE MNC US $90, 29 6' BE MBA SWE ICICI 1 Lak PM, 29 5.9" BE ME SWE MNC 50K, 28 5.11" MD [Pediatric] 7680896060 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.11" BE MS SWE US $ 100K, 28 6' BE ME SWE MNC 90K, 29 5.9" MBA SWE MNC 50K, 30 6' MBBS 1.20 Lak PM, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
MALA 28 5.10" BE MS SWE US $100K, 29 5.10" BE ME SWE Tech Mahindra 1 Lak PM, 29 5.11" MBBS MD [General Medicine] 9346009348 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 25 5.11" BE MS SWE MNC US $100K, 27 6' BE MBA SWE 50K, 29 5.10" BE [IIT] SWE MNC 90K, 26 6' MBA 2 Lak PM 9177121213 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹--«Õt -«ª½Õ-œË -«-§ŒÕ®¾Õ 29®¾¢II 5Ñ6ÑÑ -‡-„çÕt®Ôq, -©ã¹aª½ªý -¯ç-©Â¹× 50 -„ä-© -‚-ŸÄ-§ŒÕ-«á, ¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. ®¾¢-“X¾-C¢--ÍÃ-Lq-Ê -¯ç¢.09975500685 (-¯î -“¦ð¹ªýq) (-‡)

Religion: Christian Caste: Protestant
Protest Christian 27 Yrs 5'6" B.Tech/ Fair Working MNC (Abrod) High Salary Well Settled Family. Cont: 9849334736 (A)

Religion: Hindu Caste: Brahmin
²Ätª½n -“¦Ç£ÏÇt-ºý 44®¾¢II / 5Ñ.10ÑÑ -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-ÊÂ¹× 35 ®¾¢II-©ðX¾Û åX-R}ÂÃ-E / -N-œî -/ -*-Êo-¤ÄX¾ ¹-L_-Ê / æX-Ÿ¿ -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -\ -¬Ç--È -ƪá-¯Ã -Æ-¦µ¼u¢-ÅŒª½¢ -©ä-Ÿ¿Õ. ®¾¢-“X¾: 09900227517. (-ƒ)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 39/5'10"/ Handsome IInd Marriage 5.5 P.A. Seeks Good Looking Below 36 Yrs. any Deg., Decent Family. Ph: 9959152404, 040-65357527 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 29 5Ñ8ÑÑ XÏ-° -Íä®Ï- -“X¾-¦µ¼Õ-ÅŒy ®Ô-E-§ŒÕªý -Æ®Ïå®d¢-šü’à X¾-E -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿµ¿ -§Œá-«Â¹×-œËÂË -œË-“U -©ä-ŸÄ -ƒ¢-{ªý -ÍŒ-Ÿ¿Õ-«Û-ÅŒÕ-Êo -¤¶Äª½yªýf ÂÃu®ýd -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. 8688810111 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadav 36/ 5'3" M.Tech Govt. Engr. Hyd. Scientist 60K P/M seeks Engr./ Deg V.Fair Yadav Bride. Ph: 8143851501/ 9701873417 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û 37®¾¢II 5Ñ7ÑÑ/-G.ÂÃ-„þÕ/ ®¾¢II-EÂË 2.5 --©Â¹~-©Õ / --œçj-«-Kq -«ª½Õ-EÂË -ÍŒ-Ÿ¿Õ-«Û¹×-Êo -…--Ÿîu’¹-«á -Íä-§Œá -Š®Ï/- G®Ï -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. 8712133380 (-‡)
bnmani37@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Iyengar
Affluent Hebbar Tenklai Iyengar for their Only son 39 Yrs, 5 Ft. 10.5 in,well built, Civil Engineer, Architech, Managing family Business in Mumbai and Karnataka. Seeks Girl, Reasonable Height and Complexion from respectable family background. Sub Sect No Bar. No Dowry. Contact Sridhar 9849036234, Jayashree 9959200740, 040-66364118 (A).

Religion: Hindu Caste: Brahmin
-“¦Ç£ÏÇt-ºý -N.-N. -‡-„çÕt®Ôq, XÏå£Ç-Íý-œË, 35 ®¾¢II, 5Ñ10ÑÑ, -¯ç-©Â¹× 30 -„ä-©Õ, -²ñ¢-ÅŒ -ƒ-©Õx’¹-© -«ª½Õ-EÂË -¦Ç’à -ÍŒ-Ÿ¿Õ-«Û¹×-Êo -“¦Ç£ÏÇt-ºý -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 040-27222673 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Velama
Velama 28/5'6"/ Doctor/ BDS/ 30K PM suitable: MBBS/BDS/B.Tech Good Looking Bride. Contact: 9704060289 (T)

Religion: Hindu Caste: Rajaka
ª½-•Â¹/ 28/ 5Ñ5ÑÑ/-œË-“U -‡ª½ÕX¾ÛÐX¾ª½q-¯Ã-Ld/- ÅŒ-Lx, -ÅŒ¢-“œË, -Æ-Êo-§ŒÕu Ð -«-C-Ê, 7 Âî-{x -‚®Ïh, -¯ç-©Â¹× 2 -©Â¹~-©Õ 骢--šüq -«Õ-J-§Œá ÂÃx-Åý éª-œÎ-„äÕ-œþq 1 -©Â¹~ -‚-ŸÄ-§ŒÕ¢. ¹--{o¢ -«-Ÿ¿Õl. -‚¢-“Ÿµ¿ -J-Íý -¤¶Äu-NÕ-M-©ð -Æ--«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9247492507 -(-šË)

Religion: Hindu Caste: Reddy
éª-œËf/ 29®¾¢II/ 5Ñ6ÑÑ/- G-‡-®Ôq --H--¨-œË/-¦Ç’à -®Ïnª½X¾-œË-Ê -“åXj-„ä-šü -…--Ÿîu’¹¢ -Íä-§Œá-ÍŒÕ-Êo -«ª½Õ-EÂË -«Õ¢-* ¹×-{Õ¢-¦Ç-EÂË -Íç¢-C-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -«Õ-Ÿµ¿u-«ª½Õh-©Õ -©äª½Õ. -¤¶ò-¯þ: 7306727936 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
-«á-CªÃ-èü -G-‡/29/5Ñ6ÑÑ -“šÇ-¯þqÂî-©ð -…----Ÿîu’¹¢ -Æ¢-Ÿ¿¢ ¹-L-T-Ê -«ª½Õ-EÂË -͌¹ˆ-E ®¾¢-“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-«á ¹-L-T-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9059885694 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 25 6'1'' BE MS Sony $ 250 50 Cr USA, 24 5'8'' BE MS Business 50 Cr, 26 5'8'' BE (IIT) L &T 12 La PA 50 Cr, 26 6'1'' MBBS MD (General Medicine) 50 Cr, 9390999999.

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE (IIT) MS MNC $ 120 USA, 27 6'1'' BE MBA MNC 15 La PA, 28 5'10'' BE Accenture 11 La PA, 27 6'0'' MBBS MD (General Medicine), 9848031931.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 5'11'' BE MBA Amazon $ 115 USA, 28 5'9'' BE MS Accenture 13 La PA, 27 5'9'' BE MS MNC 10 La PA, 26 5'8'' MBBS MD (General Medicine), 7680876060.

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 28 5'8'' BE MBA $ 100 USA, 27 5'9'' BE TCS 10 La PA, 27 5'11'' BE MNC 10 La PA, 28 5'11'' MBBS MD (General Medicine), 7674868080.

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 26 5'8'' BE MS Microsoft $ 120 USA, 27 6' BE MBA CTS 10 La PA, 26 5'8'' BE Virt USA 7 La PA, 26 5'10'' MBBS MD (Peadiatrics), 9948297222.

Religion: None Caste: None
Caste No Bar, 26 6' BE MS MNC $ 120 USA, 26 5'10'' BE (BITS) MBA HCL 12 La PA, 28 5'8'' BE Infosys 11 La PA, 26 5'8'' MBBS MD (G.M), 9966636222.

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ 26/ B.Tec/ M.Tec/ NIT/ 6 Ft/ BHEL/ Engineer/ Govt/ 9 Lac/ PA/ seeks/ Any/ PG/ Degree/ www.manjumarriages.com/ 9347302879. (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
CNB/ Gowda/ Divorcy/ 33/ B.Tec/ MS/ 5'11"/ SWE/ Own Company/ No Dowry/ seeks/ Any/ PG/ Degree/ www.manjumarriages.com/ 9346434757. (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ 26/ B.Tec/ M.Tec/ NIT/ 6 Ft/ BHEL/ Engineer/ Govt/ 9 Lac/ PA/ seeks/ Any/ PG/ Degree/ www. manjumarriages.com/ 9347302879. (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6-§ŒÕ-¯þ/37/5Ñ9ÑÑ/- ¯ç-©Â¹× 20 -„ä-©Õ/ Âõ¢-œË-Êu®¾/ êª-«-A -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê æX-Ÿ¿ -“¦Ç-£¾Çt-º -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. 2-« åX-R} XÏ-©x-©Õ--©ä-E -„ê½Õ ®¾¢-“X¾: åX-R} -Ȫ½Õa -„äÕ-„äÕ -¦µ¼-J¢-Íç-Ÿ¿-«á. -¤¶ò-¯þ: 9848487071 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -„ç-©ü å®-šË-©üf -G->-¯ç®ý-„çÕ-¯þÂ¹× £ÏÇ¢-Ÿ¿Ö -«Õ-ÅŒ -N-¬Çy²Ä-©X¾-{x -‚®¾ÂËh ¹-L-T -Ÿ±Ä-Jt¹ ®¾¢®¾n -Eª½y£ÏÇ¢-ÍŒÕ-{Â¹× Â¹×-©, -«-§ŒÕ®¾Õq -“X¾®¾ÂËh-©ä-E, -\ -¦Ç-Ÿ¿ª½-¦¢-Dµ -©ä-E -N-œî -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9848342678 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿, 27 ®¾¢II, 5Ñ.8ÑÑ, ²ÄX¶ýd-„äªý -ƒ¢--->--Fªý -…-Ÿîu’¹¢, -‡å®¢-ÍŒªý -¦ã¢’¹Õ-@ÁÚª½Õ, X¶¾Û-©ü -„çj-šü ¹-©ªý, -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«ª½Õ-œËÂË ²ÄX¶ýd-„äªý -…-Ÿîu’¹¢ ¹-L-T-Ê -ÅŒ-T-Ê -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9652487938 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û, 31, 5Ñ.8ÑÑ, XÏ->, 4 Âî-{x -‚®Ïh’¹-© -G->-¯ç®ý-„äÕ-¯þÂ¹× -œË-“U -ÍŒ-C-N-Ê -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«--Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. ¹×-© X¾-šËd¢X¾Û-©ä-Ÿ¿Õ. å®-©ü: 98480 95158, 0884-2371994. (->)

Religion: Hindu Caste: Mala
32 Years, B.Tech, Fair, 5'11", Hindu, SC (Mala) IT Prof. in a Reputed MNC with 6 Fig. Sal, Up. Mid. Class Family Wants Tall, Fair, Well Qualified Bride from a Good Reputed Family. Cont: 7799549464, 9494949528 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda, 27 5'3'' BE MS SWE MNC US $ 70K, 27 5'6'' BE MBA SWE Sental 50K, 26 5'4'' BE SWE IBM 40K, 25 5'3'' MBBS MS, 7674868080.
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net