Monday, July 28, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES | CONTACT | TARIFF   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 40/5'4" Fair USA Post Doc Groom Settled USA Professional Below 45 Yrs Any forward Caste Send Bio &Photo. ph:9393819494(A)
karlarambabu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: None
£ÏÇ¢Ÿ¿Ö (-‡-„çÕt-®Ôq) 5.Ñ2ÑÑ/24 ®¾¢II Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ --¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¹ש “X¾®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 7416384263.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ (Rich Girls), MBA/26/5'3"/50 Cr, 24/5'7"/ 50 Cr, BE/26/5'4"/70 Cr, 25/5'4"/20 Cr, 24/5'6"/20 Cr, 27/5'7"/30 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills. Ph: 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG (Rich), 26/5'5"/50 Cr, 26/5'2"/20 Cr, 27/5'4"/30 Cr, 29/5'7"/10 Cr, 27/5'6"/20 Cr, 27/5'3"/10 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills - Hyd - Ph. 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/B.Tech/ MS/H1/USA/ 26/5'3"/30 Cr, 26/5'4"/10 Cr, 26/5'7"/10 Cr, MBA/26/5'2"/50 Cr, Cont. K.C. Reddy - Mar - Bur - Banjarahills - Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -N-œî 40/5Ñ2ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -§Œá-‡®ý-‡ ®Ï-šË-èã-¯þ 2 Âî-{x -‚®Ïh¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× 45 ®¾¢II-©ðX¾Û -§Œá-‡®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. 9391905999/ 9390011980 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 30 5.6" BE MS SWE US $ 102 10 Cr., 28 5.5" BE MBA SWE MNC 70K 15 Cr., 31 5.7" MBBS MD US, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5.8" MBBS MD US, 26 5.3" MBBS MS (Gynic) 10 Cr., 25 5.6" MBBS MS (General Surgeon), 26 5.4" MDS, 9392292939 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.3" BE MS SWE $ 80, 24 5.2" BE ME SWE 40K, 25 5.5" BE SWE MNC 80K, 26 5.3" BDS MDS, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 24 Y/5.3''/B.Tech/Job BHEL, 23 Y/5.6''/B.Tech/TCS, 23 Y/ 5.4" /MBBS, 26 Y/5.4"/M.Pharm Govt Job @ K.K.Yadhav 8374825889 (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala/ Divorcee/ SWE/ 33 Yrs/ 5'2" Bride, well settled, unencumbered seeks groom SWE/Govt Job setteled in Hyderabad. Direct. Ph: 9948096313 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'6'' BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'7'' BE MBA Proctor & Gamble 15La PA, 27 5'6'' MBBS MD (Pediatrics), 9390999999(A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'2'' BE MS Oracle $ 100, 27 5'4'' BE MBA Mahendra Satyam 10La PA, 27 5'3'' MBBS MD (Paediatrics), 9177121213 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 5'9'' BE MS CTS $ 90 USA, 24 5'7'' BE MS MNC 12LA PA, 26 5'2'' MBBS MD (Anaesthesiologyst) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 31/ 5'2" ACA Manager Audit MNC Hyd. Salary Rs: 1 Lac P/M Seeks Engr/ CA/ Doctors. Contact: 9849223702. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 24 5'6'' Very Fair Girl M.Sc Biotec, MBA seeks SWE Govt Employ any Professional, Groom Ph: 7702044286. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿: 22 5Ñ6ÑÑ -G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò--¯þ: 9502585183 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
--«á-CªÃ-èü 28/5Ñ4ÑÑ/ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dªý -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý (->-§ŒÕ®ý) -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -§ŒÕ¢-œË/- §ŒÕ¢-§ŒÕ®ý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-«á-CªÃ-èü / -Š®Ï/-G®Ï) --«Õ-Ÿµ¿u-«ª½Õh-©Õ -©äª½Õ. -¤¶ò-¯þ: 9849078514 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 31 5'5'' B.Tech/ Mech. Group-II Officer Hyd bride looking for suitable Govt./S.W. employee groom. Cont: Direct Ph: 8106228901. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'8'' BE MS SWE $85K, 24 5'8'' BE MBA SWE Accenture 75K, 23 5'8'' MBBS MD (Pediatrics) , 24 5'4'' MD(General Medicine) 7675818080. (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 25 5'6'' BE MS SWE $85K, 24 5'3'' BE ME SWE Qualcomm 85K, 23 5'3'' BE ME SWE 40K, 26 5'2'' MBBS MD(Pediatrics) 9347388381. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 5'3'' BE MS SWE Oracle $105K, 23 5'6'' BE ME SWE MNC 75K, 24 5'3'' BE SWE TCS 40K, 25 5'6'' MBBS MS(Gynic), 7680856060. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 25 5'5'' BE SWE 91K, 23 5'4'' BE SWE Infosys 30K, 26 5'7'' BE ME SWE Wipro 25K, 25 5'6'' MBBS MD(General Medicine) 9948297222. (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 25 5'4'' BE MBA SWE Amazon 1.70Lak PM, 25 5'4'' BE ME SWE Accenture 35K, 24 5'3'' BE SWE Infosys 30K, 9177121213. (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 26 5'4'' BE MS SWE US $80K, 25 5'3'' BE SWE Infosys 40K, 26 5'6'' MBA SWE Deloitte 40K, 26 5'3'' MD (Gynic), 9966636222. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 25/5'4", Homeo Doctor. Seeks any Doctor / SWE / PG Govt. Employee God Fearing. Well Settled. Ph: 9866860234 (T)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û 24, 5Ñ4ÑÑ -G-˜ãÂú -²ÄX¶ýd-„äªý -ƒ¢->-Fªý -‰-G--§ŒÕ¢ å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× 60 -„ä-©Õ -°-ÅŒ¢’¹-© -ÍÃ-©Ç -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê (æX¶ªý) -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -ÅŒ-T-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 8978033356 (--‡)

Religion: Hindu Caste: Mala
-«Ö-© -N-N -ƪ½b¢-šü /-§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý/28 ®¾¢II/5Ñ5ÑÑ/-ÍÃ-©Ç -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê / 2 Âî-{x -‚®Ïh, 60é -°-ÅŒ¢-Åî -Æ-„çÕ-JÂÃ-©ð --…--Ÿîu’¹¢ -Í䮾Õh-Êo -«-Ÿµ¿Õ-«ÛéÂj ®¾¢-“X¾: 9703432421 -(-‡)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿ 24/5Ñ4ÑÑ/-G-˜ãÂú ²ÄX¶ýd-„äªý -ƒ¢->-Fªý -N-“¤ò å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ 60 -„ä-© --°-ÅŒ¢, -‚®Ïh’¹-© -ÍÃ-©Ç -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê åX¶ªáªý -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -ÅŒ-T-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 8978799956 (-‡)

Religion: Christian Caste: Mala
-§ŒÕ®ý®Ï -«Ö-© 骢-œ¿-« -«Öuêª-èü 38 ®¾¢II, 5.5, -G-‡ -ÍŒ-C-N-Ê -“åXj. ¹¢åX-F-©ð --…-Ÿîu’¹¢ -Íä-§Œá-ÍŒÕ-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂË -ÅŒ-T-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. ¹×-© X¾-šËd¢X¾Û-©ä-Ÿ¿Õ. -¤¶ò--¯þ-: 9948098539. (-šË)

Religion: Hindu Caste: Vysya
„çj-¬Áu, -“¬Á-«-ºÇ -ʹ~-“ÅŒ¢, -œçj-«-Kq, 39 ®¾¢II/5Ñ/-G-‡®Ôq/ 5 -©Â¹~-©Õ -‚®Ïh’¹-© XÏ-©x-©Õ-©ä-E -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -G->-¯ç®ý/-…-Ÿîu’¹¢ -Íäæ® -‚ª½u-„çj-¬Áu -«ª½Õ-œ¿Õ --«Ö-“ÅŒ-„äÕ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9553908624. (-šË)

Religion: Hindu Caste: Mala
Hindu Mala 28/ 5'3'' MCA, fair work Pune-Seeks B.Tech/ M.Tech/ S.W./ Govt./ PSU/ Emp or Bus. Man. Direct Contact :9885735862/ 8008799487. (A)

Religion: Hindu Caste: Madiga
--«Ö-C’¹ 26-/5Ñ4ÑÑ/-G-˜ãÂú -¦Çu¢Âú XÏ-Š -¯ç-©Â¹× 36éÂ, -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²Ä¢-“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕi-Ê -“X¾-¦µ¼Õ-ÅŒy -…--Ÿîu-T -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9440876976/ 8187070652 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (USA) 27 5'5 BE MS EMC $ 150, 27 5'5 BE MS Oracle $ 120, 24 5'3 BE MS Intel $ 100, 25 5'5 BE MS HP $ 90, 9390999999, 9848535378

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (India) 23 5'6 BE MS SWE 40 Cr, 22 5'4 BE MBA Business 30 Cr , 24 5'4 BE MBA TCS 10 La PA 20 Cr , 24 5'9 BE MBA Genpact 10 Cr, 7675818080

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Doctors) 27 5'8 MBBS MD(G.M) 20 Cr, 25 5'2 MBBS MD (Gynic) 20 Cr, 23 5'7 MBBS MS (Opthamology) 15 Cr, 23 5'8 MBBS MD (Pedic) 10 Cr, 7702525444

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Divorce) 29 5'5'' BE MBA MS MNC $ 130 USA, 32 5'6 BE MBA MNC 20 La PA, 33 5'6 BE MNC 12La PA, 31 5'7 MBBS Residency, 9391311444

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 27 5'3 BE MS MNC $ 80 USA, 26 5'4 BE Siemens 9 La PA, 26 5'5 BE MBA MNC 8La PA, 22 5'2 BE JDA 5 La PA, 27 5'4 MBBS DNB, 9848031931

Religion: Hindu Caste: Balija
Balija 27 5'4'' BE MS AT&T $110, USA, 24 5'4'' BE MBA Infotech 9La PA, 27 5'4'' BE MBA Infosys 9La PA, 26 5'2'' MBBS MD(G.M.), 9347388381

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 5'3'' BE MS Oracle $105 USA, 25 5'3'' BE MBA MNC 15La PA, 27 5'3'' BE MBA TCS 9La PA, 25 5'2'' MBBS MS(Ortho), 9848535378.

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 28 5'2'' BE(IIT) MNC 15La PA, 25 5'7'' BE MNC 6La PA, 28 5'3'' BE TCS 6LA PA, 28 5'3'' BE L&T 6La PA, 26 5'7'' MBBS MD(Gynic), 9948297222.

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 27 5'3'' BE MS MNC $85 USA, 24 5'7'' BE MS Capgemini 12La PA, 25 5'6'' BE Sumsang 8La PA, 25 5'4'' MBBS MD(Gynic) 9346009348.

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 28 5'5'' BE MS MNC $70 USA, 27 5'5'' BE MBA HP 10La PA, 28 5'4'' BE Accenture 6La PA, 24 5'4'' BE MNC 5La PA, 24 5'6'' MBBS MD, 7680896060.

Religion: None Caste: None
Caste No Bar 26 5'4'' BE MS MNC $80 USA, 27 5'9'' BE MBA MNC 9La PA, 27 5'3'' BE MS IBM 7La PA, 26 5'3'' MBBS MD(Gynic), 7680876060.
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net