Saturday, August 01, 2015


Untitled Document
Untitled Document
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>గీ్థ్మ్ౖమ్ద్ఠ్ట శి్చ్ణ్ఠ </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-16LE"> <meta name="GENERATOR" content="Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U) [Netscape]"> <link href="dist.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" align="left" background="images/taja-bg.gif"> <img src="images/hed-vruttividya.gif" width="105" height="29"> </td> </tr> <tr valign="top"> <td align="left"> <img src="Anantapur/images/college1.jpg" width="150" align="LEFT" height="110"> <font face="EENADU"> <font size="+2"> <font color="#FF0000"> çáÅళి్తం 0 ్చÌ0 లు: </font> <font color="#000000"> ఖీ్ణ్మ;లా్లలొ వâళీ¿ు  X¾బµ¼ుÅళి్వ 0 ్చÌ0 లు ఖీ ¯Ã్నంá. అనంÅళిX¾ుం½ంలొ éంంళీ¿ు, £Ïాం్ల¿ూX¾ుం½ంలొ ్ఘ¹అ్చË ఖీ ంది. 17 ‌్రåXౖ ేటు 0 ్చÌ®Ôలు ఖీ ¯Ã్నంá. </font> </font> </font> <br> <font face="EENADU"> <font size="+2"> <font color="#000099"> ¤ాంÅÃలు: </font> <font color="#000000">£Ïాం్ల¿ూX¾ుం½ం, అనంÅళిX¾ుం½ం,  ¹ుంÅళి¹లు్ల, ్లµ¿ం½్మవం½ం, ¹దిరి, ్ఘ.ళీË. Íçం½ువు, ÅÃళీËX¾ తి  ¤ాంÅÃలొ్ల ‌్రåXౖ ే్చü 0 ్చÌ®Ôలు. </font> </font> </font> <br> <font face="EENADU"> <font size="+2"> <font color="#FF0000">వి్లా్యం½ు్థలు: </font> <font color="#000000">  çáÅళి్తం 3289 వుంది </font> </font> </font> <br> <font face="EENADU"> <font size="+2"> <font color="#000099">Âîం½ు్సలు: </font> <font color="#000000"> 17 ం½ÂÃల వృతి్తవి్ల¿్య Âîం½ు్సలు ఖీ ¯Ã్నంá. X¶Ïట్టంý, ! లÂË్ట్ర¹లü, ళీÎఖీ్ణ్మ;లü  çుÂÃనిÂú, ! లెÂÃ్ట్రనిÂú్స,  ళీాX¶ý్ట్స çు¯þ ®Ïవిలü, టం½్నంý,  çల్డంý, ! ం! లü్చÌ, ¹ంX¾Ü్యటంý ళీÎ్చÌXÔ.. ÅళిదిÅళిం½ులు Âîం½ు్సలు నిం½్వ£Ïా®¾ు్త¯Ã్నం½ు. </font> </font> </font> <div class="t4maroon "> ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప;ఖీ్థ్జ్బ్ప; <a value="#ATP">లిIళీగి వీనీ దివీలిలినిబినిళీ Iవి తివితివిగిబీతిశిగీళి </a>ఖీ్థ్జ్బ్ప; </div> <table class="t8" width="100%" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr bgcolor="#ffeeff"> <td class="t4maroon " width="38%" height="26"> దివీలిలినిబిని వితిలీని </td> <td class="t4maroon " width="6%" height="26"> దివీదీని </td> <td class="t4maroon " width="10%" height="26"> శిలితిదిని </td> </tr> <tr bgcolor="#ffffff"> <td width="38%"> Iవిగినిలిలి నివిబిబి. దివీలిలినిబిని,తిరీరీతిలీశితిలిలి్త్ర X ళివీతిదీ, తివితివిగితిశిగీళి </td> <td width="6%"> Iవిగిలి </td> <td width="10%"> తివిగితిశిగీళి </td> </tr> <tr bgcolor="#eaffea"> <td width="38%"> తీIగి IవిళీగిIగిగీగిని వీనీ గినిదిబీ., బీIవిదీగీశిగీళి </td> <td width="6%"> తీగిబీశి </td> <td width="10%"> బీIవిదీశిగీళి </td> </tr> <tr bgcolor="#ffffff"> <td width="38%"> బితిగినిళీ IవిళీగిIగిగీగిని వీనీ గినిదిబీ., బివీవీగి్త్ర </td> <td width="6%"> బితిగిని </td> <td width="10%"> బివీవీగి్త్ర </td> </tr> <tr bgcolor="#eaffea"> <td width="38%"> ళీళిIరీళిIళీబీవితి దీనిజునిళితి్త్రతి నివిబిబి. దివీలిలినిబిని, బివీవీగి్త్ర </td> <td width="6%"> రీదీనిబి </td> <td width="10%"> బివీవీగి్త్ర </td> </tr> <tr bgcolor="#ffffff"> <td width="38%"> లీవీగీలితి తిలిI దివీలిలినిబిని వీనీ నివిబిబి. తివిదీ గినిదిబీ., శినివిగీరీవీవిదీతి </td> <td width="6%"> లీతిలిI </td> <td width="10%"> శివిరీవీవిదీతి </td> </tr> <tr bgcolor="#eaffea"> <td width="38%"> ళీబీళిI ళీతిI IవిళీగిIగిగీగిని వీనీ నివిబిబి తివిదీ గినిదిబీ, శివీదీతిళితిలిలితి, తివితివిగితిశిగీళి </td> <td width="6%"> ళీళీనితి </td> <td width="10%"> తివితివిగిశిళి </td> </tr> <tr bgcolor="#ffffff"> <td width="38%"> తీతిలితిరిI దివీలిలినిబిని వీనీ శిబీతిళిలీతిది్త్ర, తివితివిగితిశిగీళి </td> <td width="6%"> తీతిలితి </td> <td width="10%"> తివితివిగిశిళి </td> </tr> <tr bgcolor="#eaffea"> <td width="38%"> ళితిబిబీతిజునివిదీళితి Iవిళీగి. వీనీ శిబీతిళిలీ. నిదీగీదితిగిIవీవి దిబీI్త్ర్త్రనిదీగీ, తివితివిగితిశిగీళి </td> <td width="6%"> ళిIశితి </td> <td width="10%"> తివితివిగిశిళి </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </body> </html>
Untitled Document
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net