--…-Êo-«Ö--{!
X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿   --X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿
--…-Êo-«Ö--{!   --X¾Û®¾hÂÃ-© -«Õ-Ÿµ¿u -¦µ¼-©ä -¦®¾!
--…-Êo-«Ö--{!   X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿
---¦Õ->b -“X¾X¾¢-ÍŒ X¾--{¢-©ð -†ÏÂê½Õ- -Íä--ŸÄl-«Ö!   --X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿
--…-Êo-«Ö--{!   ‚®¾Õ-X¾-“A©ð ªî¦ð! Ê«Ûy©Õ X¾¢ÍŒÕÊÕ Æ¦ðs!!
---X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿   --…-Êo-«Ö--{!
---X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿   ----¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
---…-Êo-«Ö--{   --‡-{Õ -֮͌Ï-¯Ã £¾É®¾u ’Ã---@ìx!
-X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿   X¾-šËd¹-©ð -X¾-ŸÄ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!
  -X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
¦Õœ¿-’¹© ŸÄJ©ð ¦µ¼©ä «ÕèÇ!   X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿
--…-Êo-«Ö--{!   ¦¢’ê½Õ \ÊÕ’¹Õ.-.-.- «ÕÊ-„Ã-@ÁxÂ¹× Ÿ¿êˆ¯Ã?¿
X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿   --…-Êo-«Ö--{!
----------X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿   --------¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
----------…-Êo-«Ö--{!   ----------X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿
----------…-Êo-«Ö--{!   --------X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿
--------¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   -----------…-Êo-«Ö--{!
-------…-Êo-«Ö--{!   X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿
-----¦¢’ê½Õ -\-ÊÕ’¹-«Öt....®Ï-E-«Ö X¾¢-œ¿Õ’¹ -«-*a¢-Ÿ¿--«Öt!   ----X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿
----¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!   ----¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
---…-Êo-«Ö--{!   -{¤Ä®¾Õ-©Õ œµÄ¢ -œµÄ¢... -«á-ÍŒa-{Õx -N¢-ŸÄ¢!
X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿   -*¹×-¦ÕÂ¹× -¦¢-œÎ.... -*--¯Ãoª½Õ-©-Ÿä-Ê¢-œÎ!
--…-Êo-«Ö--{!   ¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿   -•-©-¤Ä-ÅŒ¢ ®¾-«á-“Ÿ¿¢-©ð -Ÿ¿ÖꮾÕh¢-C!
X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿   --…-Êo-«Ö--{!
--------X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿   ------------…-Êo-«Ö--{!
--------…-Êo-«Ö--{!   ------X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿
------¨ ²Ä-M-œ¿Õ.... X¾Ü-K -•’¹--¯Ão-Ÿ±¿Õ-œ¿Õ!   -----X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿
-----…-Êo-«Ö--{!   ---X¾-Ÿ¿ ®¾¢X¾-Ÿ¿
---¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--•-©-¤Ä-ÅŒ¢ -Ÿ¿’¹_ª½ X¾¢-œ¿’¹-Íä-²òˆ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
²Äy-ÅŒ¢-“ÅŒu -„ä-œ¿Õ¹-©Õ... -‡-¯îo -N-¬ì-³Ä-©Õ   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -----¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   ®¾Ö§ŒÕ-èüÂ¹× ÂíÅŒh ²ñ’¹-®¾Õ©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!
  --N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   ‚ÂÃ-¬ÇEo ÅÃê ¦Çu¢œþ!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --¦µ¼Ö-NÕÂË -Æ-Êo-§ŒÕu...®¾¢’¹-ÅŒÕ-©Õ -N-Ê-«-§ŒÖu!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--¦µ¼Ö-NÕåXj -ʪ½Â¹¢....®¾¢-Ÿ¿ª½z¹×-© ®¾yª½_¢!   --…-Êo-«Ö--{!
®¾«á-“Ÿ¿¢-©ðÊÖ …¢Ÿî ¹עŸä©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   ---…-Êo-«Ö--{!
---…-Êo-«Ö--{!   -¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
  --…-Êo-«Ö--{!
---N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   X¾{ÕdÂË!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
  --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
  -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
  --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!
  -¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
  …-Êo-«Ö-{!
…-Êo-«Ö-{!
  -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
  --…-Êo-«Ö--{!
-¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!
  --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
  --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!
  -¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
Ê„Ã-¦Õ© Ê’¹ª½¢!
  --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!
  -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   «Õ-Ê -„çÕ-Ÿ¿-œ¿Õ... -N¢-ÅŒ-©Õ -¦ð-©ã-œ¿Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   ’¹Õ-œ¿Õf -Ê’¹ª½¢!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
¯Ã’¹-J-¹-ÅŒ©ð ‚C!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
‚{ X¾šËd¢-ÍŒ¢œË!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
NÕ©-NÕ© Ê’¹ª½¢!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   „ä©ÇC ÂË©ð-OÕ-{ª½x ¹¢Íç!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   ªÃ•®¾ Ê’¹ª½¢!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   Ÿä«-ÅŒ-©Õ¢œä Íî{Õ!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   «ÕÊ ²ÄˆšÇx¢œþ!
--…-Êo-«Ö--{!   -¹-@Áx-©ð -…-Êo-Ÿä-Ÿî ¹-ÊÕo-©ê -Åç-©Õ®¾Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   ªîèÇ X¾Û«Ûy Ê’¹ª½¢!
‡¢ÅŒ åXŸ¿l é’©Ç-ÂÌq¯î!   --…-Êo-«Ö--{!
æXª½Õ©ð åXŸ¿lÊo!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -‚ --Åî-{-©ð -„çṈ-©ä -œË®Ôo -¦ï-«Õt--©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
-¤Ä-©X¾Û¢-ÅŒ-©ð åX-Ÿ¿l-Êo!   ’î-SÂÃ-§ŒÕ-©¢-{! -“X¾X¾-¢-ÍŒ --¤ò-šÌ-©¢-{!!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   ---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   ---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   ---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö-{-!
--…-Êo-«Ö--{!   -ÍÃéÂx-šü -¦ï-«Õt-©Õ -ÍŒÖ-²ñ-ŸÄl¢!
…-Êo-«Ö-{!   …-Êo-«Ö-{!
…-Êo-«Ö-{!   ª½¢’¹Õ-© £¾Çô--M...®¾¢’¹-ÅŒÕ-©Õ -¦µ¼-S!
…-Êo-«Ö-{!   --ƒ¢-šË -E¢-œÄ ®Ïx¢ÂÌ-------©ä!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   XÏ-§ŒÖ-¯î -„êá-ŸÄl¢.... -‹ -‚-{ -‚--œä-ŸÄl¢!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
X¾¢-œ¿-’¹ --Íä-ŸÄl¢.. -ÅÃ-¦ä-@Áx-ÊÕ ª½ÂË~-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   ¹éªFq©ÊÕ Â¹ÊÕÂœË
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   ---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
“ÂËéÂ-šü -«âu->-§ŒÕ¢....-ÍŒÖ-²ò---ŸÄl¢!
  -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   Âí¢-œ¿ -F-œ¿-©ð -«Üª½¢-œÎ ÍŒÖ---²ñ-ŸÄl¢ ªÃª½¢-œË!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   ---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   ---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -Æ-„çÕ-JÂÃ-©ð -èãj £ÏÇ¢-Ÿþ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   ‚ª½Õ œçj«Õ¢œ¿Õx
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   ®¾¢“ÂâA «*a¢C.-.-.- ®¾¢¦-ªÃ©Õ Åç*a¢C!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ?   --…-Êo-«Ö--{!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-Íä-§ŒÕ’¹-©ªÃ?
  --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   Âí-ÅŒh -\-œÄ-C --¹-¦Õªîx-Íý!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   ---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   ŠL¢-XÏÂú «Õ®¾ˆ{Õx.-.-.- ¦Çª½-²Ä© «áÍŒa{Õx!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ®¾Õ¹ -P-©Çp-©-§ŒÖ! -²ñ’¹®¾Õ- ÍŒÖ-œ¿-«§ŒÖ!!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   ÅŒ¤Ä©Ç G@Áx© ÅŒ«Ö-³Ä!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   ---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   ---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
…-Êo-«Ö-{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   ---…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   ---…-Êo-«Ö--{!
---…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
---…-Êo-«Ö--{!   ---…-Êo-«Ö--{!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
---…-Êo-«Ö--{!   ---…-Êo-«Ö--{!
ƒC ‚ª½œ¿Õ’¹Õ© ¦Ö{¢{!   ---…-Êo-«Ö--{!
’¹Õª½ÕhÂí®¾Õh-¯Ãoªá... -*-Êo-¯Ã-šË --ècÇX¾ÂÃ-©Õ!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
---…-Êo-«Ö--{!   ---…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   ---…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   ---…-Êo-«Ö--{!
---…-Êo-«Ö--{!   ---…-Êo-«Ö--{!
---…-Êo-«Ö--{!   ------ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
---…-Êo-«Ö--{!   ---…-Êo-«Ö--{!
---…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-…-Êo-«Ö--{!   ---«Ü-œ¿Ö... -„ä-³Ä-©Õ -ÍŒÖ--œ¿Õ!
-…-Êo-«Ö--{!   ---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
-…-Êo-«Ö--{!   ‚X¾Ÿ¿©ð Æ«®¾-ª½-«Õ-§ŒÖu-ªá!
-…-Êo-«Ö--{!   -Ê-«Ûy-© -¦ï-«Öt... -‡-©Ç X¾Û-šÇd-«-«Öt?!
-…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
---…-Êo-«Ö--{!   -N¢-Œ -E--èÇ-©Õ!
-„ä-ºÕ-«Û ’¹Õ£¾Ç... ª½¢’¹Õ-©Õ -‚£¾É!   --…-Êo-«Ö--{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
---…-Êo-«Ö--{!   -ÅŒ-©åXj åX-{ÕdÂî... -Í繈-©-Åî Âí--{ÕdÂî!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   ---Ââ-ÅŒÕ-© X¾¢-œ¿’¹¢-{! -N-¬ì-³Ä-©Õ -¦ð-©ã-œ¿¢-{!!
--…-Êo-«Ö--{!   ---ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
-¹¢’ê½Ö -ÅÃ-ÅÃ... -FÂ¹× -Ÿ¿Ö¹-œ¿¢ ªÃ-ŸÄ!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
®¾ª½®¾Õq ÂË¢-Ÿ¿ ®¾ª½®¾Õq... X¾-Ÿ¿£¾Éª½Õ ®¾ª½®¾Õq-©Õ!   -…-Êo-«Ö--{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   XÏ-©x-© ®¾yª½_¢... ----------¬Ç¢-šÇ -N-©ä--èü--!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   ---…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   ---…-Êo-«Ö--{!
-Æ-«Õt-ÊÕ -‚-¬Áaª½uX¾-J-ÍÃ!   ---…-Êo-«Ö--{!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   …-Êo-«Ö-{!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
…-Êo-«Ö-{!   …-Êo-«Ö-{!
…-Êo-«Ö-{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
…-Êo-«Ö-{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
…-Êo-«Ö-{!   -’¹Õ-«Õt-œË ----¦ï-«Õt... -ÍŒÖ-œ¿-͌¹ˆ-Ê-«Öt!
…-Êo-«Ö-{!   …-Êo-«Ö-{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   ’Ã--©ðx -¦µ¼-©ä ’Ã--------V -«¢-Åç-Ê!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
®¾¢--¦ªÃ-© ®¾¢’¹-ÅŒÕ--©ð-Íý!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -èÇ-AXÏ-ÅŒÂ¹× -èä-èä-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   ©Â¹~©ÇC X¾Ü©§ŒÖ! ª½Ö¤Ä©Õ ͌֜¿-«-§ŒÖ!!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   «ÕšËd X¾Ü©Åî «áÍŒa˜ãjÊ Åî{!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   …-Êo-«Ö-{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   …-Êo-«Ö-{!
Âí¢œ¿© Êœ¿Õ«Õ B’¹.. ®¾«Ö„ä¬Á¢ ¦µ¼©ä’Ã!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
Æ©© Æœ¿Õ’¹Õ-Ê N“’¹£¾É© Âí©Õ«Û!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   ---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   ---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   -˜ã-œÎf -¦ï-«Öt... -¨ªî-V -F-Ÿä-Ê--«Öt!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
-ÍŒ-Ÿ¿Õ-„ä -“¤Ä-º-„çÕi... -Ÿä-¬Ç-Eê ’¹Õª½Õ-„çj!   ---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -®¾Ö-X¾ªý«Öu¯þ X¾Û-®¾h¹--«Ö -«Õ--èÇÂÃ!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   ®¾ª½-ŸÄ-© å®j-¯þq -«âu->-§ŒÕ¢!
-ƒ-N -«Ö-¯ä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
-Ÿ¿¢-œÄ-©-§ŒÖu... X¾¢-ÍŒ-«á-È ’¹-ºX¾-§ŒÕu!   --…-Êo-«Ö--{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   ---ƒ-N -«Ö-¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö-¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-©-¦µÇª½-ÅŒ¢   ---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!
…-Êo-«Ö-{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -«Õ-Ê -èã¢-œÄÂ¹× -èä-èä--©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-©Ç -Íä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
…-Êo-«Ö-{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-ƒ-N -«Ö-¯ä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-ƒ-©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
ÆFo ¦Ç{Õ©ä:   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
…-Êo-«Ö-{!   -ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!
--¦Ç--¦ð-§ýÕ ªÃ-ÍŒ-----«Öª½_¢!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
ª½¢’¹Õ-© X¶¾Õ-Ê¢... -“X¾X¾¢-ÍŒ X¾ª½u-{-Ê¢!   --…-Êo-«Ö--{!
---ƒ--©Ç -Íä-ŸÄl¢!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -‡-œË®¾--¯þ -¦-©Õs-...‡¢-ÅŒ åX-Ÿ¿l-Ÿî!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   -ƒ-©Ç --Íä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-ƒ-N -«Ö-¯ä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
-ƒ---©Ç -Íä-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
®¾-«á-“Ÿ¿¢-©ð -Íç-ÅŒh ®¾--«Õ®¾u Âí-ÅŒh!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö-¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-ƒ-N -«Ö--¯ä-ŸÄl¢!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-ƒ-©Ç -Íç-ŸÄl¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -ƒ-N -«Ö-¯ä-ŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-ÅŒ-«Ö-³Ä X¾-ŸÄ-©Õ!   -ƒ-©Ç -Íç-ŸÄl¢!-
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
…-Êo-«Ö-{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-…-Êo-«Ö--{!   £¾Ç-©ð ÂË-šÌd... -¦µ¼-©ä -Æ-Gµ-«Ö-E!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   …-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
‚¢œÎ®ýÂ¹× ‡¯îo ƪÃn©Õ!   …-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   …-Êo-«Ö--{!
…-Êo-«Ö--{!   …-Êo-«Ö--{!
…-Êo-«Ö--{!   …-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   …-Êo-«Ö--{!
…-Êo-«Ö--{!   …-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   …-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -Åç-©Õ®¾Õ¹ע-ŸÄ¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -¤Ä-«â -¤Ä-«â -¤ÄéÂ-§ýÕ...--Š¢-šË-ÂË -«Õª½l-Ê -Íäå®-§ýÕ!
--…-Êo-«Ö--{!   Ê©xE ÊC!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
ʧŒÖ-’¹’¹-骒Ã!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   Åç--©Õ®¾Õ-¹ע-ŸÄ¢
-…-Êo-«Ö--{!   «ª½--©üf ¹Xý -¦¢-A... -‚-{ -„çá-Ÿ¿-©ã-šËd¢--C!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
Åç--©Õ®¾Õ-¹ע-ŸÄ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-˜ã-œÎf-¦äªý -“X¾X¾¢-ÍŒ X¾ª½u-{-Ê!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-„çÖ-œÎ... -¦ï-«Õt-© ¹-Ÿ±¿-©Õ éª-œÎ!   \ ªÃV æXª½C?
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --‡-{ÕÍŒ-C-N-¯Ã ŠÂ¹-˜ä!
--…-Êo-«Ö--{!   «Õ£¾É-¦µÇ-ª½ÅŒ¢ ÊÕ¢Íä «*a¢C
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -Åç--©Õ®¾Õ-¹ע-ŸÄ¢
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
«Õ-Ê -Ÿî®¾...®¾¢-’¹-ÅŒÕ-©Õ --Åç-©Õ²Ä?   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   ¹×---{Õx ÂÃ---«-N... --„çÕ-{Õx!
--…-Êo-«Ö--{!   -Åç--©Õ®¾Õ-¹ע-ŸÄ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-“šË’¹_ªý -ÍäX¾-§ŒÖ... ’íX¾p-©Õ -ÍŒÖ-œ¿-§ŒÖ!!   å£Ç----M --«âu->-§ŒÕ¢ -----¦µ¼------------S!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
Âí¢-œ¿-©ðx -„ä-©Ç-œä Âî-„ç-©!   --…-Êo-«Ö--{!
-‡-¯îo ¹-Ÿ±¿-© -¯ä-¤Ä-©ü!   Âê½Õ... -„ä-³Ä-© -èðª½Õ!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
-„䮾-N-©ð ²òo«Öu¯þ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   X¾-ÊÕo-©Ç¢-šË X¾ª½y-ÅŒ¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
ƒ©Ç ¯Ã{-’¹-©ªÃ?   “X¾¬Ç¢-ÅŒ-„çÕiÊ ®¾«á“Ÿ¿¢
ÍäX¾-¦ï-«Õt- ÍäŸÄl¢!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   £¾ÉuXÔ -¦ªýh-œä... -‡êª-•ªý!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
’¹Õ-œËf-ÍäX¾ ’¹Õ-{Õd -Åç-L®Ï¢-Ÿî-Íý!   N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
«Õ¢-ÍŒÕÂí¢-œ¿-©ðx X¾Ü-© X¾¢-œ¿Õ’¹!   -ÅÃ-¦ä-©Õ X¾¢-œ¿’î-Íý! ÂÃ-¤Ä--œ¿Õ-ŸÄ¢ ª½¢-œî-Íý!!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-ÂÃÂÌË ÂîÂË-©..   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   „äÕ-„äÕ-© -„äÕ-Ÿµ¿®¾Õq -Åç-L®Ï¢-Ÿî-Íý!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
X¾-{Õd-¦-œË--Ê -¤ñ-šË-d -“’¹£¾Ç¢!   …-Êo-«Ö-{!
…-Êo-«Ö-{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   …’Ã-C -ÍçæXp -«á-ÍŒa-{Õx!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-N ÂÃ--C-C...®¾yª½_---------„äÕ ®¾Õ-«Ö!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--åX-“šÇ ’¹Õ-{Õd -Åç-L-®Ï¢-Ÿî-----Íý!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--Åä-------¯ç Âî-®¾¢... -’íX¾p ²Ä£¾Ç®¾¢!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   Âí-«át-©Õ -A-J-T-Ê ²Ä--M-œ¿Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   X¾Û-šËd-ʪî-V- -¤Ä-{ÂË 90-\--@ÁÙx!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   ¤ñŸ¿ÕX¾Û ÍäŸÄl¢!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   ’¹Õ¢-œÎ.. ¹-Ÿ±¿ -ƒ-Ÿ¿¢-œÎ!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   ’í-œ¿Õ-’¹Õ ªî-•¢-{! ®¾¢’¹-ÅŒÕ-©Õ -\¢-{¢-{?
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   ª½ÖX¾Û-©ð --Êo... -ÍŒÖX¾Û-©ð -NÕ----Êo!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   X¾>©üq ªî•¢œî§ýÕ! N¢ÅŒ©Õ ÍŒŸ¿-«¢œî-§ýÕ!!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -«Õ-Ê -*£¾Ço¢...-ÍŒ-J--“ÅŒ X¶¾Õ-Ê¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
-‡-¯îo ¹-Ÿ±¿-©Õ! -«Õéª-¯îo -E--èÇ-©Õ!!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   N„ä-ÂÃ-Ê¢-Ÿ¿Õ--E -«Ö-{-©Õ
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -Ÿç-§ŒÕu¢ --D-N...-N-¬ì-³Ä-©Õ -ƒ-N!
--…-Êo-«Ö--{!   «ÕÊ ¦ÇKs!
«Õ£¾É Ê«Õ-²Äˆª½¢!   -\--ÊÕ’¹Õ -Åí¢-œ¿¢--©ð -‡¢--ÅŒ -Åç-L-„î?
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -ÊÖu -ƒ-§ŒÕ-ªý X¾-ŸÄ-©Õ
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -“ÂË®¾t®ý ¹-¦Õª½Õx -N¢-ŸÄ-«Ö!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
…-Êo-«Ö-{!   …-Êo-«Ö-{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -Æ¢éÂ--© -E-èÇ-©Õ
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-ƪá-Ÿ¿Õ Âî-{x -«Õ¢-C X¾ª½Õ’¹ÕX¾¢-Ÿç¢!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-Ÿ¿®¾ªÃ X¾¢-œ¿Õ’¹ ®¾ª½-ŸÄ ¹-¦Õª½Õx   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö--{!   --•¢-ÅŒÕ-«Û-©ä £¾Çô-{-@ÁÙx!
--…-Êo-«Ö--{!   --…-Êo-«Ö--{!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N---Ÿä-¬Ç-©ðx -¦ÇX¾Ü--° ®¾Öp´-Jh!
--…-Êo-«Ö-{-!   --…-Êo-«Ö-{-!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   --…-Êo-«Ö-{-!
--…-Êo-«Ö-{-!   --…-Êo-«Ö-{-!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö-{-!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö-{-!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö-{-!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö-{-!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö-{-!
--…-Êo-«Ö-{-!   --…-Êo-«Ö-{-!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö-{-!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö-{-!
--…-Êo-«Ö-{-!   --…-Êo-«Ö-{-!
…¤Ä-ŸµÄu-§Œá© C¯î-ÅŒq«¢   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   --…-Êo-«Ö-{-!
--…-Êo-«Ö-{-!   --…-Êo-«Ö-{-!
--…-Êo-«Ö-{-!   --…-Êo-«Ö-{-!
--…-Êo-«Ö-{-!   --…-Êo-«Ö-{-!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö-{-!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö-{-!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   --…-Êo-«Ö-{-!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö-{-!   ªÃ--&-Åî -«á-œËX¾-œË-Ê Â¹-Ÿ±¿-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   --…-Êo-«Ö-{-!
---èã¢-œÄÂ¹× -èä-èä-©Õ   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö-{-!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
æ®o£¾Ç-EÂË --¦Çu¢-œþ--Åî -«á-œË!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
--…-Êo-«Ö-{-!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢   --…-Êo-«Ö-{-!
--…-Êo-«Ö-{-!   --…-Êo-«Ö-{-!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
--…-Êo-«Ö-{-!   --…-Êo-«Ö-{-!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-…-Êo-«Ö-{-!   -…-Êo-«Ö-{-!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-…-Êo-«Ö-{-!   -…-Êo-«Ö-{-!
-¦Ç-© -¦µÇª½-ÅŒ¢   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-¦Ç-© -¦µÇª½-ÅŒ¢   -…-Êo-«Ö-{-!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-¦Ç-© -¦µÇª½-ÅŒ¢   -…-Êo-«Ö-{-!
-Æ-šÇx-šË¢Âú ®¾-«á-“Ÿ¿¢ £¾Ý-†ýÂÃÂË-!   -…-Êo-«Ö-{-!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© -¦µÇª½-ÅŒ¢
-N¢-ÅŒ- -E-èÇ-©Õ!   -…-Êo-«Ö-{!
-N¢-ÅŒ- -E-èÇ-©Õ!   -…-Êo-«Ö-{!
-N¢-ÅŒ- -E-èÇ-©Õ!   -…-Êo-«Ö-{!
-…-Êo-«Ö-{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-…-Êo-«Ö-{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-…-Êo-«Ö-{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-…-Êo-«Ö-{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-…-Êo-«Ö-{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-…-Êo-«Ö-{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-…-Êo-«Ö-{!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   *LXÏ “X¾¬Áo
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
„ÃÂÃu©ðx ÅŒ© ¦µÇ’Ã©Õ   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© --¦µÇª½-ÅŒ¢
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-¦Ç-© -¦µÇª½-ÅŒ¢   -¦Ç-© -¦µÇª½-ÅŒ¢
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© -¦µÇª½-ÅŒ¢
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -¦Ç-© -¦µÇª½-ÅŒ¢
-N¢-ÅŒ -E-èÇ-©Õ!   -¦Ç-© -¦µÇª½-ÅŒ¢
*LXÏ “X¾¬Áo   -¦Ç-© -¦µÇª½-ÅŒ¢
-¦Ç-© -¦µÇª½-ÅŒ¢   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-¦Ç-© -¦µÇª½-ÅŒ¢   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-¦Ç-© -¦µÇª½-ÅŒ¢   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -*-LXÏ -“X¾-¬Áo:
-¦-œËÂË -„ç-@Çl¢... ª½¢-œË   -N¢-ÅŒ -E-èÇ-©Õ!
æX.....Ÿ¿l æXª½Õ!   ²Ä’¹ª½-«Ö -FÂ¹× -«¢-Ÿ¿-Ê¢!
N¢-ÅŒ -E-èÇ-©Õ!   ®¾Õ-œË-’à -«-œË--«-œË’Ã! -Ÿ¿-œ¿’à -¦µ¼-§ŒÕX¾-œ¿’Ã!
Ÿä«-ÅŒ© E©§ŒÕ¢!   N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
„ä©ÇC ÆŸ¿Õs´ÅŒ ‚©-§ŒÖ©Õ!   ¨-¯Ã-šË --¨ -Fª½Õ --\-¯Ã-šË-Ÿî!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   Åç-© xX¾Û-L ª½¢’¹Õ ª½£¾Ç®¾u¢!
²Ädªý„êýq... ÆŸ¿Õªýq!   -«Õ¢-œä -E--èÇ-©Õ!
¦µ¼Ö-NÕ -„çÕ-œ¿-©ð -Æ-To£¾Éª½¢!   «Õ-Ê -«Öu¢-Í箾dªý!
N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   ¯äÅŒÊo Ê’¹ª½¢!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   -N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!
-N¢-ÅŒ -E--èÇ-©Õ!   «Õª½XÏ-©Çx-œË -«Õ£ÏÇ-«Õ-©Õ!
-¦µ¼-©ä -E-èÇ-©Õ   «ÕÊ Â¹×{Õ¢¦¢...EèÇ© ¹Ÿ¿¢¦¢!
¯ÃJ¢• Ê’¹ª½¢!   -„çj-šü-£¾Ç÷®ý-©ð... -N-©Ç²Ä-©-©ð!
-*-šËê²Äh! -ÍŒ¢æX²Äh!!   ®¾Öª½Õu-œË-Ÿä -¨ ªî-V!
N¢-ÅŒ -E-èÇ-©Õ!   N¢-ÅŒ -E-èÇ-©Õ!
ÍŒ¢Ÿ¿-«Ö«Õ-© ¹--Ÿ±¿-©Õ!   N¢-ÅŒ -E-èÇ-©Õ!
-ÍŒÕÂú -ÍŒÕÂú -¦¢-œÎ.160--\-@Áx¢-œÎ!   ªÃ•-¦µ¼-«-¯Ã© Ê’¹ª½¢!
-N¢-ÅŒ -E-èÇ-©Õ!   -E²Äqª½-„çÕi-Ê Ÿä¬Á¢!
-N¢ÅŒE-èÇ-©Õ!   ¦µ¼©ä EèÇ©Õ
X¾Û®¾h-ÂÃ-©Âî ªîV... ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹עŸÄ¢ “X¾A ªîV!   ¦µ¼©ä EèÇ©Õ
-N--Ÿä-¬Á¢.. -N-¬ì-†¾¢!   ª½¢’¹Õ© £¾ÇôM... ®¾¢’¹-ÅŒÕ©Õ ¦µ¼S!
-N--Ÿä-¬Á¢.. -N-¬ì-†¾¢!   -N--Ÿä-¬Á¢.. -N-¬ì-†¾¢!
-N--Ÿä-¬Á¢.. -N-¬ì-†¾¢!   X¾¯ço¢œ¿Õ X¾N“ÅŒ L¢’éÕ!
«Õ£¾É ®¾-«á--“Ÿ¿¢-©ð -«Õªî -È¢-œ¿¢-!   -N--Ÿä-¬Á¢.. -N-¬ì-†¾¢!
-N--Ÿä-¬Á¢.. -N-¬ì-†¾¢!   N¢-ÅŒ -E-èÇ-©Õ!
-«Õ-E-†Ï -Íä®Ï-Ê -Æ¢-ŸÄ-© -•-©-¤Ä-ÅŒ¢   N¢-ÅŒ -E-èÇ-©Õ!
®¾-«á-“Ÿ¿¢-©ð -‡¢-ÅŒ ®¾¢X¾-Ÿî!   Ÿä«Û-œ¿Õ¢œä Ÿä¬Á¢!
’¹¯ä{Õ Ê’¹ª½¢   N¢ÅŒ EèÇ©Õ
«áÅŒu¢ ©Ç¢šË Ê’¹ª½¢!   -E-§ŒÕ-«Ö-© X¾Û®¾h¹¢ -E-èÇ-L-N’î!
Æ¢ŸÄ© £¾ÇJÅŒ Ê’¹ª½¢!   ¬Á-E’Ã-J¢-šðx ’¹¢-Ÿ¿ª½’î-@Á¢!
-¨ªî-èä (30.12.2012)   -¨ªî-èä (29.12.2012)
-¨ªî-èä (28.12.2012)   -¨ªî-èä (27.12.2012)
-¨ªî-èä (26.12.2012)   -¨ªî-èä (25.12.2012)
-¨ªî-èä (24.12.2012)   -¨ªî-èä (23.12.2012)
-¨ªî-èä (22.12.2012)   -¨ªî-èä (21.12.2012)
-¨ªî-èä (19.12.2012)   -¨ªî-èä (18.12.2012)
-¨ªî-èä (17.12.2012)   -¨ªî-èä (16.12.2012)
-¨ªî-èä (15.12.2012)   ©«¢-’é DyX¾¢!
-¨ªî-èä (14.12.2012)   -¨ªî-èä (13.12.2012)
-¨ªî-èä (12.12.2012)   -¨ªî-èä (11.12.2012)
-¨ªî-èä (10.12.2012)   -¨ªî-èä (09.12.2012)
-¨ªî-èä (08.12.2012)   -¨ªî-èä (07.12.2012)
-¨ªî-èä (06.12.2012)   -¨ªî-èä (05.12.2012)
-¨ªî-èä (04.12.2012)   -¨ªî-èä (03.12.2012)
†ý... „çṈ©Õ N¢{Õ¯Ão§ýÕ!   -¨ªî-èä (02.12.2012)
-¨ªî-èä (01.12.2012)   -¨ªî-èä (30.11.2012)
-¨ªî-èä (29.11.2012)   -¨ªî-èä (27.11.2012)
-¨ªî-èä (26.11.2012)   -¨ªî-èä (25.11.2012)
-¨ªî-èä (24.11.2012)   -¨ªî-èä (23.11.2012)
-¨ªî-èä (22.11.2012)   -¨ªî-èä (21.11.2012)
-¨ªî-èä (20.11.2012)   -¨ªî-èä (19.11.2012)
-¨ªî-èä (18.11.2012)   -¨ªî-èä (17.11.2012)
-¨ªî-èä (16.11.2012)   -¨ªî-èä (15.11.2012)
-¨ªî-èä (13.11.2012)   -¨ªî-èä (12.11.2012)
-¨ªî-èä (11.11.2012)   -¨ªî-èä (10.11.2012)
-¨ªî-èä (09.11.2012)   -¨ªî-èä (08.11.2012)
ƢŌ-J-¹~¢-©ð-Ê¢šÇ \¢ A¢šÇ-ª½¢šÇ?   -¨ªî-èä (07.11.2012)
-¨ªî-èä (06.11.2012)   -¨ªî-èä (05.11.2012)
-¨ªî-èä (04.11.2012)   -¨ªî-èä (03.11.2012)
-¨ªî-èä (02.11.2012)   -¨ªî-èä (01.11.2012)
-¨ªî-èä (31.10.2012)   -¨ªî-èä (30.10.2012)
-¨ªî-èä (29.10.2012)   -¨ªî-èä (28.10.2012)
-¨ªî-èä (27.10.2012)   -¨ªî-èä (26.10.2012)
-¨ªî-èä (24.10.2012)   -¨ªî-èä (23.10.2012)
-¨ªî-èä (22.10.2012)   -¨ªî-èä (21.10.2012)
-¨ªî-èä (20.10.2012)   -¨ªî-èä (19.10.2012)
-¨ªî-èä (18.10.2012)   -¨ªî-èä (17.10.2012)
-¨ªî-èä (16.10.2012)   -¨ªî-èä (15.10.2012)
‡Eo ®¾ª½-®¾Õq©Õ?   -¨ªî-èä (14.10.2012)
-¨ªî-èä (13.10.2012)   -¨ªî-èä (12.10.2012)
-¨ªî-èä (11.10.2012)   -¨ªî-èä (10.10.2012)
-¨ªî-èä (09.10.2012)   -¨ªî-èä (08.10.2012)
-¨ªî-èä (07.10.2012)   -¨ªî-èä (06.10.2012)
-¨ªî-èä (05.10.2012)   -¨ªî-èä (04.10.2012)
-¨ªî-èä (03.10.2012)   -¨ªî-èä (02.10.2012)
-¨ªî-èä (30.09.2012)   -¨ªî-èä (29.09.2012)
-¨ªî-èä (28.09.2012)   -¨ªî-èä (27.09.2012)
-¨ªî-èä (26.09.2012)   -¨ªî-èä (25.09.2012)
-¨ªî-èä (23.09.2012)   -¨ªî-èä (22.09.2012)
-¨ªî-èä (21.09.2012)   -¨ªî-èä (20.09.2012)
-¨ªî-èä (18.09.2012)   -¨ªî-èä (17.09.2012)
-¨ªî-èä (16.09.2012)   -¨ªî-èä (15.09.2012)
-¨ªî-èä (14.09.2012)   -¨ªî-èä (13.09.2012)
-¨ªî-èä (12.09.2012)   -¨ªî-èä (11.09.2012)
-¨ªî-èä (10.09.2012)   -¨ªî-èä (09.09.2012)
-¨ªî-èä (08.09.2012)   -¨ªî-èä (07.09.2012)
-¨ªî-èä (06.09.2012)   -¨ªî-èä (05.09.2012)
-¨ªî-èä (04.09.2012)   -¨ªî-èä (03.09.2012)
-¨ªî-èä (02.09.2012)   -¨ªî-èä (01.09.2012)
-¨ªî-èä (31.08.2012)   -¨ªî-èä (30.08.2012)
-¨ªî-èä (29.08.2012)   -¨ªî-èä (28.08.2012)
¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!   -¨ªî-èä (27.08.2012)
-¨ªî-èä (26.08.2012)   “šË¢’û- “šË¢’û £¾Ç©ð... «âu>-§ŒÕ¢ ÍŒ©ð!
-¨ªî-èä (25.08.2012)   -¨ªî-èä (24.08.2012)
-¨ªî-èä (23.08.2012)   -¨ªî-èä (22.08.2012)
-¨ªî-èä (21.08.2012)   -¨ªî-èä (20.08.2012)
-¨ªî-èä (19.08.2012)   -¨ªî-èä (18.08.2012)
-¨ªî-èä (17.08.2012)   'å®jÑ -¦ï-{-Ê -----„ä-©Ö 'å®jÑ-!
-¨ªî-èä (16.08.2012)   -¨ªî-èä (15.08.2012)
-¨ªî-èä (14.08.2012)   -¨ªî-èä (13.08.2012)
¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!   -¨ªî-èä (12.08.2012)
-¨ªî-èä (11.08.2012)   -©ã’î æ®d-œË-§ŒÕ¢ -ÍŒÖ-ÅŒ-«á ªÃª½¢--œÎ!
-¨ªî-èä (10.08.2012)   -¨ªî-èä (09.08.2012)
-¨ªî-èä (08.08.2012)   ¦µ¼Ö--NÕ ªÃ-§ŒÕ-¦Ç-J-E -Æ¢’ê½Â¹×-œË -Æ--A-C±-E!!
-¨ªî-èä (07.08.2012)   --¦ð----©üf -„ä’Ã-EÂË ²ÄªÃ ®¾-„Ã-©Õ!
-¨ªî-èä (06.08.2012)   -¨ªî-èä (05.08.2012)
-¨ªî-èä (04.08.2012)   -¨ªî-èä (03.08.2012)
Æ¢¦ä-Ÿ¿ˆ-ªýåXj ‚¹-{Õd-¹ׯä X¾Û®¾h¹¢!   -¨ªî-èä (02.08.2012)
ƒ-C --‡Âˈ-Åä... éÂ-«Ûy ê¹!!   -¨ªî-èä (01.08.2012)
-¨ªî-èä (31.07.2012)   -¨ªî-èä (30.07.2012)
-¨ªî-èä (29.07.2012)   -¨ªî-èä (28.07.2012)
-¨ªî-èä (27.07.2012)   -¨ªî-èä (26.07.2012)
-¨ªî-èä (25.07.2012)   ¦µ¼-©ä -JÂê½Õf!
-¨ªî-èä (24.07.2012)   -¨ªî-èä (23.07.2012)
-¨ªî-èä (22.07.2012)   -¨ªî-èä (21.07.2012)
-¨ªî-èä (20.07.2012)   -¨ªî-èä (19.07.2012)
-¨ªî-èä (18.07.2012)   -¨ªî-èä (17.07.2012)
-¨ªî-èä (16.07.2012)   -¨ªî-èä (15.07.2012)
-¨ªî-èä (14.07.2012)   -¨ªî-èä (13.07.2012)
-¨ªî-èä (12.07.2012)   -¨ªî-èä (11.07.2012)
¦µ¼Ö«Ö-ÅŒ-¯îªâ! ÍçæXpC NÊ-„îªá!!   -¨ªî-èä (10.07.2012)
-¨ªî-èä (09.07.2012)   -¨ªî-èä (08.07.2012)
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • sthirasthi_300-50.gif