ƒC ‚ª½-œ¿Õ-’¹Õ© Åä©¢{!   -¦µÇ-K -ÅÃ-¦ä-©Ö... -«-ÍÃaª½Õ -F XÏ-©x-©Õ!
ªî-NÕ---§çÖ -W-L-§ŒÕ-šü -œçj-¯î-© ¹-Ÿµ¿!   ¦Mx.-.-.- ¨ ªîV FŸä¯ä ÅŒMx!
²Ä-M-œ¿Õ -©ã®¾q! -F-šËåXj å£jÇ-©ã²Äq!!   «£¾Éy! «ªÃ-£¾É© ÅçLN!
éªÂ¹ˆ© ªÃÂîÏ.-.-.- ª½Â¹h XϤĮÏ!
  --¦µ÷-¦µ÷-© -Æ-¯Ã-ŸµÄ-“¬Á-«Õ¢ -¦µ¼-©ä!
-ÅÃ-¦ä-©Õ -ÅÃ-ÅŒ--§ŒÖu! -O-œË-§çÖ -„çÖ-ÅŒ--§ŒÖu!!
  --«á-@Áx -¦-Mx.....¦µ¼-§ŒÕåX-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ão-„ä -ÅŒ-Mx!
-œËX¾pÂêá-ÅÃ-¦ä-@ÁxÂ¹× -œËæXp-©ä-E -ÅÃ-ÅŒ-§ŒÕu!   -…--†¾Z X¾-ÂÌ~.... -­êª-T²Äh-?
¤¶Äu†¾¯þ XÔ-ÅŒ...-‡¢-Åî -N¢-ÅŒ!
  ‡¢ÅŒ «Õ¢* ¯ÃÊo©ð!
Ʀs.-.-.- ‡Eo ®ÔÅÃ-Âî-¹-*-©Õ-¹©ð!
  -ŠªÃ-¯þ-©Â¹Ø -…¢-Ÿî -¦-œË!
--ÍŒ¢-Ÿ¿-«Ö--«Õ --Íä-¤Ä! …-œ¿ÕÂ¹× ª½Â¹h-„äÕ-©Ç--?
  ¯çAh-OÕŸ¿ ÂËK{¢.-.-.- ¯Ã „ç᣾É-Eê ƢŸ¿¢!
-ÅÃ-ÅŒ-§ŒÕu -ƒ--©äx -œçj-¯î -¤Äª½Õˆ!   ‚ª½Õ ¯ç©©Õ ‚ÂÃ-¬Á¢-©ð¯ä!
-•-©X¾Û-------†¾y¢ ÂÃ-Ÿ¿Õ -•-©--ÍŒª½-„äÕ!
  -F-šËåXj -Ê-œË-Íä²Äh... -…-NÕt -ÍŒ¢æX²Äh
--F-L -ÍäX¾-«Öt... -F -N-©Õ-« --Åç-L®Ï¢-C!   ÂíÅŒh œçj¯î.-.-.- N¬ì-³Ä-©ã¯îo!
--Æ-«Öt! -ÊÕ--„çy¢-ÅŒ -«Õ¢-*-ŸÄ-E-„î!!
  -Æ-ŸÄl-© ²Ä-M-œ¿Õ... -Æ-C-J¢-C -ÍŒÖ-œ¿Õ!
-Š¢-šË ¹-ÊÕo... ¹-œ¿ÕX¾Û-©ð -¯îª½Õ!   -‚-«Û-¯çj-¯Ã -ÍŒ¢æX²Äh!
ªî¦ð XÏLxE ‚œË¢-ÍŒ¢œË   ®¾-«á-“Ÿ¿X¾Û -¦-Lx... -«-Íäa®Ï¢-C -«Õ-Sx!
-ÅÃ-¦ä--@ÁÙx -«-Íäa-ÊÕ... ®¾¢-Ÿ¿-œË --Åç-Íäa-ÊÕ!   -Íä-¤Ä -Íä-¤Ä! -‡¢-Ÿ¿ÕÂÃ-¤Ä-„þ --¬Çy®¾?
-‡-{Õ -֮͌Ï-¯Ã -ÍäX¾-©ä! -Æ-¦ðs -¦µ¼-©ä -N¢-ÅŒ-©ä!!   -³Ä-¯þ ’í-“骒ê½Õ! ¦£¾Ý -«Õ¢-*-„ê½Õ!!
«Ö§ŒÕ-ŸÄJ ¹X¾p! «Öª½Õ-„ä-†¾„äÕ ’íX¾p!!   Âí-ÅŒh Âî-A’ê½Ö! -OÕ ®¾¢’¹--Åä¢-šË ²Äª½Ö!!
«Ü®¾-ª½-„çLx ª½¢’¹Õ© ª½£¾Ç®¾u¢!   --„çᮾ-@Áx -ÅÃ-ÅŒ-§ŒÖu! ®¾¢’¹-ÅŒÕ-©Õ --ÍçX¾p-«-§ŒÖu!!
-\-ÊÕ’¹Õ-© -«Üª½¢-œÎ! ----ÍŒÖ--²ñ--ŸÄl¢ ªÃª½¢-œÎ!!   ÂíÅŒh “œÄ’¹¯þ.-.-.-ƒ¯Ão@ÁÚx ŸÄé’¯þ!
-œçj-¯î-©-Åî -•-©ÂÃ-©Ç-{!
  ’¹Õ-«Õt-šÇ-©ðx -«%¹~ -“X¾X¾¢-ÍŒ¢!
-¤Ä-«á -ÅÃ-ÅŒ-©Â¹× ÂÃ-@ÁÙx¢--œä-N!
  -•¢-ÅŒÕ-«Û-© -Æ-¯Ã-Ÿ±Ä-“¬Á-«Õ¢!
-‡-«éª®¾Õd-ÊÕ --NÕ-¢-*-¤òªá... -‡-Têª ÂË-{ÕÂ¹× -Åç-©Õ-²òªá!
  -•¢-ÅŒÕ-«Û-©ÇªÃ... -D-„ç-Ê-©¢-Ÿ¿ÕÂî¢-œË!
-‚ -D-N-©ð --Æ-Fo -¯ç-«Õ-@ìx!
  -ÍŒ-©ü -ÍŒ-©ü ’¹Õ-“ª½¢... --*-¯Ão-J -͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ
10 „ä© \@Áx “ÂËÅŒ„äÕ Æ„çÕ-JÂà „çRxÊ Â¹×¹ˆ!
  ÂîX¾X¾Û X¾---------¹~×-©- Âí-ÅŒh -¤Äª½Õˆ!
-šðª½o-œî... -«á¢-Ÿä -Åç-©Õ®¾¢-œî!   -\-ÊÕ’¹Õ X¾¢-œ¿’¹... ¹-ÊÕ-N¢-Ÿ¿Õ -Íä-§ŒÕ’¹!
-Æ-§çÖu-¤ÄX¾¢... ->-ªÃX¶Ô!   -Ÿä£¾Ç¢åXj--¦ï---«Õt...-•¢-ÅŒÕ-«--ªáu¢-Ÿ¿-«Öt!
¹~---ºÇ-©ðx ’¹Õ-Jh²Äh... -ÍŒ--{Õ¹׈-Ê -ÍŒ¢æX²Äh!
  -‚-«Û -JÂê½Õf-©ð-§ýÕ! „Ã-„þ -Æ-Ê-„î-§ýÕ!!
-¦Ç-¦ð-§ýÕ...-¦µ¼-§ŒÕ¢Â¹ª½-----------„çÕi-Ê -W!   -„çᮾ-@Áx-Åî -•-©ÂÃ-©Ç-{!
-N-*-“ÅŒ -°-«Û-© -N¢-ÅŒ -©ð¹¢!   -ƒ¢-šË-E¢-œÄ -®¾Öˆ-H --œ¿Ö-¯ä!
’¹-Ÿ¿l -O-œË-§çÖ... -Æ¢-ŸÄ-©Õ -ÍŒÖ-œ¿-§çÖ!   ’¹Õ-“ª½¢ -«á-ÅÃh-ÅŒ--„Ã... -È-œ¿_-«Õ%’¹¢ -¦¢-Ÿµ¿Õ-„Ãy!
-ƹˆ-œ¿ -Æ-Fo --ÅÃ-¦ä---@ìx!   -NÕÂ̈... -NÕÂ̈... -‡¢--Åî -©Â̈!
¦ÕLx XÏ{dÂ¹× «áêˆ ‚§ŒáŸµ¿¢!   ----Æ-A åX-Ÿ¿l ’¹Õ-“ª½¢...-¤ñ-{d---©ðÂË -¤ò-ŸÄ¢!-
--«Õª½ --°-«Û-© --«Õ£¾É -§Œá-Ÿ¿l´¢!   -¦Ç-¦ð--§ýÕ...ª½Â¹h ªÃÂîÏ-¦-Lx!
--¬ÁÙ-ÊÂÃ-©Âî -«%-ŸÄl-“¬Á-«Õ¢!   ¨ ¹X¾p-’Ã-ª½Õ... N†¾«á ¹©„ê½Õ!
ÍŒ¢Ÿ¿«Ö«Õ ¹עŸä-©Õ... ÂË¢C-Âí-*a¢C!   ¹--@ìx -Íä-²Äh----ªá ¹---E¹-{Õd!
-¤ñ-šËd ->¢Â¹-ÊÕ --¯ä-¯ä-¯î-Íý!   ªÃÂÃ-®Ï -²òx-Åý© ª½-£¾Ç®¾u¢ -Åç-L®Ï¢-C!
-Æ-A ---åX-Ÿ¿l ---œçj-¯î... ®¾¢’¹ÅŒÕ©Õ -‡----¯îo!!   -Íä-¤Ä --Íä-¤Ä... -Íê½-©ã-©Ç-«-ÍÃa-§ýÕ!
¦¢A ¹Êo *Êo ¦µ÷¦µ÷!   -\-ÊÕ’¹-«Õt -¦ï-«Õt... -“X¾-Ÿ¿ª½z-Ê -ÍŒÖ-œ¿-«Öt!
-¦¢’ê½Õ -èã-Mx-© -¦µ¼-©ä ®¾ª½®¾Õq   åX¢X¾Û-œ¿Õ -•¢-ÅŒÕ-«Û-© -Ê--«Ûy-© X¾Û-«Ûy-©Õ!
--ƒ-C -‚ª½-œ¿Õ’¹Õ-© åX¢-Ty-Ê¢-{!   -\-ÊÕ-’¹-«Õt -\-ÊÕ-’¹Õ...-„î¾-Ê-©ð -„çÕª½Õ’¹Õ!
----¦µ¼--©ä -¦µ¼--©ä -¦¢’ê½Õ ’¹-Gs-©¢!   --Æ------§çÖ-u -¤ÄX¾¢ X¾Û-L!
¹×¹ˆ©Ö Íä²Ähªá ¹®¾-ª½-ÅŒÕh-©Õ... -„Ã-šËÂÌ …¯Ãoªá >„þÕ-©Õ!   ÂÌ{ÂÃ©Õ X¾{ÕdÂî... X¾¢œ¿Õ’¹ Í䮾ÕÂî!
-«Öu-„þ -«Öu-„þ ®¾ª½ˆ®ý...N-¯Ãu²Ä-©Õ -¬ë-¦µÇ-†ý!   -‚-“X¶ÏÂà -Ê-ÅŒh...ꪽ-@Á åXj -ŸÄ-œË!
-‚-È-J -Ÿ¿--¬Á-©ð...-«Õ-Ê -Ÿä-¬Á¢-©ð!   ¹×¹ˆ¢--˜ä ¹×ÂÈ ÂÃ-Ÿ¿Õ...
’Ã-œËb-©Çx ’Ã-JÂË -ƪ½-„çj -\-@ÁÙx!   XÏ-{d-¹Ø-ÅŒ-© ’¹Õ-{Õd -Åç-L®Ï¢-Ÿî-Íý!
-Åä-©Õ’Ã-J ----ƒ---©ðx--§ýÕ! --Åç-L-NÂË --‚-Ê-„Ã-©ð--§ýÕ!!   -‡-©ÕÂÃ! -F-C -\-ÊÕ’¹Õ -¤ò--LÂÃ-?!
¹¢’ê½Ö ’ê½Ö! -Åç-L®Ï¢-C -OÕ ------Åî¹ -Bª½Õ!!   ²Ä-©ã’¹Ö-œ¿Õ...®¾¢-U-ÅŒ¢ -ÍŒÖ-œ¿Õ!
Âí¢-œ¿-©ãÂˈ¢-Íä --ÅŒ-Lx-“æX-«Õ!   -•¢-ÅŒÕ-«Û-©-«Õ¢---œÎ-„äÕ¢! X¾Û-šü-¦Ç-©ü -èð®¾u¢ -Íç-¦Õ-Åâ!!
-‚ êÂX¶ý-©ð -N¢-ÅŒ ’¹Õ-œ¿x’¹Ö-¦-©-Åî êÂ--J¢-ÅŒ!   ÂË-O ÂË-O... -ÅÃ-ÅŒ-©Õ -‡-Têª-N!
¹¹-¤ò...-D-«Û-©ðx -ŸÄ-T-¤ò!   XÏ--Lx----„çá’¹_-© ²Ä-M-œ¿Õ...-ªî-¦ð-©Ç -«®¾Õh-¯Ão-œ¿Õ--!
²Ädªý-„êý -œÄ’ûq!   Âí-ÅŒh -Ê-ÅŒh... -‡¢-Åî -N¢-ÅŒ!
---«á¹׈---ÍŒÖ-œ¿Õ...---«á¹ˆ¢-Ÿ¿¢ -ÍŒÖ-œ¿Õ!   -„Ãéª-„Ã... -„Ã-ʪ½ å®j-Êu¢!
-œÄ-Eq¢’û ¹X¾p-©Õ..-‡-¯îo ’íX¾p-©Õ!   ªÃÂÃ®Ï -¦-©Õx-© ªÃ-èu¢
ªÃÂÃ-®Ï- ¦-©Õx© ªÃ•u¢   ª½ÖX¾¢ ----*-Êo... -„ä’¹¢ -NÕ-Êo!
ªÃÂÃ-®Ï- ¦-©Õx© ªÃ•u¢   ªÃÂÃ-®Ï- ¦-©Õx© ªÃ•u¢
ªÃÂÃ-®Ï- ¦-©Õx© ªÃ•u¢   ªÃÂÃ-®Ï- ¦-©Õx© ªÃ•u¢
>ªÃÂÃ-®Ï- ¦-©Õx© ªÃ•u¢   >ªÃX¶Ô© ƒ©Õx!
£ÏÇ«Ö-©--§ŒÖ-©ðx “œÄ’¹¯þ... ƒ----¯Ão-@ÁÚx -ŸÄé’-¯þ-þ!   -«Öu-„þ -«Öu-„þ... ÂÃu-šü-„ÃÂú -„Ã-„þ!
-*¢--¤Ä¢---°-© -Æ-¯Ã--Ÿ±Ä-“¬Á-«Õ¢!   -*-ÊoÂÌ-{¹¢... -N-«Ö-¯Ã-EÂË -¤Ä-ª¸½¢!
-œçj-¯î-© åX-Ÿ¿l-Êo!   ------«Õ%’¹ªÃ-VÂ¹× -‡¢-ÅŒ ¹-†¾d¢!
…-œ¿-ÅŒ -N-¯Ãu²Ä--©Õ... ®¾ª½-ŸÄ ²Ä£¾Ç²Ä-©Õ!   --£¾Ç--©ð Âî-©Ç! -N-¢-ÅŒ -¬Á---¦Çl-©ä-©?!
’í-J-©Çx -‚-{¢-{... -Æ-Ÿ¿ª½’í-˜ãd-Ê¢-{!   ®¾¢-U-ÅŒ¢--©ð -„äÕ-«â -C-{d-©-„äÕ!
®¾yª½_-©ð¹X¾Û X¾ÂË~... -²ñ’¹®¾Õ -ÍŒÖ-œ¿-ÅŒ-ª½-«Ö!   ’¹Õ-œ¿x’¹Ö--¦ -¤Ä----{¢-{... -‡¢-Åî----N¢-ÅŒ¢-{!
Âí-«át-©-Åî -«-*a¢--C...Âí-ÅŒh ¹-¦Õª½Õx -Åç--*a¢-C!   -ƒ-C --‚-ª½-œ¿Õ’¹Õ--© X¾Â¹~¢-{!
--¦µ÷-¦µ÷...-„äÕ-„äÕ...-¦µ¼-©ä-¦µ¼-©ä!   --„Ã--„çÖt! ªÃÂÃ®Ï Â¹¢-C-K’¹!
骢--œ¿Õ -Åî-¹-© X¾ÂË~!   Š-ªÃ-¯þ© ÂíÅŒh ÅçLN ÅçL®Ï¢Ÿî-Íý!
-Ê-©x-E X¾ÂË~ -Æ¢-Ÿ¿¢ -ÍŒÖ-œ¿Õ!   -¦ã¹-¦ã¹ -«Õ¢-šÇ... -¯î-šË-Åî -N¢-šÇ!
-„Ã-šË -ŸÄ-J åX-Ÿ¿l-© -ŸÄ-J!   ---èÇcX¾Â¹-¬ÁÂËh-©ð -„äÕ-«á-C-{d-©-„äÕ!
-¤ñ--šËd -„Ã-ʪ½¢... -¦µ¼-©ä ª½ÖX¾¢!   Ê-„äy-²Ä--M-œ¿Õ... -Ê-„íy®¾Õh¢-C -ÍŒÖ-œ¿Õ!
->ªÃX¶Ô-E -ÅŒ-©-Ÿ¿--¯äo -„çÕ-œ¿!   -¯ç-«Õ-L ²Ä--M-œ¿Õ... ----------Ê%-ÅŒu ¹-@ÇÂê½Õ-œ¿Õ!
-¦Õ-Lx-¦Õ-Lx’Ã...-¦µ¼-©ä åX-Ÿ¿l’Ã!   ¯Ã -«á¹׈ ---ÍŒÖ-œ¿Õ...X¾-Ÿ¿Õ--¯çj-Ê -Âí-«át-©Õ -ÍŒÖ-œ¿Õ!
OÕ²Ä-© Âî--A ---------„ä-³Ä-©Õ -„ä-ª½-§ŒÖ!   Âí-«Õ-œî -“œÄ’¹-¯þ...¹~--NÕ¢-ÍŒÕ -«Õ-«át-©-¯þ!
-„ç-Ÿ¿Õª½Õ -A¢-šÇ! ¹×-Ÿ¿Õª½Õ’à -…¢-šÇ!!   -“œÄ¹×-©Ç -«u-«£¾Éª½¢! ª½Â¹h-„äÕ -‚£¾Éª½¢!!
*ª½¢-°-«! -èã-Mx-¦µ¼-«!   -Åí¢-œ¿-© ªÃ-V -Ÿí-JÂÃ-œî-Íý!
²ÄšË-©äE ¯ÃÊo©¢!   ¯îêª ÅŒÕ¤ÄÂÌ!
‡¢-ÅŒ -¦µÇ’¹u-„çÖ! -‡¢-ÅŒ -¦µð’¹-„çÖ!!   ’ÃV °«Û©¢...¦µ¼©ä N¢ÅŒ©¢!
‚ÂîdX¾®ý -Æ-«-ÅêÃ-©Õ -Æ-Ÿ¿Õªýq!   骢œ¿Õ ¤Ä«á©Õ... «Õ£¾Ç-«Öt-ª½Õ©Õ!
-Âí¢’¹’ê½Ö! -OÕª½Õ -„îϒ¹-©-„ê½Õ!!   ¦ÕLx °«Û-©Õ... ¦µ¼©ä N¢ÅŒ-©Õ!
--¦Çu--©ã-¯þq -Íä²Äh -¦µ¼-©ä’Ã!   -¬Á-K-ª½¢...-Æ---„çÖt! -Æ-Jæ®h...-„Ã--„çÖt!!
«á¹׈-OÕ-Ÿ¿ -OÕ®¾¢! -¯Ã -„ç᣾É--Eê -Æ¢-Ÿ¿¢!!   N¢-ÅŒ -°--N-E X¾-{ÕdÂî! 5 Âî-{Õx X¾--{Õd¹×-¤ò!!!
X¾’¹-©¢-Åà -X¾-œ¿Â¹! ªÃ-“ÅŒ¢-ÅÃ- Ê-œ¿Â¹!   -Æ-A åX-Ÿ¿l -œçj-¯î...-¦µ¼-§ŒÕ¢Â¹ª½Õ--œ¿Õ -„Ã-„çÖt!
„êÃo-§ŒÕ¯î! ƒŸä¢ ²ÄM-œ¿ÕªÃ ¦Ç¦Ö!!   ®¾yª½_-©ð-¹X¾Û X¾ÂË~E! ²ñ’¹-å®jÊ ŸÄEE!!
ªÃÂî-----------ªâ....-X¾-C æ£Ç-œä-@Áx -Æ-A---Dµ!   «Õ%’¹ªÃ-V -„ä-{... -Bª½Õ -Åç-L®Ï¢-Ÿ¿¢--{!
ÂíÂ툪îÂî... -˜ãi-„þÕ -֮͌¾ÕÂî!   «ÕSx X¾Ûœ¿Åâ! OÕ «á¢Ÿ¿Õ-Âí²Äh¢!!
¹×¹ˆ’Ã-J -ƒ-©x¢-{! -¦µ¼-©ä ’íX¾p¢-{!   -«Õ-ÊÕ-†¾ß-©ÇxªÃ... Ÿ¿-§ŒÕ-ÍŒÖX¾¢--œË!
¦A-êÂ¬Ç £¾Éªá’Ã... ÍŒ©x’Ã!   ¤Ä-{-©Õ -N¢-šÇ¢! ÂÃ-¤Ä-œä²Äh¢!!
X¾Â¹~×-© -“æX-«Ö... -ÍŒÖ-ŸÄl-«Ö!   Æ¢-Ÿ¿-JÂÌ -‚-Ê¢-Ÿ¿¢... -Æ-Ÿä -¯Ã -N-•-§ŒÕ¢!
Íçª½Â¹× ’¹-œ¿-©Õ ÂÃ-Ÿ¿Õ...-ÍäX¾-©ä-!!   £¾Çó-------Mx XÏ---Lx...-A-J-’í-*a¢-C -«Õ------Sx!
’¹Õ-œ¿x’¹Ö-¦Ç! -F ’¹Õ-{Õd X¾-˜äd-¬Ç¢’Ã!   -¦Õ-Lx ²Ä-M-œ¿Õ -Åç--L-N -¦µ¼-©ä!
---ÍŒ-“¹-«-Jh åX¢-Ty-Êx Âí-ÅŒh ²Ä--“«Ö-•u¢!   ‡-Têª Â¹X¾p... -ŸÄ’¹Õ-œ¿Õ -«â-ÅŒ-©Õ ’íX¾p!
æX-œ¿X¾Ûª½Õ’¹Õ... -¤Ä-©X¾Û¢-ÅŒ -‡-ª½Õ’¹Õ!   ¦¢’ê½Õ -ÍäX¾--«Öt! -¦µ¼-©ä -Ÿí-JÂÃ-«-«Öt!
¹ע-Ÿä-@Áx ®¾yª½_¢ -ÍŒÖ-²ñ-ŸÄl¢!   ®¾-«á-“Ÿ¿ ªÃÂîÏ... -¦µð-•-Ê¢ -Æ-¦ðs®Ï!
--•--©-¤Ä-ÅŒ¢ -‡êˆ²Äh! Âí¢-œ¿åXjÂË--ÍçꈲÄh!!   --Íç-ÅŒh-¤òê’®Ï... ª½ÖX¾Û -ŸÄ-Íä®Ï!
-¨-Ÿä ®¾Õ¢-Ÿ¿ªÃ¢’¹Õ-© -Æ¢-ŸÄ-© --¤ò--šÌ!   -< ¹-šðx- «Ö-˜ä²Äh! -«-© -„ä®Ï --X¾-˜dä²Äh!!
ÂíÅŒh -°-«Û-©-„çÖ-Íý!   ®¾ª½-®¾Õq©ð '²ÄªýÑ... «Íäa-¬Çªý!
-œçj-¯î²Äª½x -«á--ÅÃh-ÅŒ’ê½Õ -Ÿí-JÂê½Õ!   ¹×¹ˆ-©-¦¢-œÎ.. X¾ª½Õ’¹Õ -ÍŒÖ-œ¿¢-œÎ!
-ÆêÂy-J-§ŒÕ¢-©ð -¦®¾ -Æ-Ÿ¿ª½£¾Çô!   -«á®¾Õ’¹Õ Âî--A-¯î-§ýÕ! -N-†¾¢ -…-Êo-Ÿî--§ýÕ!!
ꪽ-@Á -Š-œË-©ð -\-ÊÕ’¹Õ-© -¦-œË!   ÂÃ-@Çx’¹-èÇb... -¦ð-©ã-œ¿Õ ÂÃ-@Áx-«Öt!
ÂîPÂú’ê½Õ «ÖšÇx-œ¿Õ-Åê½Õ   ’¹ÕE§ŒÖ XÏ’û-
ÂíÅŒh œçj¯î-©ð§ýÕ! ¹¦Õª½Õx NÊ¢-œî§ýÕ!!   ª½ÖX¾¢ „ä{-’Ãœ¿Õ! ÍŒÖæ®h XÏJ-ÂË-„Ãœ¿Õ!!
ê’Ÿç© X¾ª½Õ’¹Õ... ¦µ¼©ä’à •ª½Õ’¹Õ!   ©äœÎ-¦’¹Ö_... ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ®Ï’¹Ö_!
®Ô©Ç... ®Ô©Ç! ¹E-XÏæ®h ¤ò©Ç!!   „î¾Ê ÍŒÖ殲Äh! ‡«á-¹©Õ X¾˜äd²Äh!!
N¢ÅŒ ÂîÅŒÕ-©Â¹× ‡¢ÅŒ ¹†¾d¢!   ¦ã©Õ’Ã... ¦ã©Õ’Ã! NÕNÕ“ÂÌ ¦µ¼©ä’Ã!!
²Ädªý X¶Ï-†ý-   ‡-Eo -\-ÊÕ’¹Õ-©Õ?
¤Ä«á©ðx ¤ñœ¿-’¹J! TEo®ý ’¹œ¿-®¾J!!   ‡©Õ¹
¦µÇ-K -‚---«Ü... -¦Ç’¹Õ--¯Ão-«Û-!   LL-’¹ªý •¢ÅŒÕ-«§ŒÖ! ÂíÅŒh’à X¾Û˜ãd-Ê--§ŒÖ!!
Æ--§çÖu-¤ÄX¾¢ -«Õ-Ê -œÄ-Lp´-¯þ!   Loons
-Æ¢éÂ-©ðx -¦ï-«Õt!   ¤Ä-œ¿Õ-Åà ’¹-šËd’Ã.. ’¹-œ¿Õ®¾Õ’Ã!
°„î ª½Â¹~A ª½ÂË~ÅŒÓ   °«-„çj-NŸµ¿u¢Åî...
¹עŸä@Áx “X¾X¾¢ÍŒ ¤òšÌ!   -Ÿç-§ŒÕu¢ -ÍäX¾-Ê¢-œÎ-! -Æ-¦äa... -¦µ¼-§ŒÕX¾--œ¿Â¹¢-œË!
'«Öu„þÑ *“Åî-ÅŒq«¢ '„Äþ!   殄Ã-’¹Õº¢... JÂÃ-ª½Õf©Õ X¶¾ÕÊ¢!
£¾Ç-©ð -‚-©s-“šÇ®ý! -F ’¹Õ-{Õd -Åç-L®Ï¢-C -¦Ç®ý!!   „äÕ-«â ²Ä-Cµ¢-Íâ -T-Eo®ý -J-Âê½Õf!
'®¾£¾ÇÑ ÍçjÅŒÊu¢! X¾Û©Õ© ®¾«Ö-Íê½¢!!   ƧçÖu ¤ÄX¾¢... ¤Ä«á-ªÃV!
„çÕJæ® ¦ïCl¢ÂÃ! F NŸ¿u©Õ ÍÃL¢Â¹!!   ¨’¹ ¨’¹ ¨’¹... ¦ÕLx „çÕª½ÕX¾Û B’¹!
-ÅÃ-œ¿Õ -©Çé’-§ýÕ... X¾Û-L-Åî -‚-œç-§ýÕ!   èÇ’¹ª½-º-©ð -“X¾X¾¢-ÍŒ -JÂê½Õf!
¹X¾p 钢ŌÕ-©ð§ýÕ! ’íX¾p ÍŒJ-“Åî§ýÕ!!   FšË ©ðX¾© ¨ÅŒ! ¯Ã JÂê½Õf „çÖÅŒ!
*ÍŒaª½ XÏœ¿Õ-’¹Õ©¢! …ÍŒÕa©ðx X¾œ¿¢!!   ---Íçj-¯Ã -ÊÕ¢-* -ÍŒ-©ð! -Æ-„çÕ-JÂÃ-©ð '£¾Ç-©ðÑ!
-“ÍŒÖæ®h¯ä NÂê½¢! Æ¢Ÿ¿Õê ÂËK{¢!!   -“X¾-«á-È ’¹-Ÿ¿l’ê½¢-œÎ! ÂË-œÄfåXj -Ÿí-JÂê½¢-œË!!
„ÄçÖt! ‡¢ÅŒ åXŸ¿l „çᮾ©ð!   Šê -Š-¹ˆ-œ¿Õ... -Åç-©x -A-NÕ¢’¹--©Õ-œ¿Õ-!
„äÕ...-„äÕ ®¾-Jp´¢’û -¦µ¼-©ä -¦µ¼-©ä!   -«Õ¢---ÍŒÕ-§Œá’¹¢... --«Õ-Sx -«-²òh¢-C!
’¹Õœ¿x-’¹Ö¦ ÂîA... \¢šÌ ®¾¢’¹A?   «Õ-Ê -VªÃ®ÏÂú -¤Äª½Õˆ!
-‚-²ò¢-©ð... -‚-„çÖt ²Ä-M-œ¿Õ!   «á¹׈ -ÍŒÖ-œ¿Õ... -«á¹ˆ¢-Ÿ¿¢ -ÍŒÖ-œ¿Õ!
¹-L®¾Õ¢-šÇ¢! ÂÃ-¤Ä-œ¿Õ¹ע-šÇ¢!!   „çÕiê©ü èǹq¯þ©Ç å®dX¾Ûp-©ä²Äh!
-Ê-œ¿Õ®¾Õh-Êo -¯Ã’¹-èã-«á-œ¿Õ!   -¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!
\ÊÕ’¹«Öt \ÊÕ’¹Õ!   Æ-„çÖt! -Æ-A åX-Ÿ¿l -„çᮾ-L!
XÏ-§ŒÖ-¯î -„êᮾÕh¢-Ÿî-Íý!   Æ¢šÇ-Jˆ-šËÂé𠦵ÇK ¹ªÃˆ-{-ÂéÕ!
Š-@ÁÙx Âí-„çyêˆ... XÏ--Lx -©Ç--„çêˆ!   --*-©Â¹-«Öt... -*ª½Õ-¯Ã-«Ö -‡-©Ç --
-*-šËd-<-«Õ...----’¹-šËd-ÅÃu’¹¢!   «Ö ¹×-{Õ¢-¦¢ åX-J-T¢-Ÿ¿-“ªÃ!
---------¦µ÷-¦µ÷-͵Ã-Ê--©ü!- --“¦£¾Ét¢-œ¿¢!--!   ÍŒ-J-“ÅŒ -ÅŒ-«Ûy-ÅŒÕ--Êo-°-«Û-©Õ!
Æ¢-ÅŒÕX¾-{d-E -N¢-ÅŒ- °-«Û-©Õ!---   ¦Ç-ÅŒÕ -¦µÇ-«Õ-©Õ... XÏ-Lx-Ê-œ¿Â¹-©Õ!
Âî-ÅŒÕ-©-Eo-šË-©ðÂË -\ Âî-A -„äÕ-©Õ!   *šËd *©-¹-«ÕtE ¯ä¯ä!
X¾¢-Ÿ¿Õ-© X¾ª½Õ’¹Õ... ®¾¢-Ÿ¿-œä ®¾¢-Ÿ¿-œË!   ¹åXp-šËd-Ê éªj-¯î.. -«-Íäa®Ï¢-Ÿî-Íý!
X¾Â¹~×©Õ   «Öu-„þ --«Öu-„þ... æ®d-†¾-¯þ -----«Ö®¾dªý -„Ã-„þ!
’í“骩 £¾Çô{©ü! ¦ä¦ä... “¦£¾Ét-Ê¢Ÿ¿¢!   -¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!
-¨Â¹-© -ªÃÂîÏ!- E--èÇ-©Õ -Æ-¦ðs®Ï!!   ’¹ÕÊo \ÊÕ’¹Õ©ä ‚„çÕ Â¹Êo-G-œ¿f©Õ!
«á¢T-®¾   ¦µ÷¦µ÷ œÄ¹dªý ¦µ¼©ä ¦µ¼©ä!
Âí-ÅŒh-¤Ä-«á-Ê¢-œÎ! -Š-@Áx¢-Åà -«á-@Áx¢-œÎ!!   ¹L-®Ï-¹-{Õd’Ã! 40 Âî{Õx’Ã!
ʹˆ   *©Õ¹
„çᮾ-LÂÃ-{Õ... -«Õ£¾É-„çÖ-{Õ!   ¹עŸä©Õ
ÂÌ{-Âé “X¾X¾¢ÍŒ JÂê½Õf!   Š¢˜ä
Æ©Õx-¹×-¤òÅâ! ‚“¹-NÕ¢-Íä²Äh¢!!   åX¶xNÕ¢’î
¨ ¹×¹ˆ ÈKŸ¿Õ ª½Ö. 8 Âî{Õx!   X¾Û-L
£¾Þ...£¾É!... ¹ע’ûX¶¾Ü ‡©Õ’¹Õ!   ‡L-åX¶¢šü ®Ô©ü
£¾ÇôM ª½¢’¹Õ©Õ... \ÊÕ-’¹Õ© £¾Ç¢’¹Õ©Õ!   ²ÄL-’¹Öœ¿Õ
Åä©Õ   -°-“¦Ç --Íê½-© --’¹Õ-{Õd ---Åç-L-®Ï¢-Ÿî--Íý!
Åí¢œ¿   Âî-A Âí¢-Íç¢... ¹Ø-ÅŒ X¶¾Õ-Ê¢!
¤Ä¢œÄ   ˜ãÂÃq®ý-©ð ®¾ª½p-§ŒÖ’¹¢!
¦ÇÅŒÕ   §ŒÖ¢šü
¦ÕLx ---«Ü®¾-ª½-„çMx! ¦µ¼©ä- ŸÄ-E„ä ÅŒMx   ¯ç«ÕL
¦µ¼ÖNÕåXj < «Õ ‚“¹-«Õº!   Åæä-@Áx
å£jǯà   ’¹Õœ¿x-’¹Ö¦
°“¦Ç   -“æX-NÕ¹×-©ÇªÃ -«--Jl´--©x¢-œË-!
ƢŌªÃb©¢©ð •¢ÅŒÕ ‘ÇuA!   ’¹Gs©¢
œÄLp´¯þ   ¯äÊÕ-¯Ão-ÊE... OÕê ÅçL-§ŒÕ-Ÿ¿E!
‚ ²ÄMœ¿Õ „çÕŸ¿œ¿Õ „çÖÂéðx!   ‚®ÏZ-Íý
¹¢’ê½Õ   ÆÊ-Âí¢œ¿
ƒŸç-¹ˆœË X¾ÂË~ªÃ ¦Ç¦Ö!   ‚--“X¶ÏÂÃ-ÊÕ -«-ºËÂË®¾Õh-Êo -Æ--„çÕ-JÂà -°-N!
>ªÃX¶Ï   \ÊÕ-’¹Õ©Õ,
“Ÿµ¿Õ«X¾Û ‡©Õ-’¹Õ-¦¢{Õx,   ®Ï¢£¾É©Õ,
„çᮾ@ÁÙx,   ANÕ¢-’¹-@Ç©Õ,
JÂê½Õf-©Õ -«Ö-Ja-Ê -¦Õ-Lx¹X¾p!   åX¢Ty-Êx-©ð 18 èÇÅŒÕ-©Õ-¯Ãoªá!
*-©Â¹ -«á¹׈ -ÍäX¾-©ð-§ýÕ! -«Õ£¾ÇôX¾Âê½Õ ©ð-§ýÕ!!   --\-ÊÕ’¹-«Öt -‡¢-ÅŒ -¦Ç’¹Õ-Êo-Ÿ¿-«Öt!
¨-Ÿ¿Õ-Åà £¾Éªá’Ã.. -JÂê½Õf’Ã!   Èœ¿_-«Õ%-’é ‚ÂìÁ§ŒÖÊ¢!
¹ÊÕo-©-Eo-šË-©ðÂË \ ¹@ÁÙx „äÕ©Õ?   ƪ½-Íç-§ŒÕu¢ÅŒ ÆOÕ¦Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C!
A-NÕ¢’¹-©¢ -«á-ÅÃh-ÅÃh-ÅŒ!   «Õ£¾É ¹עŸä©Õ «Ö{ N¯ÃoªÃ!
Â X¾@ÁÙx “¹ت½ «Õ%’Ã-©-ê¯Ã?   å®jÂË-©ü -Åí¹ˆ¢---œî-§ýÕ!å£Ç-©ãt-šü åX-{d¢-œî-§ýÕ!!
Âí-ÅŒh -œçj-¯î’Ã--J X¾-@ìx -“X¾-Åäu¹¢!   ¦ÕLx ÂîŌթ¢...
„ÃÊ-¤Ä-«áÂË «¢Ÿ¿-¯Ã©Õ!   ¹×¹ˆ©Õ ®¾«á-“Ÿ¿¢©ð Íäæ® ®¾Jp´¢-’û
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • sthirasthi_300-50.gif