Saturday, August 01, 2015


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Page
COLLEGE NAME CODE PLACE
G P R ENGG. COLLEGE, KURNOOL GPRE KURNOOL
RAJIV GANDHI MEMORIAL COLLEGE OF ENGG. & TECH., NANDYAL RGIT NANDYAL
ALFA COLLEGE OF ENGG. AND TECH., ALLAGADDA ALFA ALAGADA
St. JOHN'S COLLEGE OF ENGG. & TECH., YEMMIGANOOR JONY YMGNOOR
AVR & SVR COLL. OF ENGG. & TECH., AYYALUR, NANDYAL ASVR NANDYAL
KOTTAM COLLEGE OF ENGG., CHINNATEKUR, KURNOOL KTMK KURNOOL
Dr.K.V.SUBBA REDDY INST. OF TECH.DUPADU R.S. KURNOOL KVSR KURNOOL
G.PULLAIAH COLL. OF ENGG. & TECH. PASPULA, KURNOOL PCEK KURNOL
SANTHIRAM ENGG COLLEGE, NANDYAL SREC NANDYAL
AVR AND SVR ENGINEERING COLLEGE, NANNUR,ORVAKAL,KURNOOL AVSV KURNOOL
BHEEMA INST OF TECH & SCI, MANDIGIRI, ADONI BEMA ADONI
BRINDAVAN INST OF TECH & SCI, PEDDATEKURU, KURNOOL BRNK KURNOOL
INDIRA PRIYADARSHINI COLL OF ENGG & TECH FOR WOMEN,ORVAKAL INPW KURNOOL
K.KARUNAKAR REDDY INST OF TECH, CHINNATEKUR, KURNOOL KKIT KURNOOL
DR.K.V.SUBBA REDDYCOLL OF ENGG FOR WOMEN, DUPADU,KALLUR, KUR KVSW KURNOOL
RAVINDRA COLLEGE OF ENGG FOR WOMEN,PASUPALA,KURNOOL RAVW KURNOOL
SYAMALADEVI INST OF TECH FOR WOMEN, NANDYAL SYLW NANDYAL
CREATIVE EDNL. SOCIETY'S COLL. OF PHARM, CHINNATEKUR, KURNOO CRKN KURNOOL
ST.JOHN'S COLLEGE OF PHARM SCI, YERRAKOTA, YEMMIGANOOR JNYP YEMIGNR
Dr.K V SUBBA REDDY INST OF PHARMACY, DUPADU R.S. KURNOOL KVSP KURNOOL
PRABHAT INST OF PHARMACY, PRANAPALLY, NANDYAL PBTP NANDYAL
SANTHIRAM COLLEGE OF PHARMACY, NANDYAL SRCN NANDYAL
Untitled Document
…J-„ä-®¾Õ-ÂíE §Œá«A «Õ%A
©ÇK œµÎÂíE éªjÅŒÕ «Õ%A
éªjÅŒÕ ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu
ÆŸ¿ÕX¾Û ÅŒXÏp «¢Åç-ÊÊÕ œµÎÂíÊo ©ÇK
¤Ä«á ÂÃ{ÕÂ¹× *¯ÃoJ «Õ%A
éªjj©Õ ÂË¢Ÿ¿-X¾œË ÆŸµÄu-X¾-Â¹×œË ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu
„çj¦µ¼-«¢’à «Õ%Ah¹ ®¾¢“’Ã-£¾ÇÊ¢
¡«Õª¸½¢ £¾Ý¢œÎ ‚ŸÄ§ŒÕ¢ ª½Ö.1.27Âî{Õx
¬ÇÂâ-¦J’à ©L-ÅÃ-ŸäN
«Õ©xÊo 殫©ð ‰.\.-‡®ý ÆCµ-ÂÃJ
“X¾èÇ ÍçjÅŒ-Êu¢-Åî¯ä X¾ªÃu-«-ª½º X¾J-ª½-¹~º
>©Çx©ð 33.16©Â¹~© „çṈ©Õ ®ÏŸ¿l´¢
¤ÄÅŒ-¤Äœ¿Õ ¦¢’ÃxÂ¹× «Õ£¾Ç-ª½l¬Á
“X¾•© “¬ì§ŒÕ®¾Õq Â¢ «ª½Õº §ŒÖ’¹¢
«Íäa ¯ç© G§ŒÕu¢ ÂîšÇ Nœ¿Õ-Ÿ¿©
¨ \œÄC >©ÇxÂ¹× ÆŸ¿-Ê¢’à 23 „ä© ‡Â¹-ªÃ-©Â¹× ²Ä’¹Õ-Fª½Õ
Ÿí¢’¹© ‚{ ¹šËd¢-ÍÃL
åXJ-TÊ ‚ŸÄ§ŒÕ¢
‚ŸµÄu-At¹ *¢ÅŒ-ÊÅî „çÕ©-’ÃL
“X¾A éªjÅŒÕÂ¹× ¯Ãu§ŒÕ¢ Íä²Äh¢
X¾J-¬ð-Cµæ®h N•-§ŒÖ©Õ ÅŒŸ±¿u¢
§Œá«ÅŒ ÍäŌթðx Ÿä¬Á ¦µ¼NÅŒ
X¾Ÿ±¿-ÂÃ-©åXj Æ«-’Ã-£¾ÇÊ ©ä¹¯ä „çÊÕ-¹-¦Ç{Õ
‰H-‡¢Åî >.X¾Û-©Çx-骜Ëf ¹@Ç-¬Ç© ŠX¾p¢Ÿ¿¢
ª½£¾Ç-ŸÄJ “X¾«Ö-Ÿ¿¢©ð *¯ÃoJ «Õ%A
«ÕšÇˆÊÕ Eªî-Cµ¢-ÍŒ¢œË
ƦÕl©ü¹©Ç¢ ®¾Öp´JhÅî ‡Ÿ¿-’ÃL
ÅŒX¾Ûpœ¿Õ ¹ש “Ÿµ¿Õ«-X¾“ÅéåXj …Ÿîu’¹Õ© NÍÃ-ª½º
«áT-®ÏÊ «âœî Nœ¿ÅŒ «Õ¢“ÅŒº¢
OÕ¦µ¼ÖNÕ ¤òª½d-©ü©ð X¾J-Q-L¢* X¾¢{-ª½Õ-ºÇ©Õ ƒ«y¢œË
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net