‚£¾Éy-Ê-¢ \-Ÿî ®¾ª½-ŸÄÂË... X¶¾-¯þ -‡å®q-„çÕt®ý... ²Ä¢’û Âõ¢-{ªý...- å£jǹØ-©-ÊÕ Âê½ÕfåXj ªÃ®Ï X¾¢X¾¢-œË. '-«Õ-Ê®¾Õ-©ð -«Ö-{Ñ --Q-J¥Â¹Â¹× ªÃæ®-„ê½Õ, -Æ-“œ¿®ý -ÅŒX¾p¹ע-œÄ ªÃ-§ŒÖ-L. -OÕª½Õ Âî-J-Åä -N-«ªÃ-©Õ -’îX¾u¢’à -…¢-ÍŒÕ-Åâ. - OÕ ª½-ÍŒ-Ê-©Õ
X¾¢-¤Ä-Lq-Ê -*ª½Õ-¯Ã-«Ö:

¨-ÅŒª½¢
¨¯Ãœ¿Õ Âêípꪚü ‚X¶Ô®¾Õ,
ªÃ-„çÖ-° X¶Ï-©üt ®Ï-šÌ,
ƯÃèüX¾Üªý “’ëբ,
£¾Ç§ŒÕÅýÊ’¹ªý «Õ¢œ¿©¢,
ª½¢’Ãéª-œËf ->-©Çx.
Åç©¢’ú. 501512
you@eenadu.net

    -ÆÂÈ Æ¢{Ö¯ä «á¢Íä-¬Çœ¿Õ!
-«ÕÅŒ¢ Íä®Ï¢C «ÖÊE ’çŒÕ¢!   -ÆÊÕÂîE X¾JÍŒ§ŒÕ¢.. åXÊ„ä®ÏÊ ¦¢Ÿµ¿¢!
-Íäªá -«-C-©Ç.. ħµ¿¢©ðÂË --èÇ-J-¤ò-§ŒÖ   -«-Ÿ¿Õl ’¹Õª½Ö -ƒ-©Ç¢-šË æ®o£¾É-©Õ
-“æX«Õ¢C... åX@Áx¢C... «CL „çRx¢C!   -‡¢ÅŒ-X¾E Íä¬Ç„þ “æX«Ö?!
-“æX-NÕ¢-*-Ê -«Õ-Ê®¾Õ-ÊÕ... -«á¹ˆ-©Õ -Íä-¬Ç-œ¿Õ!   „ç¢{X¾œË åX-@ÇxœÄ... °NÅÃEo é’LXÏ¢*¢C!
-Íä-¬Ç-ÊÕ -¯äª½¢... -«Õ-Eo¢-ÍŒÕ -¯ä®¾h¢!   ‚-„çÕ --Aª½²Äˆª½¢.. -¯Ã -N-•-§ŒÖ-EÂË -¡Âê½¢
“X¾X¾¢-ÍŒ-®¾Õ¢-Ÿ¿J F«Û....   ¹~NÕ¢ÍŒÕ ¯ä®¾h¢.. ÂÄÃL F æ®o£¾Ç¢!
‚¯þ©ãj¯þ “æX«Õ.. ‚¬Á§ŒÖEo *C„äծϢC
  --‚-L-§ŒÖ.. -¤Ä-ÅŒ -¤Ä-˜ä
é’L*Ê “æX«Õ... é’LXÏ¢*¢C!   “æX«Õ X¾¢ÍÄþ... «¢ÍŒÊ NÕT-©Ça„þ!
ƒ{Õx.. F “¬ì§çÖGµ©Ç†Ï!   ÆÊժÒ¹¢©ð ÆX¾¬Á%A!
“æX«ÕF.. åXŸ¿lMo é’LXÏ¢Íâ!   -ƪ½Âíª½ -“æX-«Õ-©Õ -‚X¾¢-œË ’¹Õª½Ö!
ÂËx¹׈-©ï-Ÿ¿Õl... -*¹׈-©ðx X¾-œí-Ÿ¿Õl!   ‚-¬Á-©Õ -*-C---NÕ¢-Ÿí¹ª½Õ..-‚-§Œá-N-*a¢-Ÿí¹ª½Õ
ÍçX¾p©äŸä¢ ÅŒMx? ƢŌ Í䟿§ŒÖu«Ö..
  æX¶®ý¦ÕÂúÂË ªÃœ¿Õ.. “æX«Õ Ÿ¿Â¹×ˆÅŒÕ¢ŸÄ?
«¢ÍŒÊ ¯ÃŸä... «’¹ÍäD ¯ä¯ä!
  ¦ÇŸµ¿X¾œ¿Â¹× ¯ä®¾h¢... ¯äÊ«ÛÅà ®¾«Õ®¾h¢!
“æX«Õ NX¶¾©¢... °N-ÅŒ¢ •§ŒÕ¢!   ÅŒ¢G ©ä¹ ¯äÊÕ ©äÊÕ!
-ƒ-Ÿ¿lª½Õ -Æ--«Ötªá-© -«Õ-Ÿµ¿u...-\ÂÃÂË!   E•„çÕiÊ “æX«ÕÂ¹× EèǧŒÕB ÅÕ...
«ÕEo¢ÍÃL ¯ä®¾h¢.. OœÄL «ÕøÊ¢!   Æ{Õ ƒ{Õ ÂÃE £¾Ç%Ÿ¿§ŒÕ¢ ÅîšË..
-¯Ã-¯þ„çèü èã®ÔqÂË „çèü N•§ýÕ ©äÈ   “æX«Õ¢˜ä ‚{ Âß¿Õ!
‚C ÅÃ@Á¢..“æX«Öª½Õº ªÃ’¹¢!   Íä¬ÇÊÕ ¯äª½¢.. «ÕEo¢ÍŒÕ ¯ä®¾h¢!
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • Pratibha_SSC
  • sthirasthi_300-50.gif