Tuesday, April 21, 2015 HOME | E-PAPER ARCHIVES | CONTACT | TARIFF   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 40/5'4" Fair USA Post Doc Groom Settled USA Professional Below 45 Yrs Any forward Caste Send Bio &Photo. ph:9393819494(A)
karlarambabu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: None
£ÏÇ¢Ÿ¿Ö (-‡-„çÕt-®Ôq) 5.Ñ2ÑÑ/24 ®¾¢II Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ --¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¹ש “X¾®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 7416384263.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ (Rich Girls), MBA/26/5'3"/50 Cr, 24/5'7"/ 50 Cr, BE/26/5'4"/70 Cr, 25/5'4"/20 Cr, 24/5'6"/20 Cr, 27/5'7"/30 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills. Ph: 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG (Rich), 26/5'5"/50 Cr, 26/5'2"/20 Cr, 27/5'4"/30 Cr, 29/5'7"/10 Cr, 27/5'6"/20 Cr, 27/5'3"/10 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills - Hyd - Ph. 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/B.Tech/ MS/H1/USA/ 26/5'3"/30 Cr, 26/5'4"/10 Cr, 26/5'7"/10 Cr, MBA/26/5'2"/50 Cr, Cont. K.C. Reddy - Mar - Bur - Banjarahills - Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -N-œî 40/5Ñ2ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -§Œá-‡®ý-‡ ®Ï-šË-èã-¯þ 2 Âî-{x -‚®Ïh¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× 45 ®¾¢II-©ðX¾Û -§Œá-‡®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. 9391905999/ 9390011980 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 30 5.6" BE MS SWE US $ 102 10 Cr., 28 5.5" BE MBA SWE MNC 70K 15 Cr., 31 5.7" MBBS MD US, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5.8" MBBS MD US, 26 5.3" MBBS MS (Gynic) 10 Cr., 25 5.6" MBBS MS (General Surgeon), 26 5.4" MDS, 9392292939 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.3" BE MS SWE $ 80, 24 5.2" BE ME SWE 40K, 25 5.5" BE SWE MNC 80K, 26 5.3" BDS MDS, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 24 Y/5.3''/B.Tech/Job BHEL, 23 Y/5.6''/B.Tech/TCS, 23 Y/ 5.4" /MBBS, 26 Y/5.4"/M.Pharm Govt Job @ K.K.Yadhav 8374825889 (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala/ Divorcee/ SWE/ 33 Yrs/ 5'2" Bride, well settled, unencumbered seeks groom SWE/Govt Job setteled in Hyderabad. Direct. Ph: 9948096313 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'6'' BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'7'' BE MBA Proctor & Gamble 15La PA, 27 5'6'' MBBS MD (Pediatrics), 9390999999(A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'2'' BE MS Oracle $ 100, 27 5'4'' BE MBA Mahendra Satyam 10La PA, 27 5'3'' MBBS MD (Paediatrics), 9177121213 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 5'9'' BE MS CTS $ 90 USA, 24 5'7'' BE MS MNC 12LA PA, 26 5'2'' MBBS MD (Anaesthesiologyst) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 31/ 5'2" ACA Manager Audit MNC Hyd. Salary Rs: 1 Lac P/M Seeks Engr/ CA/ Doctors. Contact: 9849223702. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 24 5'6'' Very Fair Girl M.Sc Biotec, MBA seeks SWE Govt Employ any Professional, Groom Ph: 7702044286. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿: 22 5Ñ6ÑÑ -G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò--¯þ: 9502585183 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
--«á-CªÃ-èü 28/5Ñ4ÑÑ/ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dªý -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý (->-§ŒÕ®ý) -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -§ŒÕ¢-œË/- §ŒÕ¢-§ŒÕ®ý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-«á-CªÃ-èü / -Š®Ï/-G®Ï) --«Õ-Ÿµ¿u-«ª½Õh-©Õ -©äª½Õ. -¤¶ò-¯þ: 9849078514 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Mala
«Ö©/ 24/ 5Ñ3ÑÑ/ -§ŒÕ¢-˜ãÂú, šÌ®Ï‡®ý 50éÂ, ÂÃX¾Û 34/ 5Ñ3ÑÑ/ H§ŒÕ®Ôq(‡¯þ) 5 Âî{x ®ÏnªÃ®Ïh °‡®ý “U¯þ-Âêýd £¾Çô©fªý, «Ö© 27/ 5Ñ5ÑÑ/ -‡¢--G-‡, ®ÏšÌ-‡®ý, 30éÂ. ¤¶ò¯þ: 8977488881/2/3 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma now in India, 24, 5'3'', BE, MS, SWE, US $ 90K, 24, 5'6'', BE, MS, SWE, US, $ 80K, 27, 5'8'', BE, MS, SWE US $ 70K Ph: 7675818080. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24, 5'8'', BE, ME (IIT) SWE MNC 75K, 24, 5'3'', BE, MS, SWE, MNC, 73K, 25, 5'4'', BE, ME, SWE, Infotech, 50K, 24, 5'8'', ME, 75K Ph: 7702525444. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24, 5'4'', MBBS, MD (General Medicine), 24, 5'6'', MBBS, MS (Gynic), 23, 5'8'', MBBS MD (Pediatrics), 24, 5'3'', BDS, MDS Ph: 9848144222. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
骜ËfÐ-œÄ-¹dª½Õ/ 44 ®¾¢II/ ©ä{Õ «Öuêª> 5Ñ6ÑÑ Åç©xšË ͵çŒÕ, „çÕœË-¹©ü ÂÃ©ä° “¤ñåX¶-®¾ªý, N¬Ç© Ÿ¿%¹pŸ±¿¢ ¹LT …¢œÄL. 宩ü: 99089 05684 (°)

Religion: Hindu Caste: Kapu/Telaga
ÂÃX¾Û/ Åç©’¹, 20/5Ñ5ÑÑ, G˜ãÂú (®Ï‰) N¬Ç-È©ð 50 Âî{xÂ¹× åXj’à ‚®Ïh’¹©, Åç©xE, Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ Æ«Öt-ªáÂË «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ''‡NÕšËÑÑ (®¾¢X¾Êo Åç©’¹, ÂÃX¾Û© N§ŒÖu-EÂË „ê½Cµ) ¤¶ò¯þ: 9848358130 (®Ï)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'4" BE MS SWE Intel $100, 24 5'4" BE ME AE 40K, 24 5'6" MBBS MS (Gynic), 24 5'8" MBBS MD (Pediatrics) , 7675818080. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 24 5'3" BE MS SWE US $90, 25 5'4" BE MBA SWE MNC 1 Lak PM, 25 5'4" BE SWE Oracle 65K, 26 5'5" MBBS MD (Gynic) 7680876060. (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 25 5'7" BE MS SWE US $80, 25 5'3" MBA SWE 50K, 24 5'4" BE SWE Accenture 35K, 25 5'6" MBBS MD (Pediatrics) 9347388381. (A)

Religion: None Caste: None
Inter Caste 26 5'6" BE MS SWE US $90, 26 5'5" BE Govt. 45K, 26 5'3" BE SWE Infosys 35K, 26 5'2" MBBS MD (Pediatrics) 9848944222. (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 26 5'4" BE MBA SWE Amazon 1.70 Lak PM, 24 5'3" BE SWE CSE 40K, 25 5'3" BE SWE IBM 32K, 25 5'3" MBBS MS, 9948297222. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 26 5'5" BE SWE MNC 92K, 26 5'4" BE MBA SWE 52K, 24 5'3" BE SWE Virtusa 40K, 24 5'5" MBBS MS (ENT), 26 5'6" MD, 9948297222. (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
«Ö©/ 28/ œÄII é’jEÂú 28/ œÄII/ Æ¢ÂÃ-©°, 33/ 37/ 42/ ©ã¹a-ª½ªýq, 25/ \G «ÖC’¹ 42/ “X¾II …ŸîuII (Nœî), «Ö©/ 42/ 46/ “X¾II …ŸîuII œçj«Kq ¤¶ò¯þ: 8977488881/2/3 (‡)

Religion: Hindu Caste: Madiga
‡®ý®Ï «ÖC’¹ £ÏÇ¢Ÿ¿Õ H˜ãÂú XÏ°-XÏ-‰šË ²ÄX¶ýd-„äªý ‡„þÕ-‡-¯þ®Ï Íçj¯çjo, åX¶ªáªý 24 ®¾¢II©Õ. 5Ñ4ÑÑ „ç©ü 定˩üf ¤¶ÄuNÕ-M-©ðE Æ«Öt-ªáÂË ÅŒTÊ «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9949377143 œçjéªÂúd (¯î “¦ð¹ªýq (‡)

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin Vaikhanasa 39/5'6" M.Sc Central Govt Delhi 40/5'5" B.Sc (BPT) Seeks suitable Groom sect No Bar Direct 9393083625. (A).

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 25 5'5" BE MS HP $90K US, 24 5'4" BE MBA Google 12 La PA, 24 5'7" BE MBA Deloitte 9 La PA, 26 5'6" MBBS MS (Ortho) Ph: 9390999999. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 24 5'4" BE MS Deloitte $80K US, 25 5'3" BE MBA Cocacola 12 La PA, 25 5'4" BE Oracle 8 La PA, 23 5'2" MBBS MS (GS), 9848334348. (A

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'6" BE MS Bluecross $85K US, 24 5'4" BE Infosys 7 La PA, 23 5'2" BE JDA 6 La PA, 26 5'8" BE HCL 5 La, 25 5'2" MBBS MS, 9848566733. (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 25 5'4" BE MS Sensiple $75 US, 26 5'7" BE Samsung 7 La PA, 23 5'5" BE Cognizant 5 La PA, 25 5'3" MBBS MS (Opthamalogy), 9948297222. (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 26 5'4" BE MS Intel $80K USA, 28 5'5" BE MBA (IIT) HP 11 La PA, 24 5'2" BE Infosys 5 La PA, 27 5'7" MBBS MD (Anethesiologist), 9346009348. (A)

Religion: Hindu Caste: None
Caste No Bar 24 5'6" BE MS CISION $90 US, 26 5'3" BE MBA (IIM) CTS 11 La PA, 26 5'8" BE MBA LIC of India 6 La, 27 5'2" MBBS MD (GM), 9848944222. (A)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net