Thursday, November 27, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES | CONTACT | TARIFF   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 40/5'4" Fair USA Post Doc Groom Settled USA Professional Below 45 Yrs Any forward Caste Send Bio &Photo. ph:9393819494(A)
karlarambabu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: None
£ÏÇ¢Ÿ¿Ö (-‡-„çÕt-®Ôq) 5.Ñ2ÑÑ/24 ®¾¢II Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ --¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¹ש “X¾®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 7416384263.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ (Rich Girls), MBA/26/5'3"/50 Cr, 24/5'7"/ 50 Cr, BE/26/5'4"/70 Cr, 25/5'4"/20 Cr, 24/5'6"/20 Cr, 27/5'7"/30 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills. Ph: 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG (Rich), 26/5'5"/50 Cr, 26/5'2"/20 Cr, 27/5'4"/30 Cr, 29/5'7"/10 Cr, 27/5'6"/20 Cr, 27/5'3"/10 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills - Hyd - Ph. 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/B.Tech/ MS/H1/USA/ 26/5'3"/30 Cr, 26/5'4"/10 Cr, 26/5'7"/10 Cr, MBA/26/5'2"/50 Cr, Cont. K.C. Reddy - Mar - Bur - Banjarahills - Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -N-œî 40/5Ñ2ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -§Œá-‡®ý-‡ ®Ï-šË-èã-¯þ 2 Âî-{x -‚®Ïh¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× 45 ®¾¢II-©ðX¾Û -§Œá-‡®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. 9391905999/ 9390011980 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 30 5.6" BE MS SWE US $ 102 10 Cr., 28 5.5" BE MBA SWE MNC 70K 15 Cr., 31 5.7" MBBS MD US, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5.8" MBBS MD US, 26 5.3" MBBS MS (Gynic) 10 Cr., 25 5.6" MBBS MS (General Surgeon), 26 5.4" MDS, 9392292939 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.3" BE MS SWE $ 80, 24 5.2" BE ME SWE 40K, 25 5.5" BE SWE MNC 80K, 26 5.3" BDS MDS, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 24 Y/5.3''/B.Tech/Job BHEL, 23 Y/5.6''/B.Tech/TCS, 23 Y/ 5.4" /MBBS, 26 Y/5.4"/M.Pharm Govt Job @ K.K.Yadhav 8374825889 (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala/ Divorcee/ SWE/ 33 Yrs/ 5'2" Bride, well settled, unencumbered seeks groom SWE/Govt Job setteled in Hyderabad. Direct. Ph: 9948096313 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'6'' BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'7'' BE MBA Proctor & Gamble 15La PA, 27 5'6'' MBBS MD (Pediatrics), 9390999999(A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'2'' BE MS Oracle $ 100, 27 5'4'' BE MBA Mahendra Satyam 10La PA, 27 5'3'' MBBS MD (Paediatrics), 9177121213 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 5'9'' BE MS CTS $ 90 USA, 24 5'7'' BE MS MNC 12LA PA, 26 5'2'' MBBS MD (Anaesthesiologyst) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 31/ 5'2" ACA Manager Audit MNC Hyd. Salary Rs: 1 Lac P/M Seeks Engr/ CA/ Doctors. Contact: 9849223702. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 24 5'6'' Very Fair Girl M.Sc Biotec, MBA seeks SWE Govt Employ any Professional, Groom Ph: 7702044286. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿: 22 5Ñ6ÑÑ -G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò--¯þ: 9502585183 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
--«á-CªÃ-èü 28/5Ñ4ÑÑ/ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dªý -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý (->-§ŒÕ®ý) -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -§ŒÕ¢-œË/- §ŒÕ¢-§ŒÕ®ý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-«á-CªÃ-èü / -Š®Ï/-G®Ï) --«Õ-Ÿµ¿u-«ª½Õh-©Õ -©äª½Õ. -¤¶ò-¯þ: 9849078514 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ CNB 28 MBBS 5'6" Doctor seeks any Doctor MD/ MS/ PG/ www.manjumarriages.com Contact: 9885638433 Free Rigster (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Divorce/ Gowda/ 25/ B.Tech/ IT/ 5'7" Fair Working seeks SWE PG any Job First, Second www. manjumarriages.com 9346434757 (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Madiga
Madiga Divorce Fair 35/ 5'2" B.Com No Kids Seeks Below 42 Yrs. Deg. Job/ Business Groom Caste No Bar Sirihasni (M.B.) 9908467551 / 8106703581 (A)

Religion: Hindu Caste: Telaga
Åç©’¹/ ÂÃX¾Û/ 28/5Ñ5ÑÑ H˜ãÂú §ŒÕ¢‡®ý §Œá‡-®ý\ ©ð °ÅŒ¢ ¯ç©Â¹× 3 ©Â¹~--©Õ ’¹© N¬Ç-È-„Ã-®ÏÂË «Ÿµ¿Õ«Û Âë-©ãÊÕ. -‡NÕšË (ÂÃX¾Û ¹@Çu-º-„ä-C¹) ¤¶ò¯þ: 9848358130 (®Ï)
amityvips@gmail.com

Religion: None Caste: None
CNB/ 30/ B.Tech/ 5'4"/ Civils/ Preparing/ V.Fair/ Seeks/ Doctors/ Eng/ Govt/ Settled/ www.manjumarriages.com / 9346434757 (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma/ Chowdary/ 23/ B.Tech/ MS/ USA/ SWE/ 100K/ US/ Citizen/ 5'7"/ Seeks/ SWE/ Any/ USA/ www.manjumarriages.com/ 9885638433 (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ 27/ MBBS/ MS/ Gynic/ 5'4"/ Fair/ Seeks/ MBBS/ MD/ MS/ Doctors/ www. manjumarriages.com/ 9346434789 (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Madiga
§ŒÕ®ý.®Ï £ÏÇ¢Ÿ¿Ö «ÖC’¹ 5Ñ2ÑÑ 29 ®¾¢II©Õ. ƪ½|ÅŒ: XÏ° §ŒÕ„þÕ-®Ïèã wåXj„äšü ©ã¹a-ª½ªý, ͵ëÕÊ-͵çŒÕ, °: 20 „ä©Õ. ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-¦-Ÿ¿l-„çÕiÊ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq ¤¶ò¯þ: 9347623224 (‡)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net