OÕ ®¾ÖÍŒ-Ê©Õ, ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ©Õ, ®¾¢Ÿä-£¾É©Õ \„çÕi¯Ã «ÖÂ¹× X¾¢¤Ä-LqÊ
*ª½Õ-¯Ã«Ö:

IT & å®j¯þq œç®ýˆ,
¨¯Ãœ¿Õ Ââ-¤ù¢-œþ,
²ò«Ö->-’¹Öœ¿,
å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþÐ 500082.
ith@eenadu.net

ƒ„î 骢œ¿Õ   --*-šÇˆ - *-Êo-Ÿä! --ƒ-¯þ²Äd-“’Ã-„þÕ-©ð..
²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ *šËé©ð!   -*-šÇˆ -*-Êo-Ÿä!
骢œË-šË-©ð-ÊÖ   èÇcX¾Â¹¢ -\-Ÿçj-¯Ã...æXx -Æ-«Û-ÅÃ-§ýÕ!
-ƒÂ¹ -„ç-¦ü-©ð-ÊÖ å®jˆXý   ÅÃ@Á¢ „ä-§ŒÕ¢-œË..
‹åX¯þ’à ͌Ÿ¿«¢œË   *šËé©ð!
*šË-é©ð..!   -æX¶-®ý-¦ÕÂú 'ÍçÂúÆ-XýÑ
*šÇˆ *ÊoŸä   -°--„çÕªá-©ü -„Ã-œË-Åä!
*šÇˆ *ÊoŸä!   “Âî„þÕ „ÃœË-Åä?
*šÇˆ *ÊoŸä!   -*-šÇˆ-©Õ... -„Ã-šË -ÍŒ-«Õ¹׈-©Õ!
*šÇˆ *ÊoŸä!   *šÇˆ *ÊoŸä!
\Ÿî ®¾ª½ŸÄÂË   -*-šËéÂ--©ð..!
\Ÿî ®¾ª½ŸÄÂË   -*-šËéÂ--©ð..!
¦ÕÂú«ÖªýˆÍ䧌Ö-©¢˜ä   *šÇˆ *ÊoŸä!
§Œâ{Öu¦ü   ÂËxÂúÅî ¨šÌO...{Öu¦ü!
*šË-é©ð..!   -*-šËéÂ--©ð..!
Æ-Ÿí-¹ˆ˜ä Âß¿Õ   „ç-A-êÂ-®¾Õh¢C!
-*-šËéÂ--©ð..!   -*-šËéÂ--©ð..!
-*-šËéÂ--©ð..!   -*-šËéÂ--©ð..!
-*-šËéÂ--©ð..!   -*-šËéÂ--©ð..!
-*-šËéÂ--©ð..!   -¤òªá-Ê ®¾-«Ö-Íê½¢... -*-šËéÂ--©ð -©-¦µ¼u¢!
*šË-é©ð..!   *šË-é©ð..!
*šË-é©ð..!   \Ÿçj¯Ã ®¾êª!
*šË-é©ð..!   *šË-é©ð..!
*šË-é©ð..!   *šË-é©ð..!
*šË-é©ð..!   *šË-é©ð..!
*šË-é©ð..!   *šË-é©ð..!
*šË-é©ð..!   *šË-é©ð..!
*šË-é©ð..!   *šË-é©ð..!
*šË-é©ð..!   *šË-é©ð..!
*šË-é©ð..!   ƒ©Ç ªÃ§ŒÕ¢œË
'¦Çx®ýdÑ Í䧌֩Ç?   *šË-é©ð..!
*šË-é©ð..!   *šË-é©ð..!
*šË-é©ð..!   E-NÕ-³Ä--©ðx-¯ä!
\Ÿî ®¾ª½-ŸÄÂË   …*ÅŒ¢’Ã
‡Eo ®¾Õœî-Â¹×©ð   „ç¦ü N£¾Éª½¢
‚œ¿Õ-Âî¢œË £¾Éªá’à   „ç¦ü N£¾Éª½¢:
œËèãj¯þ Í䧌բœË   GµÊo¢’à OÂË~¢-ÍŒ¢œË:
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • sthirasthi_300-50.gif