సంపాదకీయం

ప్రధాన వ్యాఖ్యానం

ఉప వ్యాఖ్యానం

అంతర్యామి

లక్ష్మీ ప్రసన్నత

లక్ష్మీ ప్రసన్నత

లక్ష్మి అనే పదానికి అన్నింటినీ చూసేదని అర్థం. సాధారణంగా లక్ష్ములు ఎనిమిది మందిగా పేర్కొంటారు. వేదంలో భాగమైన మంత్రపుష్పం మాత్రం లక్ష్ములు ఆరుగురని చెబుతోంది. శుద్ధలక్ష్మి, మోక్షలక్ష్మి, జయలక్ష్మి, సరస్వతి, శ్రీలక్ష్మి, వరలక్ష్మి అనే ఆరుగురు లక్ష్ములు నాకు ఎల్లప్పుడూ ప్రసన్నం అగుగాక అని అందులో చెప్పిన మంత్రభావం.
తరువాయి
AP Districts
TS Districts

ఇవి చూశారా?

ఎక్కువ మంది చదివినవి (Most Read)

మరిన్ని