Mon, February 15, 2016

Type in English and Give Space to Convert to Telugu
Select Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 40/5'4" Fair USA Post Doc Groom Settled USA Professional Below 45 Yrs Any forward Caste Send Bio &Photo. ph:9393819494(A)
karlarambabu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: None
£ÏÇ¢Ÿ¿Ö (-‡-„çÕt-®Ôq) 5.Ñ2ÑÑ/24 ®¾¢II Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ --¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¹ש “X¾®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 7416384263.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ (Rich Girls), MBA/26/5'3"/50 Cr, 24/5'7"/ 50 Cr, BE/26/5'4"/70 Cr, 25/5'4"/20 Cr, 24/5'6"/20 Cr, 27/5'7"/30 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills. Ph: 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG (Rich), 26/5'5"/50 Cr, 26/5'2"/20 Cr, 27/5'4"/30 Cr, 29/5'7"/10 Cr, 27/5'6"/20 Cr, 27/5'3"/10 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills - Hyd - Ph. 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/B.Tech/ MS/H1/USA/ 26/5'3"/30 Cr, 26/5'4"/10 Cr, 26/5'7"/10 Cr, MBA/26/5'2"/50 Cr, Cont. K.C. Reddy - Mar - Bur - Banjarahills - Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -N-œî 40/5Ñ2ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -§Œá-‡®ý-‡ ®Ï-šË-èã-¯þ 2 Âî-{x -‚®Ïh¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× 45 ®¾¢II-©ðX¾Û -§Œá-‡®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. 9391905999/ 9390011980 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 30 5.6" BE MS SWE US $ 102 10 Cr., 28 5.5" BE MBA SWE MNC 70K 15 Cr., 31 5.7" MBBS MD US, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5.8" MBBS MD US, 26 5.3" MBBS MS (Gynic) 10 Cr., 25 5.6" MBBS MS (General Surgeon), 26 5.4" MDS, 9392292939 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.3" BE MS SWE $ 80, 24 5.2" BE ME SWE 40K, 25 5.5" BE SWE MNC 80K, 26 5.3" BDS MDS, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 24 Y/5.3''/B.Tech/Job BHEL, 23 Y/5.6''/B.Tech/TCS, 23 Y/ 5.4" /MBBS, 26 Y/5.4"/M.Pharm Govt Job @ K.K.Yadhav 8374825889 (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala/ Divorcee/ SWE/ 33 Yrs/ 5'2" Bride, well settled, unencumbered seeks groom SWE/Govt Job setteled in Hyderabad. Direct. Ph: 9948096313 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'6'' BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'7'' BE MBA Proctor & Gamble 15La PA, 27 5'6'' MBBS MD (Pediatrics), 9390999999(A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'2'' BE MS Oracle $ 100, 27 5'4'' BE MBA Mahendra Satyam 10La PA, 27 5'3'' MBBS MD (Paediatrics), 9177121213 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 5'9'' BE MS CTS $ 90 USA, 24 5'7'' BE MS MNC 12LA PA, 26 5'2'' MBBS MD (Anaesthesiologyst) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 31/ 5'2" ACA Manager Audit MNC Hyd. Salary Rs: 1 Lac P/M Seeks Engr/ CA/ Doctors. Contact: 9849223702. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 24 5'6'' Very Fair Girl M.Sc Biotec, MBA seeks SWE Govt Employ any Professional, Groom Ph: 7702044286. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿: 22 5Ñ6ÑÑ -G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò--¯þ: 9502585183 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
--«á-CªÃ-èü 28/5Ñ4ÑÑ/ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dªý -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý (->-§ŒÕ®ý) -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -§ŒÕ¢-œË/- §ŒÕ¢-§ŒÕ®ý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-«á-CªÃ-èü / -Š®Ï/-G®Ï) --«Õ-Ÿµ¿u-«ª½Õh-©Õ -©äª½Õ. -¤¶ò-¯þ: 9849078514 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Mala
«Ö©/ 24/ 5Ñ3ÑÑ/ -§ŒÕ¢-˜ãÂú, šÌ®Ï‡®ý 50éÂ, ÂÃX¾Û 34/ 5Ñ3ÑÑ/ H§ŒÕ®Ôq(‡¯þ) 5 Âî{x ®ÏnªÃ®Ïh °‡®ý “U¯þ-Âêýd £¾Çô©fªý, «Ö© 27/ 5Ñ5ÑÑ/ -‡¢--G-‡, ®ÏšÌ-‡®ý, 30éÂ. ¤¶ò¯þ: 8977488881/2/3 (‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma now in India, 24, 5'3'', BE, MS, SWE, US $ 90K, 24, 5'6'', BE, MS, SWE, US, $ 80K, 27, 5'8'', BE, MS, SWE US $ 70K Ph: 7675818080. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24, 5'8'', BE, ME (IIT) SWE MNC 75K, 24, 5'3'', BE, MS, SWE, MNC, 73K, 25, 5'4'', BE, ME, SWE, Infotech, 50K, 24, 5'8'', ME, 75K Ph: 7702525444. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24, 5'4'', MBBS, MD (General Medicine), 24, 5'6'', MBBS, MS (Gynic), 23, 5'8'', MBBS MD (Pediatrics), 24, 5'3'', BDS, MDS Ph: 9848144222. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
骜ËfÐ-œÄ-¹dª½Õ/ 44 ®¾¢II/ ©ä{Õ «Öuêª> 5Ñ6ÑÑ Åç©xšË ͵çŒÕ, „çÕœË-¹©ü ÂÃ©ä° “¤ñåX¶-®¾ªý, N¬Ç© Ÿ¿%¹pŸ±¿¢ ¹LT …¢œÄL. 宩ü: 99089 05684 (°)

Religion: Hindu Caste: Kapu/Telaga
ÂÃX¾Û/ Åç©’¹, 20/5Ñ5ÑÑ, G˜ãÂú (®Ï‰) N¬Ç-È©ð 50 Âî{xÂ¹× åXj’à ‚®Ïh’¹©, Åç©xE, Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ Æ«Öt-ªáÂË «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ''‡NÕšËÑÑ (®¾¢X¾Êo Åç©’¹, ÂÃX¾Û© N§ŒÖu-EÂË „ê½Cµ) ¤¶ò¯þ: 9848358130 (®Ï)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 23 5'6" BE MS SWE Intel $90, 25 5'6" BE ME Scientist GE 85K, 25 5'8" MBBS MD (General Medicine) 40cr, 7675818080 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'6" BE MS SWE US $ 85, 24 5'5" BE SWE Infosys 60K, 26 5'8" BE SWE HCL 45K, 26 5'3" MBBS MS Gynecology, 9848123222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 5'3" BE MS SWE US $ 100, 26 5'5" BE MS SWE HCL 70K, 25 5'4" BE SWE Oracle 65K, 26 5'6" MBBS MS (GS), 9848334348 (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmashali 27 5'4" BE MBA (IIM) SWE Amazon 1.70Lak PM, 26 5'4" MSc SWE 40K, 24 5'4" MBBS MS OPTHAMOLOGY, 26 5'3" MD, 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 26 5'5" BE SWE MNC 92K, 27 5'5" BE SWE TCS 50K, 24 5'3" BE SWE MNC 40K, 27 5'4" MBBS Ms (Gynecology), 9848566733 (A)

Religion: None Caste: None
Caste no Bar 24 5'3" BE MS SWE $80 50cr, 26 5'4" BE MBA SWE 75K, 26 5'6" BE SWE 70K, 26 5'6" MBBS Ms (Gynaecology), 9848337378 (A)

Religion: Hindu Caste: Viswa Brahmin
Ō֪½Õp-¬ÇÈ N¬Áy-“¦Ç-£¾Çtº, 1«, ©äšü «Öuêªèü, 30 ®¾¢II©Õ., 5Ñ4ÑÑ, “X¾.¹¢. èǦü. Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«Û-ÊÂ¹× ÅŒTÊ «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¯î “¦ð¹ªýq. œçjéªÂúd. ¤¶ò¯þ: 90030 27639 (G)

Religion: Hindu Caste: Thogata Hindu
Åç©-’¹/-ÂÃX¾Û 28, ‡„þÕ-‡®ý, Æ„çÕ-J-Âéð 4 ©Â¹~© °ÅŒ¢ ’¹© Æ«Öt-ªáÂË «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ‡NÕšË, (OÕÂ¹× ÅŒTÊ ®¾¢X¾Êo «Ÿµ¿Õ-«Û/-«-ª½Õ© åXŸ¿l L®¾Õd “X¶Ô) ¤¶ò¯þ: 9848358130. (®Ï)
amityvips@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Viswa Brahmin
Wanted Groom for MBBS Doctor 24yrs Viswa Brahmin having MD/ MS/ DNB/Diploma Contact : 09827113520 (A).

Religion: Hindu Caste: Goud
’õœþq: 28/ ‡ÅŒÕh: 5Ñ4ÑÑ/ ÍŒŸ¿Õ«Û: H˜ãÂú (‰šË)/ ¹©ªý: „çK åX¶ªáªý/ Æ«Öt-ªáÂË «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¤¶ò¯þ: 7097095529 (‡)

Religion: Christian Caste: Kapu
ÂÃX¾Û 27 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý, -²ÄX¶ýd-„äªý -ƒ¢->-Fªý -¯ç-©Â¹× 30é -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ÂÃX¾Û/éª-œËf ¹-Êyª½dªýf -“ÂË®Ïd-§ŒÕ-¯þ ²ÄX¶ýd-„äªý- ƒ¢->-Fªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ--«-©ã-ÊÕ. -œçjéªÂ¹×d -¤¶ò-¯þ-: 8143379691 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu/ CNB Very Fair Girl, 5'6", 35Y, MS, H1B US Working invite Similar Profiles upto 38 yrs. parents. & 9866274192.

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û -N-œî/48, 5Ñ4ÑÑ -GÂâ -Hµ-«Õ-«ª½¢--©ð -Æ-“T¹-©aªý -©Çu¢-œþ å£jÇ-Ÿ¿ªÃ--¦Ç-Ÿþ--©ð -ƒ-©Õx, -G->-¯ç®ý -¯ç-©Â¹× 3 -©Â¹~-©Õ, 10Âî-{x -‚®Ïh, -Š¢-{-J -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -‡X¶ý®Ï/-G®Ï -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. (XÏ-©x--©Õ--¯Ão ®¾êª) (¹-©Õ, -‚®Ïh -“X¾®¾ÂËh--©ä-Ÿ¿Õ) -¤¶ò-¯þ: 8498883390 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Viswa Brahmin
-N-¬Áy-“¦Ç£¾Çt-º, -„çá-Ÿ¿-šË -©ä-šü ---«Öuêª-èü; 29®¾¢II, 5Ñ4ÑÑ -“X¾.¹¢. -èÇ-¦ü -ÅŒ-T-Ê -N-¬Áy--“¦Ç£¾Çt-º -Ō֪½Õp-¬Ç-È -„çá-Ÿ¿-šË -Æ¢-œþ -…-Ÿîu’¹¢ -Í䮾Õh-Êo -«ª½Õ-œ¿Õ -“X¾-Åäu¹¢. -¯î -“¦ð¹ªýq -¤¶ò-¯þ: 90030 27639 (--G)

Religion: Hindu Caste: Viswa Brahmin
-N-¬Áy-“¦Ç£¾Çt-º 27®¾¢II 5Ñ2ÑÑ -G-˜ãÂú (®Ï-§ŒÕ®ý-ƒ) -Eª½Õ-Ÿîu-T, ¹×-© -“X¾®¾ÂËh-©ä-Ÿ¿Õ. -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -¦Ç’îÏnª½X¾-œË-Ê --‚¢-“Ÿµ¿/--Åç-©¢’Ã--ºÇ -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9959479342 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
--«á-ÊÕoª½Õ ÂÃX¾Û 33®¾¢II, 5Ñ1ÑÑ -§ŒÕ¢.--‡., -G-ƒ-œË -’¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -ÅŒ-T-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -ƒ-©x-J¹¢ -ƪá-¯Ã ®¾êª. (60 -©Â¹~-© -‚®Ïh ¹-©-Ÿ¿Õ) -Š®Ï/-G®Ï -ƪá--¯Ã ®¾êª. éÂXÏå£Ç-Íý-G, å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ. -œçjéªÂúd -¤¶ò-¯þ: 9618949535 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Velama
Cast No Bar. Velma Divorcee 38/ 5'4" MBA M.Phil Seek Well Settled Groom Ph: 040- 24045861 Gmail ID: bnv78dsn@gmail.com
bnv78dsn@gmail.com

Religion: Christian Caste: Madiga
Christian Madiga 28, 5Ft, M.Sc, C-Govt Nationalised bank, P.O. Hyd. 36000/- PM + HR for Govt / Bank Officer kumarkiran8955@gmil.com Ph: 9985838594
kumarkiran8955@gmil.com

Religion: Hindu Caste: Viswa Brahmin
Vishwa Brahmin 30/ 5'3" Fair B.Tech SWE USA Well Setteld Seek US/ IND Well Setteld Suitable Groom 9848199744, 9985093323 (A)

Religion: Hindu Caste: Viswa Brahmin
N¬Áy-“¦Ç-£¾Çtº 25®¾¢II, 5Ñ2ÑÑ --H-‡®Ôq (-§ŒÕ¢XÏ®Ï-§ŒÕ®ý) -ÍŒ-C-N-Ê -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«--Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -«Õ¢-* -…-Ÿîu’¹¢ -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9885056601, 9505138855 (--G)

Religion: Hindu Caste: Gandla
TELIKULA GANDLA/ Telaga Telikula, 30, 5'.5", MS (Comp), SW Developer, CTS (USA) Requires Groom settled in USA. Cont: 099596 87730, 097056 18590. (G)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy B.Tech MBA 27/5'4" Manager Rs.13L P/A Prop: 12Cr Share Seeks Compatible Proposal (Direct) Ph: 8096314999/ sunderkasu@gmail.com (A)
sunderkasu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
éª-œËf/-N-œî/35/5Ñ3ÑÑ/-§ŒÕ¢®Ï-‡/-§Œá-‡®ý-‡-©ð ²ÄX¶ýd-„äªý -ƒ¢->-Fªý. -Æ¢-Ÿ¿--„çÕi-Ê -«--Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -ÅŒ-T-Ê -§Œá-‡®ý-‡/-ƒ¢-œË-§ŒÖ -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ--«-©ã-ÊÕ. ®¾¢-“X¾: 8008522254 / 9866350842 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 25, 5'4" BE, MS, SWE Intel $106, 25, 5'6" BE, ME, Scientist GE 85K, 25, 5'4" MBBS, MS (Gynaecology), 25, 5'4" MBBS MD Ph: 7675818080

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26, 5'4" BE, MS SWE, US $ 100, 26, 5'4" BE, SWE, Oracle 65K, 26, 5'7" BE, SWE, IBM 35K, 27, 5'6" MBBS, MD Radiology Ph: 9502888000

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26, 5'5" BE, MS, SWE US $ 80, 26, 5'4" BE (BITS) SWE, MNC 1.50LAK PM, 26, 5'4" BE, MBA, SWE 70K, 27, 5'8" BDS, MDS, 20Cr Ph: 7093200333

Religion: Hindu Caste: Balija
Balija 26, 5'5" BE, MS, SWE, US $80, 27, 5'4" BE, MBA, SWE, MNC 75K, 27, 5'5" BE, SWE MNC 40K, 27, 5'5" MBBS MD (General Physician) 9848123222

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 33, 5'4" BE, MS, SWE US $ 100, 33, 5'7" BCA, MBA, SWE Wipro 2Laks PM, 33, 5'7" MBBS, MS (Gynecology) Ph: 9348711223.

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin 25, 5'3" BE, ME, SWE, US $ 100, 26, 5'5" BE, SWE, MNC 50K, 26, 5'6" BE, SWE TCS 45K, 24, 5'6" BE, SWE, HCL 30K Ph: 9848566733

Religion: Hindu Caste: Nai Brahmin
Naibrahmin 24, 5'5" BE, MBA, SWE Canada, 25, 5'3" B.Pharmacy 30K, 28, 5'2" BE, AE, 40K, 28, 5'6" MBBS, MD, DM (Nephrology) Ph: 9848535379

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 27, 5'3" BE, MBA, SWE Accenture 70K, 27, 5'3" BE, MBA, SWE 40K, 28, 5'2" MCA, Infosys 48K, 27, 5'4" MBBS, MD Ph: 8008567898

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27, 5'3" BE, SWE, MNC 58K, 28, 5'5" BE, SWE, TCS 50K, 28, 5'5" BE, SWE, 40K, 28, 5'3" BDS, MDS, 25, 5'3" MBBS, MD (GM) Ph: 9948297222

Religion: Hindu Caste: Madiga
Madiga 27, 5'4" BE, SWE, MNC, 60K, 27, 5'4" BE, SWE, MNC, 30K, 28, 5'7" BE, ME, SWE 30K, 27, 5'4" MBBS, MD, 27, 5'3" MBBS 30K Ph: 9392009391

Religion: None Caste: None
Intercaste 27, 5'6" BE, MS, SWE, US $ 90, 28, 5'2" LLB, IAS, 28, 5'6" MBA, SWE 40K, 28, 5'8" BE, SWE 50K, 28, 5'5" MBBS, 50K Ph: 9848155222.
 
 
 
 
 
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net