‚£¾Éy-Ê-¢ \-Ÿî ®¾ª½-ŸÄÂË... X¶¾-¯þ -‡å®q-„çÕt®ý... ²Ä¢’û Âõ¢-{ªý...- å£jǹØ-©-ÊÕ Âê½ÕfåXj ªÃ®Ï X¾¢X¾¢-œË. '-«Õ-Ê®¾Õ-©ð -«Ö-{Ñ --Q-J¥Â¹Â¹× ªÃæ®-„ê½Õ, -Æ-“œ¿®ý -ÅŒX¾p¹ע-œÄ ªÃ-§ŒÖ-L. -OÕª½Õ Âî-J-Åä -N-«ªÃ-©Õ -’îX¾u¢’à -…¢-ÍŒÕ-Åâ. - OÕ ª½-ÍŒ-Ê-©Õ
X¾¢-¤Ä-Lq-Ê -*ª½Õ-¯Ã-«Ö:

¨-ÅŒª½¢
¨¯Ãœ¿Õ Ââ-¤ù¢-œþ,
²ò«Ö->-’¹Öœ¿,
å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþÐ 500082.
you@eenadu.net

    -‡¢ÅŒ-X¾E Íä¬Ç„þ “æX«Ö?!
-“æX-NÕ¢-*-Ê -«Õ-Ê®¾Õ-ÊÕ... -«á¹ˆ-©Õ -Íä-¬Ç-œ¿Õ!   „ç¢{X¾œË åX-@ÇxœÄ... °NÅÃEo é’LXÏ¢*¢C!
-Íä-¬Ç-ÊÕ -¯äª½¢... -«Õ-Eo¢-ÍŒÕ -¯ä®¾h¢!   ‚-„çÕ --Aª½²Äˆª½¢.. -¯Ã -N-•-§ŒÖ-EÂË -¡Âê½¢
“X¾X¾¢-ÍŒ-®¾Õ¢-Ÿ¿J F«Û....   ¹~NÕ¢ÍŒÕ ¯ä®¾h¢.. ÂÄÃL F æ®o£¾Ç¢!
‚¯þ©ãj¯þ “æX«Õ.. ‚¬Á§ŒÖEo *C„äծϢC
  --‚-L-§ŒÖ.. -¤Ä-ÅŒ -¤Ä-˜ä
é’L*Ê “æX«Õ... é’LXÏ¢*¢C!   “æX«Õ X¾¢ÍÄþ... «¢ÍŒÊ NÕT-©Ça„þ!
ƒ{Õx.. F “¬ì§çÖGµ©Ç†Ï!   ÆÊժÒ¹¢©ð ÆX¾¬Á%A!
“æX«ÕF.. åXŸ¿lMo é’LXÏ¢Íâ!   -ƪ½Âíª½ -“æX-«Õ-©Õ -‚X¾¢-œË ’¹Õª½Ö!
ÂËx¹׈-©ï-Ÿ¿Õl... -*¹׈-©ðx X¾-œí-Ÿ¿Õl!   ‚-¬Á-©Õ -*-C---NÕ¢-Ÿí¹ª½Õ..-‚-§Œá-N-*a¢-Ÿí¹ª½Õ
ÍçX¾p©äŸä¢ ÅŒMx? ƢŌ Í䟿§ŒÖu«Ö..
  æX¶®ý¦ÕÂúÂË ªÃœ¿Õ.. “æX«Õ Ÿ¿Â¹×ˆÅŒÕ¢ŸÄ?
«¢ÍŒÊ ¯ÃŸä... «’¹ÍäD ¯ä¯ä!
  ¦ÇŸµ¿X¾œ¿Â¹× ¯ä®¾h¢... ¯äÊ«ÛÅà ®¾«Õ®¾h¢!
“æX«Õ NX¶¾©¢... °N-ÅŒ¢ •§ŒÕ¢!   ÅŒ¢G ©ä¹ ¯äÊÕ ©äÊÕ!
-ƒ-Ÿ¿lª½Õ -Æ--«Ötªá-© -«Õ-Ÿµ¿u...-\ÂÃÂË!   E•„çÕiÊ “æX«ÕÂ¹× EèǧŒÕB ÅÕ...
«ÕEo¢ÍÃL ¯ä®¾h¢.. OœÄL «ÕøÊ¢!   Æ{Õ ƒ{Õ ÂÃE £¾Ç%Ÿ¿§ŒÕ¢ ÅîšË..
-¯Ã-¯þ„çèü èã®ÔqÂË „çèü N•§ýÕ ©äÈ   “æX«Õ¢˜ä ‚{ Âß¿Õ!
‚C ÅÃ@Á¢..“æX«Öª½Õº ªÃ’¹¢!   Íä¬ÇÊÕ ¯äª½¢.. «ÕEo¢ÍŒÕ ¯ä®¾h¢!
X¾CªîV© “æX«Õ.. ͌֜¿Â¹×¢œÄ¯ä NœË¤ò§ŒÖ..   ÍäŸ¿Õ “æX«Õ... Íä« E¢XÏ¢C!
“æX«Õ X¾¢*.. «ÕC©ð ¦ÇÂ¹×©Õ C¢*!   ‚ ‰‚ªý‡®ý “æX«Õ.. Æ¢Åà ¦Ö{¹¢!
ƪ½l´¢ Í䮾ÕÂË.. ‚Qª½yC¢ÍŒ¢œË   ‚ éªj©Õ.. ¯Ã °NÅŒÂé¢ ©ä{Õ!
“æX«Õ©ð •§ŒÕ¢.. °NÅŒ¢ ƧçÖ«Õ§ŒÕ¢   “æX«Õ §ŒÖ’¹¢.. NÕTL¢C N§çÖ’¹¢!
‹œË¤òªá.. Š¢{JE Íä®Ï..   “æX-«ÕÂË ÅíNÕtŸä-@ÁÙx.. åXRxÂË ƒ¢éÂ-¯Ão-@ÁÙx?
éªj©Õ NÕ®ý.. ƪáu¢C NÕå®®ý!   ¯Ã¯Ão.. Æ«ÕtE ÅÃÂ퟿Õl XÔxèü!
Æ-ÊÕ«ÖE¢ÍÃ.. ‚Ÿ¿ª½-º ֤͌Ĝ¿Õ   “æXNÕ¢ÍÃ... åXŸ¿l© «Ö{Â¹× ÅŒ©«¢ÍÃ!
„ç©Õ’¹Õ-© DX¾¢.. „ç©’ÃL °NÅŒ¢!   -“æX-NÕ¹×-œ¿Õ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-œ¿Õ ÂÃ-©ä¹...-¤ò-§ŒÖ-œ¿Õ!
ÍŒÖX¾Û©Õ «ÖšÇxœÄ§ýÕ.. «ÕÊ®¾Õ©Õ «ÕÊՄÜħýÕ!   “æX«Õ Â¢.. “æX«Õ ÅÃu’¹¢!
Æ©Ç¢šË “æX«Õ «ÕÊÂ퟿Õl..   -«Ö-{-ªÃE «ÕøÊ¢.. «Õª½ÕX¾ÛªÃE ¬ð-¹¢!
‚Ÿ¿Õ¹ׯÃoÊÕ.. ‚œ¿Õ¹ׯÃoœ¿Õ!   ¯äÊÕ “æXNբ͌˜äxŸ¿Õ... ¦Ç¦ð§ýÕ!
«©X¾Û «©.. °NÅŒ¢ N©N©!   ¯ÃÊo Ííª½„ä.. ¯ÃÊo ÍŒ©„ä!
“æX«Õ «áJXÏ¢*¢C... «u®¾Ê¢ „çÂˈJ¢*¢C!   «ÕšËdE «ÕºË’à Íä®ÏÊ Ÿä«ÅŒ!
X¾C©¢.. ‚ èÇcX¾Â¹¢   ‚ ƒœË§ŒÕ˜ä ÂÄÃL
Æ¢•¯Ã.. ‚Ÿ¿J¢ÍŒÕ-«Ö!   “æX«Õ «ÕŸµ¿Õª½¢.. åXRx ʪ½Â¹¢!
¯Ã¯Ão.. ‰ ©«Üu!   «Ö{ N¯äxŸ¿Õ.. «ÕÊ®¾Õ NJÍä®Ï¢C!
Æœ¿Õ’¹Õ ¦§ŒÕ{ åXœ¿ÕŌկÃo.. ‚©ð*¢ÍŒª½Ö!   -èÇÂú.. ©„þ ƒEo¢’ûq!
¯Ã æ®o£¾Ç„äÕ ¯Ã ¬Á“ÅŒÕ«Û   Ÿµ¿-Ê¢ Ÿµ¿Ê©ÂË~tÂË ŸÄÊ¢ ŸÄʹª½g ©äÈ!
X¾¯ço¢œ¿ÕªîV© “æX«Õ.. ‹ ÍäŸ¿Õ èÇcX¾Â¹¢   «ÕEo¢ÍŒÕ ®ÔE§ŒÕªý!
-‚-„çÕ -«Õ-Ê®¾Õ -Ê-©x-Ê!   ŠœËŸíœ¿Õ¹ש “æX«Õ.. Šœ¿ÕfÂ¹× ÍäJ¢C!
«áÈX¾Û®¾h¹¢.. «á¢*¢C °NÅŒ¢!   Íä¬ÇÊÕ „çÖ®¾¢.. «ÕEo¢ÍŒ„à ¯ä®¾h¢!
“æXNբ͌՘ä¯Ã ¯Ã Ÿî†¾¢..   NX¶¾© “æX«Õ.. 骢œ¿Õ «ÕÊ®¾Õ© Â~¼!
Æœ¿f¢Â¹×©Õ ŸÄšÇ¢.. ‚Q®¾Õq-©Õ ¤ñ¢ŸÄ¢!   «ÕE†Ï «ÖJ «Õ«ÕÅŒ© Âí©Õ„çj!
‚§Œá«Û F„ä.. ‚Ÿ¿J¢ÍŒ„ä!   “æX«Õ©ð ‹œÄÊÕ.. °NÅŒ¢ é’LÍÃÊÕ! 
ÍçL Âß¿Õ ÊÕ«Ûy ÍçMx!   ‚ £ÔÇªî ¯ÃÂ¹× °ªî!
E•„çÕiÊ “æX«Õ... E’¹Õ_ ÅäL¢C!   ‚Bt§ŒÕ ¯ä®¾h¢.. X¾LÂË-Ê N³ÄŸ¿ UÅŒ¢!
“æX«Õ©ð ‹œË.. é’LÍÃ!   ‚¢Â¹~©Õ ŸÄšË.. ÆʪÃn© ¤Ä©§ŒÖu!
¯ä®¾h¢ Ÿ¿Öª½¢... ¯ÃŸÄ ¯äª½¢?   «ÕÊ®¾Õ NX¾p©äŸ¿Õ..’¹Õ¢œçÂîÅŒ ÅŒX¾p©äŸ¿Õ!
æ®o£¾Ç-«Õ¢˜ä ƒŸä¯Ã?   «Ö{ ¹L-¤Ä...„çÖœ¿Õ-ʧŒÖu!
骢œ¿Õ “æX«Õ©Õ.. ŠÂ¹ ¤Äª¸½¢!   --«¢--ÍŒ-Ê -¯Ã-C,, -«’¹-*¢-C -¯ä-¯ä-!
ÆÊÕ«Û’ÃE æ®o£¾Ç¢.. ÆÊÕ¦µ¼-N-®¾Õh-¯Ão X¶¾L-ÅŒ¢!   ‡«JŸî ¤ÄX¾¢.. ¯Ã °NÅÃEÂË ¬ÇX¾¢!
“æX-«Õ -Ōբ-*.. ®¾Öp´-Jh -E¢XÏ!   “æX«Õ©ð ‹œÄ¢.. åXŸ¿lLo é’LXÏ¢Íâ!
-“æX-«Õ -„çÕi¹¢...-Íä-èÇ--J-Ê -©Â¹~u¢   ÅŒœ¿¦œËÊ Æœ¿Õ’¹Õ.. ÅŒ©ÂË¢Ÿ¿Õ©ãjÊ ¦ÅŒÕ-¹×!
«Ÿ¿©E¹ ¯ä®¾h¢... ÊÕ„äy ®¾«Õ®¾h¢   \œ¿œ¿Õ-’¹Õ©Ç.. NœË¤òE æ®o£¾Ç-«Ö!
ÍäªáÍÃaÊÕ.. °NÅŒ¢ ÍäèÇJ¢C!   ®¾yÍŒa´-„çÕiÊ ¦¢Ÿµ¿¢.. Åç©Õ-®¾Õ-¹ע˜ä ®¾¢Å¢!
’¢ÅŒ 'DX¾Ñ¢.. Âí¢œ¿¢ÅŒ ®¾Öp´Jh!   -é’-©-„Ã-L -°-N-ÅŒ¢!
¹JT ¹Foéªj¯Ã ¹ª½Õº ¹ª½«Û!   ÍŒÖX¾Û© ¹©... ͌՘äd-®Ï¢-C©Ç!
‡«-JC ¯äª½¢? ‡¢Ÿ¿Õ¹¢ÅŒ ¹J¸Ê¢?   æXŸ¿-„Ã-œË¯ä... „çÖ®¾’ÃœËE Âß¿Õ!
’¹Õª½Õ-„Ã...-----FÂË-C -ÅŒ’¹Õ----¯Ã?   ¯Ã Fœä ÊÊÕo „çÂˈ-Jæ®h?
¦ä„Ã-ªýq-’Ã-œËE! ¦ÇŸµ¿uÅŒ ¯äJp¢C!!   «ÕÊ®¾Õ ©äŸ¿Õ... «ÕÊÕ-„ç©Ç?
«Ö{ OÕJ... «ÕE-†Ï’à C’¹-èÇJ!   ƒ†¾d¢ Âß¿¯Ão... ¹†¾d¢ NÕ’¹Õ-©Õa-¹ׯÃo!
æX«Õ©ð «ÕøÊ¢... ¯äªÃa-ÊÕ ¤Äª¸½¢!   ‚¬Á F„ä.. ‚§Œá«Ü F„ä!!
\«¢œÎ... OÕª½Õ «Öª½ª½Ö!   ‚ æ®o£¾Ç¢... Ÿä«Û-œË-*aÊ '«ª½Ñ¢!
Åç©Õ-®¾Õ-Âí-Ê„ç ÍçMx!   ‡«-JŸî ¤ÄX¾¢... ¯ÃÂà ¬ÇX¾¢?
-F «Ö{©Õ X¶¾ÕÊ¢... ÍäÅŒ©Õ £ÔÇÊ¢!   ÍçL§ŒÖ.. ÍçLx§ŒÖ?
“æX«Õ ¯ÃÅî... åXRxÂË ÆÅŒœÄ?   OÕ X¾¢ÅŒ¢ ÈKŸ¿Õ... °NÅŒ¢!
ŠXÏp¢Íâ... ŠÂ¹ˆ-{§ŒÖu¢!   æ®o£¾Ç-«Õ¢˜ä... “æX«Õ Âßî§ýÕ!
«ÕÊ®¾Õ ¹J-ê’¯Ã? åXRx •J-ê’¯Ã?   ’¹Õª½Õ-«ÛåXj “æX«Õ... «¢ÍŒÊ ¤Äª¸½¢!
ÆX¾-J-*ÅŒ “æX«Õ©Õ... ‚X¾¢œË “¦Ÿ¿ª½Ö!   ÊNÕtÊ ¯ä®¾h¢... ʧŒÕ-«¢-ÍŒÊ!
Æ©Ç¢šË “æX«ÕÂ¹× Ÿ¿Öª½¢... Ÿ¿Öª½¢!   *Eo Ÿ¿Öª½¢... ¦ÅŒÕÂ¹× ¦µÇª½¢!
Í䪽ՄçjÊ “¤Äº¢.. Ÿ¿Öª½„çÕiÊ „çjÊ¢!   Íä®ÏÊ „çÖ®¾¢.. ÍäèÇJÊ °NÅŒ¢!
X¾¢ÅŒ¢ OœËÅä «Ö Â¹Ÿ±¿ ®¾Õ‘ǢŌ¢!   -å®-¯ÃqX¶ý £¾Þu«Õêª ÂÄÃ-L
¤ÄuÂú Í䧌Ö-Lq¢Ÿä!   3 «á@Áx “æX«Õ.. 7 Æœ¿Õ’¹Õ©..
«©X¾Û© «©.. ÍçCJÊ Â¹©!   Íä¬ÇÊÕ Ÿî†¾¢... Í䪽-D-§ŒÕ„à ¯ä®¾h¢!
‚„çÕ ‹œË¢*¢C.. ¯äÊÕ ²ÄCµ¢ÍÃÊÕ!   ÍçCJÊ °NÅŒ¢.. Í䪽ªÃ„à ¯ä®¾h¢!
“æX«Õ X¾§ŒÕÊ¢©ð.. ¤Äª¸Ã©Õ   åXŸ¿l© «¢ÍŒÊ.. “æX«ÕÂ¹× ¤ÄÅŒª½!
‚„çÕ „çÖV©ð... “æX«Õ ®¾«ÖCµ!   ’¹œ¿Õf °NÅŒ¢... ’¹˜ãd-Âˈ¢-*Ê ¯ä®¾h¢!
®¾ª½ŸÄ© «ÕÅŒÕh.. °NÅŒ¢ *ÅŒÕh!   ¹Êo-“æX«Õ »Ê¢˜ä ¹X¾{ “æX«Õ...
X¾ªÃªá -„çÖ-V©Õ... ¦¢ŸµÄEÂË H{©Õ!   „êáŸÄ© ÈKŸ¿Õ °NÅŒ¢!
åXŸ¿l© X¾¢ÅŒ¢.. ¹Fo-@ìx °N-ÅâŌ¢!   «ÕÊ®¾Õ ¹×C-J¢C... «ª½®¾ «ÖJ¢C!
¯Ã “æX«ÕÂË ¯ä¯ä N©¯þ!   ‚ “æX«Õ ¯Ã ¤ÄL{ ʪ½Â¹¢!
¹E-¹ª½¢ ÍŒÖXϢ͌Õ... ÂÃX¾Ûª½¢ E©-¦ã{Õd!   -Ê-NÕt-Ê -“æX-«Õ.. -Ê-§ŒÕ-«¢-ÍŒ-Ê
-«Õ-ʲÄ... -Åí¢-Ÿ¿ª½X¾-œ¿êÂ!   -«â-œ¿Õ -„çjX¶¾-©Çu-© -«á¢-Ÿ¿-œ¿Õ’¹Õ..
‚©-ÂË¢-ÍŒª½Ö ¨ E'„ä-Ÿ¿ÊÑ!   åXRx ÍŒÖX¾Û© “æX«Õ...
‚J-¤ò§äÕ D¤ÄEÂË ‚§Œá-«-§ŒÖuœ¿Õ!   ‚©ð-*¢-ÍŒ¢œË.. Æ«Öt-¯Ã-Êo©Ö!
Ÿ¿J Í䪽E “æX«Õ ²Ä’¹ª½¢   ®¾ª½-ŸÄ© «©©ð..- “æX«Õ ®¾-«Ö-Cµ!
Âî-šË -‚-¬Á-© åX-Rx X¾Û®¾h¹¢!   «Ö{© «©... °NÅŒ¢ N©-N©
ŠÂ¹ Eª½x¹~u¢... åXŸ¿l ’¹Õº-¤Äª¸½¢!   WE-§ŒÕªý... “æX«Õ©ð ®ÔE-§ŒÕªý!
‡ª½ „ä®Ï! ’¹ÕJ ֮͌Ï!!   ‚Ÿ¿-ª½º ‡ª½-„ä®Ï... -‚¬Á©Õ *C-„äÕ®Ï!
«Õª½-Ÿ¿©Õ Íä®Ï¢C... «ÕÊ-®¾ÕÂ¹× ’çŒÕ¢!   Æ©Õx-¹×Êo æ®o£¾Ç¢.. ‚N-éªjÊ ¦¢Ÿµ¿¢!
Æ«Ötªá Íç©-’Ã{¢... ƦÇsªá ®¾¢Â¹{¢!   ®¾ª½-ŸÄ© „çÖV... °NÅŒ¢ ¦äèǪ½Õ!
„çÖ®¾„äÕ... F Â„äÕ!   ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©Åî {Íý©ð …¢šÇ!
‚¯þ-©ãj¯þ “æX«Õ... ƦµÇ-®¾Õ-¤Ä©Õ!   -ÅŒX¾p-{-œ¿Õ’¹Õ„ä¬Ç... ÅŒ©-ÂË¢-Ÿ¿Õ-©§ŒÖu!
X¾-Ÿ¿£¾Éêª-@Áx ¹×-“ªÃ-œ¿Õ.. -‡-«éª®ýd -‡êˆ-¬Ç-œ¿Õ   -ÆX¾Ûp-œä -ƒ¢-šË-„ç᣾Ǣ-ÍŒÖ-œÄ-©-ÊÕ¹×-¯Ão
‚¬Á©Õ êªXÏ¢-Ÿí-¹ª½Õ.. ÆÂ¹×ˆÊ Í䪽Õa-¹ע-Ÿí-¹ª½Õ   ®Ï-E-«Ö ¹-³Äd-©Õ -Bêª-Ÿç-©Ç?
¹ª½œ¿Õ ¹šËdÊ ²Äyª½n¢...   ¦¢Ÿµ¿-«Õ¢˜ä.. N©Ç-²Ä-©ä¯Ã?
‚¹ª½¥ºÂ¹×.. ÆŸä Â꽺¢   «ÕÊ®¾Õ -«Öª½ÕaÂî-©ä¹...¤òªá¢C!
‡Â¹ˆœ¿ …¯Ão... \„çÕi¯Ã   ®¾ª½-ŸÄ© -«ÜG©ð C’¹-èÇ-J-¤ò§ŒÖ...!
*Êo X¾œ¿« ‡êˆ®Ï.. ®¾«á-“ŸÄEo ŸÄ˜ä®Ï   ’¹Õ¢œç©ðx ¯ä®¾h¢... ÍçXÏp¢C „î¾h«¢!
‚X¶Ô-®¾Õ©ð Æ«Öt-ªá© Æ©-•œË!   Æ«Öt-¯Ã¯Ão... Âî¾h ‚©ð-*¢-ÍŒª½Ö
ªÃ¢’û-¯ç¢-¦ªý “æX«Õ ‹ ÍäŸ¿Õ èÇcX¾Â¹¢   -Æ-©Ç¢-šË-„Ã-œä ÂÃ-„Ã-L!
«Õª½Õ-•ÊtÂ¹× «ª½-NÕ²Äh   ¯äÊÖ.. ÊÕ«Üy.. «ÖªÃL «ÕÊ„çÕi
ƹˆ '‰©«ÜuÑ.. Íç©ãx©Õ '‰{ÖÑ!   «Ö{ ÍçX¾p-©äŸ¿Õ.. «ÕÊ®¾Õ ¹ן¿Õ-ª½Õ-©äŸ¿Õ!
Æ’¹ÍÃ{-x Fœ¿-©ð...   „çÖV©ð X¾œË „çÖ®¾-¤ò§ŒÖ!
*A-ÂËÊ ‚¬Á©Õ *C-„äÕ-¬Ç§ŒÖ ¯ä®¾h¢?   Ííª½« ÍŒÖX¾-©ä¹.. Í䪽ի Âéä¹!
-©X¶¾á -*-“ÅÃ-©-Åî ¹-©-© -BªÃ-EÂË...!   ’¹Õ¢-œç -’¹Õ-œË-E ¹Ø--©-Ÿî®Ï
-„çÖ-VÂË --Í䪽Õ---„çj.. -¦¢-ŸµÄ-EÂË -Ÿ¿Öª½-„çÕi   ˜ã-¯þh -“æX-«Õ... -ƒ¢-{ªý -¤Äª¸½¢
ÂÃ-T-ÅÃ-©Õ -¤òªá.. ¹--©Çu-º¢ £¾Éªá   Í䪽-D®Ï-Ê --¦¢-Ÿµ¿¢.. -Íç-Ÿ¿ª½-F¹×
‡å®-„çÕt-®ý -“æX-«Õ ‡¢œ¿-«Ö--„ä-¯Ã?   “XϧŒÕ-ÅŒ«Ö... «ÕEo¢-͌իÖ!
‚¯þ-©ãj¯îx Æ«Ötªá.. ƧçÖ-«Õ-§ŒÕ¢©ð ƦÇsªá   “XϧŒá-ªÃ©Õ ‡¢ÅŒ ¹J¸Ê¢!
‚„çÕ ‹ ÍäŸ¿Õ èÇcX¾Â¹¢!   EX¾Ûp ªÃ-èä®Ï-Ê -¤ñ-’¹
“æX§ŒÕ®Ï ¹¯Ão... ©Â¹~u¢ NÕÊo   \-«¢-œÎ... --Ê--ÊÕo -Ê-«Õtª½Ö!
‚¹ª½¥-º-© -«Ö-§ŒÕ... --Æ--¦µÇ®¾Õ -¤Ä--©-§ŒÖu   -“æX-«Õ -„çÕi¹¢... -¤Ä-ÅÃ-@Á¢!
ʧŒÕ-«¢-ÍŒÊÂ¹× “æX«Õ «á®¾Õ’¹Õ   -‚-ÍŒ-Jæ®h.. -‚-§Œá---«Û --‡¢-Ÿ¿-JÂî!
-‡¢-ÅŒ X¾-E -Íä-¬Ç-«Û -¦Ç-„Ã!   ’¹œ¿X¾ ŸÄšË... ’¹ÅŒ¢ NÕTL!
‚ ®¾£¾Ç-°-«Ê¢... ÍäŸ¿Õ èÇcX¾Â¹¢   «§ŒÕ®¾Õ ©äÅŒ... ’¹Õ¢œç ÂîÅŒ
åXRxÂË \œä@ÁÙx... “æX«ÕÂ¹× X¾Ÿ¿-£¾É-êª@ÁÙx   -„äÕ-L «Õ©ÕåXj... ƢŌ©ð „çÕª½ÕåXj
“æX«Õ ’¹Õ©ÇH... ¯ä©-ªÃL¢Ÿç©Ç?   åXR} ¤ñ«Õt¢C... “æX«Õ ª½«Õt¢C
ŠÂ¹ˆ-²ÄJ ¹E-XϢ͌Õ... ¹Foª½Õ ¹J-T¢ÍŒÕ!   ¹©© £¾Ç%Ÿ¿§ŒÕ¢... ‡¢ÅŒ ¹J¸Ê¢!
-«Õ-Ê®¾Õ é’-L-*... -Ê-ÊÕo -N-œË-*   ’¢-ÅŒ ²Ä-§ŒÕ¢... Âí¢-œ¿¢-ÅŒ ®¾Öp´-Jh
Æ-{Õ -ƒ-{Õ ÂÃ-E... £¾Ç%-Ÿ¿-§ŒÕ¢-Åî-šË   “æX«Õ¢˜ä Åç©Õ²Ä F¹×?
Æ-©Ç -Íä-¬Ç-„ä¢... - Æ-¯Ão!   -¯Ã-¯Ão... -¹~-NÕ¢-ÍŒÕ!
'¦ï«Õt-J©ÕxÑ ¯ÃÂ¹× ÊÍŒa-©äŸ¿Õ   -“æX-«ÕÂ¹× -‡-Eo -¦Ç-Ÿµ¿u-ÅŒ-©ð!
--¯äª½ÕaÂî Âí¢-Åçj-¯Ã... -ƹˆ-œË-ÊÕ¢'-Íçj-¯ÃÑ   \œÄ-C’à ÆÅŒE ‚©ð-ÍŒ-Ê©ä...
«á¢Ÿ¿-œ¿Õ’¹Õ „çʹ «â’¹- “æX«Õ   -‚--¬Á-© £¾Éª½-A -‚-J-Ê- „ä-@Á...
--‹-œË-Ê -“æX-«ÕÂ¹× -‹-ŸÄª½Õp   “æX«Õ Í繈-©ãj¢C ’¹Õ¢œç «á¹ˆ-©ãj¢C
-Æ-ÊÕÂî-E -„çÖ-£¾Ç¢.. -ÆX¾-ªÃ-Ÿµ¿ -¦µÇ-«¢  
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • Pratibha_SSC
  • sthirasthi_300-50.gif