Friday, September 19, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES | CONTACT | TARIFF   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 40/5'4" Fair USA Post Doc Groom Settled USA Professional Below 45 Yrs Any forward Caste Send Bio &Photo. ph:9393819494(A)
karlarambabu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: None
£ÏÇ¢Ÿ¿Ö (-‡-„çÕt-®Ôq) 5.Ñ2ÑÑ/24 ®¾¢II Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ --¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¹ש “X¾®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 7416384263.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ (Rich Girls), MBA/26/5'3"/50 Cr, 24/5'7"/ 50 Cr, BE/26/5'4"/70 Cr, 25/5'4"/20 Cr, 24/5'6"/20 Cr, 27/5'7"/30 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills. Ph: 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG (Rich), 26/5'5"/50 Cr, 26/5'2"/20 Cr, 27/5'4"/30 Cr, 29/5'7"/10 Cr, 27/5'6"/20 Cr, 27/5'3"/10 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills - Hyd - Ph. 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/B.Tech/ MS/H1/USA/ 26/5'3"/30 Cr, 26/5'4"/10 Cr, 26/5'7"/10 Cr, MBA/26/5'2"/50 Cr, Cont. K.C. Reddy - Mar - Bur - Banjarahills - Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -N-œî 40/5Ñ2ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -§Œá-‡®ý-‡ ®Ï-šË-èã-¯þ 2 Âî-{x -‚®Ïh¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× 45 ®¾¢II-©ðX¾Û -§Œá-‡®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. 9391905999/ 9390011980 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 30 5.6" BE MS SWE US $ 102 10 Cr., 28 5.5" BE MBA SWE MNC 70K 15 Cr., 31 5.7" MBBS MD US, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5.8" MBBS MD US, 26 5.3" MBBS MS (Gynic) 10 Cr., 25 5.6" MBBS MS (General Surgeon), 26 5.4" MDS, 9392292939 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.3" BE MS SWE $ 80, 24 5.2" BE ME SWE 40K, 25 5.5" BE SWE MNC 80K, 26 5.3" BDS MDS, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 24 Y/5.3''/B.Tech/Job BHEL, 23 Y/5.6''/B.Tech/TCS, 23 Y/ 5.4" /MBBS, 26 Y/5.4"/M.Pharm Govt Job @ K.K.Yadhav 8374825889 (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala/ Divorcee/ SWE/ 33 Yrs/ 5'2" Bride, well settled, unencumbered seeks groom SWE/Govt Job setteled in Hyderabad. Direct. Ph: 9948096313 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'6'' BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'7'' BE MBA Proctor & Gamble 15La PA, 27 5'6'' MBBS MD (Pediatrics), 9390999999(A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'2'' BE MS Oracle $ 100, 27 5'4'' BE MBA Mahendra Satyam 10La PA, 27 5'3'' MBBS MD (Paediatrics), 9177121213 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 5'9'' BE MS CTS $ 90 USA, 24 5'7'' BE MS MNC 12LA PA, 26 5'2'' MBBS MD (Anaesthesiologyst) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 31/ 5'2" ACA Manager Audit MNC Hyd. Salary Rs: 1 Lac P/M Seeks Engr/ CA/ Doctors. Contact: 9849223702. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 24 5'6'' Very Fair Girl M.Sc Biotec, MBA seeks SWE Govt Employ any Professional, Groom Ph: 7702044286. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿: 22 5Ñ6ÑÑ -G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò--¯þ: 9502585183 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
--«á-CªÃ-èü 28/5Ñ4ÑÑ/ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dªý -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý (->-§ŒÕ®ý) -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -§ŒÕ¢-œË/- §ŒÕ¢-§ŒÕ®ý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-«á-CªÃ-èü / -Š®Ï/-G®Ï) --«Õ-Ÿµ¿u-«ª½Õh-©Õ -©äª½Õ. -¤¶ò-¯þ: 9849078514 (-šË)

Religion: Christian Caste: Protestant
Christian Protestant 27/5'4" Wheatish Telugu Job MNC Hyd. B.Tech. 6.5L. P/A seeks suitable Groom. Ph: 9849892124. No Brokers. (A)

Religion: Hindu Caste: Kuruma
Kuruba 34Yrs B.Tech SWE (13.5LPA) divorcee bride needs educated groom from a good family. No Caste Bar. No Brokers plz. Ph: 8121789524 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda/ 26/ B.Tech/ NITW/ MBA/ IIM/ 5'3"/ SWE/ Deloitte/ 18 Laks/ PA/ seeks/ B.Tech/ M.Tech/ IIT/ Well Educated/ Cont: 9533402211 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma/ Divorce/ 30/ MBA/ 5'3"/ HR/ In/ CTS/ Fair/ Well Settled Family/ seeks/ Any/ PG/ First/ or/ Second/ Contact: 9885638433 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
-®Ï-§ŒÕ-¯þ-G -N-•-§ŒÕ-„Ã-œ¿: ¹-«Õt/53/5Ñ1ÑÑ/éªj-©äy -‡¢-¤Äx-§ýÕ, -„çj-èÇ’û: ÂÃX¾Û/51/5Ñ2ÑÑ/ åX-Ê¥-ʪý, -Aª½ÕX¾-A: -éª-œËf/56/5Ñ1ÑÑ/--¦Çu¢Âú -‡¢-¤Äx-§ýÕ, å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ: ¹~-“A-§ŒÕ/53/5Ñ3ÑÑ/-G->-¯ç®ý -¤¶ò-¯þ: 9700068169 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Reddy
éª-œËf 22/5Ñ.5ÑÑ/165 ®Ï-§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý/- G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂË -“X¾-¦µ¼Õ-ÅŒy -…-Ÿîu-T / ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -“¦ð¹ªýq- -«-Ÿ¿Õl. -œçjéªÂúd: 9866429807

Religion: Hindu Caste: Madiga
-«Ö-C’¹ -ÍÃ-©Ç ----ƪ½b¢-šü/- ƒ¢-œË-§ŒÖ-©ð -…-Êo -G-˜ãÂú (-‰-‰--šË)/ 5Ñ4ÑÑ/26 ®¾¢II / -ÍÃ-©Ç -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê / 2 Âî-{x -‚®Ïh/ -¯ç-©Â¹× 5 -©Â¹~-© -°-ÅŒ¢--Åî -Æ--„çÕ-JÂÃ-©ð -…-Ÿîu’¹¢ -Í䮾Õh-Êo -«-Ÿµ¿Õ-«ÛéÂj ®¾¢-“X¾: 9703432421. (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 骢-œ¿-« -«Öuêª-èü, -ÍÃ--©Ç -ƪ½b¢-šü / -G-ƒ/5Ñ.5ÑÑ/31 ®¾¢II/3 Âî-{x -‚®Ïh/1 -©Â¹~ -°-ÅŒ¢/ å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ð -…-Ÿîu’¹¢ -Í䮾Õh-Êo -«-Ÿµ¿Õ-«ÛéÂj -„ç¢-{-¯ä ®¾¢-“X¾: 9247308680 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 30/ 5'5''/ V.Fair/ MS (Nutrition) Dietician, USA Share 2 Cr. & 23/ 5'8''/ V.Fair/ B.Tech/ SWE/ TCS/ 3.5 L (P.A) Share 5 Cr. 9030652555/ 9032853111. (T)

Religion: Christian Caste: Madiga
-«Ö-C’¹ -“ÂË®Ïd-§ŒÕ-¯þ -G-‡®Ôq/ §ŒÕ-©ü-§ŒÕ-©ü-§ŒÕ¢ 28+ ’¹-© -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -§Œá-«-AÂË -G-˜ãÂú/-§ŒÕ¢-˜ãÂú/-‡-„çÕt®Ôq/-XÏ.->. ÂÃy--LåX¶j-œþ -…--Ÿîu’¹¢ -Í䮾Õh-Êo -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. ®¾¢: 9849633180 (-‡)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net