Saturday, April 19, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES | CONTACT | TARIFF   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 40/5'4" Fair USA Post Doc Groom Settled USA Professional Below 45 Yrs Any forward Caste Send Bio &Photo. ph:9393819494(A)
karlarambabu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: None
£ÏÇ¢Ÿ¿Ö (-‡-„çÕt-®Ôq) 5.Ñ2ÑÑ/24 ®¾¢II Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ --¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¹ש “X¾®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 7416384263.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ (Rich Girls), MBA/26/5'3"/50 Cr, 24/5'7"/ 50 Cr, BE/26/5'4"/70 Cr, 25/5'4"/20 Cr, 24/5'6"/20 Cr, 27/5'7"/30 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills. Ph: 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG (Rich), 26/5'5"/50 Cr, 26/5'2"/20 Cr, 27/5'4"/30 Cr, 29/5'7"/10 Cr, 27/5'6"/20 Cr, 27/5'3"/10 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills - Hyd - Ph. 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/B.Tech/ MS/H1/USA/ 26/5'3"/30 Cr, 26/5'4"/10 Cr, 26/5'7"/10 Cr, MBA/26/5'2"/50 Cr, Cont. K.C. Reddy - Mar - Bur - Banjarahills - Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -N-œî 40/5Ñ2ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -§Œá-‡®ý-‡ ®Ï-šË-èã-¯þ 2 Âî-{x -‚®Ïh¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× 45 ®¾¢II-©ðX¾Û -§Œá-‡®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. 9391905999/ 9390011980 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 30 5.6" BE MS SWE US $ 102 10 Cr., 28 5.5" BE MBA SWE MNC 70K 15 Cr., 31 5.7" MBBS MD US, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5.8" MBBS MD US, 26 5.3" MBBS MS (Gynic) 10 Cr., 25 5.6" MBBS MS (General Surgeon), 26 5.4" MDS, 9392292939 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.3" BE MS SWE $ 80, 24 5.2" BE ME SWE 40K, 25 5.5" BE SWE MNC 80K, 26 5.3" BDS MDS, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 24 Y/5.3''/B.Tech/Job BHEL, 23 Y/5.6''/B.Tech/TCS, 23 Y/ 5.4" /MBBS, 26 Y/5.4"/M.Pharm Govt Job @ K.K.Yadhav 8374825889 (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala/ Divorcee/ SWE/ 33 Yrs/ 5'2" Bride, well settled, unencumbered seeks groom SWE/Govt Job setteled in Hyderabad. Direct. Ph: 9948096313 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'6'' BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'7'' BE MBA Proctor & Gamble 15La PA, 27 5'6'' MBBS MD (Pediatrics), 9390999999(A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'2'' BE MS Oracle $ 100, 27 5'4'' BE MBA Mahendra Satyam 10La PA, 27 5'3'' MBBS MD (Paediatrics), 9177121213 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 5'9'' BE MS CTS $ 90 USA, 24 5'7'' BE MS MNC 12LA PA, 26 5'2'' MBBS MD (Anaesthesiologyst) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 31/ 5'2" ACA Manager Audit MNC Hyd. Salary Rs: 1 Lac P/M Seeks Engr/ CA/ Doctors. Contact: 9849223702. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 24 5'6'' Very Fair Girl M.Sc Biotec, MBA seeks SWE Govt Employ any Professional, Groom Ph: 7702044286. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿: 22 5Ñ6ÑÑ -G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò--¯þ: 9502585183 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 22 5'5" BE MS USA 50 Cr Above, 25 5'4" BE ME Business 50 Cr, 25 5'3" BE Business 50 Cr, 27 5'6" MBBS Residency 50 Cr, 9390999999 (A).

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 27 5'4" BE MS Wellsfargo $ 100 USA, 23 5'5" BE ME Intel 12 LA PA, 27 5'6" MBBS MS (General Surgeon), 9848031931 (A).

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 5'6" BE MS Capital $ 100 USA, 27 5'4" BE MBA MNC 8LA PA, 26 5'3" BE ME MNC 7LA PA, 27 5'4" MBBS MD (General Medicine) 7680876060 (A).

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 27 5'3" BE MS MNC $ 85 USA, 26 5'7" BE IBM 8LA PA, 26 5'5" BE TCS 6LA PA, 27 5'3" BE CSE 6 LA PA, 25 5'4" MBBS MD (Gynic), 9848566733 (A).

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 27 5'2" BE (IIT) MNC 15 LA PA, 24 5'7" BE 6 LA PA, 26 5'4" BE ME Accenture 5 LA PA, 24 5'7" MBBS MD (Gynic) 9948297222 (A).

Religion: None Caste: None
Caste No Bar, 28 5'3" BE MS IBM $ 75 USA, 28 5'4" BE MBA Wipro 7 LA PA,26 5'3" BE MS (BITS) IBM 7 LA PA, 25 5'2" MBBS MD (General Medicine), 7702545679 (A).

Religion: Hindu Caste: Kapu/Telaga
ÂÃX¾Û/-Åç-©’¹/-¦-L-•, 24, -G-˜ãÂú, 25 -„ä-© --°-ÅŒ¢, Âí-Eo Âî-{x -‚®Ïn, -Æ¢-Ÿ¿¢, -¦¢’ê½Õ -͵Ã-§ŒÕ ’¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -‡-NÕ-šË (®¾¢X¾-Êo ÂÃX¾Û-© ¹-@Çu-º-„ä-C¹) (®Ï)
kapu@sify.com

Religion: Hindu Caste: Balija
Setti Balija 28/ 5'2" Staff Nurse Nims Hyd. Seek Same Caste Groom Job/ Business Contact: 9491881299/ 9030207399. (A)

Religion: Christian Caste: Madiga
-“ÂË®Ïd-§ŒÕ-¯þ -«Ö-C’¹, 32®¾¢II, 5Ñ6ÑÑ, -GÂÃ-„þÕ, -“X¾-¦µ¼Õ-ÅŒy -…--Ÿîu’¹¢, -ÅŒ-T-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9849067156 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava CNB/ 32 Yrs/ 5'5"/ B.Tech (MECH) Group-II Gazetted Officer. Seeks ING State/ Central Govt Officers. Direct Parents Cont: 8106228901. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'5'' BE MS SWE MNC US $ 75, 24 5'4'' BE ME SWE MNC 70K, 24 5'4'' BE MBA SWE 50K, 25 5'3'' MBBS MD (Gynecologist) 7675818080.

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 25 5'6'' BE MS SWE US $ 85K, 26 5'4'' BE SWE Siemens 70K, 26 5'6'' BE SWE MNC 78K, 26 5'7'' MBBS MS Opthalmalogy, 9347388381.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 5'3'' BE MS SWE MNC US $ 100K, 25 5'4'' BE ME SWE TCS 45K, 25 5'4'' BE SWE Oracle 40K, 25 5'5'' MBBS MD (Gynic) 7680896060.

Religion: None Caste: None
Inter Caste 26 5'6'' BE MS SWE MNC US $ 80K, 26 5'3'' BE SWE Infosys 35K, 26 5'6'' BE SWE 60K, 28 5'2'' MBBS MD (Gynic) 9177121213.

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 25 5'3'' BE MS SWE $ 80K, 26 5'5'' BE (IIT) MBA (IIM) SWE Reliance 1 Lak PM, 26 5'7'' MBBS Gandhi, 26 5'2'' BHMS, 9346009348.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Free Registration / Reddy/ 27/ B.Tec/ MS/ USA/ 5'2"/ seeks/ Any/ SWE/ USA/ www.manjumarriages.com/ 9885638433. (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Madiga
Free Registration / Madiga/ 24/ BAMS/ 5'4"/ seeks/ Engineer/ Doctors/ Any/ Govt/ Employe/ www. manjumarriagebureau.com/ 9346434789. (A)
www.manjumarriagebureau.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
CNB/ Gowda/ Divorce/ 41/ B.Tec/ SWE/ USA/ 5'2"/ US/ Citizen/ seeks/ SWE/ Doctors/ Settled/ www. manjumarriagebureau/ 9248001517. (A)
www.manjumarriagebureau.com

Religion: Hindu Caste: Balija
Settibalija/ Gowda/ 28/ B.Tec/ MBA/ 5'6"/ Working/ seeks/ Any/ PG/ SWE/ B.Tec/ MS/ www. manjumarriagebureau.com/ 9394341443. (A)
www.manjumarriagebureau.com

Religion: Hindu Caste: Sistakaranam
Hindu/ V.Fair/ B.Tech/ SWE Girl 24/5.4" lost spouse just after marriage seeks alliance SWE of age 26-30. Preferably Hindu sistakaranam caste no bar. Contact Direct - 9912613895 (T)

Religion: Hindu Caste: Mala
-§ŒÕ®ý-®Ï/ --«Ö-©/ -£ÏÇ¢-Ÿ¿Ö/34 ®¾¢II/5.3ÑÑ/- §ŒÕ¢--G-G-§ŒÕ®ý/- §ŒÕ¢-œË å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç--Ÿþ-©ð X¾-E-Í䮾Öh -«Õ-J-§Œá -²ñ¢-ÅŒ £¾É®Ïp-{-©ü ¹-L-T-«Û-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dª½Õ -«-Ÿµ¿Õ-«Û-ÊÂ¹× -ÅŒ-T-Ê å£jÇ-Ÿ¿ªÃ--¦Ç-Ÿþ-©ð-¯ä X¾-E -Í䮾Õh-Êo -§ŒÕ¢-G-G-§ŒÕ®ý/-§ŒÕ¢-œË/-§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý -œÄ¹dª½Õ (-©ä¹) -§ŒÕ¢-˜ãÂú/-§ŒÕ¢®Ï-‡ -²ÄX¶ýd-„äªý -ƒ¢-->-Fªý (-©ä¹) -…--Êo-ÅÃ-CµÂÃ-J -Æ-Ÿä ¹×--©Ç-EÂË -Íç¢-C-Ê -œÄ¹dª½xÂ¹× -“¤Ä-ŸµÄ-Êu¢. -¤¶ò-¯þ: 9160000586/ 040-23023155 (-šË)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net