‚£¾Éy-Ê-¢ \-Ÿî ®¾ª½-ŸÄÂË... X¶¾-¯þ -‡å®q-„çÕt®ý... ²Ä¢’û Âõ¢-{ªý...- å£jǹØ-©-ÊÕ Âê½ÕfåXj ªÃ®Ï X¾¢X¾¢-œË. '-«Õ-Ê®¾Õ-©ð -«Ö-{Ñ --Q-J¥Â¹Â¹× ªÃæ®-„ê½Õ, -Æ-“œ¿®ý -ÅŒX¾p¹ע-œÄ ªÃ-§ŒÖ-L. -OÕª½Õ Âî-J-Åä -N-«ªÃ-©Õ -’îX¾u¢’à -…¢-ÍŒÕ-Åâ. - OÕ ª½-ÍŒ-Ê-©Õ
X¾¢-¤Ä-Lq-Ê -*ª½Õ-¯Ã-«Ö:

¨-ÅŒª½¢
¨¯Ãœ¿Õ Âêípꪚü ‚X¶Ô®¾Õ,
ªÃ-„çÖ-° X¶Ï-©üt ®Ï-šÌ,
ƯÃèüX¾Üªý “’ëբ,
£¾Ç§ŒÕÅýÊ’¹ªý «Õ¢œ¿©¢,
ª½¢’Ãéª-œËf ->-©Çx.
Åç©¢’ú. 501512
you@eenadu.net

    --Æ-«Û-ÅÃ-ªÃ.. -Æ¢-ŸÄ-© -¦µÇ-«Õ
-é’-œÄf-©Õ åX¢-Íä-¬Çª½Õ! Âî-{x ²Ä-§ŒÕ¢ -Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ!!   -æX-©äa-ŸÄl¢... -²ñ’¹®¾Õ -{-¤Ä®¾Õ-©Õ
-¡-Ÿä-N -ÅŒ-Ê-§ŒÕ... -Í䮾Õh¢-C -«Ö--§ŒÕ!   „çÖœ¿©ü ¦µÇ«Õ -«Õ²Ä-©Ç Ê«©
-¦ð-«Õt-©ðx -«á-Ÿ¿Õl’¹Õ-«Õt-©Õ   -‚ „Ã-<-©ð.. --‡-Eo --‚¹ª½¥--º-©ð!
æXx®¾Ö-šü... -ƒX¾Ûp-œË-Ÿä £¾É-šü!   ®¾¢-ÍŒÕ-©--Åî å®-Mp´-©Õ
©ÇêÂt©ð «ÕÊ œËèãj-Ê-ªý   --Oª½Õ-œÄ.. -«¢-Ÿ¿-Ê¢!
-Ê-§ŒÖ -èð-†ý.. -œ¿-¦üq-«Ö-†ý!   ‰†ý åX-{Õd-¦-œË ¤Äª¸Ã-©Õ..
¨ Ð ¦ãjÂú ¦µ¼©ä   -°-¯þq...-„ä-§ŒÕ¢-œË-©Ç...
-Æ-{Õ -ƒ--˜ãi-¯Ã -K¸-O-¯ä!   -«Õªî -²ñ’¹®¾Õ-© X¾¢-œ¿’¹
«Õø®ý©ð¯ä ÆFo..
  «ÕSx.. ¤òF
êÂÐ-¤ÄXý.. --ƒ¢-œË-§ŒÖ-©ðšÇXý!
  -®¾ˆ-ª½Õd.. †¾ª½Õd ÂíšËd¢C £ÏÇ{Õd!
ƒD ¦ã©äd..   å®d-X¾Ûp©ä-æ®h.. „çÕª½Õ-X¾Û-©Õ!
-Æ¢-Ÿ¿¢ -Æ£¾É.. ¹¢-œ¿-©Õ- -«£¾Éy!   ‡¢-œÄÂÃ-©¢...-²ñ’¹®¾Õ-©Õ X¾¢-œä ÂÃ-©¢!
-D-XÏ-Âïä ÂÄé{!   å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-D..-å®kd-©ü -Æ-C-J¢-C!
-Ê’¹-©Õ.. £¾Çó-§ŒÕ-©Ö -„çÕ-Jå®-¯þ!   ª½¢’¹Õ X¾œË¢C.. é’œÄfEÂË!
-“ÂÃXýd.. -Åê½-©Õ -¦÷-©üd!   -ŠÂî -¦¢-Ÿµ¿¢... -ŠÂî -ÍŒ¢-Ÿ¿¢!
®¾Ö-{¢-{Õ -¦µÇ-«Õ-©Õ!   «ÕL§ŒÖ¯Ã «ÕèÇ-ÂÃ!
«Õªî ¦ãjÂ¹× Oª½Õ-œ¿Õ!   OX¾Û ©äæX®¾Õh¯Ãoª½Õ!
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • Pratibha_SSC
  • sthirasthi_300-50.gif