Wed, December 02, 2015

Type in English and Give Space to Convert to Telugu
Select Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
«á--ÊÖoª½Õ ÂÃX¾Û 34/5Ñ8ÑÑ -‡¢®Ï-‡ -«ª½Õ-œËÂË ®¾¢II-EÂË 5-©Â¹~-©Õ, -§ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï ¹¢II-©ð -èÇ-¦ü -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -Åç-©¢’Ã-º -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -(-šË)
kranthi_kumaran@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala/ 28/ 5'10"/ MS/ SWE (US) 55L PA, Madiga/ 49/ 5'5" MBBS DM & HO Cadre 12L PA, Madiga / 25/ 5'11"/ BE, MBA, C.Govt./ 16L PA. Ph: 8977488881/2/3. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Now India), 27, 6', BE, MS, Walmart $ 120, 28, 5'9'', BE, MS, Verizon $ 110, 28, 5'10'', BE, MS, MNC $ 110, 26, 5'11'', BE, MS, MNC, $ 80 Ph: 9390999999. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 28, 5'6'', BE, MS, MBA Amazon 21 LA PA, 28, 6'2'', BE, MBA Philips, 18 LA PA, 28, 5'11'', BE, MBA (IIM) Infosys, 12 LA PA, 27, 5'11'', BE, MBA, MNC. Ph: 9848031931. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Doctors), 27, 5'10'', DM (Cardiology) MD (GM), 26, 5'6'', MBBS MD (Oncology), 26, 5'10'', MBBS, MS (Ortho), 25, 5'9'', MBBS, MD (G.M.) Ph: 9392292939. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt/ H˜ãÂú/ 5Ñ11ÑÑ/ 32 ®¾¢II©/ 10 Âî{x ‚®Ïh/ ¯ç©Â¹× 2 ©Â¹~© °ÅŒ¢Åî ²ÄX¶ýd-„äªý ƒ¢•-F-ªý’à Í䮾ÕhÊo «ª½Õ-EéÂj -ƪ½b¢-{Õ’Ã ®¾¢“X¾-C¢-ÍŒ¢œË. ¤¶ò¯þ: 9247308680 (‡)

Religion: Christian Caste: None
Christian 6', 28yrs, Q: MBA, MS Working in USA as a Project Manager, Fair, Sal: 15K P.A. Bride Well Educated, Fair. Ph: 9347308407 (A)

Religion: Hindu Caste: Madiga
‡®ý.®Ï. £ÏÇ¢Ÿ¿Õ «ÖC’¹ Gƒ/-客-“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü ÆÂõ¢-˜ã¢šü ‰šË œË¤Ä-ªýd-„çÕ¢šü (å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ)©ð °ÅŒ¢: ¯ç©Â¹× 35,000/Ð 5Ñ6ÑÑ/ 28 ®¾¢II©Õ. ¦Ç’à ®Ïnª½-X¾-œËÊ «ª½Õ-EÂË ÅŒTÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq ¤¶ò¯þ: 9010478727 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û œçj«Kq 34 ®¾¢II©ÕII, 5Ñ9ÑÑ, ²ÄX¶ýd-„äªý. °ÅŒ¢: ¯ç©Â¹× 60 „ä©Õ ’¹© «ª½Õ-EÂË ÅŒTÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq, œçjéªÂúd. ¤¶ò¯þ: 9700127397 (‡)
vardhanrao01@gmail.com

Religion: None Caste: None
Looking for Kuja Dosham High Matches only. My Brother working as S/W Consultant at High Position in BLR MNC. Girl should be Beautiful and with No Health Problems. Cont: 9901713322. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS Microsoft, $ 120 USA, 27 5'10" BE MS Business, 1 Cr PA, 28 5'11" BE MBA E & Y 15 LA PA, 27 5'11" MBBS MS (Ortho), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'11" BE MS Global $ 90k USA, 27 5'8" BE ME L&T 9 LA PA, 28 5'11" BE ME Oracle 9 LA PA, 27 5'7" MBBS MD (G.M) Ph: 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 28 6' MS TCS $ 90 USA, 28 5'8" BE (IIT) ME (IIT) Scientist 12 LA PA, 27 5'6" BE ME Tesco 8 LA PA, 26 6' MBBS MS (Ortho), 9848566733 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 26 5'10" BE MS MNC $ 110 USA, 25 5'10" BE CSC 7 LA PA, 29 5'9" BE MNC 6LA PA, 29 6' BE ME Bosch 6LA PA, 26 5'6" MBBS MD (G.M), 7680856060 (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 28 5'9" BE MS MNC $ 90K USA, 27 6' BE NMDC 12 LA PA, 28 5'7" BE Steelplant 7LA PA, 29 5'8" BE Wipro 5LA PA, 27 6' MDS, 9848535378 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 6'1" BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'6" BE ONGC 12LA PA, 27 6'1" BE (Rec) CA 10LA PA, 29 5'8" MBBS MD (G.M) DM (Neurology), 7702525444 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û -©ä-šü -«Öuêª-èü 42 ®¾¢-«-ÅŒqªÃ-©Õ. 5Ñ11-ÑÑ åX¶ªáªý, -‡¢.-˜ãÂú. ²ÄX¶ýd-„äªý -ƒ¢->-Fªý, -¯ç-©ÂË 2 -©Â¹~-©Õ, Âî--šË -“¤ÄX¾-Kd, -„ç-©ü å®-šË-©üf -«ª½Õ-œËÂË -ÅŒ-T-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9908188532, -¯î -“¦ð¹ªýq. (-‡)

Religion: Christian Caste: Mala
«Ö© “ÂË®Ïd-§ŒÕ¯þ 28/6Ñ0ÑÑ/ H.˜ãÂú/ å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ©ð ²ñ¯ÃšÇ ²ÄX¶ýd-„äªý ¹¢åX-F©ð …Ÿîu’¹¢. ¯ç©Â¹× 50éÂ. ¦Ç’à ®Ïnª½-X¾-œËÊ «ª½Õ-ÊÂ¹× ÅŒTÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. œçjéªÂúd ¤¶ò¯þ: 9493408839 (‡)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
‚ª½u-„çj¬Áu/ 31/ 5Ñ7ÑÑ/ ‡„þÕ.-‡®ý/ Æ„çÕ-JÂÃ/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 113éÂ. ¨¯ç© Ê«¢-¦ªý 27Ê ƒ¢œË-§ŒÖÂË «®¾Õh-¯Ãoœ¿Õ. œçjéª-Âúd’à ®¾¢“X¾-C¢-ÍŒ¢œË. 9291556725/ 9866230640 (‡)

Religion: Hindu Caste: Brahmin
“¦Ç£¾Çtº, „çjC¹/ 5Ñ4ÑÑ/ 39 ®¾¢II©Õ./ ‡„þÕ-‡®ý, H.˜ãÂú (‰‰šË) ²ÄX¶ýd-„äªý œç«-©-Xý-„çÕ¢šü „äÕ¯ä-•ªý (Æ„çÕ-JÂÃ) ƒ¢œË-§ŒÖ©ð ®Ïnª½-X¾œä ‚©ð-ÍŒÊ …¢C. «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9848299510 (‡)

Religion: Hindu Caste: Vysya
„çj¬Áu 34/ 5Ñ10ÑÑ/ HÂÃ-„þÕ. G>-¯ç®ý „ç©ü-å®-šË©üf ¤¶ÄuNÕL. 2« «ª½Õ-œ¿ÕÂ¹× ÅŒTÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ÂÃu®ýd ¯î¦Çªý ¤¶ò¯þ: 8008390200 (‡)
sowbhagyalaxmi2015@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Devanga
Ÿä«¢’¹ œçj«Kq, 44/5Ñ11Ñ, ‡¢G\, wåXj„äšü ¦Çu¢Âú èǦü, å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ. ƒ©x-J¹¢ Â¹ØœÄ ƒ†¾d-X¾œä «ª½Õ-EÂË ‹®Ï/-G®Ï/ “X¾¦µ¼ÕÅŒy/ wåXj„äšü/ ²ÄX¶ýd-„äªý èǦü Í䧌á-ÍŒÕÊo «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ®¾¢“X¾: 8500364469/ 9390687266 (‡)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 6' BE ME SWE GE 70K, Free Registration and Free Service Pay on Settlement, www.kaakateeya.com, 9966636222
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy Divorce 31 5'9" BE MS SWE US $ 150, Free Registration and Free Service Pay on Settlement. www.kaakateeya.com. 9848566733.
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'11" BE ME SWE Oracle 70K, Free Registration and Free Service. Pay on Settlement, www.kaakateeya.com. 7675818080.

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu Divorce 32 5'9" BE MBA SWE TCS 1.50 Lak PM, Free Registration and Free Service. Pay on Settlement. www.kaakateeya.com. 9390999999.
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5'11" BE MS SWE TCS 70K, Free Registration and Free Service Pay on Settlement, www.kaakateeya.com, 9948297222.
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 28 5'8" BE ME SWE 1 Lak PM, Free Registration and Free Service. Pay on Settlement., www.kaakateeya.com., 9346009348.
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 25 5'10" BE ME SWE MNC 80K, Free Registration and Free Service. Pay on Settlement., www.kaakateeya.com. Ph: 9848123222.
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava Divorce 34 5'8" MBBS MD 1 Lak PM, Free Registration and Free Service. Pay on Settlement., www.kaakateeya.com. Ph: 9848535379.
www.kaakateeya.com

Religion: None Caste: None
Intercaste 26 5'9" BE MS SWE US $ 100 K, Free Registation and Free Service. Pay on Settlement., www.kaakateeya.com. Ph: 9848535375.
www.kaakateeya.com

Religion: None Caste: None
Intercaste Divorce 34 5'10" BE MBA SWE MNC 1.50 Lak PM, Free Registration and Free Service. Pay on Settlement., www.kaakateeya.com. Ph: 9848334348.
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 29 5'10" BE ME SWE MNC 1 Lak PM, Free Registration and Free Service. Pay on Settlement., www.kaakateeya.com. Ph: 9502888000
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Madiga
Madiga 27 5'10" MCA SWE TCS 75 K, Free Registration and Free Service. Pay on Settlement., www. kaakateeya.com. Ph: 9848031931.
www. kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Velama
„ç©«Õ/ ¹«Õt ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ, 2« åXR} („ê½¢©ð NœË-¤ò-ªáÊ) 32 ®¾¢II©ÕII/ 5Ñ10ÑÑ/ G.‡-®ý®Ï/ ‡„þÕ-‡-¯þ®Ï/ °ÅŒ¢: ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ-EÂË 6.4 ’¹© «ª½Õ-EÂË ‹®Ï/-G®Ï «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ®¾¢“X¾II 9618256999 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û œçj«Kq/ 34 ®¾¢II©ÕII/ 5Ñ9ÑÑ/ ²ÄX¶ýd-„äªý. °ÅŒ¢: 60 „ä©Õ ’¹© «ª½Õ-EÂË XÔ> Íä®ÏÊ «Ÿµ¿Õ«Û œË˜ãj-©üqÊÕ X¾¢X¾-’¹-©ª½Õ. ¯î “¦ð¹ªýq œçjéªÂúd. ®¾¢“X¾-C¢-ÍŒ¢œË. ¤¶ò¯þ: 9700127387 (‡)
vardhanrao01@gmail.com
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net