Friday, December 19, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES |  TARIFF | PRATIBHA |CONTACT   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
«á--ÊÖoª½Õ ÂÃX¾Û 34/5Ñ8ÑÑ -‡¢®Ï-‡ -«ª½Õ-œËÂË ®¾¢II-EÂË 5-©Â¹~-©Õ, -§ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï ¹¢II-©ð -èÇ-¦ü -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -Åç-©¢’Ã-º -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -(-šË)
kranthi_kumaran@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û 33 5Ñ10ÑÑ Æ„çÕ-JÂà ¤ùª½-®¾ÅŒy¢ …Êo-ÅŒ-„çÕiÊ «ª½Õ-œËÂË 28 ®¾¢II© ÊÕ¢œË 32 ®¾¢II© «Õ¢* ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ NŸÄu-ª½|ÅŒ …¢œË Åç©Õ’¹Õ «ÖšÇxœä «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 8331852376 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û 44 ®¾¢II© 5Ñ10ÑÑ éª¢œ¿« «Öuêªèü (XÏ©x©Õ ©äª½Õ) éªj©äy èǦü °ÅŒ¢: ¯ç©Â¹× 30 „ä©Õ ’¹© «ª½Õ-ÊÂ¹× ÅŒTÊ ‡ÅŒÕh ƒ¢{ªý/ œË“U 38 ®¾¢II© ©ðX¾Û „ç៿šË åXR} «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9000599365 (‡)

Religion: Hindu Caste: Telaga/Kapu
N.R.I. Nijeeria Telaga/ Kapu 35 Y. 5'.11'' H. very Fair Salary 5000 Dollers Per Month. Needs Bride MBBS/ P.G/ B.Tech/ M.Tech Job Provision Cont: 9505024440; 7842705558. (C)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Motati) 1982/ 5'9"/ V.Fair, Govt Veternary Doctor, Own House at Hyd. Only Son Needs Suitable Bride. Direct: 9247180365 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Unmar 53/ 6'/ 7L PA Aryavyshya at Delhi Offer Cent Govt I'Less/ DIV/ WD Also Invtd Pref upto 48 Y CNB Ph: 09868332654/ 09441264538. (A)

Religion: Hindu Caste: Brahmin
“ŸÄNœ¿ “¦Ç£¾Çtº, ¹×ÅŒq®¾ ’î“ÅŒ¢ …ÅŒhª½ 3. ¤Ä. « 30/ H§ŒÕ®Ôq H¨œË “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ‡„þÕ-‡-¯þ®Ï ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 20 „ä©Õ «ª½ÕEÂË Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ “¦Ç£¾Çtº «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ‡ÅŒÕh 5Ñ6ÑÑ 9394159441 (‡)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ Setti Balija 30/ B.Tech MS SWE USA 100K 6Ft seeks B.Tech MS MBA www.manjumarriagebureau.com 9346434757 (A)
www.manjumarriagebureau.com

Religion: Hindu Caste: Naidu
Kapu Naidu CNB 28/ B.Tech MBA 5'9" SWE USA 150K Now in India Seeks B.Tech any PG www.manjumarriages.com 9885638433 (A).
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 30/B.Tech IIT/ 5'9" SWE Hyd 16Lakhs PA Seeks B.Tech M.Tech MCA www.manjumarriagebureau.com 9346434789 (A).
www.manjumarriagebureau.com

Religion: Hindu Caste: Turpu Kapu
Ō֪½Õp-ÂÃX¾Û œçj«Kq/ 33/ H®Ï‡/ 5Ñ5ÑÑ/ åX¶ªáªý ‡„þÕ-‡-¯þ®Ï©ð X¾II -èÇ-¦ü/ 30 „ä©Õ/ œË“U …Êo \ ÂÃX¾Û «Ÿµ¿Õ-„çj-¯Ã œçjéª-Âúd’à ®¾¢“X¾: 9652724475 (‡)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
«áC-ªÃèü, œË“U, 29 ®¾¢II©Õ 5Ñ9ÑÑ °ÅŒ¢: 20 „ä©Õ ‹Fx ®¾¯þ, 2 Âî{x “¤ÄX¾Kd «ª½Õ-ÊÂ¹× Åç©xE Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq ¤¶ò¯þ: 9951885796

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala/ 28/ 5'10"/ MS/ SWE (US) 55L PA, Madiga/ 49/ 5'5" MBBS DM & HO Cadre 12L PA, Madiga / 25/ 5'11"/ BE, MBA, C.Govt./ 16L PA. Ph: 8977488881/2/3. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Now India), 27, 6', BE, MS, Walmart $ 120, 28, 5'9'', BE, MS, Verizon $ 110, 28, 5'10'', BE, MS, MNC $ 110, 26, 5'11'', BE, MS, MNC, $ 80 Ph: 9390999999. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 28, 5'6'', BE, MS, MBA Amazon 21 LA PA, 28, 6'2'', BE, MBA Philips, 18 LA PA, 28, 5'11'', BE, MBA (IIM) Infosys, 12 LA PA, 27, 5'11'', BE, MBA, MNC. Ph: 9848031931. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Doctors), 27, 5'10'', DM (Cardiology) MD (GM), 26, 5'6'', MBBS MD (Oncology), 26, 5'10'', MBBS, MS (Ortho), 25, 5'9'', MBBS, MD (G.M.) Ph: 9392292939. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt/ H˜ãÂú/ 5Ñ11ÑÑ/ 32 ®¾¢II©/ 10 Âî{x ‚®Ïh/ ¯ç©Â¹× 2 ©Â¹~© °ÅŒ¢Åî ²ÄX¶ýd-„äªý ƒ¢•-F-ªý’à Í䮾ÕhÊo «ª½Õ-EéÂj -ƪ½b¢-{Õ’Ã ®¾¢“X¾-C¢-ÍŒ¢œË. ¤¶ò¯þ: 9247308680 (‡)

Religion: Christian Caste: None
Christian 6', 28yrs, Q: MBA, MS Working in USA as a Project Manager, Fair, Sal: 15K P.A. Bride Well Educated, Fair. Ph: 9347308407 (A)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net