Âõ-¯çq-L¢’û, -ƒ¢-Tx-†ý -N-¦µÇ’Ã-©Â¹× -OÕ ®¾¢--Ÿä£¾É-©Õ X¾¢-¤Ä-Lq-Ê -*ª½Õ-¯Ã-«Ö:-

ÍŒ-Ÿ¿Õ-«Û,
¨-¯Ã-œ¿Õ ÂêÃu-©-§ŒÕ¢
²ò«Ö->-’¹Öœ¿,
å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþÐ 500082.
edc@eenadu.net

Let's bide our time
ƒ¢Tx†ý©ð phrasal verbs  Â¹× “¤Ä«áÈu¢ ‡¢Åî …¢C. OšËE ªÃÅŒ©ðx, ®¾¢¦µÇ-†¾-º©ðx ®¾«á-*-ÅŒ¢’à …X¾-§çÖT¢ÍŒ{¢ NŸÄu-ª½Õn©Õ ¯äª½Õa-Âî-„ÃL. ÆX¾Ûpœä „ÃJ ‚¢’¹x¢ ®¾£¾Ç-•¢’à …¢{Õ¢C. ¨ „ê½¢ ÂíEo phrasal verbsÊÕ ¯äª½Õa-¹עŸÄ¢!
Jagadish: Why don't we protest against this unfair treatment? Why should we let him have his way in everything? (¨ ƯÃu-§ŒÖEo «ÕÊ¢ ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ‡C-J¢-ÍŒ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ? “X¾A N†¾-§ŒÕ¢©ð ÆÅŒE «Ö˜ä ¯ç’¹_-E-„Ãy©Ç «ÕÊ¢?)

Sasank: Don't lose your cool. Let's bide our time till we get the opportune moment, and then hit back. That's how we teach him a lesson (F E“’¹£¾Ç¢ Âî©ðp¹×. «ÕÊÂ¹× ®¾éªjÊ Æ«-ÂìÁ¢ «Íäa-ŸÄÂÃ ÍŒÖ®Ï ÆX¾Ûpœ¿Õ Ÿç¦s-Âí-œ¿ŸÄ¢. ‚N-Ÿµ¿¢’à ÆÅŒ-œËÂË ¤Äª¸½¢ Íç¤ÄpL).

Jagadish: That's OK, then. Because of you I am keeping quiet. Otherwise I would have done something to give him the jitters (®¾êª. ÊÕ«Ûy Íç¤Äp«Û ÂæšËd ¯äÊÖ-ª½Õˆ¢-{Õ¯Ão. ©ä¹-¤òÅä ÆÅŒÊÕ «ºË-ÂË-¤ò-§äբŌ X¾E Íäæ®-„Ã-œËE).

Sasank: What's the use of having a quarrel with him when he is in an advantageous position? The time is his now. All that I tell you is to be patient for some time (ÆÅŒÊÕ ÆÊÕ-¹ة X¾J-®Ïn-A©ð …¯Ãoœ¿Õ. Æ©Ç¢-{-X¾Ûpœ¿Õ ÆÅŒ-EÅî ¤òšÇx{ åX{Õd-Âî-«-œ¿¢©ð “X¾§çÖ-•-Ê-„äÕ¢šË? ®¾«Õ§ŒÕ¢ ÆÅŒ-EÂË ÆÊÕ-¹Ø-©¢’à …¢C. ¯äÊÕ ÍçæXp-Ÿ¿¢Åà ÂÃæ®X¾Û ‹XϹ X¾{d-«ÕE).

Jagadish: OK. Let it be so. For the present I will make do with what he has given us. Next time if he doesn't keep his word I will make him feel sorry for it (®¾êª. Æ©Çê’ ÂÃF. “X¾®¾Õh-ÅÃ-EÂË ÆÅŒÊÕ ƒ*a-Ê-ŸÄ-EÅî ®¾J-åX-{Õd-¹עŸÄ¢. ¨²ÄJ ÆÅŒÊÕ ÅŒÊ «Ö{ÊÕ E©-¦ã-{Õd-Âî-¹-¤òÅä ÆÅŒÊÕ *¢A¢-Íä©Ç Íä²ÄhÊÕ).

Notes:
1. Protest : To express disagreement (Eª½-®¾Ê Åç©-X¾œ¿¢)
2. Unfair = unjust (ƯÃu-§ŒÕ-„çÕiÊ)
3. Advantageous = Favourable (²ÄÊÕ-¹Ø-©-„çÕiÊ)

Look at the following verbs from the conversation above:
1. Let's (let us) bide our time
2. I would have done something to give him the jitters
3. I'll (I will) make do with what he gives us
1. Bide one's time = wait for the opportune moment (Æ«-ÂìÁ¢ Â¢ ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-֮͌¾Öh ‹XÏ-¹Åî …¢œ¿œ¿¢)

a) Bhagavan: This manager is the worst we have had so far. I do not see any chances of a change in him. I think I'd (I had) better quit (ƒ¢ÅŒ-«-ª½Â¹Ø «ÕÊ-¹×Êo „äÕ¯ä-•-ª½x©ð ƒ¢ÅŒ ÆŸµ¿-«á-œËE ¯ä¯ç-X¾Ûœ¿Ö ͌֜¿-©äŸ¿Õ. ÆÅŒ-E©ð «Öª½Õp «Íäa Æ«-ÂìÁ¢ ¯Ãê¢ ¹Ê-X¾-œ¿œ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¯äÊÕ …Ÿîu’¹¢ «CL „çRx-¤ò-«œ¿¢ «Õ¢*-Ÿ¿-ÊÕ-¹ע-{Õ-¯ÃoÊÕ).

Tarun: Don't be hasty. He is not going to be here for long. Let's bide our time for another few months. I am sure he will be transferred (Åí¢Ÿ¿-ª½-X¾-œ¿Â¹×. ÆÅŒ-E-¹ˆœ¿ ÍéÇ-Âé¢ …¢œ¿œ¿Õ. «ÕJ-ÂíEo ¯ç©©Õ Âî¾h ‹XϹ X¾œËÅä ÆÅŒÊÕ ¦CM Æ«Û-ÅÃ-œ¿E ¯Ã Ê«Õt¹¢).

b) Srinivas: Keep a close watch on him. He is not very trust worthy. He can be very dangerous („ÃœËE èÇ“’¹-ÅŒh’à ‹ ¹¢{ ͌֜¿Õ. ƢŌ Ê«Õt-Ÿ¿-T-Ê-„Ãœ¿Õ ÂÃœ¿Õ. ÍÃ©Ç “X¾«Ö-Ÿ¿-ÂÃJ).

Krishna Rao: I know him for what he is. I am aware as well he is just biding his time and once he gets his chance he will have his way („Ãœç-©Ç¢-šË-„Ãœî ¯ÃÂ¹× Åç©Õ®¾Õ. „Ãœ¿Õ ÆÊÕ-¹ة ®¾«Õ§ŒÕ¢ Â¢ ÂÃÍŒÕ-¹×E …¯Ãoœ¿Õ. Æ«-ÂìÁ¢ «æ®h „Ãœ¿Õ ÅŒÊ X¾¢ÅŒ¢ ¯çT_¢-ÍŒÕ-¹ע-šÇœ¿Õ).

2. Give somebody the jitters = Make somebody feel nervous (¹¢’ê½Õ/ «ºÕÂ¹× X¾ÛšËd¢-ÍŒœ¿¢)

a) Anant: How do you like Sampath then? Don't you think he is quite pleasant? (®¾¢X¾Åý ‡©Ç¢šË „Ãœ¿Õ? ÍÃ©Ç ‚£¾Éx-Ÿ¿-¹-ª½-„çÕiÊ „Ãœ¿Õ ¹ŸÄ?)

Venkat: His appearance and the way he looked at us gave me the jitters, to tell you the truth. But once he began to talk, I began to be at ease (ÆÅŒE ‚Âê½¢ ÆÅŒÊÕ ÍŒÖæ® NŸµ¿¢ ¯ÃÂ¹× «ºÕÂ¹× X¾ÛšËd¢-*¢C, E•¢ Íç¤Äp-©¢˜ä. ÂÃF ÆÅŒÊÕ «ÖšÇx-œ¿œ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šËdÊ ÅŒªÃyÅŒ Âî¾h ¦ãª½ÕÂ¹× ÅŒT_¢C).

b) Mallesh: God seems to favour rogues. When the police started the investigation, I was sure he would get his due. But I am disappointed (Ÿä«Ûœ¿Õ Ÿ¿ÕªÃt-ª½Õ_-©¯ä ÆÊÕ-“’¹-£ÏÇ¢-Íä-{-{Õd-¯Ãoœ¿Õ. ¤òM-®¾Õ©Õ Ÿ¿ªÃuX¾Ûh “¤Äª½¢-Gµ¢-Íä-{-X¾p-šËÂË „ÃœËÂË ÅŒTÊ ¬Ç®Ïh •ª½Õ-’¹Õ-Ōբ-Ÿ¿-ÊÕ-¹ׯÃo. ÂÃF ¯äÊÕ EªÃ-¬Á-X¾-œÄfÊÕ).

Ganesh: The very presence of the police gave him the jitters. As luck would have it, they did not question him. How lucky he is! (¤òM-®¾Õ© …E-ÂËê ÆÅŒ-EÂË «ºÕÂ¹× X¾ÛšËd¢C. „ÃœË ÆŸ¿%†¾d¢, „Ã@ÁÙx ÆÅŒ-EE “X¾Po¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. ‡¢ÅŒ ÆŸ¿%-†¾d-«¢-Ō՜¿Õ!)

3. Make do with = adjust (®¾J-åX-{Õd-Âî-«œ¿¢)

a) Imran: Can't we have a better place to sleep in for tonight? (¨ ªÃ“A E“Ÿ¿-¤ò-«-œÄ-EÂË ƒ¢ÅŒ-¹¢˜ä «Õ¢* “X¾Ÿä¬Á¢ ©äŸÄ?)

Jeevanand: I'm afraid none. We have to make do with this small room. We can complain to the authorities tomorrow (©äŸ¿¯ä ÆÊÕ-¹ע-{Õ¯Ão. ¨ *Êo ’¹C-Åî¯ä ®¾J-åX-{Õd-Âî-„ÃL. «ÕÊ¢ ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ-©Â¹× êªX¾Û X¶ÏªÃuŸ¿Õ Í䧌Õ-«ÍŒÕa).

b) Kotesh: Can't (can not) we have some more money? What they gave us is barely enough for the coming two days («ÕÊÂ¹× Âí¢Íç¢ ‡Â¹×ˆ« œ¿¦Õs ªÃŸÄ? „Ã@ÁÙx «ÕÊ-ÂË-*aÊ œ¿¦Õs 骢œ¿Õ ªîV-©Â¹× Â¹ØœÄ Â¹šÇ-¹-šË’à ®¾J-¤ò-ŌբC).

Venu: I'm afraid we have to make do with what has been given us. If we ask for more, they may cut short the little they have given us («ÕÊ¢ ŸÄE-Åî¯ä ®¾ª½Õl-¹×-¤ò-„Ã-©-ÊÕ-¹עšÇ. «ÕÊ¢ ƒ¢Âà ‡Â¹×ˆ« ÆœË-TÅä ƒ*aÊ ‚ Âí¢ÅŒ Â¹ØœÄ ÅŒT_¢-ÍŒ-«ÍŒÕa).

  • Railway Recuritment Board