‚£¾Éy-Ê-¢ \-Ÿî ®¾ª½-ŸÄÂË... X¶¾-¯þ -‡å®q-„çÕt®ý... ²Ä¢’û Âõ¢-{ªý...- å£jǹØ-©-ÊÕ Âê½ÕfåXj ªÃ®Ï X¾¢X¾¢-œË. '-«Õ-Ê®¾Õ-©ð -«Ö-{Ñ --Q-J¥Â¹Â¹× ªÃæ®-„ê½Õ, -Æ-“œ¿®ý -ÅŒX¾p¹ע-œÄ ªÃ-§ŒÖ-L. -OÕª½Õ Âî-J-Åä -N-«ªÃ-©Õ -’îX¾u¢’à -…¢-ÍŒÕ-Åâ. - OÕ ª½-ÍŒ-Ê-©Õ
X¾¢-¤Ä-Lq-Ê -*ª½Õ-¯Ã-«Ö:

¨-ÅŒª½¢
¨¯Ãœ¿Õ Âêípꪚü ‚X¶Ô®¾Õ,
ªÃ-„çÖ-° X¶Ï-©üt ®Ï-šÌ,
ƯÃèüX¾Üªý “’ëբ,
£¾Ç§ŒÕÅýÊ’¹ªý «Õ¢œ¿©¢,
ª½¢’Ãéª-œËf ->-©Çx.
Åç©¢’ú. 501512
you@eenadu.net

>
£¾Ç¯Ão X¶Ïšü¯ç®ý -¤Äª¸Ã-©Õ   16 é„çժé é„çÕ-ªÃ!
--‚-„çÕ -¤Ä-{ÂË... ªî-VÂË 6 Âî-{Õx!   -¦µ¼-§ŒÕ¢.. ¦µ¼§ŒÕ¢
-æXª½-œÎ ²Ä¢’û Oœ¿Õ 客šÌOÕ{ª½Õ..   -¨ -§ŒÖXý.... -OÕ Âî-Íý
114 -Ÿä-¬Ç-©ðx -ècÇX¾ÂÃ-© -„ä-C¹!   XÏèÇb Íç¦ÕŌբC ÊÕ„äy¢šð!
511 ªîV© -•¢-{ “X¾§ŒÖ-º¢!   -¦Ç®ý... -F -‚-ÍŒª½-º -¦µä-†ý!
-“æX-NÕ¹×-© ’í-œ¿Õ’¹Õ-L-N..   -<¹-šË --ÍŒÖX¾Û-©ð.... -«Ö-{-© -Ō֪½ÕX¾Û!
ÊÕ«Ûy ©ä«Û.. F èÇcX¾ÂÃ©Õ ÅŒX¾p..
  365 ªî-V-©Õ! 365 ---“X¾-¤ò-•-@ÁÙx!!
ÍŒÖX¾Û ©ä¹ׯÃo.. ®¾ÕœË’ÃL ‚{!   Âõ-T-L¢-ÅŒ-© -Bª½Õ.. -ÅŒ-J-T-¤ò-E £¾Ý-³Äª½Õ!
-…¢-C-©ä -«Õ¢-*--ÂÃ-©¢..
  --Æ-ÊÕ--¦µ¼Ö-ÅŒÕ-©Â¹× -¦ãj! ‚ª½¢-¦µÇ-EÂËå®j!!
-ÂËxÂú.. ƒ©Ç ÂËÂú!   ©ä{Õ «§ŒÕ®¾Õ©ð X¶¾Ö{Õ æXª½Õ
-èÇc-X¾-ÂÃ-©Õ Í矿-ª½-N-¹!   -«á-Ÿ¿Õ-ª½x-Â¹Ø ÅíLÍŒÖX¾Û “æX„äÕ..
“æX«ÕÂ¹× æX¹Xý.. -ÍçåXp-§ýÕ “¦ä-¹-Xý!   ----‚ªî-V-©ðx ’Ãu¢’û --M-œ¿ªý-E!
¹-³Äd-Eo -•ªá¢-*-Ê ÂÃ-„çÕ-œÎ!   2014 -§Œá-O¹~-º¢
N«Ö-¯Ã-“¬Á-§ŒÕ-„äÕ N„ã¾Ç „äC¹!   œÄœÎÂË ¯ä¯ä åXŸ¿l Â휿Õ-¹×E!
„äÕ-šË -Åê½-©Õ... -„äÕ-L-NÕ -«Õ-Ê®¾Õ-©Õ!   Æ-Ÿî -N-³Ä-Ÿ¿ ’Ã-Ÿµ¿
’Ãu¢’û-M-œ¿-ªýE Âß¿Õ!   -„ç--©Õ-’¹Õ -¦Ç-{-©ð...
ÍçC-J-¤òE BXÏ '’¹Õª½Õ-ŌթÕÑ!   æ®o£¾Ç¢-Åî -„çá-Ÿ¿-©ãj.. -“æX-«Õ -“X¾®¾-Êo¢!
¹-@ÁÂ¢ ¹-©- -«-C-©ä-¬Ç!   ƒ“«Ö¯þ.. ‹ ¦Çuœþ ¦ð§ýÕ
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • Pratibha_SSC
  • sthirasthi_300-50.gif