అది ఏది?

మొదటి బొమ్మను పోలి ఉన్నదేది?


సమాధానాలు :

అది ఏది? : 2

అక్షరాల చెట్టు : VISUALIZATION

బొమ్మల్లో ఏముందో... : 1.పనసపండు 2.పంచదార 3.జాతర 4.జామకాయలు 5.పుస్తకాలు 6.పాలు

రాయగలరా?: అందం-చందం, ఆకూ-వక్క, ఇంచు-మించు, కలిసి-మెలిసి, మాటా-మంతీ, సిరి-సంపదలు, కష్ట-నష్టాలు, సుఖ-దుఃఖాలు, చిన్నా-పెద్దా, మంచీ-చెడు, పూలు-పండ్లు, రేయి-పగలుమరిన్ని

ap-districts
ts-districts