Monday, January 26, 2015 HOME | E-PAPER ARCHIVES | CONTACT | TARIFF   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 40/5'4" Fair USA Post Doc Groom Settled USA Professional Below 45 Yrs Any forward Caste Send Bio &Photo. ph:9393819494(A)
karlarambabu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: None
£ÏÇ¢Ÿ¿Ö (-‡-„çÕt-®Ôq) 5.Ñ2ÑÑ/24 ®¾¢II Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ --¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¹ש “X¾®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 7416384263.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ (Rich Girls), MBA/26/5'3"/50 Cr, 24/5'7"/ 50 Cr, BE/26/5'4"/70 Cr, 25/5'4"/20 Cr, 24/5'6"/20 Cr, 27/5'7"/30 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills. Ph: 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG (Rich), 26/5'5"/50 Cr, 26/5'2"/20 Cr, 27/5'4"/30 Cr, 29/5'7"/10 Cr, 27/5'6"/20 Cr, 27/5'3"/10 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills - Hyd - Ph. 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/B.Tech/ MS/H1/USA/ 26/5'3"/30 Cr, 26/5'4"/10 Cr, 26/5'7"/10 Cr, MBA/26/5'2"/50 Cr, Cont. K.C. Reddy - Mar - Bur - Banjarahills - Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -N-œî 40/5Ñ2ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -§Œá-‡®ý-‡ ®Ï-šË-èã-¯þ 2 Âî-{x -‚®Ïh¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× 45 ®¾¢II-©ðX¾Û -§Œá-‡®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. 9391905999/ 9390011980 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 30 5.6" BE MS SWE US $ 102 10 Cr., 28 5.5" BE MBA SWE MNC 70K 15 Cr., 31 5.7" MBBS MD US, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5.8" MBBS MD US, 26 5.3" MBBS MS (Gynic) 10 Cr., 25 5.6" MBBS MS (General Surgeon), 26 5.4" MDS, 9392292939 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.3" BE MS SWE $ 80, 24 5.2" BE ME SWE 40K, 25 5.5" BE SWE MNC 80K, 26 5.3" BDS MDS, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 24 Y/5.3''/B.Tech/Job BHEL, 23 Y/5.6''/B.Tech/TCS, 23 Y/ 5.4" /MBBS, 26 Y/5.4"/M.Pharm Govt Job @ K.K.Yadhav 8374825889 (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala/ Divorcee/ SWE/ 33 Yrs/ 5'2" Bride, well settled, unencumbered seeks groom SWE/Govt Job setteled in Hyderabad. Direct. Ph: 9948096313 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'6'' BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'7'' BE MBA Proctor & Gamble 15La PA, 27 5'6'' MBBS MD (Pediatrics), 9390999999(A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'2'' BE MS Oracle $ 100, 27 5'4'' BE MBA Mahendra Satyam 10La PA, 27 5'3'' MBBS MD (Paediatrics), 9177121213 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 5'9'' BE MS CTS $ 90 USA, 24 5'7'' BE MS MNC 12LA PA, 26 5'2'' MBBS MD (Anaesthesiologyst) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 31/ 5'2" ACA Manager Audit MNC Hyd. Salary Rs: 1 Lac P/M Seeks Engr/ CA/ Doctors. Contact: 9849223702. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 24 5'6'' Very Fair Girl M.Sc Biotec, MBA seeks SWE Govt Employ any Professional, Groom Ph: 7702044286. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿: 22 5Ñ6ÑÑ -G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò--¯þ: 9502585183 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
--«á-CªÃ-èü 28/5Ñ4ÑÑ/ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dªý -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý (->-§ŒÕ®ý) -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -§ŒÕ¢-œË/- §ŒÕ¢-§ŒÕ®ý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-«á-CªÃ-èü / -Š®Ï/-G®Ï) --«Õ-Ÿµ¿u-«ª½Õh-©Õ -©äª½Õ. -¤¶ò-¯þ: 9849078514 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Mala
«Ö©/ 24/ 5Ñ3ÑÑ/ -§ŒÕ¢-˜ãÂú, šÌ®Ï‡®ý 50éÂ, ÂÃX¾Û 34/ 5Ñ3ÑÑ/ H§ŒÕ®Ôq(‡¯þ) 5 Âî{x ®ÏnªÃ®Ïh °‡®ý “U¯þ-Âêýd £¾Çô©fªý, «Ö© 27/ 5Ñ5ÑÑ/ -‡¢--G-‡, ®ÏšÌ-‡®ý, 30éÂ. ¤¶ò¯þ: 8977488881/2/3 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma now in India, 24, 5'3'', BE, MS, SWE, US $ 90K, 24, 5'6'', BE, MS, SWE, US, $ 80K, 27, 5'8'', BE, MS, SWE US $ 70K Ph: 7675818080. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24, 5'8'', BE, ME (IIT) SWE MNC 75K, 24, 5'3'', BE, MS, SWE, MNC, 73K, 25, 5'4'', BE, ME, SWE, Infotech, 50K, 24, 5'8'', ME, 75K Ph: 7702525444. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24, 5'4'', MBBS, MD (General Medicine), 24, 5'6'', MBBS, MS (Gynic), 23, 5'8'', MBBS MD (Pediatrics), 24, 5'3'', BDS, MDS Ph: 9848144222. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
骜ËfÐ-œÄ-¹dª½Õ/ 44 ®¾¢II/ ©ä{Õ «Öuêª> 5Ñ6ÑÑ Åç©xšË ͵çŒÕ, „çÕœË-¹©ü ÂÃ©ä° “¤ñåX¶-®¾ªý, N¬Ç© Ÿ¿%¹pŸ±¿¢ ¹LT …¢œÄL. 宩ü: 99089 05684 (°)

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala/ 22/Dr. 24/TCS; 28/CTO; 27/CTS; 28 Dr.; 29/Tech Mahi; 32/ DEL; 31/USA; 27/Oracle; 22/TCS; Madiga/ 22/ B.Tech. 8977488881/ 2/ 3 (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala/ 28/Dr. Quen, 24/ TCS, 28/ CTO, 27/ CTS, 28 Dr. 29/Tech Mahi; 32/ Del; 31/ USA; 27/Oracle; 22/ TCS; Madiga/ 22/ B.Tech. 8977488881/ 2/3 (A)

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
’¹¢’¹-X¾Û“ÅŒ/ ¦ã®¾h/ 25/ 5Ñ4ÑÑ/ H˜ãÂú, ‡¢G\, ²ÄX¶ýd-„äªý, šË®Ï-‡®ý, å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ/ ¯ç©Â¹× 70,000, ÍéÇ/ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ/ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× «ª½Õœ¿Õ/ Âë-©ãÊÕ. 7799123481

Religion: Hindu Caste: SC
‡®ý®Ï, ‡¢G-G-‡®ý, ‡¢‡®ý, (§Œá‡-®ý\) 5Ñ5ÑÑ/ÍÃ©Ç Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ 31 ®¾¢II©Õ/ 3 Âî{x ‚®Ïh/ å£ÇÍý1G O²ÄÅî Æ„çÕ-J-Âéð èǦü Í䮾ÕhÊo «Ÿµ¿Õ-«ÛéÂj ƪ½b¢-{Õ’Ã ®¾¢“X¾: 9246480515 (‡)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
‚ª½u-„çj¬Áu 25/5Ñ5ÑÑ ‡¢.œË (•Ê-ª½©ü „çÕœË-®Ï¯þ) Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ‡¢.œË/‡¢.‡®ý Íä®ÏÊ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ®¾¢“X¾: 9391055731 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (USA), 5'5" BE MS MNC $ 120, 27 5'4" BE MS Herba $ 120, 25 5'5" BE MS Oracle $ 110, 24 5'3" BE MS BE MS Fare Portal $ 100, 9177897786.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (India) 24 5'4" BE MBA Google 15 La PA, 27 5'4" BE MBA Cisco 12La PA, 25 5'4" BE MBA (IIM) CTS 11La PA, 25 5'7" BE MBA TCS 6LA, 9390999999

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Doctors) 27 5'4" MBBS MS (Gynic), 26 5'6" MBBS MS (Ortho), 27 5'3" MBBS MD (Pediatrics), 28 5'5" MBBS MD (General), 9393009493

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu (USA) 27 5'5" BE MS MNC $ 110, 27 5'4" BE MS AT&T $ 110, 29 5'9" BE MS MNC $ 90, 28 5'3" BE MS $, 80, 9848031931

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu (India) 27 5'4" BE MS MNC 15 La PA, 25 5'3" BE ME qualcomm 10La PA, 26 5'6" BE MBA Capital 8La Pa, 23 5'4" BE ME Cap gemeni, 9347388381

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu (Doctors) 27 5'5" MBBS MD (General Medicine), 24 5'2" MBBS MS (ENT), 27 5'2" MBBS MD (Pediatrics), 26 5'8" BDS MDS, 7680856060.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (USA), 26 5'7" BE MS Microsoft $ 100, 26 5'4" BE MS MNC $ 100, 27 5'6" BE MS Netapp $ 75, 27 5'4" BE MS MNC $ 70, 9848134222

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (India) 25 5'3" BE MBA (IIM) Cocacola 13 La PA, 26 5'3" BE MBA (IIM) CTS 11La PA, 24 5'6" BE ME MNC 9La PA, 28 5'3" BE MBA TCS 7La, 9848334348

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Doctors) 27 5'6" MBBS MD (Gynic), 27 5'3" MBBS MS (G.S), 26 5'2" MBBS MS (Orthopedics), 27 5'6" MBBS MD (Pediatrics), 7680896060

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 27 5'5" BE MS Siemens $ 80 US, 25 5'7" BE MS Cap gemini 12La PA, 27 5'5" BE MBA Ford 6La PA, 25 5'3" MBBS MS (ENT), 9948297222.

Religion: None Caste: None
Cast NoBar 27 5'5" BE MBA KPMG $ 70 US, 26 5'4" BE MBA MNC 8La PA, 27 5'3" BE SAP Labs 6 La PA, 25 5'6" MBBS MS (Gynic), 9848535373
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net