Wednesday, September 03, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES | CONTACT | TARIFF   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 40/5'4" Fair USA Post Doc Groom Settled USA Professional Below 45 Yrs Any forward Caste Send Bio &Photo. ph:9393819494(A)
karlarambabu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: None
£ÏÇ¢Ÿ¿Ö (-‡-„çÕt-®Ôq) 5.Ñ2ÑÑ/24 ®¾¢II Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ --¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¹ש “X¾®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 7416384263.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ (Rich Girls), MBA/26/5'3"/50 Cr, 24/5'7"/ 50 Cr, BE/26/5'4"/70 Cr, 25/5'4"/20 Cr, 24/5'6"/20 Cr, 27/5'7"/30 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills. Ph: 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG (Rich), 26/5'5"/50 Cr, 26/5'2"/20 Cr, 27/5'4"/30 Cr, 29/5'7"/10 Cr, 27/5'6"/20 Cr, 27/5'3"/10 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills - Hyd - Ph. 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/B.Tech/ MS/H1/USA/ 26/5'3"/30 Cr, 26/5'4"/10 Cr, 26/5'7"/10 Cr, MBA/26/5'2"/50 Cr, Cont. K.C. Reddy - Mar - Bur - Banjarahills - Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -N-œî 40/5Ñ2ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -§Œá-‡®ý-‡ ®Ï-šË-èã-¯þ 2 Âî-{x -‚®Ïh¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× 45 ®¾¢II-©ðX¾Û -§Œá-‡®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. 9391905999/ 9390011980 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 30 5.6" BE MS SWE US $ 102 10 Cr., 28 5.5" BE MBA SWE MNC 70K 15 Cr., 31 5.7" MBBS MD US, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5.8" MBBS MD US, 26 5.3" MBBS MS (Gynic) 10 Cr., 25 5.6" MBBS MS (General Surgeon), 26 5.4" MDS, 9392292939 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.3" BE MS SWE $ 80, 24 5.2" BE ME SWE 40K, 25 5.5" BE SWE MNC 80K, 26 5.3" BDS MDS, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 24 Y/5.3''/B.Tech/Job BHEL, 23 Y/5.6''/B.Tech/TCS, 23 Y/ 5.4" /MBBS, 26 Y/5.4"/M.Pharm Govt Job @ K.K.Yadhav 8374825889 (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala/ Divorcee/ SWE/ 33 Yrs/ 5'2" Bride, well settled, unencumbered seeks groom SWE/Govt Job setteled in Hyderabad. Direct. Ph: 9948096313 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'6'' BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'7'' BE MBA Proctor & Gamble 15La PA, 27 5'6'' MBBS MD (Pediatrics), 9390999999(A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'2'' BE MS Oracle $ 100, 27 5'4'' BE MBA Mahendra Satyam 10La PA, 27 5'3'' MBBS MD (Paediatrics), 9177121213 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 5'9'' BE MS CTS $ 90 USA, 24 5'7'' BE MS MNC 12LA PA, 26 5'2'' MBBS MD (Anaesthesiologyst) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 31/ 5'2" ACA Manager Audit MNC Hyd. Salary Rs: 1 Lac P/M Seeks Engr/ CA/ Doctors. Contact: 9849223702. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 24 5'6'' Very Fair Girl M.Sc Biotec, MBA seeks SWE Govt Employ any Professional, Groom Ph: 7702044286. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿: 22 5Ñ6ÑÑ -G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò--¯þ: 9502585183 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
--«á-CªÃ-èü 28/5Ñ4ÑÑ/ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dªý -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý (->-§ŒÕ®ý) -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -§ŒÕ¢-œË/- §ŒÕ¢-§ŒÕ®ý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-«á-CªÃ-èü / -Š®Ï/-G®Ï) --«Õ-Ÿµ¿u-«ª½Õh-©Õ -©äª½Õ. -¤¶ò-¯þ: 9849078514 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 25/ 5'3'', Wheatish/ B.Tech/ Andhra Bank/ Hyd/ Father: C. Govt/ Mother: PSU. Seeks Govt./ PSU Only. No Brokers Ph: 9346493591. (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 25 5'3 BE MS Intel $100 USA, 27 5'4 BE MBA Google 12La PA, 27 5'4 BE MBA Infosys 9La PA, 27 5'4 MBBS MS(G.S), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 27 5'5" BE MS MNC $110 USA, 24 5'3 BE ME Qualcomm 10LA PA, 27 5'3 MCA Wellsfargo 8LA PA, 24 5'5 MBBS MD (Pediatrics), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 5'3 BE MS Oracle $100 USA, 27 5'3 BE MBA TCS 8LA PA, 27 5'6 BE MS Capgemini 8LA PA, 25 5'6 MBBS MD (Gynic), 9848031931 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Divorce) 29 5'4 BE MS IBM $100 USA, 32 5'4 BE ME Govt. 7LA PA, 32 5'5 BE MS Genpact 7LA PA, 31 5'7 MBBS Residency, 7680896060 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 27 5'3 BE MS MNC $85 USA, 24 5'7 BE MS Capgemini 12LA PA, 27 5'5 BE MBA MNC 7LA PA, 28 5'3 MBBS MD (Anesthesia), 7680876060 (A)

Religion: None Caste: None
Caste no bar 26 5'4 BE MS MNC $80 USA, 27 5'4 BE MS Synopsys 12LA PA, 25 5'3 BE MBA MNC 9LA PA, 25 5'6 MBBS MS (Gynic), 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Naidu
Naidu Diverce 38, 5'2'', Fair & Fit Looking for Companion well settled & Educated Jenune Person. Mail: 908naidu@gmail.com, No Brokers Ph: 9848171311. (T)
908naidu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Vysya
-„çj-¬Áu 26, 5Ñ3ÑÑ, -G-‡®Ôq -“åXj-„ä-šü -èÇ-¦ü, -¯ç-©Â¹× 25 -„ä-©Õ -«Õ-J-§Œá 23, 5Ñ4ÑÑ -GÂÃ-„þÕ ’¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«Û-©Â¹× -ÅŒ-T-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 7306501020/ 7659998286 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 23 5'3" BE MS SWE Intel $95, 24 5'8" BE ME (IIT) SWE MNC 75K, 24 5'6" MBBS MD (Pediatrics), 24 5'6" BDS MDS, 9390999999. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'3" BE MS SWE $90K, 24 5'6" BE ME SWE MNC 75K, 24 5'4" BE SWE Oracle 40K, 25 5'6" MBBS MD Gynecology, 9966636222. (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 22 5'6" BE MS SWE $85K, 24 5'3" BE ME SWE Qualcomm 85K, 23 5'5" BE SWE CTS 35K, 24 5'5" MBBS MD (Pediatrics) 9848031931. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 25 5'5" BE SWE MNC 95K, 24 5'3" BE SWE Virtusa 40K, 23 5'4" BE SWE Infosys 30K, 25 5'4" MBBS MS Gynaecology. 9948297222. (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 25 5'6" BE MS SWE $80, 25 5'6" BE SWE Converges 60K, 25 5'3" BE SWE Infosys 35K, 25 5'6" BDS, 7680896060. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 29 5'5" BE MS MBA SWE $110K, 32 5'6" BE MBA SWE 1.70 Lak PM, 31 5'5" MBBS MD USA, 34 5'4" MPT US $140, 9347388381. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt --ÍÃ-©Ç -ƪ½b¢-šü/- G-ƒ/- §ŒÕ¢-§ŒÕ®ý 5Ñ5ÑÑ 5 Âî-{x -‚®Ïh, 50é -°-ÅŒ¢-Åî -§Œá-‡®ý--‡-©ð -…-Ÿîu’¹¢ -Í䮾Õh-Êo -«-Ÿµ¿Õ-«ÛéÂj ®¾¢-“X¾-C¢-ÍŒ¢-œË. -¤¶ò--¯þ: 9247308680 (--‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û 30 5Ñ0ÑÑ -ÍÃ-©Ç -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -§ŒÕ¢-G-G-§ŒÕ®ý, -§ŒÕ¢-œË, ÂÃ-Jf-§ŒÖÂú -Æ-¯ç®Ïn-†Ï-§ŒÖ -„ç-©ü å®--šË-©üf -œÄ¹dª½Õ -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -œÄ¹dª½Õ -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9573222274. (-‡)

Religion: Hindu Caste: Naidu
Handsome Naidu 32Y, 6' SWE in USA Want V Fair Slim girl, 25-29yrs, SWE/MBA in USA 5'4" & above CNB Ph: 9676808314/ dev09n@gmail.com (T)
dev09n@gmail.com
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net