OÕ ®¾ÖÍŒ-Ê©Õ, ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ©Õ, ®¾¢Ÿä-£¾É©Õ \„çÕi¯Ã «ÖÂ¹× X¾¢¤Ä-LqÊ
*ª½Õ-¯Ã«Ö:

IT & å®j¯þq œç®ýˆ,
¨¯Ãœ¿Õ Ââ-¤ù¢-œþ,
²ò«Ö->-’¹Öœ¿,
å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþÐ 500082.
ith@eenadu.net

    -«Ö-J-§çÖ-©Ç¯ä...
-’¹-šËd’à ŠAhÅä...   -ÆŸä ®ÏK®ý©ð 骢œ¿Õ
-X¾-ŸÄ-©Åî ‚{
  -’¹Õ-œ¿Õf X¾’¹-©Ç-L!
-êª-®ýÂË ª½¢œË
  £¾Éªá’à ‚œ¿Õ¹עŸÄ¢!
-’¹ÕJ åX{d¢œË!   -åX¢Ty-¯þÅî ¤Ä{Õ...
-F-@Áx-åXj Ÿ¿Ö®¾Õ-éÂ-@Áx¢œË   -§Œá-Ÿ¿l´¢ -Íä²ÄhªÃ-?
-“êÂ-°’à -Ê-œ¿X¾¢-œË   ¦ï«Õt©Õ «Ö“ÅŒ„äÕ!
Ÿ¿Õ«átêªXÏÊ ê’„þÕq
  ˜ä-¦Õ©ü ˜ãEo-®ý
-«Õªî æXx-§ŒÕªý   ÍîšÇ Hµ„þÕ šÇu¦ü
-ê’-«Õª½x-Â¹× “X¾Åäu-¹¢   N-¯î-ŸÄ© 'åX¶x-ÂúqÑ
-’¹¯þ X¾šÇd-œ¿Õ!   -Ê-«Ûy© Ÿí¢’î-œ¿Õ
§ŒÖ-XÏ-©ü-åXj ’¹ÕJ   ‚œ¿ÕÂî¢œË £¾Éªá-’Ã!
‚œ¿ÕÂî¢œË £¾Éªá-’Ã!   '¹×-KqÑ Â¢ -“ÂËéÂ-šü!
‚œ¿ÕÂî¢œË £¾Éªá-’Ã!   ‚œ¿ÕÂî¢œË £¾Éªá-’Ã!
‚œ¿ÕÂî¢œË £¾Éªá-’Ã!   ‚œ¿ÕÂî¢œË £¾Éªá-’Ã!
-‚-«Û... -Æ-Cêª ²Ä------£¾Ç²Ä-©Õ.
«áJXÏ¢*-Ê ê’„þÕq.
Ÿµ¿Ö„þÕ 3.
ꪮý ‚œ¿ÅÃ-ªÃ?.
XÏ-{d-©---Åî -‚-{!-.
--X¾Ÿä X¾Ÿä ÆŸä OœË§çÖ...
--‚-šÇ-œ¿Õ¹ע---ŸÄ¢ ªÃ!   ‚œ¿ÕÂî¢œË £¾Éªá-’Ã!
-ê’-NÕ¢’ûÂË “X¾Åäu-¹¢   ‚œ¿ÕÂî¢œË £¾Éªá-’Ã!
‚œ¿ÕÂî¢œË £¾Éªá-’Ã!   -骢œî '«Öu-ÍýÑ
-ªî-«ªý Êœ¿X¾¢œË!   -XÏ-Lx -«Ö-«Õ “X¾§ŒÖ-º¢!
‚œ¿ÕÂî¢œË £¾Éªá-’Ã!   ¹-Ah Ÿ¿Ö§ŒÖ-Lq¢Ÿä!
ÆŸî ª½ºª½¢’¹-„äÕ!   -êª-®¾ÕÂË ®ÏŸ¿l´-„äÕ-¯Ã?
Ÿ¿Õ«át Ÿ¿ÕL-æX-§ŒÕ¢œË!   ‚œ¿ÕÂî¢œË £¾Éªá’Ã!
X¾-©Â¹¢-ÅŒ -„çÕi-ŸÄ-Ê¢-©ð..!   Âí-Âíˆ-ªí-Âîˆ...-Âî-œË!
‚œ¿ÕÂî¢œË £¾Éªá-’Ã! -Åç-L„çjÊ ’¹ÕJ!   -©-„þ ê’-„þÕq!
åXj©ãšü ¤òªÃ{¢!   -„çÕª½ÕX¾Û -„ä’¹¢
-‚-œ¿ÕÂî¢-œË £¾Éªá’Ã!   ÂÃ-La-¤Ä-êª-§ŒÕ¢œË!
®¾«á-“Ÿ¿¢©ð...²Ä£¾Ç²Ä-©Õ!   £¾Éªá£¾Éªá-’Ã!
„çÕ-Ÿ¿-œ¿Õ-Â¹× X¾Ÿ¿Õ-ÊÕ   -Ÿ¿Ö-®¾Õ-¹×-¤ñ¢œË!!
OÕŸçjÊ “X¾X¾¢ÍŒ¢   £¾Éªá£¾Éªá-’Ã!
-‚-{-©Âî Âí-ÅŒh -„ä-C¹...   XÏ©x©Â¹× “X¾Åäu¹¢!
‚œ¿ÕÂî¢œË £¾Éªá-’Ã!   Nitro Racers
‚œ¿Õ-Âî¢œË £¾Éªá’Ã!   ‚œ¿Õ-Âî¢œË £¾Éªá’Ã!
ê’„þÕqÂË “X¾Åäu¹¢   ƪ½-Íä-A-©ð -Æ-Cêª -N-¯î-Ÿ¿¢!-----
XÏ©x-©Â¹× “X¾Åäu¹¢   ‚{© šÇu¦ãxšü
Âê½Õ... ¦ãjÂú ꪮý©Õ   -‚-œ¿ÕÂî¢-œË £¾Éªá’Ã!
ÅŒ¦©Ç „êá-²ÄhªÃ?   ‚-œ¿ÕÂî¢-œË £¾É-ªá’Ã!
\Ÿî ÂÃ-©êÂ~X¾¢!   ‚-œ¿ÕÂî¢-œË £¾É-ªá’Ã!
ÍŒ-C-N-Åä -¦Ç’¹Õ!   Å窽åXj¯ä ¦µ¼Ö’î@Á¢
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • sthirasthi_300-50.gif