Saturday, January 31, 2015 HOME | E-PAPER ARCHIVES |  TARIFF | PRATIBHA |CONTACT   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
«á--ÊÖoª½Õ ÂÃX¾Û 34/5Ñ8ÑÑ -‡¢®Ï-‡ -«ª½Õ-œËÂË ®¾¢II-EÂË 5-©Â¹~-©Õ, -§ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï ¹¢II-©ð -èÇ-¦ü -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -Åç-©¢’Ã-º -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -(-šË)
kranthi_kumaran@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala/ 28/ 5'10"/ MS/ SWE (US) 55L PA, Madiga/ 49/ 5'5" MBBS DM & HO Cadre 12L PA, Madiga / 25/ 5'11"/ BE, MBA, C.Govt./ 16L PA. Ph: 8977488881/2/3. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Now India), 27, 6', BE, MS, Walmart $ 120, 28, 5'9'', BE, MS, Verizon $ 110, 28, 5'10'', BE, MS, MNC $ 110, 26, 5'11'', BE, MS, MNC, $ 80 Ph: 9390999999. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 28, 5'6'', BE, MS, MBA Amazon 21 LA PA, 28, 6'2'', BE, MBA Philips, 18 LA PA, 28, 5'11'', BE, MBA (IIM) Infosys, 12 LA PA, 27, 5'11'', BE, MBA, MNC. Ph: 9848031931. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Doctors), 27, 5'10'', DM (Cardiology) MD (GM), 26, 5'6'', MBBS MD (Oncology), 26, 5'10'', MBBS, MS (Ortho), 25, 5'9'', MBBS, MD (G.M.) Ph: 9392292939. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt/ H˜ãÂú/ 5Ñ11ÑÑ/ 32 ®¾¢II©/ 10 Âî{x ‚®Ïh/ ¯ç©Â¹× 2 ©Â¹~© °ÅŒ¢Åî ²ÄX¶ýd-„äªý ƒ¢•-F-ªý’à Í䮾ÕhÊo «ª½Õ-EéÂj -ƪ½b¢-{Õ’Ã ®¾¢“X¾-C¢-ÍŒ¢œË. ¤¶ò¯þ: 9247308680 (‡)

Religion: Christian Caste: None
Christian 6', 28yrs, Q: MBA, MS Working in USA as a Project Manager, Fair, Sal: 15K P.A. Bride Well Educated, Fair. Ph: 9347308407 (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala/ 26/NTPC; 27/US; 28/US; 29/SWE; 27/TCS; 29/UK; 24/TCS; 31/DEL; 29/UBI; 31/KGH; 32/Austrya Kamma (C)/ 31 SWE. 8977488881/ 2/ 3 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu (or) Munnuru Kapu 28, 5'8'', B.Tech Bits Pilani, MS USA S/W/E 30, 5'10'', M.Tech Goldmedalist, 6L PM, 25, 5'6'', B.Tech, Bits, S/W/E, 27, 5'11'' B.Tech, MBA S/W/E Banglore. 14 Laks P.M. Ph: 9346344474. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt/ 39 ®¾¢II©Õ (©äšü «Öuêªèü) 5Ñ6ÑÑ/ -ÍëÕÊ ÍµÃ§ŒÕ/ 5 Âî{x “¤ÄX¾Kd/ 10 Âî{x G>-¯ç®ý {ªýo-‹-«ªý ¹L_Ê ƒ¢œ¿-®ÏZ-M-®ýdÂË ÅŒTÊ Â¹«Õt «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq. ¤¶ò¯þ: 8143581908 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û 45 ®¾¢II©Õ 5Ñ10ÑÑ 2« «Öuêªèü (XÏ©x©Õ ©äª½Õ) “X¾¦µ¼ÕÅŒy èǦü, ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 30 „ä©Õ, 1 ÂîšË ‚®Ïh-’¹© «ª½Õ-ÊÂ¹× ƒ¢{ªý/ œË“U 39 ®¾¢II©ðX¾Û „ç៿šË åXR} «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9000599365 (‡)

Religion: Hindu Caste: Vysya
Vysya 41/ 5'7" Widower 2 Kids MCA/ USA Now in India upto 1st Week Feb. 2015 Seeks Late/ Widow. Ph: 9948732806 No Brokers. (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 28 IPS Dr. 28, 26/NTPC, 27/ US; 28/US; 29/SWE; 27/TCS; 29/UK; 24/ TCS; 31/DEL; 32/ Austrye Kamma (C)/ 31 SWE; 8977488881/2/3 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û «§ŒÕ®¾Õq: 33 ®¾¢II©Õ ‡ÅŒÕh: 5Ñ9ÑÑ/ G>-¯ç®ý Æ„çÕ-J-¹¯þ ®ÏšË-èã¯þ Ð «ª½Õ-œËÂË 28Ð32 ®¾¢II©Õ ’¹© ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹×Êo «Ÿµ¿Õ«Û ÂÃ-«--©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq œçjéªÂúd. ¤¶ò¯þ: 8331852376 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt ‡¢.˜ãÂú 34 ®¾¢II©Õ 5Ñ10ÑÑ 5 Âî{x ‚®Ïh/ ©Â¹~-Êoª½ °ÅŒ¢Åî å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ©ð èǦü Í䮾ÕhÊo «ª½Õ-EéÂj Æéªb¢-{Õ’Ã «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ®¾¢“X¾: 9247308680 (‡)

Religion: Hindu Caste: Vysya
Vysya Age 30Y Fair 5'7" Graduated 35,000/-PM Proffesion: Photography Graphic Desigening (Own Studio). Ph: 9985801213/ 9948929948 (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmashali 29/5'6'' B.Tech S/W. MNC Hyd. Rs:85K P/M Well Settled Seeks Deg/Any Profnl: Bride Pref. Telangana Ph: 9704091489 (A)

Religion: Christian Caste: Kamma
Kamma 27/6' M.Tech MNC Hyd. Associate Proj. 6L. P/A Settled Hyd. Seeks MBBS/ SWE/ Any Profnl. Well Settled Bride Ph: 7095423630/ 9493412020 No Brokers (A)

Religion: Hindu Caste: Viswa Brahmin
N¬Áy-“¦Ç£¾Çtº Ō֪½Õp ¬ÇÈ 29 ®¾¢II©Õ, 5Ñ7ÑÑ åX¶ªáªý ƒ¯þ¤¶ò®Ï®ý©ð ²ÄX¶ýd-„äªý ƒ¢•-Fªý ’¹© «ª½Õ-œ¿ÕÂË æ®„þÕ X¶Ô©üf©ð …Êo «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ®¾¢“X¾: 9848810058, 9703016444 (‰)

Religion: None Caste: None
œçj«Kq/ 58 ®¾¢II©Õ ’¹© èǦü. ¯ç©Â¹× 1 ©Â~à 50 „ä©Õ °ÅŒ¢ ®Ï‡-¯þG, 2 Gå£Ç-ÍýéÂ, ¤¶Äxšü (35 ©II) ƒ«y-¦-œ¿ÕÊÕ. ¤¶ò¯þ: 8143034516 (‡)

Religion: Hindu Caste: Madiga
‡®ý®Ï, £ÏÇ¢Ÿ¿Ö «ÖC’¹ 5Ñ5ÑÑ 31 ®¾¢II©Õ, ƪ½|ÅŒ: œË“U, ²ñ¢ÅŒ G>-¯ç®ý, ¯ç©Â¹× 20 „ä©Õ ‚ŸÄ§ŒÕ¢. ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-¦-Ÿ¿l-„çÕiÊ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq ¤¶ò¯þ: 9347623224 (‡)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 30 Years MBA First Marriage 5'6'' Height. Own Double Bed Room Flat in HYD. Cell: 76750 25931 No Brokers. First or Second Marriage (I)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 5'9" BE MS SWE Microsoft $ 160, 26 5'11" BE MS SWE Qualcomm $ 110, 26 5'11" BS MS SWE Accenture $ 100, 7675818080

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE ME SWE Intel 1 Lak PM, 27 5'11" BE MS SWE ITC 80 K, 28 5'11" BE ME (IIT) SWE CDOT 72K, 9848535378

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 5'10" MBBS MD DM Cardiology 50 Cr, 27 5'10" MBBS MD (General Medicine) 50 Cr, 25 6' MBBS MD (Radiologist) 50 Cr, 9848144222

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 6' BE MS SWE Infotech $ 100 20 Cr, 28 5'11" BE MS SWE MNC $ 100, 27 5'11" BE MS SWE MNC $ 90K, 9392009391

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8" BE ME (Bitspilani) SWE L&T 75K, 28 5'10" BE SWE JDA 1.20Lak PM, 27 5'11" BE SWE G.E 1Lak PM, 9848031931

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'7" MBBS MD (General Medicine), 29 5'7" MBBS MS (Ortho), 29 5'10" MBBS MD (Anesthesiologist), 9 6' BDS MDS, 8008567898

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 29 5'11" BE MS SWE $ 125K, 25 5'9" BE ME SWE IBM $ 100K, 27 6' BE MS SWE Oracle $ 90K, 28 6' BE MS $ 85K, 9848123222

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 29 5'9" BE MS SWE Accenture 90K 10 Cr, 29 5'9" BE SWE TCS 71K, 29 5'11" BE SWE Infosys 70K, 9848535375

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 5'8" MBBS MD (General Medicine), 29 5'9" MBBS MD (Pediatrics), 27 6' MBBS MD Psychiatry, 29 5'10" MBBS DNB, 9177684466

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 27 6' BE MS SWE US $ 100K, 27 5'9" BE ME SWE Infosys 75K, 27 5'6" BE MS SWE Nokia 60K, 29 6' MBBS MD 9346009348

Religion: None Caste: None
Intercaste 25 5'11" BE MS SWE US $ 100K, 28 5'10" BE MS SWE 1.50Lak PM, 29 5'8" BE ME SWE 50K, 27 6' MBBS MS 30Cr 9848566733
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net