Friday, May 22, 2015 HOME | E-PAPER ARCHIVES |  TARIFF | PRATIBHA |CONTACT   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
«á--ÊÖoª½Õ ÂÃX¾Û 34/5Ñ8ÑÑ -‡¢®Ï-‡ -«ª½Õ-œËÂË ®¾¢II-EÂË 5-©Â¹~-©Õ, -§ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï ¹¢II-©ð -èÇ-¦ü -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -Åç-©¢’Ã-º -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -(-šË)
kranthi_kumaran@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala/ 28/ 5'10"/ MS/ SWE (US) 55L PA, Madiga/ 49/ 5'5" MBBS DM & HO Cadre 12L PA, Madiga / 25/ 5'11"/ BE, MBA, C.Govt./ 16L PA. Ph: 8977488881/2/3. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Now India), 27, 6', BE, MS, Walmart $ 120, 28, 5'9'', BE, MS, Verizon $ 110, 28, 5'10'', BE, MS, MNC $ 110, 26, 5'11'', BE, MS, MNC, $ 80 Ph: 9390999999. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 28, 5'6'', BE, MS, MBA Amazon 21 LA PA, 28, 6'2'', BE, MBA Philips, 18 LA PA, 28, 5'11'', BE, MBA (IIM) Infosys, 12 LA PA, 27, 5'11'', BE, MBA, MNC. Ph: 9848031931. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Doctors), 27, 5'10'', DM (Cardiology) MD (GM), 26, 5'6'', MBBS MD (Oncology), 26, 5'10'', MBBS, MS (Ortho), 25, 5'9'', MBBS, MD (G.M.) Ph: 9392292939. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt/ H˜ãÂú/ 5Ñ11ÑÑ/ 32 ®¾¢II©/ 10 Âî{x ‚®Ïh/ ¯ç©Â¹× 2 ©Â¹~© °ÅŒ¢Åî ²ÄX¶ýd-„äªý ƒ¢•-F-ªý’à Í䮾ÕhÊo «ª½Õ-EéÂj -ƪ½b¢-{Õ’Ã ®¾¢“X¾-C¢-ÍŒ¢œË. ¤¶ò¯þ: 9247308680 (‡)

Religion: Christian Caste: None
Christian 6', 28yrs, Q: MBA, MS Working in USA as a Project Manager, Fair, Sal: 15K P.A. Bride Well Educated, Fair. Ph: 9347308407 (A)

Religion: Hindu Caste: Madiga
‡®ý.®Ï. £ÏÇ¢Ÿ¿Õ «ÖC’¹ Gƒ/-客-“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü ÆÂõ¢-˜ã¢šü ‰šË œË¤Ä-ªýd-„çÕ¢šü (å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ)©ð °ÅŒ¢: ¯ç©Â¹× 35,000/Ð 5Ñ6ÑÑ/ 28 ®¾¢II©Õ. ¦Ç’à ®Ïnª½-X¾-œËÊ «ª½Õ-EÂË ÅŒTÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq ¤¶ò¯þ: 9010478727 (‡)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
Mudiraj 35/ 5'10'', M.Sc Divorced Business Hyd. Well Settled seeks only 1st Marriage Bride CNB Ph: 9052364927 No Brokers. (A)

Religion: Hindu Caste: Nai Brahmin
-¯Ãªâ--“¦Ç£¾Çt-º ¹×-©-“X¾®¾ÂËh-©ä-Ÿ¿Õ 37®¾¢II, -G-‡, -„çÕi-¯þq -ƒ-¯þ-͵Ã-Jb, å®Â¹¢-œþ -«Öuêª-> -«ª½Õ-œËÂË -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 89777 88156. (-‰)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 28, 5'11'', BE, MS, Microsoft $ 120K US, 27, 5'10'', BE, MS Usiness 25 LA PA, 28, 6' BE, ME, Qualcomm 9 LA PA, 28, 5'11'', MBBS MD (G.M.), 9390999999. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27, 5'10'' BE MS Qualcomm $ 110K US, 28, 6'1'' BE ME Seimens 12LA PA, 26, 5'11'' BE MBA NTPC 6LA PA, 27, 5'8'' MBBS MS (Ortho), 9848944222. (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 25, 5'11'', BE MS Global $ 100K US, 28, 5'10'', BE, MBA Accenture 9 LA PA, 26, 5'8'' BE ME L&T 9 LA PA, 26, 5'7'' MBBS MD (G.M.), 9347388381. (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 27, 6', BE, MS NIKE $ 80K US, 26, 5'11'' BE MBA Wipro 6 LA PA, 28, 5'10'' MCA Accenture 6 LA PA, 27, 5'6'' MBBS MD (G.M), 9346009348. (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 28, 5'9'', BE MS Govt. $ 80K US, 26, 6' BE (REC) NMDC 12 LA PA, 29, 5'10'' BE ME Jabil 12 LA PA, 29, 5'8'' BE Wipro 5.5 LA PA, 27, 6'1'' BDS MDS, 9966636222. (A)

Religion: Hindu Caste: None
Caste No Bar 29, 5'11'', BE MBA E&Y $ 100K US, 27, 5'10'', BE, MBA Tech Mahindra 10 LA PA, 28, 5'7'' BE (BITS) TCS 7 LA PA, 27, 6', MBBS MS, 7680856060. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt/-©ä-šü --«Öuêª-èü/40 ®¾¢II/5Ñ6ÑÑ/-‡ª½ÕX¾Û/-„ç-©ü å®-šË-©ü -¯ç-©Â¹× -©Â¹~ -‚-ŸÄ-§ŒÕ¢ -…-Êo -«ª½Õ-EÂË Â¹-«Õt/30Ð38 ®¾¢II -«Õ-Ÿµ¿u --«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9963763271 -¯î -“¦ð¹ªýq (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu- 33Y/ 5'11"/ B.Tech, MS in USA/ Very Fair SWE in Delloite @ Hyd. 17Lacs P.A. Looking Good Family Girl Direct Contact: 9705696129 (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
‡®ý®Ï «Ö© £ÏÇ¢Ÿ¿Ö 27/ 5Ñ11ÑÑ H˜ãÂú, ‡¢G\, (®Ï„þÕ-¦Ç-§ŒÖ-®Ï®ý) Æ®Ï-å®d¢šü „äÕ¯ä-•ªý ‡¢‡-¯þ®Ï, °ÅŒ¢: ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ-EÂË 9 ©Â¹~©Õ. «ª½Õ-œËÂË H˜ãÂú/ ‡¢G\ …Ÿîu’¹¢ Í䧌á-ÍŒÕÊo «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9985101037 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5'10" BE (IIT) MS SWE US $ 160K, 26 5'9" BE ME (IIT) SWE Amazon 2 Laks PM, 25 5'11'' MBBS MD (General Medicine), 7675818080. (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8" BE MS SWE Ebay $ 95K, 26 5'8" BE ME SWE L&T 75K, 28 5'8" BE ME (IIT) SWE 50K, 26 5'8" MBBS MD (General Medicine) 9848535373 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 5'8" BE MS SWE Ebay $ 125K, 28 6'1" BE ME (IIT) SWE SEIMENS 1 Lak PM, 27 5'8" MBBS MD (General Medicine), 9848334348 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5'11" BE MS SWE US $ 100K, 28 6' BE ME (IIT) SWE 90K, 26 5'11" BE MS SWE (Infosys) 60K, 28 5'11" MBBS MS (GS), 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 27 6' BE MS SWE Ebay $ 110K, 27 5'9" BE ME SWE Oracle 75K, 29 5'10" BE ME 60K, 29 5'11" MD (General Medicine) 9346009348. (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 29 5'11" BE MS SWE US $ 110K, 29 5'8" BE ME SWE 68K, 29 5'8" BE MS SWE 60K, 29 6' MBBS MS (General Surgeon) 7680856060 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
§ŒÖŸ¿« 31, 5Ñ7ÑÑ ‡¢‡®ý/ Æ„çÕ-JÂà ²ÄX¶ýd-„äªý °ÅŒ¢: ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ-EÂË 60 ©Â¹~©Õ, “¤ÄX¾Kd 2 Âî{Õx. (Šê ƦÇs-ªá)ÂË Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ«Û ²ÄX¶ýd-„äªý/ ©Ç§ŒÕª½Õ/ ®Ï\. ƒ¢œË§ŒÖ/ Æ„çÕ-JÂÃ. ¤¶ò¯þ: 7032360888 (¯î “¦ð¹ªýq) (‡)

Religion: Hindu Caste: Yadava
§ŒÖŸ¿« 35/ 5Ñ8ÑÑ ‡¢G\ ®Ï¢’¹-X¾Üªý 定˩üf (œçj«ªýfq) ’¹© «ª½Õ-œËÂË ŠÂ¹-{« ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ’¹© ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹×Êo «Ÿµ¿Õ«Û ÂÄÃL. ¹{o -“X¾-®¾-ÂËh-©äŸ¿Õ. ¤¶ò¯þ: 9010196600/ 9441205145 (‡)

Religion: Hindu Caste: Rajaka
ª½•Â¹, ÍùL 28 ®¾¢II©Õ. 5Ñ5ÑÑ œË“U «Õ¢* ¹©ªý, 4 Âî{x ‚®Ïh, ¯ç©Â¹× 1 ©Â¹~ ‚ŸÄ§ŒÕ¢, ªÃ§ŒÕ©ü „çÕªá¢-˜ã-¯ç¯þq, ˜ãÂúq-˜ãj©ü, ¹¯þ-®¾Z-¹¥¯þq „Ãu¤Ä-ª½¢-’¹© «ª½Õ-EÂË 25 ®¾¢II© ©ðX¾Û, œË“U-©ðX¾Û ÍŒC-NÊ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ Æ«Ötªá (‚¢“ŸµÄ ÊÕ¢œË «*aÊ „Ã@ÁÙ} «Ö“ÅŒ„äÕ) ƒ©Õx-’ÃF, ¤ñ©-«á-’ÃF ¹©-„ê½Õ ®¾¢“X¾-C¢-ÍŒ¢œË. (¹{o¢ «Ÿ¿Õl) ¤¶ò¯þ: 9247492507 (¦ð¹ªýq Âß¿Õ) (‡)

Religion: Hindu Caste: Kuruma
Kuruma: 28/ 5'11", MBA Deloitte well Educated & Working Professoinal. Ph: 9246203078/ 9246841078. (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmashali 33, 5'8" Q:IIT/ MS/ USA, SWE, Caste No Bar 30L P/A Seeks Well Settled & Traditional Family Bride(D). Ph: 8985733840/ 9346856370 (A)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net