జవాబులు
కవలలేవి? : a,c
రెండు పట్టికల కథ: 1. వందేమాతరం 2. వాతావరణం 3. మందారమాల 4. మామిడికాయ 5. వ్యవసాయము దాగిన పదం: దేవాలయము
అంతమే ఆరంభం: 1. దివి, విల్లు 2. వూహ, హస్తం 3. భూమి, మితి 4. చేప, పత్రం 5.శోకం, కంఠం 6. అల, లత 7. జామ, మట్టి 8. నగ, గమ్యం
ఎవరు నేను: Phone
అవే పదాలు: 1. Gas 2. Ask 3. Sky
చిలిపి ప్రశ్న: చెట్టే! (ఆ పదమే ముందు ఉందిగా)
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • sthirasthi_300-50.gif