Fri, August 28, 2015

Type in English and Give Space to Convert to Telugu
Select Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
«á--ÊÖoª½Õ ÂÃX¾Û 34/5Ñ8ÑÑ -‡¢®Ï-‡ -«ª½Õ-œËÂË ®¾¢II-EÂË 5-©Â¹~-©Õ, -§ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï ¹¢II-©ð -èÇ-¦ü -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -Åç-©¢’Ã-º -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -(-šË)
kranthi_kumaran@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala/ 28/ 5'10"/ MS/ SWE (US) 55L PA, Madiga/ 49/ 5'5" MBBS DM & HO Cadre 12L PA, Madiga / 25/ 5'11"/ BE, MBA, C.Govt./ 16L PA. Ph: 8977488881/2/3. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Now India), 27, 6', BE, MS, Walmart $ 120, 28, 5'9'', BE, MS, Verizon $ 110, 28, 5'10'', BE, MS, MNC $ 110, 26, 5'11'', BE, MS, MNC, $ 80 Ph: 9390999999. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 28, 5'6'', BE, MS, MBA Amazon 21 LA PA, 28, 6'2'', BE, MBA Philips, 18 LA PA, 28, 5'11'', BE, MBA (IIM) Infosys, 12 LA PA, 27, 5'11'', BE, MBA, MNC. Ph: 9848031931. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Doctors), 27, 5'10'', DM (Cardiology) MD (GM), 26, 5'6'', MBBS MD (Oncology), 26, 5'10'', MBBS, MS (Ortho), 25, 5'9'', MBBS, MD (G.M.) Ph: 9392292939. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt/ H˜ãÂú/ 5Ñ11ÑÑ/ 32 ®¾¢II©/ 10 Âî{x ‚®Ïh/ ¯ç©Â¹× 2 ©Â¹~© °ÅŒ¢Åî ²ÄX¶ýd-„äªý ƒ¢•-F-ªý’à Í䮾ÕhÊo «ª½Õ-EéÂj -ƪ½b¢-{Õ’Ã ®¾¢“X¾-C¢-ÍŒ¢œË. ¤¶ò¯þ: 9247308680 (‡)

Religion: Christian Caste: None
Christian 6', 28yrs, Q: MBA, MS Working in USA as a Project Manager, Fair, Sal: 15K P.A. Bride Well Educated, Fair. Ph: 9347308407 (A)

Religion: Hindu Caste: Madiga
‡®ý.®Ï. £ÏÇ¢Ÿ¿Õ «ÖC’¹ Gƒ/-客-“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü ÆÂõ¢-˜ã¢šü ‰šË œË¤Ä-ªýd-„çÕ¢šü (å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ)©ð °ÅŒ¢: ¯ç©Â¹× 35,000/Ð 5Ñ6ÑÑ/ 28 ®¾¢II©Õ. ¦Ç’à ®Ïnª½-X¾-œËÊ «ª½Õ-EÂË ÅŒTÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq ¤¶ò¯þ: 9010478727 (‡)

Religion: Hindu Caste: Madiga
‡®ý.®Ï/ £ÏÇ¢Ÿ¿Ö/ «ÖC’¹/ 30 ®¾¢II©Õ./ 5Ñ11ÑÑ/ ‡¢.˜ãÂú Ð ²ÄX¶ýd-„äªý Ð å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ. °ÅŒ¢: ¯ç©Â¹× 20éÂ, «ª½Õ-œËÂË æ®„þÕ Âîýd «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ®¾¢“X¾: 9603778246 (‡)

Religion: Hindu Caste: Madiga
‡®ý.®Ï/ £ÏÇ¢Ÿ¿Ö/ «ÖC’¹ ‡¢G-G-‡®ý/ œË\ œË‡-¯þG 34 ®¾¢II©Õ./ 5Ñ8ÑÑ «ª½Õ-œËÂË \Ÿçj¯Ã XÏ°, œÄ¹dªý, H.˜ãÂú «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9502140521. ¯î “¦ð¹ªýq (‡)

Religion: Hindu Caste: None
¹ש«á X¾šËd¢-X¾Û-©äŸ¿Õ, «§ŒÕ®¾Õq X¾šËd¢-X¾Û-©äŸ¿Õ, 34 ®¾¢.©Õ/ 5Ñ5ÑÑ «ª½Õ-EÂË ÅŒTÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ƒ©x-J¹¢ ƪá¯Ã ŠêÂ. ¤¶ò¯þ: 9989519358 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
®Ï‡-¯þG ¹«Õt 45 ®¾¢II©Õ./ 5Ñ7ÑÑ/ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ/ ®ÏN©ü ƒ¢•-Fªý °ÅŒ¢: ¯ç©Â¹× 1 ©Â¹~. 12 Âî{x “¤ÄX¾Kd Š¢{J «ª½Õ-œËÂË 1«/ 2« «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq (Æéªb¢šü). ¤¶ò¯þ: 9014417012 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26, 5'9" BE, ME (IIT) SWE Amazon 1.70Lak PM, 25, 6" MCA, SWE, MNC 1.25Lak PM, 27, 5'11" BE (NIT) ME (IIT) SWE MNC 1Lak PM 7675818080

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27, 5'9" BE (IIT) MS, SWE, Mycrosoft $ 135, 27, 6" BE (BITS) MS SWE ORACLE $ 100, 27, 5'11" BE (BITS) MS Samsung $ 100 Ph: 09342939346.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 28, 5'10" MBBS, MD DM (Cardiology) 30Cr, 25, 5'9", MBBS, MD (General Medicine) 50Cr, 26, 6 MBBS MD US, 27, 6 DDS, US. Ph: 9177897786.

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 25, 5'11", BE MS SWE Global $ 98, 27, 5'8" BE, MS, SWE $ 90, 26, 5'10" BE, MS, SWE, Samsung $ 90, 28, 6 BE MS (Qualcomm) Ph: 08880088856.

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26, 5'8", BE, ME SWE L & T 75K, 27, 5'11", BE, ME SWE Oracle 68K, 29, 5'10" BE ME SWE 68K, 27, 5'8", BE, ME, BHEL 45K Ph: 9502888000.

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 27, 5'8", MBBS MD (General Medicine) 29, 5'10", MBBS, MS (Opthamology), 30, 5'7", MBBS, MS (Orthopedics), 29, 6 MBBS DNB. Ph: 09342939345.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27, 6 BE MS SWE Oracle $ 128, 27, 5'8" BE, MS, SWE Ebay $ 125, 27, 5'7", BE, MS, SWE Akmai $ 116, 25, 5'9" BE, MS, $ 100. 9966636222.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 29, 5'8", BE, ME SWE, MNC 2.30Lak PM, 28, 6 BE, ME SWE, 1Lak PM, 29, 5'9", BE MS, SWE, Accenture 90K, 28, 5'7", MCA, 70K Ph: 9848123222.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 28, 6 MBBS MD (General Medicine) 28 5'8" MBBS, MS (Ortho), 28, 6 MBBS, MD (Neuropsychiatry), 28, 6 MBBS, MD (Radiology) Ph: 9848535378.

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 28, 6 BE MS SWE, Ebay $ 100, 28, 5'7" BE (IIT) ME (IIT) SWE, MNC 1.70Lak PM, 28, 5'8" MBBS, MS General Surgeon Ph: 9346009348.

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 28, 5'9" BE, MS, SWE, Microsoft $90, 29, 5'11", BE (IIT) MBA (IIM) SWE CTS 1.25Lak PM, 26, 5'6" MBBS MD (General Medicine) 9348711223.

Religion: Hindu Caste: None
Caste No Bar, 28, 5'8" BE, MS, SWE CTS $120, 29, 5'10", BE, ME, SWE 1Lak PM, 29, 5'8" MBBS, MD DM Neurology, 28, 6 MBBS MS Ph: 7702545679.

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin 36/6', Dhanusu Rasi, 2 Crore House, Salary 20K, Hyd. Seeks 1st Marriage Bride, No Brokers. Contact: 9912919386 (A)

Religion: Hindu Caste: Kshatriya
60/ 5Ñ6ÑÑ/ œçj«ªýq/ °ÅŒ¢: ¯ç©Â¹× 20 „ä©Õ/ åXÊ¥-ʪý/ ¹~“A§ŒÕ «ª½Õ-EÂË ‚ŸµÄu-At¹ ¦µÇ„Ã-©Õ-’¹© «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¹ש-“X¾-®¾-ÂËh-©äŸ¿Õ. XÏ©x-©Õ-©äE „ÃJÂË “¤ÄŸµÄ-ÊuÅŒ: 9494227036 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt 31, 5Ñ10ÑÑ éªœþ H.˜ãÂú/ 7 Âî{Õx, å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ. ¯ç©Â¹× 50 „ä©Õ ÆŸçl©Õ / + G©f-ª½Õ’à G>-¯ç®ý Í䧌á-ÍŒÕÊo «ª½Õ-œËÂË èǦü Í䧌Õ-Ê-«-®¾ª½¢ ©äE œË“U «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¯î \è㢚üq. 9866706925 (‡)
pgrt52@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu, MNC Director, USA, 2 Cr P.A., Green Card, 37, 5'11", V.Fair, Divorcee Seeks Bride F.W. Caste, Beautiful, 5'3", S.W/ Doctor, Visa, Photo, DOB, Send EMail: matrimony52@yahoo.com (A)
matrimony52@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Vysya
„çj¬Çu/ G®Ï\/ 5Ñ6ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 33 ®¾¢II©Õ./ wåXj„äšü èǦü. °ÅŒ¢: ¯ç©Â¹× 35 „ä©Õ ’¹© «ª½Õ-EÂË œË“U ÍŒC-NÊ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9908166809 (‡)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net