•„æթÕ:

Æ¢ÅÃu-¹~J:- 1. song 2. girl 3. luck 4. kite 5. east 6. term 7. moon 8. need 9. dumb 10. blow 11. wolf 12. food
«Ö{© «©§ŒÕ¢: 1.- „ä’¹¢ 2.- ÅÃu’¹¢ 3.- ¦µÇ’¹¢ 4.- ®¾’¹¢ 5.- H’¹¢ 6.- ªî’¹¢ 7.- Ê’¹¢ 8.- «Õ%’¹¢
ƹ~-ªÃ©Õ £¾Ý†ý-ÂÃÂË:- 1.- „ä¤Ä-Â¹×©Õ 2.- «Õ¢ŸÄª½¢ 3.- Oº 4.- ’ÃV©Õ 5.- ®¾ÖC 6.- «ÖNÕœË ÂçŒÕ
‡«ª½Õ ¯äÊÕ:- vegetable
\ ¦µÇ’¹¢ ‡Â¹ˆœ¿: a-4, b-3, c-2, d-1
*LXÏ “X¾¬Áo:- §Œá (‚¢’¹x ƹ~-ªÃ©ðx)
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • sthirasthi_300-50.gif