గబగబా అనండి! బొమ్మలో పదాలు
వింత నిజాలు! బొమ్మలో పదాలు
చుక్కలు కలపండి ఎటు చదివినా ఒకటే
సినిమాల్ని పట్టుకోండి
చెప్పగలరా?
దారేది? భలే రికార్డు!
గబగబా అనండి! చుక్కలు కలపండి
వింత నిజాలు! పట్టికలో పదాలు!
దారేది? గబగబా అనండి!
వెతకండి భలే రికార్డు!
చుక్కలు కలపండి వింత నిజాలు!
గబగబా అనండి! దారేది?
చుక్కలు కలపండి చేయగలరా?
వెతకండి వింత నిజాలు!
ఎటు చదివినా ఒకటే! దారేది?
పట్టికలో పదాలు! చేయగలరా?
గబగబా అనండి! దారేది?
వింత నిజాలు! దారేది?
గబగబా అనండి! పట్టికలో పదాలు!
పట్టికలో పదాలు! ఏనుగు మాటలు
గబగబా అనండి! చుక్కలు కలపండి
దారేది? పట్టికలో పదాలు!
గబగబా అనండి! చుక్కలు కలపండి
గబగబా అనండి! వింత నిజాలు!
దారేది? వెతకండి చూద్దాం
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • sthirasthi_300-50.gif