Friday, November 27, 2015


Untitled Document
Untitled Document
ƒŸä ŸÄª½Õº¢
'Æ¢’¹-¯þ-„ÜΠꢓŸÄ©ðx G§ŒÕu¢ ©ä«Û. X¾X¾Ûp©Õ ®¾J’à ƢŸ¿œ¿¢ ©äŸ¿Õ. „äÕ«á ÅŒE& Íä®ÏÊ ê¢“ŸÄ©ðx ¹F®¾¢ ’¹Õœ¿Õx ƒ*a 15 ªîV-©ãj¢-Ÿ¿{. ÆN Â¹ØœÄ «ÕK *ÊoN. «âœî “¬ìºË ’¹Õœ¿Õx ƒ®¾Õh-¯Ão-ª½E Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ƒŸä¢ ŸÄª½Õº¢Ñ ÆE....

'ƪ½-®¾-«-LxÑÂË “X¾Åäu¹ Ÿ¿@Ç©Õ
“X¾®ÏCl´ ’â*Ê Æª½-®¾-«Lx ®¾Öª½u-¯Ã-ªÃ-§ŒÕ-º-²ÄyNÕ ‚©-§ŒÖ-EÂË '‚ÂîdX¾®ýÑ Ÿ¿@Ç©Õ «ÕJ ÂíEo ªîV-©©ð ªÃÊÕ-¯Ãoªá. B“«-„Ã-Ÿ¿Õ©Õ ƒšÌ-«© ‚©§ŒÖ©ä ©Â¹~u¢’à ŸÄœ¿Õ©Õ ÂíÊ-²Ä-T-®¾Õh¢-œ¿-{¢Åî “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ¨ Eª½g-§ŒÖEo B®¾Õ-¹עC.

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net