Thursday, April 24, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES |  TARIFF | PRATIBHA |CONTACT   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
-«á-CªÃ-èü -G-‡/29/5Ñ6ÑÑ -“šÇ-¯þqÂî-©ð -…----Ÿîu’¹¢ -Æ¢-Ÿ¿¢ ¹-L-T-Ê -«ª½Õ-EÂË -͌¹ˆ-E ®¾¢-“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-«á ¹-L-T-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9059885694 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 25 6'1'' BE MS Sony $ 250 50 Cr USA, 24 5'8'' BE MS Business 50 Cr, 26 5'8'' BE (IIT) L &T 12 La PA 50 Cr, 26 6'1'' MBBS MD (General Medicine) 50 Cr, 9390999999.

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE (IIT) MS MNC $ 120 USA, 27 6'1'' BE MBA MNC 15 La PA, 28 5'10'' BE Accenture 11 La PA, 27 6'0'' MBBS MD (General Medicine), 9848031931.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 5'11'' BE MBA Amazon $ 115 USA, 28 5'9'' BE MS Accenture 13 La PA, 27 5'9'' BE MS MNC 10 La PA, 26 5'8'' MBBS MD (General Medicine), 7680876060.

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 28 5'8'' BE MBA $ 100 USA, 27 5'9'' BE TCS 10 La PA, 27 5'11'' BE MNC 10 La PA, 28 5'11'' MBBS MD (General Medicine), 7674868080.

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 26 5'8'' BE MS Microsoft $ 120 USA, 27 6' BE MBA CTS 10 La PA, 26 5'8'' BE Virt USA 7 La PA, 26 5'10'' MBBS MD (Peadiatrics), 9948297222.

Religion: None Caste: None
Caste No Bar, 26 6' BE MS MNC $ 120 USA, 26 5'10'' BE (BITS) MBA HCL 12 La PA, 28 5'8'' BE Infosys 11 La PA, 26 5'8'' MBBS MD (G.M), 9966636222.

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ 26/ B.Tec/ M.Tec/ NIT/ 6 Ft/ BHEL/ Engineer/ Govt/ 9 Lac/ PA/ seeks/ Any/ PG/ Degree/ www.manjumarriages.com/ 9347302879. (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
CNB/ Gowda/ Divorcy/ 33/ B.Tec/ MS/ 5'11"/ SWE/ Own Company/ No Dowry/ seeks/ Any/ PG/ Degree/ www.manjumarriages.com/ 9346434757. (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ 26/ B.Tec/ M.Tec/ NIT/ 6 Ft/ BHEL/ Engineer/ Govt/ 9 Lac/ PA/ seeks/ Any/ PG/ Degree/ www. manjumarriages.com/ 9347302879. (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6-§ŒÕ-¯þ/37/5Ñ9ÑÑ/- ¯ç-©Â¹× 20 -„ä-©Õ/ Âõ¢-œË-Êu®¾/ êª-«-A -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê æX-Ÿ¿ -“¦Ç-£¾Çt-º -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. 2-« åX-R} XÏ-©x-©Õ--©ä-E -„ê½Õ ®¾¢-“X¾: åX-R} -Ȫ½Õa -„äÕ-„äÕ -¦µ¼-J¢-Íç-Ÿ¿-«á. -¤¶ò-¯þ: 9848487071 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -„ç-©ü å®-šË-©üf -G->-¯ç®ý-„çÕ-¯þÂ¹× £ÏÇ¢-Ÿ¿Ö -«Õ-ÅŒ -N-¬Çy²Ä-©X¾-{x -‚®¾ÂËh ¹-L-T -Ÿ±Ä-Jt¹ ®¾¢®¾n -Eª½y£ÏÇ¢-ÍŒÕ-{Â¹× Â¹×-©, -«-§ŒÕ®¾Õq -“X¾®¾ÂËh-©ä-E, -\ -¦Ç-Ÿ¿ª½-¦¢-Dµ -©ä-E -N-œî -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9848342678 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿, 27 ®¾¢II, 5Ñ.8ÑÑ, ²ÄX¶ýd-„äªý -ƒ¢--->--Fªý -…-Ÿîu’¹¢, -‡å®¢-ÍŒªý -¦ã¢’¹Õ-@ÁÚª½Õ, X¶¾Û-©ü -„çj-šü ¹-©ªý, -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«ª½Õ-œËÂË ²ÄX¶ýd-„äªý -…-Ÿîu’¹¢ ¹-L-T-Ê -ÅŒ-T-Ê -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9652487938 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û, 31, 5Ñ.8ÑÑ, XÏ->, 4 Âî-{x -‚®Ïh’¹-© -G->-¯ç®ý-„äÕ-¯þÂ¹× -œË-“U -ÍŒ-C-N-Ê -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«--Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. ¹×-© X¾-šËd¢X¾Û-©ä-Ÿ¿Õ. å®-©ü: 98480 95158, 0884-2371994. (->)

Religion: Hindu Caste: Mala
32 Years, B.Tech, Fair, 5'11", Hindu, SC (Mala) IT Prof. in a Reputed MNC with 6 Fig. Sal, Up. Mid. Class Family Wants Tall, Fair, Well Qualified Bride from a Good Reputed Family. Cont: 7799549464, 9494949528 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda, 27 5'3'' BE MS SWE MNC US $ 70K, 27 5'6'' BE MBA SWE Sental 50K, 26 5'4'' BE SWE IBM 40K, 25 5'3'' MBBS MS, 7674868080.

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33 5Ñ5ÑÑ XÏå£Ç-Íý-œË -§Œá-‡®ý -œÄ-©ªý 90é -«ª½Õ-EÂË -…-Êo-ÅŒ -N--ŸÄu-«¢-ŌժÃ-©Õ ÂÃ-„Ã-L. -¯î-œçj-„î-Kq®ý, -¦Öuªî®ý. 9866154223, 9959382223. (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE MNC US 85K 30 Cr, 27 6' BE (IIT) MS SWE Quaalcom 1 Lak PM, 28 5.9'' MBBS M.D. (General Medicine) 7675818080 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 6' BE MS SWE MNC US 100K, 28 6' BE MBA SWE Ericson 50K, 28 5.9'' BE ME SWE 55K, 28 5.10'' MBBS MD (GM) Ph: 7680896060 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 6' BE MS SWE Infotech $ 100K, 28 6' BE MBA SWE MNC 1.20 Lak PM, 29 6' MBBS MD General Medicine, 26 6' MS (Ortho) 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.11'' BE MS SWE US $ 100K, 28 6' BE ME (IIT) SWE MNC 90K, 29 6' BE ME SWE 40K, 30 6' MBBS MD (General Medicine) 9948297222 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 25 6' BE MS SWE US $ 100K, 29 5.10" BE (IIT) SWE MNC 92K, 28 5.9'' BE SWE Infotech 50K, 29 6' MBBS DNB, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 29 5.9'' BE MS SWE $ 70K, 27 5.8'' BE MBA SWE TATA 1.25 Laks PM, 9 5.8'' BE ME SWE IBM 85K, 29 6' MBBS MD (Radiology) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Brahmin
-“¦Ç£¾Çt-º -„çj-C¹ -„ç-©-¯Ã-œ¿Õ 5Ñ8ÑÑ/39 ®¾¢II/-¯ç-©Â¹× 30 -„ä-©Õ/- §ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï-©ð XÏ-‚ªý--„î’à X¾-E-Í䮾Õh-Êo -«ª½Õ-EÂË -“¦Ç£¾Çt-º -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -®¾¢-“X¾: (-‡)
duvvuri.nagesh@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û 6Ñ11ÑÑ/29 --G-ƒ, -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý, 120é -ÊÖu-§ŒÖªýˆ-©ð X¾-E-Í䮾Õh-Êo -„ç-©ü å®-šË-©üf -«ª½Õ-ÊÂ¹× -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý/-G-˜ãÂú -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9396778885/ (-‡)
vkcrao999@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kapu
Now in India Kapu/ 28/ 5'8"/ B.Tech (I.I.T.), MS - US/ SWE in US, $ 120K/ H1/ Fair Groom seeks any Kapu, Balija. BE/ ME/ MBA in India/ Abroad. Slim Fair Girl. Mail: rao.kjln@gmail.com Ph: 9885631280. No Brokers (T).
rao.kjln@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ 32Y/ 5'6''/ MS/ Software Engineer USA Citizen 2L/PM seeks B.Tech/ M.Tech Fair Bride from Same Caste. Cont Parents: 9440728753. (A)

Religion: Hindu Caste: Velama
Alliance from Slim, BE, Fair/NRI Velama Girls for A: 29Yrs., 5'5", NRI/M.S Velama Boy Ph: 9573117027 (T)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net