Thursday, April 24, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES | CONTACT | TARIFF   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 40/5'4" Fair USA Post Doc Groom Settled USA Professional Below 45 Yrs Any forward Caste Send Bio &Photo. ph:9393819494(A)
karlarambabu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: None
£ÏÇ¢Ÿ¿Ö (-‡-„çÕt-®Ôq) 5.Ñ2ÑÑ/24 ®¾¢II Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ --¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¹ש “X¾®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 7416384263.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ (Rich Girls), MBA/26/5'3"/50 Cr, 24/5'7"/ 50 Cr, BE/26/5'4"/70 Cr, 25/5'4"/20 Cr, 24/5'6"/20 Cr, 27/5'7"/30 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills. Ph: 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG (Rich), 26/5'5"/50 Cr, 26/5'2"/20 Cr, 27/5'4"/30 Cr, 29/5'7"/10 Cr, 27/5'6"/20 Cr, 27/5'3"/10 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills - Hyd - Ph. 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/B.Tech/ MS/H1/USA/ 26/5'3"/30 Cr, 26/5'4"/10 Cr, 26/5'7"/10 Cr, MBA/26/5'2"/50 Cr, Cont. K.C. Reddy - Mar - Bur - Banjarahills - Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -N-œî 40/5Ñ2ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -§Œá-‡®ý-‡ ®Ï-šË-èã-¯þ 2 Âî-{x -‚®Ïh¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× 45 ®¾¢II-©ðX¾Û -§Œá-‡®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. 9391905999/ 9390011980 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 30 5.6" BE MS SWE US $ 102 10 Cr., 28 5.5" BE MBA SWE MNC 70K 15 Cr., 31 5.7" MBBS MD US, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5.8" MBBS MD US, 26 5.3" MBBS MS (Gynic) 10 Cr., 25 5.6" MBBS MS (General Surgeon), 26 5.4" MDS, 9392292939 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.3" BE MS SWE $ 80, 24 5.2" BE ME SWE 40K, 25 5.5" BE SWE MNC 80K, 26 5.3" BDS MDS, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 24 Y/5.3''/B.Tech/Job BHEL, 23 Y/5.6''/B.Tech/TCS, 23 Y/ 5.4" /MBBS, 26 Y/5.4"/M.Pharm Govt Job @ K.K.Yadhav 8374825889 (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala/ Divorcee/ SWE/ 33 Yrs/ 5'2" Bride, well settled, unencumbered seeks groom SWE/Govt Job setteled in Hyderabad. Direct. Ph: 9948096313 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'6'' BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'7'' BE MBA Proctor & Gamble 15La PA, 27 5'6'' MBBS MD (Pediatrics), 9390999999(A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'2'' BE MS Oracle $ 100, 27 5'4'' BE MBA Mahendra Satyam 10La PA, 27 5'3'' MBBS MD (Paediatrics), 9177121213 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 5'9'' BE MS CTS $ 90 USA, 24 5'7'' BE MS MNC 12LA PA, 26 5'2'' MBBS MD (Anaesthesiologyst) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 31/ 5'2" ACA Manager Audit MNC Hyd. Salary Rs: 1 Lac P/M Seeks Engr/ CA/ Doctors. Contact: 9849223702. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 24 5'6'' Very Fair Girl M.Sc Biotec, MBA seeks SWE Govt Employ any Professional, Groom Ph: 7702044286. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿: 22 5Ñ6ÑÑ -G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò--¯þ: 9502585183 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava CNB/ 32 Yrs/ 5'5"/ B.Tech (MECH) Group-II Gazetted Officer. Seeks ING State/ Central Govt Officers. Direct Parents Cont: 8106228901. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'5'' BE MS SWE MNC US $ 75, 24 5'4'' BE ME SWE MNC 70K, 24 5'4'' BE MBA SWE 50K, 25 5'3'' MBBS MD (Gynecologist) 7675818080.

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 25 5'6'' BE MS SWE US $ 85K, 26 5'4'' BE SWE Siemens 70K, 26 5'6'' BE SWE MNC 78K, 26 5'7'' MBBS MS Opthalmalogy, 9347388381.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 5'3'' BE MS SWE MNC US $ 100K, 25 5'4'' BE ME SWE TCS 45K, 25 5'4'' BE SWE Oracle 40K, 25 5'5'' MBBS MD (Gynic) 7680896060.

Religion: None Caste: None
Inter Caste 26 5'6'' BE MS SWE MNC US $ 80K, 26 5'3'' BE SWE Infosys 35K, 26 5'6'' BE SWE 60K, 28 5'2'' MBBS MD (Gynic) 9177121213.

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 25 5'3'' BE MS SWE $ 80K, 26 5'5'' BE (IIT) MBA (IIM) SWE Reliance 1 Lak PM, 26 5'7'' MBBS Gandhi, 26 5'2'' BHMS, 9346009348.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Free Registration / Reddy/ 27/ B.Tec/ MS/ USA/ 5'2"/ seeks/ Any/ SWE/ USA/ www.manjumarriages.com/ 9885638433. (A)
www.manjumarriages.com

Religion: Hindu Caste: Madiga
Free Registration / Madiga/ 24/ BAMS/ 5'4"/ seeks/ Engineer/ Doctors/ Any/ Govt/ Employe/ www. manjumarriagebureau.com/ 9346434789. (A)
www.manjumarriagebureau.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
CNB/ Gowda/ Divorce/ 41/ B.Tec/ SWE/ USA/ 5'2"/ US/ Citizen/ seeks/ SWE/ Doctors/ Settled/ www. manjumarriagebureau/ 9248001517. (A)
www.manjumarriagebureau.com

Religion: Hindu Caste: Balija
Settibalija/ Gowda/ 28/ B.Tec/ MBA/ 5'6"/ Working/ seeks/ Any/ PG/ SWE/ B.Tec/ MS/ www. manjumarriagebureau.com/ 9394341443. (A)
www.manjumarriagebureau.com

Religion: Hindu Caste: Sistakaranam
Hindu/ V.Fair/ B.Tech/ SWE Girl 24/5.4" lost spouse just after marriage seeks alliance SWE of age 26-30. Preferably Hindu sistakaranam caste no bar. Contact Direct - 9912613895 (T)

Religion: Hindu Caste: Mala
-§ŒÕ®ý-®Ï/ --«Ö-©/ -£ÏÇ¢-Ÿ¿Ö/34 ®¾¢II/5.3ÑÑ/- §ŒÕ¢--G-G-§ŒÕ®ý/- §ŒÕ¢-œË å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç--Ÿþ-©ð X¾-E-Í䮾Öh -«Õ-J-§Œá -²ñ¢-ÅŒ £¾É®Ïp-{-©ü ¹-L-T-«Û-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dª½Õ -«-Ÿµ¿Õ-«Û-ÊÂ¹× -ÅŒ-T-Ê å£jÇ-Ÿ¿ªÃ--¦Ç-Ÿþ-©ð-¯ä X¾-E -Í䮾Õh-Êo -§ŒÕ¢-G-G-§ŒÕ®ý/-§ŒÕ¢-œË/-§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý -œÄ¹dª½Õ (-©ä¹) -§ŒÕ¢-˜ãÂú/-§ŒÕ¢®Ï-‡ -²ÄX¶ýd-„äªý -ƒ¢-->-Fªý (-©ä¹) -…--Êo-ÅÃ-CµÂÃ-J -Æ-Ÿä ¹×--©Ç-EÂË -Íç¢-C-Ê -œÄ¹dª½xÂ¹× -“¤Ä-ŸµÄ-Êu¢. -¤¶ò-¯þ: 9160000586/ 040-23023155 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kshatriya
¹~-“A-§ŒÕ: 25®¾¢II, 5Ñ2ÑÑ, -§ŒÕ¢-‡, -G--ƒ-œË -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -„ç-©ü å®-šË-©üf ¹~-“A-§ŒÕ -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9676540467, 9441204730, 040-27176765 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 28 5'2 BE MS MNC $ 80 USA, 28 5'6 BE MS TCS 6LA PA, 27 5'7 BE MBA Syntel 6LA PA, 25 5'4 MBBS MD (Gynic) , 7674868080 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Divorce) 28 5'5'' BE MBS MS MNC $ 140 USA, 28 5'4'' BE MNC 13LA PA, 32 5'7" BE MNC 11LA PA, 31 5'4" MBBS MD (G.M.), 7702525444 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'5 BE MS MNC $ 100 10 Cr. USA, 24 5'8 BE MBA Pepsico 18 LA PA 20 Cr, 28 5'6 BE Business 30 Cr, 28 5'3 MBBS MD (Dermatology), 7680876060 (A)

Religion: None Caste: None
Caste No Bar, 25 5'3 BE MS MNC $ 70 USA, 26 5'3 BE MS IBM 7LA PA, 27 5'7 BE Virtusa 6LA PA, 26 5'2 MBBS MD (Gynic), 9177121213 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5'5 BE MS Microsoft $ 120 30 Cr USA, 24 5'4 BE MBA Business 30 Cr, 24 5'3 BE MBA 30 Cr, 25 5'6 MBBS MD (G.M.), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'3 BE MS MNC $ 80 10 Cr, 26 5'5'' BE MBA MNC 10LA PA 20 Cr, 25 5'6 MBA Business 40 Cr, 27 5'6 MBBS MD (General Surgeon) 10 Cr, 9848031931 (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
SC Mala Divorcy 30/5'2" Doctor Fair Working in Australia Needs Suitable Match from Doctors Engineers with Good Family Background Ph: 9490792285/ 9490119188 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
-§ŒÖ-Ÿ¿-« 1985 5Ñ3ÑÑ -G-˜ãÂú -‡¢-G-‡ -“åXj-„ä-šü -¦Çu¢Â¹× -„äÕ-¯ä-•ªý -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«--Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -„ç-©üå®-šË-©üf -ÅŒ-T-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9949674928 (-‡)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net