kalanjali_200
newshunt
Comments
8
Recommend
0
Views
19146
«á’¹Õ_ª½Õ XÏ©x©ÊÕ ÍŒ¢XÏÊ ÅŒLx
ÅÃÊÖ ‚ÅŒt£¾ÇÅÃu§ŒÕÅŒo¢
¦Ç-©Ç-Ê-’¹ªý, ÊÖu®ý-{Õœä:- Ê«-«Ö-²Ä©Õ „çÖ®Ï Â¹E åX¢*Ê ÅŒLx ÅŒÊ «á’¹Õ_ª½Õ *¯Ão-ª½Õ-©ÊÕ ÍŒ¢XÏ ÅÃÊÖ ‚ÅŒt-£¾Ç-ÅŒuÂ¹× §ŒÕAo¢-*Ê N³ÄŸ¿ X¶¾Õ{Ê «Õ£¾Ç-¦Ö-¦ü-Ê-’¹ªý >©Çx©ð Íî{Õ-Íä-®¾Õ-Âí¢C.- >©Çx-©ðE ¦Ç©Ç-Ê-’¹ªý «Õ¢œ¿©¢ „çÖB-X¶¾Õ-º-X¾Üªý X¾¢ÍÃ-§ŒÕB X¾J-Cµ-©ðE ’¹¢’Ã-Ÿµ¿-ªý-X¾Lx “’ëÖ-EÂË Íç¢CÊ GµÂ¹~-X¾A ¹×{Õ¢¦¢ GµÂ~Ã-{Ê Í䮾Öh, X¾Û«Ûy©Õ Æ«átÅŒÖ °«Ê¢ ²ÄT-²òh¢C.- ªîW-©Çê’ GµÂ¹~-X¾A X¾Û«Ûy-©ÊÕ Æ«Õt-œÄ-EÂË «Õ¢’¹-@Á-„ê½¢ å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ „ç-@Çxœ¿Õ.- GµÂ¹~-X¾A ¦µÇª½u Âõ®¾©u «ÕŸµÄu£¾Ço¢ 12.-30 ’¹¢{© “¤Ä¢ÅŒ¢©ð ƒ¢šðx ‚œ¿Õ-¹ע-{ÕÊo ÅŒÊ «á’¹Õ_ª½Õ XÏ©x©Õ ÍçÊo«Õt(5), ¹׫֪ý(3), ªÃºË (\œÄ-C-Êoª½)©ÊÕ <ª½Åî …J-„ä®Ï ÍŒ¢XÏ¢C.- „ÃJ «Õ%ÅŒ-Ÿä-£¾É-©ÊÕ ƒ¢šðx¯ä …¢* ‚„çÕ Â¹ØœÄ “’Ã«Õ ®¾OÕ-X¾¢-©ðE Í窽Õ-«Û©ð Ÿ¿ÖÂË ‚ÅŒt-£¾Ç-ÅÃu-§ŒÕÅŒo¢ Íä®Ï¢C.- N†¾§ŒÕ¢ Åç©Õ-®¾Õ-ÂíÊo “’ëÕ-®¾Õn©Õ ‚„çÕÊÕ B®¾Õ-Âí*a, ƒ¢šË «á¢Ÿ¿ÕÊo Íç{ÕdÂ¹× Â¹šËd Ÿä£¾Ç-¬ÁÙCl´ Íä¬Çª½Õ.- ÆÅŒh, «Ö«Õ, ‚œ¿-G-œ¿f© *“ÅŒ-£ÏÇ¢-®¾©Õ ¦µ¼J¢-ÍŒ-©äê XÏ©x-©ÊÕ ÍŒ¢XÏ ÅÃÊÖ ‚ÅŒt-£¾Ç-ÅÃu-§ŒÕÅŒo¢ Íä¬Ç-ÊE Âõ®¾©u ¤òM-®¾Õ-©Â¹× ƒ*aÊ X¶ÏªÃu-Ÿ¿Õ-X¾-“ÅŒ¢©ð æXªíˆ¢C.- XÏ©x-©ÊÕ £¾ÇÅŒu-Íä-®ÏÊ Âõ®¾-©uåXj ê®¾Õ Ê„çÖŸ¿Õ Íä®Ï-Ê{Õx ¤òM-®¾Õ©Õ ÅçL-¤Äª½Õ.-
Your Rating:
-
Overall Rating:
3.3
TMRK
04:26 PM
సమాజంలో కుటుంబము/జీవితం పై ఎలాంటి అవగాహన లేక పోవడం వలన ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. జీవించడం ప్రతి ఒక్కరి హక్కు, దేశంలోని గొప్ప వ్యక్తులు పేదరికం అనుభవిఇంచిన వారు ఉన్నారు. వారిని స్పూర్తిగా తీసుకోవాలి. ఆత్మహత్య నేరం, ఈ ఆత్మహత్యల నీర్ములనికి గాను ముఖ్యంగా పేదరికంలో ఉన్న ప్రతి ఇంటిలో ఒక (బాబుని లేక పాపని)ప్రభుత్వం, సేవ సంస్థలు, వారి ఆర్ధిక, సామజిక భాద్యత తీసుకోవడం జరగాలి.
వెంకట్
04:25 PM
చనిపోతే తను చనిపోవాలి కానీ పిల్ల్లలని చంపే హక్కు తనకి లేదు.పసివాళ్ళు దేవుళ్ళతో సమానం..పసివాళ్ళని చంపెవాల్లని క్షమించరాదు..
tsr
04:25 PM
మన దేశం లో పిల్లలు ఎందరు ఉండాలి అనే విషయం లో ఎడ్యుకేషన్ జరగడం లేదు. చైనా లో ఉన్న ఒక చైల్డ్ పాలసీని మన దేశం లో కూడా వెంటనే తీసుకురావాలి . మనకున్న అన్ని సమస్యలు అధిక జనాభా వలెనే. పోశించ లేని వాళ్ళు పిల్లలని తీసుకు రావదని కటినంగ తెలియ చెయ్యాలి
RAJA SEKHAR BANDLAMUDI
02:34 PM
తను చెప్పిన కారణం అబద్దం కావచ్చు ... ఏమైనా ఆమె దయలేని అమ్మ ... జీవితాంతం జైలు లో ఉంచండి దయ చేసి ... పిల్లలు లేని ఎందరో లేక బాధ పడుతుంటే ... ఇలాంటి మూర్ఖులు .. కొందరు... నిరక్షరాస్యత .. అజ్ఞానం ... కొంత కారణం ....
mastan
02:13 PM
వెర్రి బాడ్
ప్రసాద్
01:37 PM
పెళ్ళికి మేజర్ అనేది ఒక్కటే కాకుండా, మినిమం చదువు + ఇన్కమ్ సోర్స్ కూడా ఉండాలని చట్టం చేయాలి.
మనోహర్
12:21 PM
పేదరికం అతి పెద్ద సమస్య, ప్రబుతం దీని పై శ్రద తీసుకుని, నిర్ములని కి కృషి చేయాలి
తాళ్లూరి సుగుణ
06:24 AM
పేదరికం గృహ హింస ఇలాంటి సంఘటనలకు దరి తీస్తుంది .ఇరుగు పొరుగు ఇలాంటివి గమనించి బాధితులకు సహాయపడితే ఇలాంటివి కొంతవరకు అరికట్టవచును

G©Õx ¹{d-©äŸ¿Õ.-.-!

¦œÄ ¦Ç¦Õ©Õ \@Áx ÅŒª½-¦œË NŸ¿ÕuÅŒÕh G©Õx©Õ ¦ÂÃ-ªá-X¾-œË¯Ã ‹XÏ’Ã_ ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÍŒÖ-®¾ÕhÊo œË®¾ˆ¢.-.- ²Ä«Ö-ÊÕu© N†¾-§ŒÕ¢©ð ŠÂ¹ˆ-ªîV Â¹ØœÄ ‡Â¹×ˆ„ä Æ¢šð¢C.- ¦œ¿Õ-’¹Õ-©åXj ÅŒÊ “X¾ÅÃX¾¢ ÍŒÖXÏ-²òh¢C.- ¯ç©Ç-Ȫ½Õ ©Â~Ãu-©ÊÕ Í䪽Õ-Âí-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‡œÄ-åXœÄ ¹¯ç-Ê¥-ÊxÂ¹× Â¹Åçhª½ „ä²òh¢C.

ªÃ“A ’¹®Ôh ÅŒÖÅŒÖ-«Õ¢-“ÅŒ„äÕ.-.-!

ÆÊ¢-ÅŒ-X¾Û-ª½¢©ð ‚C-„ê½¢ ƪ½l´-ªÃ“A ‹ §Œá«-AåXj ²Ä«â-£Ïǹ ÆÅÃu-ÍÃ-ªÃ-EÂË ¤Ä©pœË ‚„çÕÊÕ £¾ÇÅŒ-«Ö-JaÊ Ê©Õ-’¹Õª½Õ §Œá«-Â¹×©Õ «Õ%ÅŒ-Ÿä-£¾ÉEo ÂÃLa-„ä-§ŒÕ-œÄ-EÂË ÅŒª½-L-®¾Õh¢-œ¿’à ’¹®Ôh Aª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕÊo ¤òM-®¾Õ-©Â¹× X¾{Õd-¦-œÄfª½Õ.-

Âí¢œ¿¢ÅŒ •Ê¢..„ä¢Â¹Êo «Ê¢..

Âî¯ä-šË-ªÃ-§ŒáE Íç¢ÅŒ ¦µ¼Â¹h-ÂîšË ¹³Äd-©-«Õ-§ŒÕ-„çÕi¢C.- ’¹ª½Õ-œÄ“C ’¹ª½Õ-œ¿-æ®-«ÊÕ A©-ÂË¢-ÍŒ-œÄ-EÂË Æ¬ì-†¾¢’à §ŒÖ“A-Â¹×©Õ ÅŒª½-L-«-ÍÃaª½Õ.- ®¾X¾h-Tª-½Õ©Õ ¦µ¼Â¹h-•-Ê¢Åî E¢œË-¤ò-§ŒÖªá.- Aª½Õ-«Õ© êÂ~“ÅŒ¢©ð ‡Â¹ˆœ¿ ֮͌ϯà E©Õ« Íî{Õ ©ä¹ע-œÄ-¤ò-ªá¢C.

«ª½-ŸÄ-ªáE... ¯äœ¿Õ ¹ª½Õ-º-ª½Ö-XϺË!

Ÿ¿®¾ªÃ „䜿Õ-¹© ÅíNÕtC ªîV©ðx “X¾ŸµÄ-Ê-„çÕiÊ.. ÆÅŒu¢ÅŒ “XÔA-¤Ä-“ÅŒ-„çÕiÊ «â©Ç-Ê-¹~-“ÅŒ¢-¯Ãœ¿Õ Æ«Õt-„ê½Õ ®¾ª½-®¾yB ŸäN Æ«-ÅÃ-ª½¢©ð ¦µ¼Â¹×h-©Â¹× Ÿ¿ª½z-Ê-NÕ-²Ähª½Õ. \šÇ ¨ªîV •’¹-¯Ãt-ÅŒÊÕ ©Â¹~© ®¾¢Èu©ð \šÇ ¦µ¼Â¹×h©Õ ÅŒ¢œî-X¾-ÅŒ¢-œÄ-©Õ’à Ōª½-L-«-²Ähª½Õ.