< <
 
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
  -ŸÄêª-C?
®¾ª½-ŸÄ -“X¾-¬Áo!
  --'ÂÃ-EÑ- X¾-ŸÄ-©Õ
--’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
®¾ª½ŸÄ “X¾¬Áo©Õ
  -ŸÄêª-C?
---Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ?   --X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
-----‡-{Õ -ÍŒ-C-N-¯Ã -ŠÂ¹-˜ä!   -Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ?
------ŸÄêª-C?   -----’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-----‡-{Õ -ÍŒ-C-N-¯Ã -ŠÂ¹-˜ä!   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
----͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   --N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
  -Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ?
X¾šËd-¹©ð ¦ï«Õt©Õ
  X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ?   -Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ?
--’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
--X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾¢œ¿’¹ X¾ŸÄ©Õ!   -ŸÄêª-C?
®¾Õ-œîÂ¹×   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   Í秌Õu’¹©ªÃ?
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ®¾Õ-œî¹×
-ŸÄêª-C?
  X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
Í秌Õu’¹©ªÃ?   ------¦ï-«Õt-U-ŸÄl¢!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
  ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ¦ï«Õt©ðX¾ŸÄ©Õ!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ¹EåX{d’¹©ªÃ?
-ŸÄêª-C?   --’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
ŸÄêª-C?   --Íç-§ŒÕu’¹-©ªÃ?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
---X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ---¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   Í䧌Ւ¹©ªÃ?
-’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--ŸÄêª-C?   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-X¾ŸÄ©Õ X¾{Õd-Âî¢œË   -ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
Í秌Õu’¹©ªÃ?   -ŸÄêª-C?
X¾šËd¹©ð X¾ŸÄ©Õ   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
------¦ï-«Õt-U-ŸÄl¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
  X¾šËd¹©ð X¾ŸÄ©Õ
-ŸÄêª-C?
  X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
  -‡-{Õ -ÍŒ-C-N-¯Ã -ŠÂ¹-˜ä!
-ŸÄêª-C?
  ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
  ÆFo ¦œËX¾ŸÄ©ä!
-ŸÄêª-C?
  ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
  X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
  --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
Í秌Õu’¹©ªÃ?
  ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   -‡-{Õ -ÍŒ-C-N-¯Ã -ŠÂ¹-˜ä!
®¾-J-Íä²ÄhªÃ-?
  --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
  --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
Íä®Ï ͌֜¿¢œË!
  -ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
  ‡{Õ ÍŒCN¯Ã ŠÂ¹˜ä
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
  ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
  X¾-šËd¹-©ð -‚-{-©Õ
-ŸÄêª-C?
  ®¾Õ-œî¹×
TšÇªý©ð \«á¯Ão§ýÕ
  -‡-{Õ -ÍŒ-C-N-¯Ã -ŠÂ¹-˜ä!
-‡-{Õ -ÍŒ-C-N-¯Ã -ŠÂ¹-˜ä!
  -Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ?
‡{Õ ÍŒCN¯Ã ŠÂ¹˜ä!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
®¾ª½ˆ®ý ®¾ª½ŸÄ   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
®¾JÍä²ÄhªÃ?   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-‡-˜ãi-¯Ã -ŠÂ¹-˜ä!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹×-ÊoN ÍçåXp§ýÕ
-‡-{Õ -ÍŒ-C-N-¯Ã -ŠÂ¹-˜ä!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   ‡{Õ ÍŒC-N¯Ã ŠÂ¹˜ä
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   NÕT-L¢C ÍçåXp§ýÕ!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   Í秌Õu’¹©ªÃ
‡{Õ ÍŒCN¯Ã ŠÂ¹˜ä!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
N¹{¹N   ŸÄêª-C?
ÅŒ©ÍŒÕ¹×ÊoC ÍçåXp§ýÕ!   Í䧌Õ-’¹-©ªÃ?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ¦ï«Õt©ð ¦ï«Õt
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   œçj-¯î-©ð¯ä …¯Ãoªá!
ÍŒŸ¿-«¢œË ͌֟Äl¢!   X¾C ‡©Ç?
œçj¯î Í䧌բœË!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
¹×¹ˆ ¦ï«Õt©ð....   „ã¾Ç¯Ã©Õ X¾{ÕdÂË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ®¾Õ-œî¹×
å®-©-«Û-©ð-Íý!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   Í䧌Ւ¹©ªÃ?
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾šËd¹©ð ŸÄ’¹Õ¯Ão§ýÕ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -ŸÄêª-C?
¹×¹ˆ-©ï -…-Êo-„ä!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾-šËd¹-©ð X¾Â¹~×-©Õ   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
Í䧌Ւ¹©ªÃ?   -ŸÄêª-C?
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   X¾šËd¹©ð X¾¢œ¿Õ’¹
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   Í䧌Ւ¹©ªÃ?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
Í䧌Ւ¹©ªÃ?   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾šËd¹©ð¯ä …¯Ãoªá   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   P«ÛE ¯Ã«Ö©Õ
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-Íä-§ŒÕ-’¹-©ªÃ?   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ÍäX¾-©ð -ŸÄ’¹Õ-¯Ão-§ýÕ!
-ŸÄêª-C?   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   X¾¢-œ¿’¹ X¾-ŸÄ-©Õ
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -ŸÄêª-C?
Âî{©ð …Êo„ä!
  ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   -Íä-§ŒÕ-’¹-©ªÃ?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   X¾šËd¹©ð ‚{©Õ
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
Âê½Õ X¾-ŸÄ-©Õ
  --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾-šËd¹-©ð -°-«Û-©Õ!
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   X¾¢-œ¿’¹ X¾-ŸÄ-©Õ
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -\-œ¿Õ -Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   -Íä-§ŒÕ-’¹-©ªÃ?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   Ƅ䢚ð ¹E-åX-{d¢œË!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -Íä-§ŒÕ-’¹-©ªÃ?
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-«â-œ¿Õ ¹-CXÏ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ   ’¹-¦’¹-¦Ç -Æ-Ê¢-œË!
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -X¾-ŸÄ-©Õ ¹-ÊÕÂ-œË?
-X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
--ŸÄêª-C?   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -Íä-§ŒÕ-’¹-©ªÃ?
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ---X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
---͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË!   -ŸÄêª-C?
-͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄ-J ¹-ÊÕÂ- œË?   å®jÂË-©ü X¾-ŸÄ-©Õ
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-¦ï-«Õt-©ð X¾-ŸÄ-©Õ   -ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ---͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-X¾-šËd¹-©ð -Ÿä-«Û-@ÁÙx   -ŸÄêª-C?
-’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -ŸÄêª-C?
---ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ   -ŸÄêª-C?
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   -͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢--œË
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾¢œ¿Õ’¹ «Ö{©Õ   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾-ŸÄ-©Õ X¾-{ÕdÂî¢-œË   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   -Íç-§ŒÕu’¹-©-ªÃ?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹--¦’¹--¦Ç -Æ-Ê¢-œË!   ŸÄêª-C?
’¹--¦’¹--¦Ç -Æ-Ê¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ?   ’¹--¦’¹--¦Ç -Æ-Ê¢-œË!
ŸÄêª-C?   X¾-šËd¹-©ð -Ê-Ÿ¿Õ-©Õ
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹--¦’¹--¦Ç -Æ-Ê¢-œË!
--Í䧌Õ-’¹-©ªÃ?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾šËd-¹©ð -¯ä-ÅŒ-©Õ   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ?   ŸÄêª-C?
-͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   -͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   -ƹ~ª½¢-©ð X¾-ŸÄ-©Õ
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ   -ŸÄêª-C?
-͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾šËd-¹©ð X¾ŸÄ©Õ
Í䧌Õ-’¹-©ªÃ?   -ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
U§ŒÕ-’¹-©ªÃ?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   X¾šËd-¹©ð ‚{©Õ
‚ ¯Ãºã¢ \C   Æ¢é© ŸÄJ?
‚ ¯Ãºã¢ \C   Æ¢é© ŸÄJ?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
--ƹ~ªÃ-© ®¾Õ--œîÂ¹×   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
Í䧌Õ-’¹-©ªÃ?   Í秌Õu-’¹-©ªÃ
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
---͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
  ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?-   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
Í秌Õu-’¹-©ªÃ?   -ŸÄêª-C?-
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?-   -͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
---‚-šÇ-œ¿Õ¹ע-ŸÄ¢!   -ŸÄêª-C?-
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
Í秌Õu-’¹-©ªÃ?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ?
-ŸÄêª-C?   -¦ï-«Õt---©ð X¾-ŸÄ-©Õ
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   ’¹--¦’¹--¦Ç -Æ-Ê¢-œË!
--ŸÄêª-C?   -¦µ¼-©ä -¦µ¼-©ä -¦Ç守-šü
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   --¦ï-«Õt-© -ÅŒ-«Ö-³Ä
-‡-{Õ -ÍŒ-C-N-¯Ã -ŠÂ¹-˜ä!   -ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹---¦Ç -Æ-Ê¢-œË!   Í䧌Õ-’¹-©ªÃ?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¦ï-«Õt-©ð -¦ï-«Õt!
--¦ï-«Õt-© -ÅŒ-«Ö-³Ä   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
ŸÄêª-C?   --Íç-§ŒÕu’¹-©ªÃ?
N-«Ö-Ê¢ --ÅŒ-§ŒÖª½Õ- Íä----ŸÄl¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
--¦ï-«Õt-© -ÅŒ-«Ö-³Ä   --Íç-§ŒÕu’¹-©ªÃ?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-Íç-§ŒÕu’¹-©ªÃ?   ÍçÅŒhÊÕ ÍŒÖ®Ï ƒ@ÁxÊÕ Íä®Ï!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾šËd-¹©ð X¾ŸÄ©Õ
¦ï-«Õt-©ð -¦ï-«Õt!   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
X¾šËd-¹©ð •¢ÅŒÕ-«Û©Õ   -¦ï-«Õt-© -ÅŒ-«Ö-³Ä
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -Íç-§ŒÕu’¹-©ªÃ?
-ŸÄêª-C?   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¦ï-«Õt-© -ÅŒ-«Ö-³Ä   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
ÅŒ«Ö³Ä X¾šËd¹   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   «á¹ˆ-Lo ..©ð ®¾-ª½l’¹-©ªÃ?
èð¹ªý ¦ï«Õt -¦µ¼-©ä’Ã!   X¾ŸÄ© ÅŒ«Ö³Ä
åX¢-Ty-¯þ-©ð X¾-ŸÄ-©Õ   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
¯ç«ÕLE ƒ¢šðx åX˜äd-ŸÄl-«Ö!   --‚-šÇ-œ¿Õ-ŸÄ¢!
-ŸÄêª-C?   -¦ï-«Õt-© -ÅŒ-«Ö-³Ä
-Íç-§ŒÕu’¹-©ªÃ?   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
ÆT_ åX˜ãd©Åî éªj©Õ ¦¢œË!   X¾-ŸÄ-©- ÅŒ-«Ö-³Ä
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
•¢ÅŒÕ-«Û©ä C¹׈©Õ!   -----Æ-{Õ-„çjX¾Û-AX¾p-¢-œË
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ---?   ®¾Õ-œî¹×
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ’í¢’¹R X¾Ûª½Õ-’¹Õ-ÊÕ X¾ÛšËd-ŸÄl-«Ö!
¦¢AÅî ꪮ¾Õ!   ¦£¾Ý-«ÕA NX¾p¢œË
å®-©--«Û©ð--Íý!   X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -ŸÄêª-C?
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ?   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ   ’¹-¦’¹-¦Ç -Æ-Ê¢-œË!!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -AX¾p ’¹-©ªÃ?
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ   -ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   ªÃ«Ö-§ŒÕº X¾ŸÄ©Õ
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾--šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ
X¾¢-œ¿Õ’¹ X¾ŸÄ©Õ   ’¹-¦’¹-¦Ç -Æ-Ê¢-œË!!
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   X¾¢-œ¿’¹ X¾-šËd¹
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
X¾šËd-¹©ð X¾-ŸÄ-©Õ   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
P«-¯Ã-«Ö©Õ   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾šËd-¹©ð X¾-ŸÄ-©Õ   X¾šËd-¹©ð X¾-ŸÄ-©Õ
-ŸÄêª-C?   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
©ÇL„þÕ åX¢ÍŒÕ!   ®¾Õ-œî¹×
-ŸÄêª-C?   X¾šËd-¹©ð X¾-ŸÄ-©Õ
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
-ŸÄêª-C?   Íä®Ï ͌֜¿¢œË
X¾šËd-¹©ð X¾-ŸÄ-©Õ   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾šËd-¹©ð X¾-ŸÄ-©Õ   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   X¾šËd-¹©ð X¾-ŸÄ-©Õ
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾šËd-¹©ð X¾-ŸÄ-©Õ   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
X¾šËd-¹©ð X¾-ŸÄ-©Õ   X¾¢œ¿-’¹X¾-ŸÄ--©Õ
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
X¾šËd-¹©ð X¾-ŸÄ-©Õ   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
®¾¢-“Ââ-A X¾-ŸÄ--©Õ   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾šËd-¹©ð X¾-ŸÄ-©Õ   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾šËd-¹©ð X¾-ŸÄ-©Õ
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
-ŸÄêª-D?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-D?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
Æ¢é©ðx -¦ï-«Õt   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!
X¾šËd-¹©ð X¾-ŸÄ-©Õ   -ŸÄêª-C?
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -“ÂË®¾t®ý X¾-ŸÄ-©Õ!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
’¹-¦’¹-¦Ç --Æ-Ê-¢-œË!   -ŸÄêª-C?
Æ¢é©ðx -¦ï-«Õt   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾-šËd¹-©ð -X¾-{ÕdÂî¢-œË   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   -͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   X¾-šËd¹-©ð -Ÿä-¬Ç-©Õ
’¹-¦’¹-¦Ç -Æ-Ê¢-œË!   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   -͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -ŸÄêª-C?
‡-G®Ï-œË-©-ÊÕ --¹-©X¾¢-œË!   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
‡-G®Ï-œË-©-ÊÕ --¹-©X¾¢-œË!   -ŸÄêª-C?
X¾šËd-¹©ð X¾¢œ¿Õx   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   -ŸÄêª-C?
骢-œ¿Â¹~ªÃ-© -‚-{!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’¹¦-’¹¦Ç ÆÊ¢œË!   -ŸÄêª-C?
-Ÿä-O -¯Ã-«Ö-©Õ   Æ¢é©ðx -¦ï-«Õt
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -ŸÄêª-C?
Æ¢é©ðx -¦ï-«Õt   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
’âDµ ÅÃÅŒ X¾ŸÄ©Õ   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   ÍŒNA -X¾-ŸÄ-©Õ!
͌չˆ-©Õ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   ¹%--³Äg-†¾d-NÕ X¾-ŸÄ-©Õ
͌չˆ-©Õ¹-©X¾¢-œË   -ŸÄêª-C?
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ͌չˆ-©Õ¹-©X¾¢-œË
-ŸÄêª-C?   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   -¯ç--šË -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   ͌չˆ-©Õ¹-©X¾¢-œË
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   ®¾Õ-œî¹×!
-ŸÄêª-C?   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾-šËd¹-©ð - ¦ï-«Õt-x-©Õ!
-ŸÄêª-C?   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
-ŸÄêª-C?   ’¹¦Ç ’¹¦Ç!
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
X¾šËd-¹©ð ŸµÄ¯Ãu©Õ!   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   X¾-ŸÄ--Eo X¾-{ÕdÂî¢-œË!
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
’¹-¦’¹-¦Ç!   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
’¹-¦’¹-¦Ç!   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -ŸÄêª-C?
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
²Ä„çÕ-ÅŒ© ¦Ç{!   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-͌չˆ-©Õ ¹--©X¾¢-œË   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   X¾-šËd¹-©ð ¹ت½’Ã-§ŒÕ-©Õ!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ’¹-¦’¹-¦Ç -Æ-Ê¢-œË!!
--¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
X¾-šËd¹-©ð-X¾-ŸÄ-©Õ   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
¤ñœ¿ÕX¾Û ¹Ÿ   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
¤Ä-{-©ð-¤Äª¸½¢   X¾šËd-¹©ð ªÃ¬ÁÙ©Õ
¤Ä-{-©ð-¤Äª¸½¢   ¤Ä-{-©ð-¤Äª¸½¢
¤Ä-{-©ð-¤Äª¸½¢   ¤Ä-{-©ð-¤Äª¸½¢
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-͌չˆ-©Õ ¹--©X¾¢-œË   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
¹-ÊÕÂ-œË? -ÍŒÕ-ŸÄl¢!   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
X¾-šËd¹-©ð -X¾-¹~×-©Õ   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
¤ñ-œ¿ÕX¾Û ¹--Ÿ±¿-©Õ   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
X¾-šËd¹-©ð -Ÿä-¬Ç-©Õ!   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
„ç៿-šË---C -\¢šË:   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
®¾ª½-ŸÄ -©ã¹ˆ:   ®¾¢Ÿä-¬Ç© X¾šËd¹!
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   Æ¢é©ðx ƢŌ-ªÃª½n¢:
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ-
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ-   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ-
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¦ï-«Õt-©ð-¦ï-«Õt!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
’Ãx®¾Õ©Õ X¾œ¿-’í-{d¢œË!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
‡Eo èÇcX¾Â¹¢ …¯Ãoªá?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ-
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   X¾šËd-¹©ð ¦ï«Õt©Õ!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   X¾šËd-¹©ð ¬ÁKª½ ¦µÇ’éÕ
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   X¾šËd-¹©ð «%ÅŒÕh©Õ!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ-
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ-
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   X¾-šËd¹-©ð ¦ï«Õt©Õ!
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --ŸÄ-J ¹-ÊÕÂ-œË?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ-
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   X¾-šËd¹-©ð P«-¯Ã-«Õ-©Õ
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --ŸÄ-J ¹-ÊÕÂ-œË?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
X¾-šËd¹-©ð ¦ï«Õt©Õ?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
--ŸÄ-J ¹-ÊÕÂ-œË?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ-
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ-
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
X¾-šËd¹-©ð ¦ï«Õt©Õ?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
X¾-šËd¹-©ð ¦ï«Õt©Õ?   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ-   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   X¾-šËd¹-©ð ¦ï«Õt©Õ?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾šËd-¹©ð «¢{-ÂÃ©Õ   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ-
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
---“B-œÎ --*-“ÅŒ¢   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -‡Â¹ˆ-œ¿Õ¢-C?
ŸÄêª-C?   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
ŸÄêª-C?   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --ŸÄ-J ¹-ÊÕÂ-œË
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-C?
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-C?
¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ‡Â¹ˆ-œ¿Õ¢C?
ŸÄêª-D?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
®¾Õ-œîÂ¹×   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   \-œ¿Õ -Åä-œÄ--©ä-N
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-D?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -«ª½_-«â-©-„äÕ -•-„Ã-¦Õ!
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
X¾šËd-¹©ð X¾ŸÄ©Õ   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   X¾--šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
X¾--šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
®¾Õ-œîÂ¹×   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
‚ Æ¢ê Â̩¹¢!   X¾--šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   “¤Ä-ºÕ-©--Åî -X¾-ŸÄ-©Õ
-ŸÄ-êª--D?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
X¾-šËd¹-©ð X¾-ŸÄ-©Õ   -ŸÄ-êª--D?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
’¹º-X¾A ¯Ã«Ö©Õ!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ¦µä-Ÿ¿¢-©ð ®¾’¹¢!
-ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -ŸÄêª-C?
®¾Õ-œîÂ¹×   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
X¾šËd-¹©ð X¾ŸÄ©Õ!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   X¾šËd-¹©ð...
ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
®¾Õ-œîÂ¹×   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
®¾Õ-œîÂ¹×   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-‡Â¹ˆ-œ¿Õ¢-C?   ®¾Õ-œî¹×
-‡Â¹ˆ-œ¿Õ¢-C?   ®¾Õ-œî¹×
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   X¾šËd-¹©ð X¾ŸÄ©Õ!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
®¾Õ-œîÂ¹×   --͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
--͌չˆ-©Õ ¹-©X¾¢-œË   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
ŸÄêª-C?   -¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ŸÄêª-C?
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!   ®¾Õ-œî¹×!
-¤Ä-{-©ð -¤Äª¸½¢!
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • sthirasthi_300-50.gif