-‚-„çÕ -¤Ä-{ -Æ-Ê-Êu¢!
-‚-„çÕ -¤Ä-{ -Æ-Ê-Êu¢!   --Íä-AÂË ªÃ-&... ®¾¢’¹-ÅŒÕ-©Õ -ÍŒ-©ÇÂÌ!
-ÍŒ-© -ÍŒ-©x-E -«Õ¢-ÍŒÕ X¾-{d-º¢!   ®¾ª½ŸÄ Æ©-©¢{! ®¾Jp´¢’û ‚{¢{!!
®¾-«Õ®¾u-©åXj -¦Ç-©-© ®¾-«Õª½¢!   -*-¯Ão-J -ÍŒÂîªý....¹-¦Õª½Õx £¾Ý-³Äªý!!
æX-Ÿ¿-„Ã-JÂË ’¹Ö-œ¿Õ... -*-¯Ão-J ¹-šËd¢-C -ÍŒÖ-œ¿Õ!   *¯ÃoJ §çÖ’Ã ’¹Õª½Õ«Û!
®¾Õ-Ÿ¿l-«á¹ˆ --¦ï-«Õt-©ð-§ýÕ! -Æ-„çÕ-JÂÃ-©ð ®¾¢-Ÿ¿--œî-§ýÕ!!
  L¢¦ð 殈šË¢-’û©ð Æ«Ötªá Ʀðs!
-Æ-„çÕ-JÂÃ-©ð -Æ-Ÿ¿ª½’í-šËd-Ê -«Õ-Ê-„Ã-œ¿Õ!   -‡-Têª -§ŒÕ¢-“ÅÃ-©ð-Íý... XÏ-©x-©Õ -Íä-¬Çªî-Íý!
-¬Á-Kª½¢-©ðÂË -“X¾-§ŒÖ-º¢... X¾-Ÿ¿¢-œË -¤ò-ŸÄ¢!   «ÕJ-§ŒÕ„þÕ.-.-.--'UÅŒÑ-Åî «áJ-XÏ¢-Íç¯þ!
¤Ä{©ð Æ«Ötªá ¦µä†ý.-.-.-   --‚ ¹×-“ªÃ--œË «á-Ÿ¿Õl -æXª½Õ ’¹Ö’¹Õ-©ü!
殈šË¢’û Íä殲Äh.-.-.- X¾ÅŒ-ÂÃ©Õ é’L-Íä²Äh!
  «ÕÊ-'²ÄªÃÑ- «áÍŒa{Õx!
²Ä£¾Ç®¾ ¦Ç©©Â¹× èäèä©Õ!
  -«á-ÅÃu-©Çx ªÃæ®-ŸÄl¢... -Æ¢-Ÿ¿-Ko -„çÕXÏp-ŸÄl¢!
-«-§ŒÕ®¾Õ -*-Êo... -‚-N-†¾ˆª½-º-©Õ -NÕ-Êo!
  E“Ÿ¿©ð æ®d†¾¯þ ŸÄšË-¤ò-ªá¢C!
X¾Û®¾h-ÂÃ©Õ ÂíÊÕ-¹׈¯Ão!   X¾Û®¾hÂÃ©Õ ÂíEÍÃa!
‚®¾-¯Ã-©Õ -¦µ¼-@Ç! --Ÿä-¬Á¢ -„çÕ--Íäa-©Ç!!
  -šÇ-šÇ... -¦ãj-¦ãj!!
*¯ÃoJ ¹NÅà ¹×-'®¾Õ«ÕÑ-¢!   -Æ-¯Ão-Íç-©ãx-@ÁÙx... X¾-“A¹ -‡--œË-{ª½Õx!
*¯ÃoJ Æ«ŸµÄ-ÊÕ-©Õ... X¾ŸÄu©ðx X¶¾Õ-ÊÕ-©Õ!   *šËd-Íä-Ōթä *¯Ão-ª½Õ-©-Â¹× Æ¢œ¿!
ÂÃ-@Á-}-Åî ¹ע-ÍçÂ¹× -X¾ª½Õ’¹Õ--©Õ -¯äªÃp-œ¿Õ!   -¦ï-«Õt-ÊÕ-U®Ï... -œ¿Ö-œ¿Õ-©ü -Íä®Ï!
---ÍÃ-Íà -ƒ-©Õx -ÍŒÖ-²ñ-ŸÄl¢!   --XÏ-©x© X¾¢-œ¿Õ’¹... ®¾¢-Ÿ¿-œË -¦µ¼--©ä’Ã!
--§ŒâêÂ-° XÏ-©Çx-œ¿Õ... -JÂê½Õf-©ðx X¶¾Õ-ÊÕ-œ¿Õ-!   -*-¯Ão-J -Ê-šË -¦µ¼-@Ç!
XÏ-©Çx-œË -‚-{-©Õ... ®¾¢-¤Ä-Ÿ¿-Ê Âî-{Õx!   -‚ -*-¯Ãoª½Õ-© ¹-@ÁÙx -«Ö--šÇx-œ¿Õ¹ע-šÇ-§ýÕ!
X¾-Ÿä--@Áx -¦Ç-©Õ-œË --“X¾X¾¢-ÍŒ -§ŒÖ-“ÅŒ   -¯ä®¾h-«Ö -ÊÕ--„þ -¦µÇª½¢ ÂÃ-Ÿ¿-«Öt!
åXŸ¿l-§ŒÖu¹ £ÔǪîªá¯þ ƪá¤ò-ÅÃ-¯î-Íý!   æ®o£¾Ç¢ Â¢... -¦µ¼-©ä -…-¤Ä-§ŒÕ¢!
-*-¯Ão-J --¦ï-„äÕt...-ƪáu¢-C -«Õ®¾ˆ-šü!   «Õ-Ê -XÏ-©Çx-œ¿Õ...-Íçj-F®ý ----£ÔǪî --Æ--§ŒÖu-œ¿Õ!
-*-¯Ãoêª... -²òo--¦ð--Jf¢’û-©ð -¦µ¼-@Çêª!   -èÇ-B-§ŒÕ¢’à --„çÕ-J®Ï--Ê XÏ-©x-© ¹-Ÿµ¿!
-*-¯Ão-J -Ê%-ÅŒu¢ --¦µ¼-@Ç!   *--¯Ão-J å®j-E¹×-œ¿Õ!
Âí¢-œ¿-©åXjÂË -¤Äê²Äh... å®jq-œ¿ªý-«Öu-¯þ-E -ÅŒ-©XϲÄh!   ---‚ -¤ò-šÌ -‡¢-ÅŒ ¹-†¾d-„çÖ!
“X¾§çÖ’¹¢Íä®Ï...¦£¾Ý-«Õ-ÅŒÕ-©Åî „çÕJ®Ï!   X¾ÛLÅî ÍçLNÕ Íä²Äh-¯î-Íý!
-«-§ŒÕ®¾Õ -*-Êo... ²Ä£¾Ç®¾¢ -NÕ-Êo!   --*-šËd -«-§ŒÕ®¾Õ-©ð -„äÕ-šË ---‚-N-†¾ˆ-ª½-º!
Æ«Ötªá ªÃ®Ï¢C... ‚¢’¹x Ê«©!   -*-šËd ¹-Ÿµ¿-©Õ...XÏ-©x-©ä ª½-ÍŒªá-ÅŒ-©Õ!
’¹Ö’¹Õ-©ü -„çÕ-*a-Ê -œ¿Ö--œ¿Õ-©ü!   -Ê-{-Ê-©ð -‡¢-ÅŒ -͌ժ½ÕÂî!
-¦Ç-© -Ê-{Õ-©Õ... -«Ö-{-© -«Ö¢-“A¹×-©Õ!   *¯Ão-ª½Õ© ®¾¢-“Ÿ¿¢
¦µ¼-@Ç ¦Ç©ð-ÅŒq-„þ!   -„ä-C¹ -‡Âˈ-Åä -ÍÃ-©Õ.. -ÍŒX¾p-˜äx -ÍŒX¾p-{Õx!
-‡-©üêÂ--° -Æ-«Õtªá -Æ-Ÿ¿Õªýq!   ------¦ãjÂú ®¾-„Ã--K.... -¦µ¼-©ä ®¾ª½-ŸÄ--!
Æ„çÕJÂà ꪮ¾Õ©ð ‚¢“ŸµÄ XÏ©Çxœ¿Õ!   *-¯Ão-J -ª½-ÍŒªá-“A -¦µ¼-@Ç!
ÂÃ@ÁxÂ¹× ÍŒ“ÂéÕ...“X¾X¾¢ÍŒ JÂê½Õf-©Õ!   -Æ¢-•-¯Ã... -¤Ä-{-© -È-èÇ-¯Ã!
-Æ-«Ötªá æ®-« -Æ-Ÿ¿Õªýq   ²Ä£¾Ç²Ä-©-Åî -Æ-Ÿ¿ª½’í-˜äd -‚®¾d-JÂúq!
XÏ-©x-©Õ ÂÃ-Ÿ¿Õ... ªÃÂú-¦Çu¢-œþ XÏ-œ¿Õ’¹Õ-©Õ!   --Íä²Äh -§çÖ’Ã -¦£¾Ý-¦Ç’Ã!
«Ö-{-© -‚--{   --O-Cµ -¦Ç-©-©ä -N-©ä-¹ª½Õx-!
²ùª½ X¾¢ÂÃ... å®-¦µÇ-†ý -¦Ç-LÂÃ!   ¦µ¼Ö’î-@Á --¤ò-šÌ...--«Õ-Ê-„Ã-œ¿Õ ---„äÕ--šË!
FœÄ-Âé¢!   -¦Õ->b -«Ö-{-©Õ!
*¯ÃoJ ÅŒ¦©Ç... TEo®ý ¦µ¼@Ç!   *-šËd ¹-Ÿ±¿-© -*-¯Ão-J ª½-ÍŒªá-“A!
*FoÊÕo... ÂÃM«Ö!   '-‚XýÑ ªÃ-¬Ç-œ¿Õ.. '-»ªÃÑ -Æ-EXÏ¢-ÍÃ-œ¿Õ!
-¦µ¼-§ŒÕ¢ -¦µ¼-§ŒÕ¢’à -¦-œËÂË!   ©¢¦Ç-œÎ XÏ©-’Ã@ÁÙx... X¾ŸÄu© „çáÊ-’Ã@ÁÙx!
-¦Õ->b -«Ö-{-©Õ!   -«-§ŒÕ®¾Õ 10... -…X¾-¯Ãu²Ä-©Õ 218!
²Ä£¾Ç-®¾-O-ª½Õœ¿Õ! ¦©Õx-©Â¹× ¦µ¼§ŒÕ-X¾-œ¿-ÅÃœ¿Õ!   ¤Ä-œ¿Õ-Åà -B-§ŒÕ’Ã... -“X¾-Åäu¹¢’Ã!
ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ ²Änªá©ð... §ŒÖ..£¾Þ!   ¹ªÃ-˜ä-©ð '-¦¢’ê½ÕÑ -å†j-F!
-ÍŒ-Ÿ¿ª½¢’¹¢-©ð -ÍŒ-©ÇÂÌ!   -¦µ¼-@Çêª -¦Ç-©-©Õ!
-«-§ŒÕ®¾Õ -¯Ã---©Õ’¹Õ... -¦µÇ-†¾-©Õ -\-œ¿Õ!   Æ¢-Ÿµ¿-ÅŒy¢ -…--¯Ão... -‚-{-©ðx --NÕ-Êo!
ƹ~-ª½-“¹«Õ¢ ¤òšÌ©ð... Ʀðs „äÕšË!   ªÃ--†¾ZX¾-A -Æ--„ê½Õf ²Ä-Cµ¢--ÍÃ-¯î-Íý!
-Æ-ÅŒ-œË ’¹-@Á¢ -Æ-ʪ½_-@Á¢!   *-¯Ão-J -*-“ÅŒÂÃ-ª½Õ-©Õ -¦µ¼--@Ç!
-\-œ¿ÕÂí¢-œ¿-© -Ê-œ¿Õ-«Õ -J-Âê½Õf!   ’¹Ö’¹Õ-©ü -„çÕ-*a-Ê -Æ-¦Çsªá-©Õ!
Ÿ¿%-†¾d¢-Åà -¤Ä-{-© --åXj¯ä!   ‰Â¹Øu©ð ‰¯þ-®Ôd-¯þÊÕ NÕ¢*Ê ¤ÄX¾!
Æ-¦Çsªá ªî-¦ð -Æ-Ÿ¿Õªýq!   ƒ“²ò ¤òšÌ©ð 宦µÇ†ý ²ù«Õu!
£¾Éu-„þÕÅî -Æ-Ÿ¿ª½Âí-šËd-Ê -šÇ-„þÕ!   Ÿ¿Ö®¾Õ¹×-¤ò-ÅŒÕ-Êo --¦Õ-©ãx-šü!
ÆÅŒœË ²Ä£¾Ç®¾¢... ƒŸ¿lJ “¤ÄºÇ-©Â¹× «ÜÅŒ¢!   'Ê¢CÑÂË Ê*aÊ XÏ©x© ¹Ÿ±¿©Õ!
*-¯Ão-J '-Ê¢-CÑ-«ª½l´-¯Ã-©Õ!   ÂÃuª½-„þÕq-©ð éÂ-«Ûyê¹!
¦Õ-œ¿-ÅŒ-œË -¦Õ-“ª½-©ð -“X¾X¾¢-ÍŒ X¾-{¢!   °-« -„çj-N-Ÿµ¿u¢-Åî... -èÇ-B-§ŒÕ ²ÄnªáÂË!
¤Ä-«Õ¢-˜ä -ƒ-†¾d¢... -„çᮾ-©¢-˜ä -“¤Ä-º¢!   èÇB§ŒÕ ²Änªá©ð „çÕJ-®ÏÊ «áÅŒu¢!
ƦÇsªá èÇcX¾-¹-¬ÁÂËh ÆŸ¿Õªýq!   XÏ---©x-©¢ ÂÃ-Ÿ¿Õ XÏ-œ¿Õ’¹Õ-©¢!
-«-§ŒÕ®¾Õ 11.. -“X¾-Ÿ¿ª½z-Ê-©Õ 200!   XϧŒÖ¯î ¤ÄX¾... „êáæ®h „çÖÅŒ!-
X¾-¯ço¢-œä-@Áxê -JÂê½Õf-© '-§çÖ’¹¢Ñ!   Æ¢’¹Õ@Á¢ NÕÂÌq... ÆŸ¿Õªýq!
¦Õ-Lx XÏÂÃ-²ò -¦µ¼-©ä!   XÏ©Çxœ¿Õ Ÿ¿¦-Ÿ¿¦...ÂËx¹׈©Õ Ÿ¿œ¿-Ÿ¿œ¿!
-‡ÂÈ-©ã-¯çjo-¯Ã -©ãêˆ-©ä-Ÿ¿Õ!   ‚ ¤ÄX¾ …Ÿîu’¹¢ ‚œ¿Õ-Âî-«-œ¿„äÕ!
ŠL¢-XÏÂúq „䜿Õ-¹-©Â¹× *¯ÃoJ ¹@Ç-ÂÃ-ª½Õ©Õ!   X¾-©ÕÂ¹× -¦¢’ê½¢! -“X¾--A---¦µ¼ -‚-Ÿ¿ª½z¢!!
¹×-“ªÃ-œË --¦ï-«Õt-©Â¹× ¹×-J-¬Çªá Âî--{Õx!   ¹-«Õt-E -¤Ä-˜ä -Æ-ÅŒ-œË ¹¢-šË -„ç--©Õ’¹Õ!
XÏ©x© ¤òšÌ©ð JÂê½Õf!   -«á-ÍŒa-˜ãi-Ê -«â-œ¿Õ -„ä-© -‡êª-•ª½Õx!
----‰-¤¶ò-¯þ-©ð -Æ-Êo-Ÿ¿-«át-© -‚-{!   Æ-ªá-Ÿä-@Áx -¤ÄX¾... -§çÖ’Ã--©ð -¦µ¼-@Ç!
͌¹-͌¹ -¤ÄéÂ-§ýÕ... -¦£¾Ý-«Õ-A é’-L-Íç-§ýÕ!   •“ª½ÕÊ èǪ½ÕÅŒÖ... TEo®ý JÂê½Õf!
Ê%ÅŒu¢Åî „çÕª½Õ-®¾ÕhÊo «áÅŒu¢!   X¾-ŸÄ-©Õ -Æ-©Õx-ÅÃ! ¹--N-ÅŒ-©Õ ªÃ²Äh!
Âî-šË-«Õ¢-C -¤ò-šÌ.... -«Õ-Ê-«Öt-§äÕ -„äÕ-šË!   40 -©Â¹~-© -«Õ¢-C-©ð -„çÕ-J-¬Ç-œ¿Õ -«Õ-Ê-„Ã--œ¿Õ!
®¾«Ö-Íê½ £¾Ç¹׈... *¯ÃoJ ÍŒ«Õ¹׈!   -\-œä-@Áx -‡-«éª®¾Õd -Oª½Õ-œ¿Õ!
-¤ÄX¾ -¦ï--«Õt-©Õ... -¦ð-©ã-œ¿Õ -©Â¹~-©Õ!   -Åí-NÕt-Ÿä-@Áx ’¹-šÇˆ X¶¾Õ-ÊÕœ¿Õ!
--Æ-A XÏ-Êo -§çÖ’Ã ’¹Õª½Õ---«Û-!   XÏ©x© N¯Ãu-²Ä©Õ 'ÆŸ¿ÕªýqÑ!
Âí-ÅŒh -ÍŒ-Ÿ¿ª½¢’¹¢ ¹-EåX-šÇd--¯î-Íý!   EÂ̈ Æ©xJ ͌֟Äl«Ö!
«á-JÂË-„Ã-œ¿-Åê½... -«Õªî²Ä-J- -NÕ-©-NÕ-©!   ’¹Õ-œ¿Õf -„ç-ÅŒÕÂîˆ! -œ¿-¦Õs é’-©ÕaÂî!!
Âí¢œ¿-©ã-ꈲÄh! JÂÃ-ª½Õf©Õ Âí˜äd²Äh!!   -èÇ-B-§ŒÕ²Änªá-©ð -„çÕ-J®Ï-Ê -¦Ç-©-©Õ!
ª½Ö.15 Âî-{x -----Ÿ¿Õ®¾Õh-©-«Öt! -„ä®Ï-Ê ’õ-ÊÕ -„ä-§ŒÕ-Ÿ¿-«Öt!!   骢œ¿Õ Ê«-©© *¯ÃoJ ª½ÍŒ-ªá“A!
-‚¢’¹x -ƹ~ªÃ-©ä... -§ç֒î¾-¯Ã-©Õ!   ¤¶Äu†¾¯þ “X¾X¾¢-ÍŒ¢©ð *¯ÃoJ ÅŒ@ÁÙ-¹שÕ!
²Ä£¾Ç®¾ ¦Ç©-©Â¹× èäèä©Õ!   «áE-„ä-@ÁxåXj ¯Ã{u¢... ¯Ãé¢Åî ƒ†¾d¢!
ÆÂÈ-Íç-©ãx@Áx ®¾¢UÅŒ ²ùª½-¦µÇ©Õ!   -«Õ-©x-«Õt -«á-ÍŒa-{Õx!
„çÕJ-®ÏÊ *¯Ão-ª½Õ©Õ!   åX-Ÿ¿l -ÍŒ-Ÿ¿Õ-«Û-© -*-¯îo-œ¿Õ!
'£¾É¢...X¶¾-šüÑ -Æ¢-{Ö -“X¾X¾¢-ÍŒ²ÄnªáÂË!   -ècÇX¾Â¹ -¬ÁÂËh-©ð -Æ-¢-ÅŒªÃb-B-§ŒÕ -“X¾-A-¦µ¼!
*--¯Ão-J -E-„ä-C¹ -‰ªÃ®¾ÂË!   “X¾X¾¢-ÍŒ¢-©ð¯ä ÅçL-„çjÊ ¤ÄX¾!
*¯ÃoJ Âí©-„çJ!   X¾®Ï-„Ã-œ¿Õ ÂÃ--œ¿Õ... X¾ªÃu-«ª½-º ª½Â¹~¹×-œ¿Õ!
’îS-ÂÃ-§ŒÕ© „Ãu¤ÄJ   ÈժïþÅî ¤Ä{Õ ¦µ¼’¹-«-D_ÅŒ!
*-Êo --«-§ŒÕ®¾Õ-©ð-¯ä -¦ð-©ã-œ¿Õ X¾-ÅŒÂÃ-©Õ...   ¹×-¬Á-©-«Û-© ¹---¦Õª½Õx! -¦Ç-©ªÃ-V --«á-ÍŒa-{Õx!!
¬Ç¢A Ÿ¿ÖÅŒ©Õ!   «ÕÊ '¦¢’ê½ÕÑ Ÿ¿ª½z-¹שÕ!
¦ï«Õt „ä®Ï¢C...Ÿä¬Á¢ Ÿ¿%†ÏdE ‚¹-J¥¢-*¢C!   èÇB§ŒÕ ²Änªá©ð „çÕJ-®ÏÊ «áÅÃu©Õ!
®ÏE-«Ö©Õ ֲ͌Äh¢! Æ„Ã-ª½Õf©Õ ƒ²Äh¢!!   ÆNÕ-Åæü ¦ÍŒa¯þ!
-¦Õ-Lx ®Ï-E-«Ö-©Õ... -¦Õ->b -Ÿ¿ª½z¹×-©Õ!   ¨ -¦Õ-œ¿-ÅŒ-œ¿Õ... X¾ª½y-Åêǹ×-œ¿Õ!
ÍŒ-Ÿ¿Õ-«Û-© ¹-©-©ð --èÇ-B-§ŒÕ ª½-ÅÃo-©Õ!   --‚-«Û -Æ-¬Áy-N-¯Ãu®¾¢!
宩-«Û©ðx...   -ÍŒ-Ÿ¿Õ-„ä -‚ -*-¯Ão-J -ÍŒÖX¾Û!
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • sthirasthi_300-50.gif