Thursday, May 28, 2015 HOME | E-PAPER ARCHIVES | CONTACT | TARIFF   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 40/5'4" Fair USA Post Doc Groom Settled USA Professional Below 45 Yrs Any forward Caste Send Bio &Photo. ph:9393819494(A)
karlarambabu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: None
£ÏÇ¢Ÿ¿Ö (-‡-„çÕt-®Ôq) 5.Ñ2ÑÑ/24 ®¾¢II Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ --¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¹ש “X¾®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 7416384263.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ (Rich Girls), MBA/26/5'3"/50 Cr, 24/5'7"/ 50 Cr, BE/26/5'4"/70 Cr, 25/5'4"/20 Cr, 24/5'6"/20 Cr, 27/5'7"/30 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills. Ph: 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG (Rich), 26/5'5"/50 Cr, 26/5'2"/20 Cr, 27/5'4"/30 Cr, 29/5'7"/10 Cr, 27/5'6"/20 Cr, 27/5'3"/10 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills - Hyd - Ph. 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/B.Tech/ MS/H1/USA/ 26/5'3"/30 Cr, 26/5'4"/10 Cr, 26/5'7"/10 Cr, MBA/26/5'2"/50 Cr, Cont. K.C. Reddy - Mar - Bur - Banjarahills - Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -N-œî 40/5Ñ2ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -§Œá-‡®ý-‡ ®Ï-šË-èã-¯þ 2 Âî-{x -‚®Ïh¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× 45 ®¾¢II-©ðX¾Û -§Œá-‡®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. 9391905999/ 9390011980 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 30 5.6" BE MS SWE US $ 102 10 Cr., 28 5.5" BE MBA SWE MNC 70K 15 Cr., 31 5.7" MBBS MD US, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5.8" MBBS MD US, 26 5.3" MBBS MS (Gynic) 10 Cr., 25 5.6" MBBS MS (General Surgeon), 26 5.4" MDS, 9392292939 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.3" BE MS SWE $ 80, 24 5.2" BE ME SWE 40K, 25 5.5" BE SWE MNC 80K, 26 5.3" BDS MDS, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 24 Y/5.3''/B.Tech/Job BHEL, 23 Y/5.6''/B.Tech/TCS, 23 Y/ 5.4" /MBBS, 26 Y/5.4"/M.Pharm Govt Job @ K.K.Yadhav 8374825889 (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala/ Divorcee/ SWE/ 33 Yrs/ 5'2" Bride, well settled, unencumbered seeks groom SWE/Govt Job setteled in Hyderabad. Direct. Ph: 9948096313 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'6'' BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'7'' BE MBA Proctor & Gamble 15La PA, 27 5'6'' MBBS MD (Pediatrics), 9390999999(A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'2'' BE MS Oracle $ 100, 27 5'4'' BE MBA Mahendra Satyam 10La PA, 27 5'3'' MBBS MD (Paediatrics), 9177121213 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 5'9'' BE MS CTS $ 90 USA, 24 5'7'' BE MS MNC 12LA PA, 26 5'2'' MBBS MD (Anaesthesiologyst) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 31/ 5'2" ACA Manager Audit MNC Hyd. Salary Rs: 1 Lac P/M Seeks Engr/ CA/ Doctors. Contact: 9849223702. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 24 5'6'' Very Fair Girl M.Sc Biotec, MBA seeks SWE Govt Employ any Professional, Groom Ph: 7702044286. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿: 22 5Ñ6ÑÑ -G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò--¯þ: 9502585183 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
--«á-CªÃ-èü 28/5Ñ4ÑÑ/ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dªý -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý (->-§ŒÕ®ý) -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -§ŒÕ¢-œË/- §ŒÕ¢-§ŒÕ®ý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-«á-CªÃ-èü / -Š®Ï/-G®Ï) --«Õ-Ÿµ¿u-«ª½Õh-©Õ -©äª½Õ. -¤¶ò-¯þ: 9849078514 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Mala
«Ö©/ 24/ 5Ñ3ÑÑ/ -§ŒÕ¢-˜ãÂú, šÌ®Ï‡®ý 50éÂ, ÂÃX¾Û 34/ 5Ñ3ÑÑ/ H§ŒÕ®Ôq(‡¯þ) 5 Âî{x ®ÏnªÃ®Ïh °‡®ý “U¯þ-Âêýd £¾Çô©fªý, «Ö© 27/ 5Ñ5ÑÑ/ -‡¢--G-‡, ®ÏšÌ-‡®ý, 30éÂ. ¤¶ò¯þ: 8977488881/2/3 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma now in India, 24, 5'3'', BE, MS, SWE, US $ 90K, 24, 5'6'', BE, MS, SWE, US, $ 80K, 27, 5'8'', BE, MS, SWE US $ 70K Ph: 7675818080. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24, 5'8'', BE, ME (IIT) SWE MNC 75K, 24, 5'3'', BE, MS, SWE, MNC, 73K, 25, 5'4'', BE, ME, SWE, Infotech, 50K, 24, 5'8'', ME, 75K Ph: 7702525444. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24, 5'4'', MBBS, MD (General Medicine), 24, 5'6'', MBBS, MS (Gynic), 23, 5'8'', MBBS MD (Pediatrics), 24, 5'3'', BDS, MDS Ph: 9848144222. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
骜ËfÐ-œÄ-¹dª½Õ/ 44 ®¾¢II/ ©ä{Õ «Öuêª> 5Ñ6ÑÑ Åç©xšË ͵çŒÕ, „çÕœË-¹©ü ÂÃ©ä° “¤ñåX¶-®¾ªý, N¬Ç© Ÿ¿%¹pŸ±¿¢ ¹LT …¢œÄL. 宩ü: 99089 05684 (°)

Religion: Hindu Caste: Kapu/Telaga
ÂÃX¾Û/ Åç©’¹, 20/5Ñ5ÑÑ, G˜ãÂú (®Ï‰) N¬Ç-È©ð 50 Âî{xÂ¹× åXj’à ‚®Ïh’¹©, Åç©xE, Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ Æ«Öt-ªáÂË «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ''‡NÕšËÑÑ (®¾¢X¾Êo Åç©’¹, ÂÃX¾Û© N§ŒÖu-EÂË „ê½Cµ) ¤¶ò¯þ: 9848358130 (®Ï)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õœ¿ œçj«Kq 30 5Ñ3ÑÑ ÍÃ©Ç Æ¢-Ÿ¿„çÕiÊ H˜ãÂú ‡¢‡®ý, Æ„çÕ-JÂÃ, ²ÄX¶ýd-„äªý, 90é å£ÇÍý1 O²Ä «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ÅŒTÊ Æ„çÕ-JÂà ‡¢‡®ý «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9246523454 (‡)

Religion: Muslim Caste: None
SM Noorbasha 19/5'1" Only Daughter VV Fair B.Sc Job Offer from Mahendra Tech & Cognizant Settled Hyd. Seek Below 28Yrs Pvt/Govt/MNC Working Hyd Ph: 9493206215 mohammedraheman2506@gmail.com No Brokers (A).
mohammedraheman2506@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 25 5'3" BE MS Intel $ 100K US, 24 5'4" BE MBA Google 13LA PA, 26 5'3" BE MBA IBM 10LA PA, 28 5'6" MBBS MD (G. Medicine), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'6" BE MS Bluecross $ 85K US, 24 5'5" BE Infosys 7LA PA, 23 5'2" BE JDA 6LA PA, 26 5'8" BE HCL 5LA PA, 27 5'5" MBBS MD, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 24 5'4" BE MS Deloitte $ 80K US, 28 5'3" BE MBA TCS 7LA PA, 26 5'8" BE JP Morgan 6LA PA, 28 5'6" MBBS MD (Psychiatry), 9848566733 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 25 5'4" BE MS Sensiple $ 72 US, 28 5'5" BE MS Qualcomm 12 LA PA, 26 5'6" BE Samsung 9 LA PA, 26 5'3" MBBS MS (Opthamology), 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin 24 5'6" M.Pharmacy Good Looking Hyderabad working Girl, Seeks Engineering & Medicine Good Family, 9848334348 (A)

Religion: Hindu Caste: None
Caste No Bar 24 5'6" BE MS Cision $ 90K US, 26 5'8" BE MBA LIC 7LA PA, 28 5'3" BE Cap Gemini 5 LA PA, 27 5'3" MBBS MS(G.S), 9848944222 (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
«Ö© £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ‡¢G-G-‡®ý/ 5Ñ1ÑÑ/ 28 ®¾¢II©Õ. éªj©äy œÄ¹dª½Õ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂË ‡¢.œË/ -‡¢-G-G-‡®ý, ‡¢‡®ý £ÏÇ¢Ÿ¿Ö «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9885339149/ 9885341277 (‡)

Religion: None Caste: None
27yrs Old Govt Doctor Looking for a Bride Groom from Telugu/ Tamil, Preferabbly Doctors/ Engr Ph: 8125669792, 9885164273.

Religion: Hindu Caste: Kshatriya
¹~“A§ŒÕ (ÊÂÃ-†ý)Â¹× Íç¢CÊ (§ŒÕ¢.¤¶Ä-ª½t®Ï) 24 ®¾¢II©. Æ«Öt-ªáÂË «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. X¾ÜJh ¬Ç‘Ç-£¾Éª½ ¹×{Õ¢-¦Ç-EÂË Íç¢C-Ê-„ê½Õ «ÕJ§Œá “¦Ç£¾Çt-ºÕ©Õ, „çj¬ÁÙu©Õ Â¹ØœÄ ®¾¢“X¾II 9502224024 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma H 24, 5'7", B.E (IIT) MS, SWE, US $ 110K H 25, 5'4", B.E. (NIT), ME (IIT), SWE, MNC, 75K H 25, 5'8", MBBS, MD (General Medicine), 40 Cr. Ph: 7675818080 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy, 25 5'4", BE, MS, SWE, Deloitte, $ 90K 24, 5'6", BE, ME, SWE, MNC, 75K, 25, 5'4", BE, MBA, SWE, 50K, 25, 5'3", MBBS, MD. Ph: 9848334348 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu, 25 5'8", BE, MS, SWE, Cisco, $90K, 25, 5'3", MBA, SWE, 50K, 24, 5'5", BE, SWE, TCS, 35K, 25, 5'6", MBBS, MD (Pediatrics), 50 Cr. Ph: 9848535373 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda, 24, 5'6", BE, MS, USA H 26, 5'5", BE, SWE, MNC, 95K. 26, 5'4", BE, MBA, Bank 55K , 26, 5'4", MBBS, MS Gyanaecology Ph: 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali, 26, 5'4", BE, MBA, SWE, Amazon 1.70 Lak PM, 24, 5'3", BE, SWE, CSC, 40K, 25, 5'3", BE, SWE, IBM, 35K, 24, 5'4", MBBS, MS Ph: 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: None
Intercaste, 26, 5'6", BE, MS, SWE, $ 90K, 26, 5'5", BE, Govt. 50K, 24, 5'4", BE, SWE, Infosys, 30K, 26, 5'2", MBBS, MD (Pediatrics )Ph: 9848944222. (A)

Religion: Hindu Caste: Adhi Velama
Aadi Velama Divorce Girl 36 Y, 5'1'' Wheatish Good Looking MBA, BED working Caste No Bar Seeks Qlf & well Settled Direct Ph: 09403942271 v.satyavati@gmail.com (A)
v.satyavati@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kshatriya
¹~“A§ŒÕ (ÊÂÃ-†ý)Â¹× Íç¢CÊ (§ŒÕ¢.¤¶Ä-ª½t®Ï) 24 ®¾¢II©. Æ«Öt-ªáÂË «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. X¾ÜJh ¬Ç‘Ç-£¾Éª½ ¹×{Õ¢-¦Ç-EÂË Íç¢C-Ê-„ê½Õ «ÕJ§Œá “¦Ç£¾Çt-ºÕ©Õ, „çj¬ÁÙu©Õ Â¹ØœÄ ®¾¢“X¾II 9502224024 (‡)

Religion: Hindu Caste: None
œçjéªÂúd ®Ï‡-¯þG 53®¾¢II G®Ï Š¢{J Nœî ®ÔY XÏ©x©Õ 定Ë-©üfÂË 53Ð70 ®¾¢II „Ãu¤Äª½¢/ åXÊ¥-ʪý «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9951881755/ 9676677129 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û 25/5Ñ6ÑÑ ‡¢G\, «ÕJ§Œá ²ÄuXý «Jˆ¢’û ’¹© «Ÿµ¿Õ«ÛÂË ‡¢G\/ Gƒ Íä®ÏÊ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. (œË). ¤¶ò¯þ: 9030360036/ 09448333767 (‡)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net