‚£¾Éy-Ê-¢ \-Ÿî ®¾ª½-ŸÄÂË... X¶¾-¯þ -‡å®q-„çÕt®ý... ²Ä¢’û Âõ¢-{ªý...- å£jǹØ-©-ÊÕ Âê½ÕfåXj ªÃ®Ï X¾¢X¾¢-œË. '-«Õ-Ê®¾Õ-©ð -«Ö-{Ñ --Q-J¥Â¹Â¹× ªÃæ®-„ê½Õ, -Æ-“œ¿®ý -ÅŒX¾p¹ע-œÄ ªÃ-§ŒÖ-L. -OÕª½Õ Âî-J-Åä -N-«ªÃ-©Õ -’îX¾u¢’à -…¢-ÍŒÕ-Åâ. - OÕ ª½-ÍŒ-Ê-©Õ
X¾¢-¤Ä-Lq-Ê -*ª½Õ-¯Ã-«Ö:

¨-ÅŒª½¢
¨¯Ãœ¿Õ Ââ-¤ù¢-œþ,
²ò«Ö->-’¹Öœ¿,
å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþÐ 500082.
you@eenadu.net

>
    -¨ -§ŒÖXý.... -OÕ Âî-Íý
114 -Ÿä-¬Ç-©ðx -ècÇX¾ÂÃ-© -„ä-C¹!   XÏèÇb Íç¦ÕŌբC ÊÕ„äy¢šð!
511 ªîV© -•¢-{ “X¾§ŒÖ-º¢!   -¦Ç®ý... -F -‚-ÍŒª½-º -¦µä-†ý!
-“æX-NÕ¹×-© ’í-œ¿Õ’¹Õ-L-N..   -<¹-šË --ÍŒÖX¾Û-©ð.... -«Ö-{-© -Ō֪½ÕX¾Û!
ÊÕ«Ûy ©ä«Û.. F èÇcX¾ÂÃ©Õ ÅŒX¾p..
  365 ªî-V-©Õ! 365 ---“X¾-¤ò-•-@ÁÙx!!
ÍŒÖX¾Û ©ä¹ׯÃo.. ®¾ÕœË’ÃL ‚{!   Âõ-T-L¢-ÅŒ-© -Bª½Õ.. -ÅŒ-J-T-¤ò-E £¾Ý-³Äª½Õ!
-…¢-C-©ä -«Õ¢-*--ÂÃ-©¢..
  --Æ-ÊÕ--¦µ¼Ö-ÅŒÕ-©Â¹× -¦ãj! ‚ª½¢-¦µÇ-EÂËå®j!!
-ÂËxÂú.. ƒ©Ç ÂËÂú!   ©ä{Õ «§ŒÕ®¾Õ©ð X¶¾Ö{Õ æXª½Õ
-èÇc-X¾-ÂÃ-©Õ Í矿-ª½-N-¹!   -«á-Ÿ¿Õ-ª½x-Â¹Ø ÅíLÍŒÖX¾Û “æX„äÕ..
“æX«ÕÂ¹× æX¹Xý.. -ÍçåXp-§ýÕ “¦ä-¹-Xý!   ----‚ªî-V-©ðx ’Ãu¢’û --M-œ¿ªý-E!
¹-³Äd-Eo -•ªá¢-*-Ê ÂÃ-„çÕ-œÎ!   2014 -§Œá-O¹~-º¢
N«Ö-¯Ã-“¬Á-§ŒÕ-„äÕ N„ã¾Ç „äC¹!   œÄœÎÂË ¯ä¯ä åXŸ¿l Â휿Õ-¹×E!
„äÕ-šË -Åê½-©Õ... -„äÕ-L-NÕ -«Õ-Ê®¾Õ-©Õ!   Æ-Ÿî -N-³Ä-Ÿ¿ ’Ã-Ÿµ¿
’Ãu¢’û-M-œ¿-ªýE Âß¿Õ!   -„ç--©Õ-’¹Õ -¦Ç-{-©ð...
ÍçC-J-¤òE BXÏ '’¹Õª½Õ-ŌթÕÑ!   æ®o£¾Ç¢-Åî -„çá-Ÿ¿-©ãj.. -“æX-«Õ -“X¾®¾-Êo¢!
¹-@ÁÂ¢ ¹-©- -«-C-©ä-¬Ç!   ƒ“«Ö¯þ.. ‹ ¦Çuœþ ¦ð§ýÕ
ÂõT-L¢-ÅŒ© «Öu{ªý! “æX«Õ ÂíLÍä OÕ{ªý!!   “æX«Õ.. åXRx.. å®jX¶Ô¯Ã!
„çÂˈ-J¢-ÍŒÕ -„çjX¶¾-©Çu-Eo...   -Æ-ÅŒ-œ¿Õ --‚-„çÕi...-Æ¢-ŸÄ-© ®¾Õ¢-Ÿ¿éªj!
ÂÃx®¾Õ©ð êÂ{Õ-’Ãœ¿Õ   „ä©¢-˜ãj¯þ.. N¢ÅŒ „䜿Õ-¹©Õ!
¹דª½-Âê½Õ..   «§ŒÕ®¾Õ ÍçæXp ¹¢X¾Üu-{ªý
åX¶j-•-©ü X¾-§ŒÕ-Ê¢.. -¤Äª¸Ã-©ã-¯îo!   ÊÕ«Üy.. ¯ä¯ä.. «ÕÊ¢..
èÇB§ŒÕ §Œá«-•Ê C¯î-ÅŒq«¢   åXRx X¾Û®¾h-¹¢©ð... ®¾Öp´Jh æX°
'°ªîÑ ¯î{x £ÔÇªî   ‚£¾É... ¯ä£¾É
--¦÷¢-œ¿-K-© -Oª½Õ-œ¿Õ...’¹Õ¢-œç-©ðx -“æX-NÕ¹×-œ¿Õ   «ÕÊ®¾Õ X¾œ¿f «ÕÊÕ«Û©ð ‡Eo «Õ>M©ð
Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê Â¹-© ..   Æ¢-ŸÄ-© ªÃéÂ-šü... -«Ö-{-©ðx X¶¾-šÇX¶¾-šü!
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • Pratibha_SSC
  • sthirasthi_300-50.gif