Thu, February 11, 2016

Type in English and Give Space to Convert to Telugu

 
శ్రీరస్తు                  శుభమస్తు                  కళ్యాణమస్తు
చక్కటి సంబంధాన్ని కుదుర్చుకోవడంలో మీ మిత్రుల, బంధువుల సహకారం మీకు ఉన్నప్పటికీ, మీకున్న పరిచయాలను మించి అనేక కొత్త ప్రదేశాలలో కొత్త కుటుంబాలలోని సంబంధాల గురించి తెలుసుకొనే అవకాశాన్ని మీకందిస్తుంది. ''ఈనాడు పెళ్లిపందిరి'' మీరు ఎటువంటి సంబంధాన్ని కోరుకుంటున్నారో తెలుపుతూ పెళ్లిపందిరిలో ప్రకటన ఇవ్వండి. మీ అభిరుచులకు అనువైన సంబంధాన్ని కుదుర్చుకోండి. మీ ప్రకటన ఆంధ్రరాష్ట్రంలోనే కాక దేశ విదేశాలలోని తెలుగు కుటుంబాలకు చేరుతుంది. అధిక సంఖ్యలో సమాధానాలు అందుకొని మీకు వచ్చిన సంబంధం ఎంచుకునే అవకాశం మీదవుతుంది. ఈనాడు పెళ్లిపందిరిలో 4 లైన్ల ప్రకటనకయ్యే ఖర్చు రూ. 1950/- ప్రతి అదనపు లైనుకు రూ. 490/- చెల్లించాలి. పెళ్లిపందిరి ప్రకటనకు అయ్యే మొత్తానికి ఆదనంగా రూ. 60/- చెల్లిస్తే ఆ ప్రకటన ఇంటర్‌నెట్ ఎడిషన్‌లో కూడా వస్తుంది. ప్రకటన ఖర్చు డిడి గా ప్రచురించవలసిన తేదీకి 3 రోజులు ముందు ఈనాడు కార్యాలయంలో అందాలి. అనువైన సంబంధాల ఎంపికలో మీ ఆత్మీయ బంధువు
-‚ ®Ï-E-«Ö åX¶ªá-©-«-œ¿¢ -¯Ã -Æ-Ÿ¿%-†¾d¢!
¦Çu¢ÂÃ-Âú©ð «Öª½¥©ü ‚ªýdq ¯äª½Õa-¹ע{Ö «ÕªîX¾Â¹ˆ £¾Çô{-©ü©ð ÍçX¶ý’à X¾E-Íä-¬Ç-œ¿-ÅŒÊÕ. ÅŒªÃyÅŒ „çÖœ¿-L¢’û©ð Æœ¿Õ-’¹Õ-åXšËd, 1991©ð ¦ÇM-«Ûœþ Æ«ÂìÁ¢ Íä>-Âˈ¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. „çá“£¾É, ®¾¦äq ¦œÄ "©ÇœÎ, C©üÅî ¤Ä’¹-©üå£jÇ ®ÏE-«Ö© N•-§ŒÕ¢Åî Æ“’¹-X¾Ÿ±ÄEéÂ-@Çxœ¿Õ. ®Ï¢’û ¨èü ÂË¢’û, „ç©ü-¹„þÕ, ªõœÎ ªÃŸ±îªý, ‹ „çÕi ’Ãœþ, ÈšÇd- OÕšÇ, å®p†¾©ü 26 ÅŒC-ÅŒª½ ®ÏE«Ö©©ð ÆE-ÅŒª½ ²ÄŸµ¿u-„çÕiÊ ÅŒÊ Ê{¯Ã„çjŸ¿Õ-³ÄuEo “X¾Ÿ¿-Jz¢-ÍÃœ¿Õ.

„çÕ ¦ÇM-«Û-œþ Æ©-¯ÃšË ®¾ÖX¾ªý²Ädªý -ªÃ-èä-†ý-È-¯Ão, -œË¢X¾Û-©ü ¹-¤Ä-œË-§ŒÖ-© -«á-Ÿ¿Õl-© -ÅŒ-Ê-§ŒÕ. ÂíEo £ÏÇ¢D ®ÏE-«Ö-©-Åî -¤Ä-{Õ Åç©Õ-’¹Õ©ð 'QÊÕÑ©ð £ÔǪî-ªá-¯þ’à Íä®Ï¢C. OÕÂÌ-¤Ä-šËê ‚ «áÍŒa-˜ãjÊ •¢{ ƹ~-§ýÕ-¹×-«Öªý, šËy¢ÂË©ü ȯÃo -Æ-E ÅçL-æ®-«Û¢-{Õ¢C. X¾C-æ£Ç-¯ä-@ÁÙx’à ®¾¢²Ä-ª½-¯ö-¹©ð £¾Éªá’à ²Ä’¹Õ-ÅŒÕÊo ‚ •¢{ “æX«Ö-åXRx, ¹×{Õ¢¦¢, XÏ©x© ‚©-¯Ã-¤Ä-©¯Ã ’¹ÕJ¢* \«Õ¢šð¢Ÿî ͌֟Äl¢..

* ªÃèä-†ý-ȯÃo ®ÏE-«ÖLo, œË¢X¾Û©ü ¹¤Ä-œË§ŒÖ ®ÏE«ÖLo ÍŒÖ殢-Ÿ¿ÕÂ¹× Â¹Øu©ð E©-¦œË šËéšü ÂíÊÕ-ÂíˆE „ç@ìx-„ÃœËo. ÂÃF -„Ã-J ¹Ø-ÅŒÕ-J-E åX-@Çx-œ¿-ÅÃ-Ê-E ¹©©ð-ÊÖ ÆÊÕÂî©äŸ¿Õ.
* ¯äÊÕ „çá{d-„çá-Ÿ¿{ šËy¢ÂË-©üÊÕ Â¹L-®Ï¢C X¶ÏL¢-æX¶ªý ¤¶ñšð 宆¾-¯þ©ð. ÆX¾pšË ‚„çÕ ¤¶ñšðÊÕ ¯äEX¾p-šËÂÌ ¦µ¼“Ÿ¿¢’à ŸÄÍŒÕ-¹×-¯ÃoÊÕ. -
* šËy¢ÂË©ü ʚˢ-*Ê ®ÏE«Ö '„äÕ©ÇÑ(2000) £ÏÇšü ƪáÅä ÅŒÊÕ ®ÏF-ª½¢-’¹¢©ð ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅÃ-Ê¢-C. ƪáÅä ÆC ¤¶ÄxXý Âë-œ¿¢Åî ¯Ã ÆŸ¿%†¾d¢ X¾¢-œË¢C. ¯ä¯Ã„çÕÊÕ N„ã¾Ç¢ Í䮾Õ-¹×E ®¾¢²Ä-J-ʧŒÖu. ŸÄ¢X¾-ÅŒu¢-«ÕŸµ¿Õ-J«ÕLo -‚²Äy-C®¾Õh¯ÃoÊÕ.
* 2001 •Ê-«-J©ð «Ö åX@Áx-ªá¢C. ‚„çÕÊÕ åX@ÇxœÄ¹ -¯Ã -ÍÃ-©Ç ®ÏE-«Ö©Õ £ÏÇšü ƧŒÖuªá. ‚„çÕ ¯Ã °N-ÅŒ¢©ðÂË ¦µÇ’¹u-©-ÂË~t©Ç Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-šËd¢C.
* «Ö ¦¢Ÿµ¿¢-©ðÊÖ „ß¿Õ-©Ç-œ¿Õ-Âî-«-šÇ©Õ, ¦µäŸÄ-Gµ-“¤Ä-§ŒÖ©Õ ÅŒ©ã-ÅŒÕh-Ōբ-šÇªá. ‚„çÕéÂX¾Ûp-œçj¯Ã ÂîX¾¢ «*a-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ¯äÊÕ Âî¾h „çʹ׈ ÅŒ’¹Õ_ÅÃ. 
* „äÕ¢ ¤ñå®-®Ï-„þ’à …¢œ¿¢. æ®yÍŒa´’Ã, ‡©Ç¢šË ƪ½-«Õ-J-¹©Õ ©ä¹עœÄ …¢šÇ¢. «Ö¹×Êo æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©Åî ÍŒÊÕ-«Û’à …-¯Ão- X¾ª½-®¾pª½¢ ÆÊÕ-«ÖÊ¢ åX¢ÍŒÕÂî¢.
* NÍŒa©-N-œË’à Ȫ½Õa Í䧌՜¿¢ ¯Ã¹×Êo Ÿ¿Õª½©„Ã{Õ. ÂÃF åX@Áx-§ŒÖu¹ ʯîo-N-Ÿµ¿-„çÕiÊ “¹«Õ-P-¹~º©ð åXšËd¢-ŸÄ„çÕ. ¯ä¯ç-X¾Ûp-œ¿¯Ão Âî¾h EªÃ¬Á’à ¹Epæ®h, ‚„çÕ «ÖÊ-®Ï-¹¢’à Âí¢œ¿¢ÅŒ Æ¢œ¿’à E©Õ-®¾Õh¢C.
* ¯ÃÂ¹× ŸäE-’¹Õ-J¢-Íçj¯Ã Åç©Õq-Âî-„Ã-©¢˜ä ’¹Ö’¹Õ-©üÅî X¾¯äxŸ¿Õ. ÆFo ÅçLqÊ ¦µÇª½u ¯Ã Íç¢-ÅŒ-ÊÕ¢-œ¿’à ƒ¢{-éªo-šüÅî \¢X¾E? ¯äÊÕ ÍÃ©Ç N†¾-§ŒÖ©ðx ‚„çÕåXj ‚ŸµÄ-ª½-X¾-œ¿Õ-Ōբ-šÇÊÕ. ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Õ ‚„çÕ ’¹Ê¹ ©ä¹-¤òÅä ¯Ã°-NÅŒ¢ \„çÕi-¤ò-ŌբŸî ÆEp®¾Õh¢{Õ¢C. 
* ªÃ--•--- OÕÊ-¯þ -Ÿ¿ª½z¹-ÅŒy¢-©ð --¯ä-ÊÕ -ƒ-šÌ-«-© -Ê-šË¢-*-Ê --ÍÃ-©Ç -«Õ¢--* ®Ï-E-«Ö '‡ªá-ªý-LX¶ýdÑ -Æ-E -«Ö -‚-N-œ¿--¨ -«Õ-Ÿµ¿u šÌy-šü -Íä®Ï¢-C. ²ÄÂ~Ã-ÅŒÕh -‚-N-œä --‚ -«Ö-{ -Íç-¤Äp¹ -ƒÂ¹ ÂÃ-Ÿ¿-¯ä-«á¢-C-?
Рƹ~-§ýÕ-¹×-«Öªý
* ¯Ã¦µ¼ª½h ƹ~§ýÕ ÍŒÖX¾Û©Õ ÊÊÕo ÆNÕ-ÅŒ¢’à ‚¹-{Õd-¹ע-{Õ¢-šÇªá. ‡¯îo …Ÿ¿-§ŒÖ©Õ ¯ÃÂ¢ ‚§ŒÕÊ šÌ åXœ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ.
* ¯ÃÂ¹Ø Æ¹~-§ýÕÂ¹× «ÕŸµ¿u Æ©-„Ã-{x©ð, ÆGµ-ª½Õ-͌թðx ÅäœÄ-©Õ-¯Ãoªá. ¦µÇªÃu-¦µ¼-ª½h-L-Ÿ¿lª½Ö «â®¾-¤ò-®Ï-Ê{Õx Šê婂 …¢œ¿ª½Õ. „ÃJ «ÕŸµ¿u „çjª½Õ-ŸµÄu©Õ ÅŒ©ã-ÅŒÕhŌբšÇªá. ÂÃF „ÚËE ®¾èÇ-«Û’à X¾J-†¾ˆ-J¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL.
* ‚§ŒÕÊ Åç’¹ ®ÏE«Ö©Õ ֮͌¾Õh¢-šÇª½Õ, X¾Û®¾h-ÂÃ©Õ ÍŒŸ¿-«ª½Õ. ¯ÃÂ¹× X¾Û®¾h-ÂÃ-©¢˜ä X¾¢ÍŒ-“¤Ä-ºÇ©Õ. ®ÏE-«ÖLo åXŸ¿l’à ͌֜¿ÊÕ.
* ¨ ©ð¹¢©ð «ÕE†Ï ‡X¾p-šËÂÌ Bª½Õa-Âî-©ä-EC «ÖÅŒ%-ª½Õ-º„äÕ. XÏ©x©Õ Íäæ® ©Â¹~© ÅŒX¾ÛpLo Æ«Õt ¹~NÕ-®¾Õh¢-{Õ¢C. ¯äÊÕ Â¹ØœÄ ¯ÃXÏ-©x© ÅŒX¾ÛpLo ¹~NÕ-®¾Õh¢-šÇÊÕ.
* «Ö ƦÇsªá ‚ª½„þ, Æ«Ötªá FÅêÃ-©-ÊÕ „äÕ¢ ²ÄŸµÄ-ª½º XÏ©x-©Çx-’ïä åX¢ÍŒÕ-ŌբšÇ¢. „ÃJÂË œ¿¦Õs N©Õ« ÅçL²ñÍäa©Ç Í䮾Õh¢šÇ¢. N«ÖÊ “X¾§ŒÖºÇEÂË ¦Ÿ¿Õ©Õ éªj©ðx „ç@Áx-«ÕE Â휿ÕÂˈ Íç¦Õ-ŌբšÇ¢.
* ¯äÊÕ ‹ ®¾ÖX¾-ªý-²Äd-ªýÂ¹× ¦µÇª½u’à «Ö“ÅŒ„äÕ …¢œ¿-Ÿ¿-©-ÍŒÕ-Âî-©äŸ¿Õ. ƢŌ-ª½_ÅŒ ¬ÁÂËh-²Ä-«Õ-ªÃnu-©ÊÕ „çLÂË B¬ÇÊÕ. ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œç¹-êª-†¾¯þ ¯äª½Õa-¹ׯÃo. ‚ ÅŒªÃyÅŒ Âé-NÕ-®ýd’à «ÖJ 'NÕå®®ý X¶¾Fo¦ð¯þqÑ X¾Û®¾h¹¢ ªÃ-¬Ç-ÊÕ.
* ’õª½«¢, ®¾£¾ÇÊ¢, “æX«Õ, „çÖ£¾Ç¢, ®¾ª½ŸÄÐ ƒ«Fo ¹©-’¹-L-®Ï-ÊŸä ŸÄ¢X¾ÅŒu¢.
Ð šËy¢ÂË©ü ȯÃo

 
 
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Digital Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net