Sun, November 29, 2015

Type in English and Give Space to Convert to Telugu
Select Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 40/5'4" Fair USA Post Doc Groom Settled USA Professional Below 45 Yrs Any forward Caste Send Bio &Photo. ph:9393819494(A)
karlarambabu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: None
£ÏÇ¢Ÿ¿Ö (-‡-„çÕt-®Ôq) 5.Ñ2ÑÑ/24 ®¾¢II Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ --¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¹ש “X¾®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 7416384263.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ (Rich Girls), MBA/26/5'3"/50 Cr, 24/5'7"/ 50 Cr, BE/26/5'4"/70 Cr, 25/5'4"/20 Cr, 24/5'6"/20 Cr, 27/5'7"/30 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills. Ph: 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG (Rich), 26/5'5"/50 Cr, 26/5'2"/20 Cr, 27/5'4"/30 Cr, 29/5'7"/10 Cr, 27/5'6"/20 Cr, 27/5'3"/10 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills - Hyd - Ph. 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/B.Tech/ MS/H1/USA/ 26/5'3"/30 Cr, 26/5'4"/10 Cr, 26/5'7"/10 Cr, MBA/26/5'2"/50 Cr, Cont. K.C. Reddy - Mar - Bur - Banjarahills - Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -N-œî 40/5Ñ2ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -§Œá-‡®ý-‡ ®Ï-šË-èã-¯þ 2 Âî-{x -‚®Ïh¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× 45 ®¾¢II-©ðX¾Û -§Œá-‡®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. 9391905999/ 9390011980 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 30 5.6" BE MS SWE US $ 102 10 Cr., 28 5.5" BE MBA SWE MNC 70K 15 Cr., 31 5.7" MBBS MD US, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5.8" MBBS MD US, 26 5.3" MBBS MS (Gynic) 10 Cr., 25 5.6" MBBS MS (General Surgeon), 26 5.4" MDS, 9392292939 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.3" BE MS SWE $ 80, 24 5.2" BE ME SWE 40K, 25 5.5" BE SWE MNC 80K, 26 5.3" BDS MDS, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 24 Y/5.3''/B.Tech/Job BHEL, 23 Y/5.6''/B.Tech/TCS, 23 Y/ 5.4" /MBBS, 26 Y/5.4"/M.Pharm Govt Job @ K.K.Yadhav 8374825889 (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala/ Divorcee/ SWE/ 33 Yrs/ 5'2" Bride, well settled, unencumbered seeks groom SWE/Govt Job setteled in Hyderabad. Direct. Ph: 9948096313 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'6'' BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'7'' BE MBA Proctor & Gamble 15La PA, 27 5'6'' MBBS MD (Pediatrics), 9390999999(A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'2'' BE MS Oracle $ 100, 27 5'4'' BE MBA Mahendra Satyam 10La PA, 27 5'3'' MBBS MD (Paediatrics), 9177121213 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 5'9'' BE MS CTS $ 90 USA, 24 5'7'' BE MS MNC 12LA PA, 26 5'2'' MBBS MD (Anaesthesiologyst) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 31/ 5'2" ACA Manager Audit MNC Hyd. Salary Rs: 1 Lac P/M Seeks Engr/ CA/ Doctors. Contact: 9849223702. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 24 5'6'' Very Fair Girl M.Sc Biotec, MBA seeks SWE Govt Employ any Professional, Groom Ph: 7702044286. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿: 22 5Ñ6ÑÑ -G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò--¯þ: 9502585183 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
--«á-CªÃ-èü 28/5Ñ4ÑÑ/ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dªý -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý (->-§ŒÕ®ý) -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -§ŒÕ¢-œË/- §ŒÕ¢-§ŒÕ®ý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-«á-CªÃ-èü / -Š®Ï/-G®Ï) --«Õ-Ÿµ¿u-«ª½Õh-©Õ -©äª½Õ. -¤¶ò-¯þ: 9849078514 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Mala
«Ö©/ 24/ 5Ñ3ÑÑ/ -§ŒÕ¢-˜ãÂú, šÌ®Ï‡®ý 50éÂ, ÂÃX¾Û 34/ 5Ñ3ÑÑ/ H§ŒÕ®Ôq(‡¯þ) 5 Âî{x ®ÏnªÃ®Ïh °‡®ý “U¯þ-Âêýd £¾Çô©fªý, «Ö© 27/ 5Ñ5ÑÑ/ -‡¢--G-‡, ®ÏšÌ-‡®ý, 30éÂ. ¤¶ò¯þ: 8977488881/2/3 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma now in India, 24, 5'3'', BE, MS, SWE, US $ 90K, 24, 5'6'', BE, MS, SWE, US, $ 80K, 27, 5'8'', BE, MS, SWE US $ 70K Ph: 7675818080. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24, 5'8'', BE, ME (IIT) SWE MNC 75K, 24, 5'3'', BE, MS, SWE, MNC, 73K, 25, 5'4'', BE, ME, SWE, Infotech, 50K, 24, 5'8'', ME, 75K Ph: 7702525444. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24, 5'4'', MBBS, MD (General Medicine), 24, 5'6'', MBBS, MS (Gynic), 23, 5'8'', MBBS MD (Pediatrics), 24, 5'3'', BDS, MDS Ph: 9848144222. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
骜ËfÐ-œÄ-¹dª½Õ/ 44 ®¾¢II/ ©ä{Õ «Öuêª> 5Ñ6ÑÑ Åç©xšË ͵çŒÕ, „çÕœË-¹©ü ÂÃ©ä° “¤ñåX¶-®¾ªý, N¬Ç© Ÿ¿%¹pŸ±¿¢ ¹LT …¢œÄL. 宩ü: 99089 05684 (°)

Religion: Hindu Caste: Kapu/Telaga
ÂÃX¾Û/ Åç©’¹, 20/5Ñ5ÑÑ, G˜ãÂú (®Ï‰) N¬Ç-È©ð 50 Âî{xÂ¹× åXj’à ‚®Ïh’¹©, Åç©xE, Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ Æ«Öt-ªáÂË «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ''‡NÕšËÑÑ (®¾¢X¾Êo Åç©’¹, ÂÃX¾Û© N§ŒÖu-EÂË „ê½Cµ) ¤¶ò¯þ: 9848358130 (®Ï)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 23 5'6" BE MS SWE Intel $90, 25 5'6" BE ME Scientist GE 85K, 25 5'8" MBBS MD (General Medicine) 40cr, 7675818080 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'6" BE MS SWE US $ 85, 24 5'5" BE SWE Infosys 60K, 26 5'8" BE SWE HCL 45K, 26 5'3" MBBS MS Gynecology, 9848123222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 5'3" BE MS SWE US $ 100, 26 5'5" BE MS SWE HCL 70K, 25 5'4" BE SWE Oracle 65K, 26 5'6" MBBS MS (GS), 9848334348 (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmashali 27 5'4" BE MBA (IIM) SWE Amazon 1.70Lak PM, 26 5'4" MSc SWE 40K, 24 5'4" MBBS MS OPTHAMOLOGY, 26 5'3" MD, 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 26 5'5" BE SWE MNC 92K, 27 5'5" BE SWE TCS 50K, 24 5'3" BE SWE MNC 40K, 27 5'4" MBBS Ms (Gynecology), 9848566733 (A)

Religion: None Caste: None
Caste no Bar 24 5'3" BE MS SWE $80 50cr, 26 5'4" BE MBA SWE 75K, 26 5'6" BE SWE 70K, 26 5'6" MBBS Ms (Gynaecology), 9848337378 (A)

Religion: Hindu Caste: Viswa Brahmin
Ō֪½Õp-¬ÇÈ N¬Áy-“¦Ç-£¾Çtº, 1«, ©äšü «Öuêªèü, 30 ®¾¢II©Õ., 5Ñ4ÑÑ, “X¾.¹¢. èǦü. Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«Û-ÊÂ¹× ÅŒTÊ «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq. œçjéªÂúd. ¤¶ò¯þ: 90030 27639 (G)

Religion: Hindu Caste: Thogata Hindu
Åç©-’¹/-ÂÃX¾Û 28, ‡„þÕ-‡®ý, Æ„çÕ-J-Âéð 4 ©Â¹~© °ÅŒ¢ ’¹© Æ«Öt-ªáÂË «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ‡NÕšË, (OÕÂ¹× ÅŒTÊ ®¾¢X¾Êo «Ÿµ¿Õ-«Û/-«-ª½Õ© åXŸ¿l L®¾Õd “X¶Ô) ¤¶ò¯þ: 9848358130. (®Ï)
amityvips@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Viswa Brahmin
Wanted Groom for MBBS Doctor 24yrs Viswa Brahmin having MD/ MS/ DNB/Diploma Contact : 09827113520 (A).

Religion: Muslim Caste: Sunni
«á®Ôx¢(-®¾ÕFo) 27/5Ñ2ÑÑ, ‡¢‡®Ôq (XÏå£Ç-Íý.œË.) Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× H˜ãÂú/‡¢˜ãÂú ‡®ý/-œ¿¦Öxu ‡¢‡®Ôq, XÏå£Ç-Íý.œË. ÍŒCN ¦Ç’à ®Ïnª½-X¾-œËÊ ‚¢“ŸµÄ Ð ªÃ§ŒÕ-©-®Ô«Õ «á®Ôx¢ «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ®¾¢“X¾-C¢-ÍŒ¢œË: ¤¶ò¯þ: 9705347956 (‡).

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 30/ 5'2", Medium M.Tech Pvt. Job, Hyd. 10K P/M Prop: 30L, Seeks B.Tech/ any Profnl. Groom Ph: 9542862405 veeranjaneyulu.p77@gmail.com (A)
veeranjaneyulu.p77@gmail.com

Religion: None Caste: None
®Ï‡-¯þG 31/5Ñ2ÑÑ/ ‡®ý-œ¿-¦Öxu¨/ H˜ãÂú/ «Õ¢* °ÅŒ¢ 骢œ¿« åXR} «Ÿµ¿Õ-«Û-ÊÂ¹× ÅŒTÊ «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 7893758476 (œçjéªÂúd). (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt, 35, 5Ñ3ÑÑ GG\ èǦü, œçj«Kq, XÏ©x©Õ ©äª½Õ, ‚æ®Z-L§ŒÖ ®ÏšË-èã-¯þ-†ÏXý ’¹© §Œá«-AÂË ÆŸä ¹שÇ-EÂË Íç¢CÊ 40 ®¾¢II©ðX¾Û. «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9848509153. (‡)
gbbabu99@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹«Õt (¹Êy-éªdœþ) 31 ®¾¢II. 5Ñ5ÑÑ, Æ„çÕ-JÂà H.˜ãÂú ²ÄX¶ýd-„äªý èǦü Í䮾ÕhÊo Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ §Œá«-AÂË (2«) ÅŒTÊ «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 95505 38870, 77940 19366 (G)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26, 5'5'' BE MS (BITS) SWE HCL 10 LA PA, Free Registration Pay on only sattlement., Visit www.kaakateeya.com or 7674868080.
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27, 5'5'', MBBS MD (Gynecology, Free Registration and Free Service Pay on sattlement, www.kaakateeya.com or 9848535378.

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28, 5'6'', BE SWE Oracle 15 LA PA , Free Registration and Free Service Pay on settlement, www.kaakateeya.com Ph: 9347388381.
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 27, 5'2'', MBBS MD (Pediatrics), Free Registration and Free Service Pay on settlement, www.kaakateeya.com or 9341222222.
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 26, 5'7'', BE Business Well Settled, Free Registration Pay on settlement, Visit www.kaakateeya.com or 9848535373.
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 25, 5'2'', BE SWE Infosys 6 LA PA , Free Registration and Free Service Pay on settlement, www.kaakateeya.com Ph: 7702545679
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 25, 5'7'', BE MS SWE Cap Gemini 12 LA PA, Free Registration and Free Service only settlement, www.kaakateeya.com Ph: 7093200333
www.kaakateeya.com

Religion: None Caste: None
Caste No Bar 26, 5'4'', BE, MBA SWE MNC 9LA PA, Free Registration Pay on settlement only, www.kaakateeya.com or 7702525444.
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 26, 5'5'', BE SWE MNC 12 LA PA, Free Registration and Free Service Pay on settlement only, www.kaakateeya.com 9848337378
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Madiga
Madiga 27, 5'5'', BE SWE MNC 5LA PA , Free Registration and Free Service Pay on only settlement . www.kaakateeya.com or 9348711223
www.kaakateeya.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 26, 5'4'', MBBS MS (Gynic), Free Registration and Free Service Pay on settlement only, www.kaakateeya.com or 9177684466
www.kaakateeya.com
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net