Sunday, August 30, 2015


Untitled Document
Day_Outing
Untitled Document
¦¢Ÿþ “X¾¬Ç¢ÅŒ¢
ªÃ³ÄZ-EÂË “X¾Åäu¹ £¾ÇôŸÄ ƒ„Ãy-©¯ä œË«Ö¢-œþÅî „çjÂÃ¤Ä ªÃ†¾Z ²Änªá©ð ÍäX¾-šËdÊ ¦¢Ÿþ ¹œ¿X¾ >©Çx©ð ‡{Õ-«¢šË Ƅâ-͵ŒF§ŒÕ ®¾¢X¶¾Õ{-Ê©Õ ©ä¹עœÄ “X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à •J-T¢C. „çjÂÃ-¤ÄÂ¹× „ëÕ-X¾-Â~Ã©Õ Â¹ØœÄ «ÕŸ¿lÅŒÕ EL-Íêá.

80 „ä© ‡Â¹-ªÃ©Åî ¦µ¼ÖNÕ ECµ
ÂíÅŒh ªÃ†¾Z¢©ð ÂíÅŒh “¤Äèã¹×d©Õ, X¾J-“¬Á-«Õ©Õ \ªÃp{ÕÂ¹× Ÿä¬Á, NŸäQ ®¾¢®¾n-©ÊÕ ‚£¾Éy-E-®¾ÕhÊo “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢... „ÚËÂË Æ«-®¾-ª½-„çÕiÊ ¦µ¼Ö«á© Â¢ >©Çx© „ÃK’à ¦µ¼ÖNÕ ECµE ®ÏŸ¿l´¢ Íä²òh¢C. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à 80 „ä© ‡Â¹-ªÃ-©ÊÕ ’¹ÕJh¢-*¢C.

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net