Friday, March 27, 2015 HOME | E-PAPER ARCHIVES | CONTACT | TARIFF   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 40/5'4" Fair USA Post Doc Groom Settled USA Professional Below 45 Yrs Any forward Caste Send Bio &Photo. ph:9393819494(A)
karlarambabu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: None
£ÏÇ¢Ÿ¿Ö (-‡-„çÕt-®Ôq) 5.Ñ2ÑÑ/24 ®¾¢II Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ --¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¹ש “X¾®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 7416384263.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ (Rich Girls), MBA/26/5'3"/50 Cr, 24/5'7"/ 50 Cr, BE/26/5'4"/70 Cr, 25/5'4"/20 Cr, 24/5'6"/20 Cr, 27/5'7"/30 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills. Ph: 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG (Rich), 26/5'5"/50 Cr, 26/5'2"/20 Cr, 27/5'4"/30 Cr, 29/5'7"/10 Cr, 27/5'6"/20 Cr, 27/5'3"/10 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills - Hyd - Ph. 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/B.Tech/ MS/H1/USA/ 26/5'3"/30 Cr, 26/5'4"/10 Cr, 26/5'7"/10 Cr, MBA/26/5'2"/50 Cr, Cont. K.C. Reddy - Mar - Bur - Banjarahills - Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -N-œî 40/5Ñ2ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -§Œá-‡®ý-‡ ®Ï-šË-èã-¯þ 2 Âî-{x -‚®Ïh¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× 45 ®¾¢II-©ðX¾Û -§Œá-‡®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. 9391905999/ 9390011980 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 30 5.6" BE MS SWE US $ 102 10 Cr., 28 5.5" BE MBA SWE MNC 70K 15 Cr., 31 5.7" MBBS MD US, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5.8" MBBS MD US, 26 5.3" MBBS MS (Gynic) 10 Cr., 25 5.6" MBBS MS (General Surgeon), 26 5.4" MDS, 9392292939 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.3" BE MS SWE $ 80, 24 5.2" BE ME SWE 40K, 25 5.5" BE SWE MNC 80K, 26 5.3" BDS MDS, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 24 Y/5.3''/B.Tech/Job BHEL, 23 Y/5.6''/B.Tech/TCS, 23 Y/ 5.4" /MBBS, 26 Y/5.4"/M.Pharm Govt Job @ K.K.Yadhav 8374825889 (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala/ Divorcee/ SWE/ 33 Yrs/ 5'2" Bride, well settled, unencumbered seeks groom SWE/Govt Job setteled in Hyderabad. Direct. Ph: 9948096313 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'6'' BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'7'' BE MBA Proctor & Gamble 15La PA, 27 5'6'' MBBS MD (Pediatrics), 9390999999(A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'2'' BE MS Oracle $ 100, 27 5'4'' BE MBA Mahendra Satyam 10La PA, 27 5'3'' MBBS MD (Paediatrics), 9177121213 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 5'9'' BE MS CTS $ 90 USA, 24 5'7'' BE MS MNC 12LA PA, 26 5'2'' MBBS MD (Anaesthesiologyst) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 31/ 5'2" ACA Manager Audit MNC Hyd. Salary Rs: 1 Lac P/M Seeks Engr/ CA/ Doctors. Contact: 9849223702. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 24 5'6'' Very Fair Girl M.Sc Biotec, MBA seeks SWE Govt Employ any Professional, Groom Ph: 7702044286. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿: 22 5Ñ6ÑÑ -G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò--¯þ: 9502585183 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
--«á-CªÃ-èü 28/5Ñ4ÑÑ/ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dªý -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý (->-§ŒÕ®ý) -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -§ŒÕ¢-œË/- §ŒÕ¢-§ŒÕ®ý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-«á-CªÃ-èü / -Š®Ï/-G®Ï) --«Õ-Ÿµ¿u-«ª½Õh-©Õ -©äª½Õ. -¤¶ò-¯þ: 9849078514 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Mala
«Ö©/ 24/ 5Ñ3ÑÑ/ -§ŒÕ¢-˜ãÂú, šÌ®Ï‡®ý 50éÂ, ÂÃX¾Û 34/ 5Ñ3ÑÑ/ H§ŒÕ®Ôq(‡¯þ) 5 Âî{x ®ÏnªÃ®Ïh °‡®ý “U¯þ-Âêýd £¾Çô©fªý, «Ö© 27/ 5Ñ5ÑÑ/ -‡¢--G-‡, ®ÏšÌ-‡®ý, 30éÂ. ¤¶ò¯þ: 8977488881/2/3 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma now in India, 24, 5'3'', BE, MS, SWE, US $ 90K, 24, 5'6'', BE, MS, SWE, US, $ 80K, 27, 5'8'', BE, MS, SWE US $ 70K Ph: 7675818080. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24, 5'8'', BE, ME (IIT) SWE MNC 75K, 24, 5'3'', BE, MS, SWE, MNC, 73K, 25, 5'4'', BE, ME, SWE, Infotech, 50K, 24, 5'8'', ME, 75K Ph: 7702525444. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24, 5'4'', MBBS, MD (General Medicine), 24, 5'6'', MBBS, MS (Gynic), 23, 5'8'', MBBS MD (Pediatrics), 24, 5'3'', BDS, MDS Ph: 9848144222. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
骜ËfÐ-œÄ-¹dª½Õ/ 44 ®¾¢II/ ©ä{Õ «Öuêª> 5Ñ6ÑÑ Åç©xšË ͵çŒÕ, „çÕœË-¹©ü ÂÃ©ä° “¤ñåX¶-®¾ªý, N¬Ç© Ÿ¿%¹pŸ±¿¢ ¹LT …¢œÄL. 宩ü: 99089 05684 (°)

Religion: Hindu Caste: Kapu/Telaga
ÂÃX¾Û/ Åç©’¹, 20/5Ñ5ÑÑ, G˜ãÂú (®Ï‰) N¬Ç-È©ð 50 Âî{xÂ¹× åXj’à ‚®Ïh’¹©, Åç©xE, Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ Æ«Öt-ªáÂË «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ''‡NÕšËÑÑ (®¾¢X¾Êo Åç©’¹, ÂÃX¾Û© N§ŒÖu-EÂË „ê½Cµ) ¤¶ò¯þ: 9848358130 (®Ï)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -§ŒÕ¢--˜ãÂú (XÏå£Ç-Íý-œË)/ -Æ-²ò®Ï-§äÕ-šü -“¤ñåX¶®¾ªý (-“åXj-„ä-šü -ƒ¢->-F-J¢’û ÂÃ-©ä->) -¯ç-©Â¹× 60-„ä-©Õ, -‡-ÅŒÕh: 5Ñ6ÑÑ, 42 ®¾¢II--©Õ (-œçj-«-Kq) -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂË ²Ä¢-“X¾-ŸÄ-§ŒÕ ¹×-{Õ¢-¦ -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 08867371162. (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mala
-§ŒÕ®ý®Ï £ÏÇ¢--Ÿ¿Õ- «Ö-©/25/5Ñ4ÑÑ/- §ŒÕ¢-˜ãÂú/ ²ÄX¶ýd-„äªý/ -N-“¤ñ/ å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ/ --ÍÃ-©Ç -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê --«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9985101037 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ Most Beautiful & Rich, BE/ 24/5'6"/ 100Cr, 27/5'3"/ 80Cr , 27/5'3"/ 150Cr, 24/5'4"/ 70Cr, 24/5'2"/ 150Cr, Cont: K.C.Reddy -Hyd Ph: 9849321309/ 9347807015 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG/ Rich, Gy/27/ 5'5"/ 130Cr, MD/25/5'5"/ 50Cr, 24/5'4"/ 50Cr, 28/5'4"/ 30Cr, Cont: K.C.Reddy - Banjarahills-Hyd Ph: 9849321309/ 9347807015 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Te/ MS/H1/ USA/ Rich, 28/5'5"/ 8Cr, 25/5'3"/10Cr, 25/5'4"/12Cr, 25/5'3"/ 30Cr, 25/5'4"/ 70Cr, Cont: K.C.Reddy - Banjarahills-Hyd Ph: 9849321309 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
-éª-œËf 27®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -G-œË-§ŒÕ®ý -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ---G-œË-§ŒÕ®ý/- §ŒÕ¢-œË-§ŒÕ®ý/- G-˜ãÂú/- §ŒÕ¢--˜ãÂú/ -\-Ÿçj-¯Ã -¤ò®¾Õd-“’Ã-œ¿Õu-§äÕ-šü -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê ²Ä¢-“X¾-ŸÄ-§ŒÕ ¹×-{Õ¢-¦ éª--œÎf®ý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9440471568/ 8978634600 (-¯î -“¦ð¹ªýq) (-‡)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
-«á-ÊÖoª½ÕÂÃX¾Û 33®¾¢II 5Ñ1ÑÑ -§ŒÕ¢-‡ -G-ƒ-œË -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -ÅŒ-T-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -ƒ-©x--J¹¢ -ƪá-¯Ã®¾êª. (50 -©Â¹~-© -‚®Ïh ¹-©-Ÿ¿Õ) -Š®Ï/- G®Ï -ƪá-¯Ã®¾êª. ¹Ø¹-šüX¾-Lx, å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ -¤¶ò-¯þ: 9618949535 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padma Shali- 29 year 5/5'5" HT/ MBA/ Divorced Fair Girl Preferred Non Kids only Software Engineer's & Doctors Ph: 7032820679 (A)

Religion: Hindu Caste: Viswa Brahmin
N¬Áy-“¦Ç-£¾Çtº 2 Âî{x ‚®Ïh/ H˜ãÂú/ 客“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ ‡ªá-ªý-¤¶òªýq ‚X¶Ô-®¾ªý/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 40 „ä©Õ 5Ñ4ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 25 ®¾¢II©Õ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ''«Ÿµ¿Õ-«ÛÑÑÂË ''«ª½Õœ¿ÕÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849041894 (‡)

Religion: Hindu Caste: Mala
«Ö©, £ÏÇ¢Ÿ¿Ö/ 5 Âî{x ‚®Ïh/ H˜ãÂú/ 客“{©ü ’¹-«ª½o--„çÕ¢-šü å®j¢šË®ýd (œË‚-ªý-œË‹)/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 60 „ä©Õ/ 5Ñ4ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 25 ®¾¢II© Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ''«Ÿµ¿Õ-«ÛÂËÑÑ ''«ª½Õœ¿ÕÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849041989 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu/Naidu/Balija
ÂÃX¾Û ¯Ã§Œáœ¿Õ/ H˜ãÂú/ ‡¢G\/ 客“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü Æ®Ïå®d¢šü „äÕ¯ä-•ªý (‡®ý-G-å£ÇÍý)/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 45 „ä©Õ/ 5Ñ4ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 24 ®¾¢II© Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ''«Ÿµ¿Õ-«ÛÂËÑÑ ''«ª½Õœ¿ÕÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9640240480 (‡)

Religion: Hindu Caste: Yadava
§ŒÖŸ¿«/ 10 Âî{x ‚®Ïh/ H˜ãÂú/ 客“{©ü ’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü „çÕÂÃ-E-¹©ü -ƒ¢-•-Fªý (éªj©äy)/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 50 „ä©Õ/ 5Ñ5ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 25 ®¾¢II© Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ''«Ÿµ¿Õ-«ÛÂËÑÑ ''«ª½Õœ¿ÕÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849042648 (‡)

Religion: Christian Caste: Mala
«Ö©, “ÂË®Ïd-§ŒÕ¯þ/ 6 Âî{x ‚®Ïh/ H˜ãÂú/ 客“{©ü ’¹-«ª½o--„çÕ¢-šü Æ®Ï-å®d¢šü „äÕ¯ä-•ªý (‚ªý-G‰) ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 50 -„ä©Õ 5Ñ5ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 25 ®¾¢II© Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ''«Ÿµ¿Õ-«ÛÂËÑÑ ''«ª½Õœ¿ÕÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849042028 (‡)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
X¾Ÿ¿t-¬ÇL/ 2 Âî{x ‚®Ïh/ H˜ãÂú -§ŒÕ¢--G-‡ “X¾¦µ¼ÕÅŒy \.ƒ. (èã¯þÂî)/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 40 „ä©Õ/ 5Ñ4ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 25 ®¾¢II© Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ''«Ÿµ¿Õ-«ÛÂËÑÑ ''«ª½Õœ¿ÕÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849042346 (‡)

Religion: Christian Caste: Kapu
ÂÃX¾Û/ “ÂË®Ïd-§ŒÕ¯þ/ œçj«Kq/ H˜ãÂú (Gšüq XÏ©ÇF)/ “X¾¦µ¼ÕÅŒy WE-§ŒÕªý Æ®Ï-å®d¢šü (ƒJ-ê’-†¾¯þ)/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 40 „ä©Õ 5Ñ4ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 35 ®¾¢II© -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê ''«Ÿµ¿Õ-«ÛÂËÑÑ ''«ª½Õœ¿ÕÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9849042685 (‡)

Religion: Christian Caste: Kamma
¹«Õt/ “ÂË®Ïd-§ŒÕ¯þ/ 10 Âî{x ‚®Ïh H˜ãÂú/ 客“{©ü ’¹«-ª½o-„çÕ¢šü èム(éªj©äy) ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 40 „ä©Õ 5Ñ5ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 25 ®¾¢II© Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ''«Ÿµ¿Õ-«ÛÂËÑÑ ''«ª½Õœ¿ÕÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9573864940 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û, œçj«Kq/ H˜ãÂú/ 客“{©ü ’¹«-ª½o-„çÕ¢šü. Æ®Ï-å®d¢šü „äÕ¯ä-•ªý (J•-ªýy-¦Çu¢Â¹×)/ ¯ç©Â¹× °ÅŒ¢: 50 „ä©Õ/ 5Ñ5ÑÑ ‡ÅŒÕh/ 35 ®¾¢II© XÏ©x©Õ ©äE ''«Ÿµ¿Õ-«ÛÂËÑÑ '«ª½Õœ¿ÕÑÑ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 9848496946 (‡)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy Latemarriage 45/5' M.A Fair Govt Job Secretariate 60,000P/M Prop: 1Cr. Seeks Suitable Reddy Groom Bel: 50yrs Ph: 8978902996.

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu/ Telaga, 31yrs Jyesta, 5'2" HT Wheatish B.Tech TCS Hyd. US H1B Applied, Seeking Software Professionals Cont: 8143563169 (A).

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 MBBS PG (Pediatrics EAMCET 208, APPG 16 Rank) bridelooking for MD/ MS Doctor groom. Contact 9848046740 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 25, 5'5'', BE, MS Oracle, $110 US, 24, 5'4'' BE, MBA, Google 13LAPA, 26 5'4'' BE, ME HCL 6 LAPA, 28 5'5'' MBBS MD (G.M), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 24 5'4'' BE, MS Deloitte $ 90 US, 26 5'8'' BE JPMORGAN 6LAPA, 22 5'4'' BE Accenture 5 LAPA, 26 5'5'' MBBS MD (General Medicine), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'2'' BE, MS, Deloitte $ 80US, 28 5'6'' Oracle 7 LAPA, 26 5'8'' BE, HCL, 5LAPA, 25 5'7'' BE, TCS, 5LAPA, 27 5'2'' MBBS MD (Pediatric), 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 28 5'5'' BE, MS, MNC $ 80 USA, 26 5'6'', BE, Samsung 8 LAPA, 24 5'5'', BE, CTS, 4LAPA, 24 5'4'' BE, TCS, 4LA, 25 5'3'' MBBS MS(G.S), 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 26 5'4'' BE, MS, Intel $ 80USA, 27 5'4'' BE Convergyes 10LAPA, 24 5'4'' BE, ME, Infosys 5 LAPA, 25 5'6'' MBBS MD(Radiology), 9848566733 (A)

Religion: None Caste: None
Caste No Bar 25 5'4'' BE, MS, Sensiple $ 75 US, 26 5'3'' BE, MBA (IIM), CTS 11LAPA, 28 5'3'' BE MNC 6LAPA, 28 5'2'' MBBS MD(Gynic), 7680896060 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û, 28/ 5Ñ4ÑÑ ‡¢G-G-‡®ý 30 ‡Â¹-ªÃ©Õ+ ÂíEo Âî{x ‚®Ïh-’¹© Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ Æ«Öt-ªáÂË «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ‡NÕšË (®¾¢X¾Êo Åç©’¹, ÂÃX¾Û© ¹@Çu-º-„äC¹) 9848358130 (®Ï)
amityvips@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali/ Divorced Single/ Very Fair/ 24Yrs/ 5'6'/ Inter Looking for Suitable Groom vdornala@yahoo.com 9347801806 (A)
vdornala@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Rajaka
Rajaka Bride MS Comp 28/5'5" Mutual Consent Divorce One Month No Childrens seeks Suitable Groom Cont: 9246161913 (A).
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net