సంపాదకీయం

ప్రధాన వ్యాఖ్యానం

ఉప వ్యాఖ్యానం

అంతర్యామి

శివతత్త్వం

శివతత్త్వం

ఆనందం శివుడి స్వభావం. ఆనందం శివుడి స్వరూపం. శివతత్త్వాన్ని అధ్యయనం చేయడం అంటే అచ్చమైన ఆనందంతో పరిచయం పెంచుకోవడమే! పరమ శివానంద స్థితిని సాధించడమే మనిషికి లక్ష్యం. ఈశ్వర చైతన్యాన్ని సత్యం, శివం, సుందరం అని వర్ణించింది వేదం.
తరువాయి
AP Districts
TS Districts

ఇవి చూశారా?

వసుంధర

మరిన్ని