Tuesday, March 31, 2015 HOME | E-PAPER ARCHIVES |  TARIFF | PRATIBHA |CONTACT   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
«á--ÊÖoª½Õ ÂÃX¾Û 34/5Ñ8ÑÑ -‡¢®Ï-‡ -«ª½Õ-œËÂË ®¾¢II-EÂË 5-©Â¹~-©Õ, -§ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï ¹¢II-©ð -èÇ-¦ü -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -Åç-©¢’Ã-º -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -(-šË)
kranthi_kumaran@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala/ 28/ 5'10"/ MS/ SWE (US) 55L PA, Madiga/ 49/ 5'5" MBBS DM & HO Cadre 12L PA, Madiga / 25/ 5'11"/ BE, MBA, C.Govt./ 16L PA. Ph: 8977488881/2/3. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Now India), 27, 6', BE, MS, Walmart $ 120, 28, 5'9'', BE, MS, Verizon $ 110, 28, 5'10'', BE, MS, MNC $ 110, 26, 5'11'', BE, MS, MNC, $ 80 Ph: 9390999999. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 28, 5'6'', BE, MS, MBA Amazon 21 LA PA, 28, 6'2'', BE, MBA Philips, 18 LA PA, 28, 5'11'', BE, MBA (IIM) Infosys, 12 LA PA, 27, 5'11'', BE, MBA, MNC. Ph: 9848031931. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Doctors), 27, 5'10'', DM (Cardiology) MD (GM), 26, 5'6'', MBBS MD (Oncology), 26, 5'10'', MBBS, MS (Ortho), 25, 5'9'', MBBS, MD (G.M.) Ph: 9392292939. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt/ H˜ãÂú/ 5Ñ11ÑÑ/ 32 ®¾¢II©/ 10 Âî{x ‚®Ïh/ ¯ç©Â¹× 2 ©Â¹~© °ÅŒ¢Åî ²ÄX¶ýd-„äªý ƒ¢•-F-ªý’à Í䮾ÕhÊo «ª½Õ-EéÂj -ƪ½b¢-{Õ’Ã ®¾¢“X¾-C¢-ÍŒ¢œË. ¤¶ò¯þ: 9247308680 (‡)

Religion: Christian Caste: None
Christian 6', 28yrs, Q: MBA, MS Working in USA as a Project Manager, Fair, Sal: 15K P.A. Bride Well Educated, Fair. Ph: 9347308407 (A)

Religion: Hindu Caste: Madiga
‡®ý.®Ï. £ÏÇ¢Ÿ¿Õ «ÖC’¹ Gƒ/-客-“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü ÆÂõ¢-˜ã¢šü ‰šË œË¤Ä-ªýd-„çÕ¢šü (å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ)©ð °ÅŒ¢: ¯ç©Â¹× 35,000/Ð 5Ñ6ÑÑ/ 28 ®¾¢II©Õ. ¦Ç’à ®Ïnª½-X¾-œËÊ «ª½Õ-EÂË ÅŒTÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq ¤¶ò¯þ: 9010478727 (‡)

Religion: Hindu Caste: Brahmin
“¦Ç£¾Çtº ¦µÇª½-ŸÄy-•®¾ 31 §ŒÕ¢.‡-®ý®Ï wåXj„äšü èǦü «ª½Õ-ÊÂ¹× “¦Ç£¾Çtº «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ã-ÊÕ. …Ÿîu-T-EÂË “¤Ä-ŸµÄ-ÊuÅŒ. ¬Ç‘Ç-¦ä-Ÿµ¿«á ©äŸ¿Õ. ¤¶ò¯þ: 9885517948/ 9959686862 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt/ 25 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-ÊuÅŒ ©äŸ¿Õ/ §ŒÕ¢.˜ãÂú (Gšüq XÏ©ÇF) 客“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü œËX¾ÜušÌ „äÕ¯ä-•ªý (‡¯þ-šË-XÏ®Ï) ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 1 ©Â¹~/ 5Ñ11ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 27 ®¾¢II© ''«ª½Õ-œËÂËÑÑ ''«Ÿµ¿Õ«ÛÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849041894 (‡)

Religion: Hindu Caste: Reddy
骜Ëf/ 23 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-ÊuÅŒ ©äŸ¿Õ/ §ŒÕ¢.˜ãÂú (‰‰šË) 客“{©ü ’¹--«ª½o-„çÕ¢-šü „äÕ¯ä-•ªý (¦µÇª½Åý åX“šð-L§ŒÕ¢)/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 1 ©Â¹~/ 6Ñ ‡ÅŒÕh/ 28 ®¾¢II© ''«ª½Õ-œËÂËÑÑ ''«Ÿµ¿Õ«ÛÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9640240480 (‡)

Religion: Hindu Caste: Mala
«Ö©, £ÏÇ¢Ÿ¿Ö/ 15 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-ÊuÅŒ ©äŸ¿Õ/ §ŒÕ¢.˜ãÂú 客“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü ƒ¯þ-¹„þÕ šÇuÂúq ‚X¶Ô-®¾ªý/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 80 „ä©Õ/ 5Ñ8ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 28 ®¾¢II© ''«ª½Õ-œËÂËÑÑ ''«Ÿµ¿Õ«ÛÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849041989 (‡)

Religion: Christian Caste: Kamma
¹«Õt/ “ÂË®Ïd-§ŒÕ¯þ/ 15 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-ÊuÅŒ ©äŸ¿Õ/ §ŒÕ¢.˜ãÂú/ 客“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü ˜ãÂËo-¹©ü ‚X¶Ô-®¾ªý (ƒ®Ï-‰-‡©ü) ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 60 „ä©Õ 5Ñ8ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 28 ®¾¢II© ''«ª½Õ-œËÂËÑÑ ''«Ÿµ¿Õ«ÛÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9573864940 (‡)

Religion: Hindu Caste: Yadava
§ŒÖŸ¿«/ 8 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-ÊuÅŒ ©äŸ¿Õ/ §ŒÕ¢.˜ãÂú/ (Gšüq XÏ©ÇF)/ 客“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü ƒ¢•-Fªý (‡¯þ-šË-XÏ®Ï) ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 1 ©Â¹~/ 5Ñ11ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 27 ®¾¢II© ''«ª½Õ-œËÂËÑÑ ''«Ÿµ¿Õ«ÛÑÑ Âë-©ãÊÕ ¤¶ò¯þ: 9849042648 (‡)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
X¾Ÿ¿t-¬ÇL/ 20 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-ÊuÅŒ ©äŸ¿Õ §ŒÕ¢.˜ãÂú (-G-šüq XÏ-©Ç-F) 客“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü -‡éÂjq-èü -‚X¶Ô®¾ªý (-‡éÂjq-èü -œË-¤Äªýd-„çÕ¢-šü) -¯ç-©Â¹× 80 -„ä--©Õ, 5Ñ8ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 28 ®¾¢II© «ª½Õ-œËÂË ''«Ÿµ¿Õ«ÛÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849042346 (‡)

Religion: Christian Caste: Kamma
¹«Õt/ “ÂË®Ïd-§ŒÕ¯þ/ œçj«Kq §ŒÕ¢.˜ãÂú (Gšüq XÏ©ÇF) 客“{©ü ’¹-«ª½o--„çÕ¢-šü ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ ‡ªá-ªý-¤¶òªýq ‚X¶Ô-®¾ªý/ ¯ç©Â¹× 85 „ä©Õ/ 5Ñ9ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 38 ®¾¢II© XÏ©x©Õ ©äE ''«ª½Õ-œËÂËÑÑ ''«Ÿµ¿Õ«ÛÑÑ Âë-©ãÊÕ ¤¶ò¯þ: 9849042685 (‡)

Religion: Christian Caste: Mala
«Ö© “ÂË®Ïd-§ŒÕ¯þ/ 10 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-ÊuÅŒ ©äŸ¿Õ §ŒÕ¢.˜ãÂú (‰‰šË) 客“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü „äÕ¯ä-•ªý (‡X¶ý-®Ï--‰) ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 80 „ä©Õ/ 5Ñ11ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 28 ®¾¢II© «ª½Õ-œËÂË «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ ¤¶ò¯þ: 9849042028 (‡)

Religion: None Caste: None
¹ש “X¾®¾-ÂËh-©äŸ¿Õ/ œçj«Kq §ŒÕ¢.˜ãÂú/ 客“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü „äÕ¯ä-•ªý (‡¯þ-šË-XÏ®Ï)/ -¯ç-©Â¹× 90 „ä©Õ/ 5Ñ9ÑÑ ‡ÅŒÕh 38 ®¾¢II© XÏ©x©Õ ©äE «ª½Õ-œËÂË ''«Ÿµ¿Õ«ÛÑÑ Âë-©ãÊÕ ¤¶ò¯þ: 9848496946 (‡)

Religion: None Caste: None
45 ®¾¢II©Õ. 2« åXR} -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê 5Ñ5ÑÑ wåXj„äšü èǦü. å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ©ð Í䧌á-ÍŒÕÊo «ª½Õ-œËÂË Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ (1«, 2« «ÕJ§Œá ©ä{Õ) «Ÿµ¿Õ«Û (35Ð40 ®¾¢II©Õ) Âë-©ãÊÕ. ÂÃu®ýd ¯î¦Çªý. 8712883023 (‡)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 43/5'8" Un Married PG SWE USA Greencard Seeks Suitable Bride 8171925218/ vmb_usa@yahoo.com (CNB) (A)
vmb_usa@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS SWE Oracle $ 100, 7 6' BE ME SWE Intel 1 Lak pm, 27 5'11" MBBS MS (Ortho), 27 6' MBBS MD (USA), 7675818080 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 6' BE MS SWE Infotech $ 100, 26 5'8" BE ME SWE L&T 75K, 27 5'8" BE ME SWE MNC 62K, 26 5'8" MBBS (MD GM), 7680896060 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 6' BE MS SWE Oracle $ 120, 28 6' BE SWE Infosys 1.20 Lak pm, 28 6' BE ME 1 Lak pm, 27 5'8" MBBS MD (GM), 9848334348 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 28 5'10" BE MS SWE Govt USA $ 100, 26 5'11" BE MS (BITS) SWE Infosys 60 K, 28 5'11" MBBS MS (General Surgeon), 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 27 6' BE MS SWE US $ 110, 27 5'9" BE ME SWE Oracle 75 K, 27 5'8" BE Infosys 50K, 28 5'11" MBBS MD (GM), 9346009348 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 6' BE (NIT) MS SWE US $ 100, 27 6' BE SWE CA 80 K, 26 5'10" BE MBA Business 2 Laks pm, 27 6' MBBS MS, 9848944222 (A)

Religion: Hindu Caste: Brahmin
54/ 5Ñ7ÑÑ/ Ưþ«Öu-Kœþ “¦Ç£¾Çtº/ ¹Êq---©ãd㢚ü, ®¾ÅŒu-²Äªá œË„îšË, ¯Ãšü JÍý «ª½Õ-œËÂË „ç©ü 定˩üf ƒ¢œË§ŒÖ/ ‚“¦Çœþ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 70365 80900 (°)

Religion: Hindu Caste: Yadava
§ŒÖŸ¿«/ 10 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-Êu-ÅŒ-©äŸ¿Õ/ §ŒÕ¢.˜ãÂú (‰‰šË) 客“{©ü ’¹«-ª½o-„çÕ¢šü „äÕ¯ä-•ªý (‡¯þ-šË-XÏ®Ï)/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 80 „ä©Õ/ 5Ñ11ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 28 ®¾¢II© «ª½Õ-EÂË «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849042648 (‡)

Religion: Hindu Caste: Reddy
骜Ëf/ 25 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-Êu-ÅŒ-©äŸ¿Õ/ §ŒÕ¢.˜ãÂú (Gšüq XÏ©ÇE)/ 客“{©ü ’¹«-ª½o-„çÕ¢šü ¤¶Ä骮ýd ‚X¶Ô-®¾ªý/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 80 „ä©Õ 5Ñ10ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 27 ®¾¢II© «ª½Õ-EÂË «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9640240480 (‡)

Religion: Hindu Caste: Viswa Brahmin
N¬Áy-“¦Ç-£¾Çtº/ 4 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-Êu-ÅŒ-©äŸ¿Õ/ §ŒÕ¢.˜ãÂú (Gšüq XÏ©ÇE) 客“{©ü ’¹«-ª½o-„çÕ¢šü œËX¾ÜušÌ „äÕ¯ä-•ª½Õ (‡®ý-G‰)/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 75 „ä©Õ/ 5Ñ9ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 28 ®¾¢II© «ª½Õ-EÂË «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849041894 (‡)

Religion: Hindu Caste: Mala
«Ö©, £ÏÇ¢Ÿ¿Õ/ 15 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-Êu-ÅŒ-©äŸ¿Õ/ §ŒÕ¢.˜ãÂú/ 客“{©ü ’¹«-ª½o-„çÕ¢šü Æ®Ïå®d¢šü „äÕ¯ä-•ªý (¦µÇª½Åý åX“šð-L§ŒÕ¢) ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 80 „ä©Õ/ 5Ñ8ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 28 ®¾¢II© «ª½Õ-EÂË «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849041989 (‡)

Religion: Christian Caste: Kamma
¹«Õt/ “ÂË®Ïd-§ŒÕ¯þ/ 22 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-Êu-ÅŒ-©äŸ¿Õ/ §ŒÕ¢.˜ãÂú/ Gšüq XÏ©ÇE/ 客“{©ü ’¹«-ª½o-„çÕ¢šü ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ ‡ªá-ªý-¤¶òªýq ‚X¶Ô-®¾ªý/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 75 „ä©Õ/ 5Ñ9ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 27 ®¾¢II© «ª½Õ-EÂË «Ÿµ¿Õ«Û Âë©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9573864940 (‡)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
X¾Ÿ¿t-¬ÇL/ 10 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-Êu-ÅŒ-©äŸ¿Õ/ §ŒÕ¢.˜ãÂú (‰‰šË) 客“{©ü ’¹«-ª½o-„çÕ¢šü Æ®Ï-å®d¢šü „äÕ¯ä-•ªý (‡®ý-G‰) ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 60 „ä©Õ/ 5Ñ9ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 28 ®¾¢II© «ª½Õ-EÂË «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849042346 (‡)

Religion: Christian Caste: Mala
«Ö©, “ÂË®Ïd-§ŒÕ¯þ/ 9 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-Êu-ÅŒ-©äŸ¿Õ/ §ŒÕ¢.˜ãÂú (‰‰šË) 客“{©ü ’¹«-ª½o-„çÕ¢šü ®ÔE-§ŒÕªý ƒ¢•-Fªý (Gå£Ç-Íý-ƒ-‡©ü) ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 80 „ä©Õ/ 5Ñ11ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 28 ®¾¢II© «ª½Õ-œËÂË «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849042028 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt/ 26 Âî{x ‚®Ïh/ ¹{o “¤ÄŸµÄ-ÊuÅŒ©äŸ¿Õ/ §ŒÕ¢.˜ãÂú (Gšüq-XÏ-©ÇE) 客“{©ü’¹«-ª½o-„çÕ¢šü œËX¾ÜušË „äÕ¯ä-•ªý (J•ªýy ¦Çu¢Âú)/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 90 „ä©Õ/ 5Ñ11ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 27 ®¾¢II© «ª½Õ-œËÂË «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849041894 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û/ œçj«Kq/ §ŒÕ¢.˜ãÂú (‰‰šË) 客“{©ü ’¹«-ª½o-„çÕ¢šü å®j¢šË®ýd (‡¯þ-‡-‚-ªý-‡©ü)/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 90 „ä©Õ/ 5Ñ9ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 38 ®¾¢II© XÏ©x©Õ ©äE ''«ª½Õ-œËÂËÑÑ ''«Ÿµ¿Õ«ÛÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9848496946 (‡)

Religion: Hindu Caste: Madiga
«ÖC’¹/ œçj«Kq (£ÏÇ¢Ÿ¿Õ «ÕJ§Œá “ÂË®Ïd-§ŒÕ¯þ)/ §ŒÕ¢.˜ãÂú/ 客“{©ü ’¹«-ª½o-„çÕ¢šü ˜ãÂËo-¹©ü ‚X¶Ô-®¾ªý (ƒ®Ï-‰-‡©ü) ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 60 „ä©Õ/ 5Ñ7ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 38 ®¾¢III© XÏ©x©Õ ©äE ''«ª½Õ-œËÂËÑÑ ''«Ÿµ¿Õ«ÛÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849042685 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26, 5'10", BE, MBA, Infosys $ 100 USA, 26, 5'11" BE, ME Oracle 11LA PA, 27, 6' BE, MBA Hyundai 10LA PA , 25, 5'11" MBBS, MD (GM) Ph: 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28, 6' BE, MS, Infotech $ 110 USA, 28, 6'2" BE, MBA, Goldmansachs 15LA PA, 27, 6'1" BE Qualcomm 10LA PA, 26, 5'7" MBBS MD (G.M) Ph: 9848535373 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27, 6'1" BE, MS, Oracle $ 150 USA, 28, 5'9", BE, Qualcomm 14LA PA, 28, 5'11" BE, MBA, Infosys 10LA PA, 28, 5'9" MBBS, MD, DM (Neonatology) Ph: 9848535378 (A)

Religion: None Caste: None
Caste No Bar 28, 5'8" BE, MS, CTS $150 USA, 27, 6'2" BE, Target 11LA PA, 26, 6' BE, Volvo 7LA PA, 25, 5'8" BE, TCS, 7LA PA, 29, 5'8" MBBS DM Ph: 9848944222 (A).

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 28, 5'7" BE (Bits) MS Mycrosoft $ 100 USA, 26, 5'8" BE CTS 7LA PA, 26, 5'6" BE, Tesco 7LA PA, 28, 5'7" BE, IBM 6LA PA, 27, 5'6" MD (G.M) Ph: 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 28, 5'10" BE MS, MNC $100 USA, 29, 5'8" BE MBA, Business 25LA PA, 28, 5'6" BE Oracle 7LA PA, 29, 5'8" BE Wipro 5LA PA, 29, 5'9" MD (G.M) & 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
骜Ëf 31®¾¢II©Õ/ 5Ñ9ÑÑ/ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ/ ²ÄX¶ýd-„äªý œË©ãjšü ¹¢åXF å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ, H˜ãÂú, -‚æ®Z-L-§ŒÖ-©ð §ŒÕ¢.‡®ý Íä®Ï, ®¾¢II-EÂË °ÅŒ¢: 7.5 ©Â¹~-©Õ, 12 Âî{x “¤ÄX¾Jd, „ç©ü 定˩üf «ª½Õ-œËÂË H˜ãÂú/ XÏ° ÍŒC-NÊ ÅŒTÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq -‡-šü Åç©¢-’ú. ¤¶ò¯þ: 9346648554 (‡)

Religion: Hindu Caste: Reddy
骜Ëf/ „çášÇšË/ 29/ 6Ñ/ HÂÃ-„þÕ, ‡¢G\/ ²ÄX¶ýd-„äªý, å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ, ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ-EÂË °ÅŒ¢: 18 ©Â¹~©Õ, 25 Âî{x ‚®Ïh-’¹© Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «ª½Õ-EÂË ÅŒTÊ «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. œçjéªÂúd. ¤¶ò¯þ: 9652891233 (‡)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net