‚£¾Éy-Ê-¢ \-Ÿî ®¾ª½-ŸÄÂË... X¶¾-¯þ -‡å®q-„çÕt®ý... ²Ä¢’û Âõ¢-{ªý...- å£jǹØ-©-ÊÕ Âê½ÕfåXj ªÃ®Ï X¾¢X¾¢-œË. '-«Õ-Ê®¾Õ-©ð -«Ö-{Ñ --Q-J¥Â¹Â¹× ªÃæ®-„ê½Õ, -Æ-“œ¿®ý -ÅŒX¾p¹ע-œÄ ªÃ-§ŒÖ-L. -OÕª½Õ Âî-J-Åä -N-«ªÃ-©Õ -’îX¾u¢’à -…¢-ÍŒÕ-Åâ. - OÕ ª½-ÍŒ-Ê-©Õ
X¾¢-¤Ä-Lq-Ê -*ª½Õ-¯Ã-«Ö:

¨-ÅŒª½¢
¨¯Ãœ¿Õ Ââ-¤ù¢-œþ,
²ò«Ö->-’¹Öœ¿,
å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþÐ 500082.
you@eenadu.net

     
ÆÊoÅî ÅŒ©ãÅŒÕhÂî©ä¹¤òŌկÃo!   «uÂËhÅŒy¢ ©äE ¦µ¼ª½hÅî „äê’Ÿç©Ç?
¹~Nբ͌-«Õ-Ê-œ¿¢ ¹@ì!   -¤¶ò¯þ ¹¯Ão „ä’¹¢’à ͵ÃJb¢’û
A§ŒÕu-E “X¾Â¹{Ê   ‚„çÕ åXRx ¯ÃÂ¹× ÆœÄf?
¯ÃÂ¹× “æX«Õ¹Ÿ±¿©ä¢ ©ä«Û!   «ÕÊ åXRxê ‹{Õ!
²Ä§ŒÕ¢ Í䮾Öh¯ä ¦µ¼§ŒÕ¢ Æ¢šð¢C!   ‚„çÕ “æX«ÕÂË Æª½Õ|©ã«ª½Õ?
ÆÅŒhÅî åXRxÂË Æʪ½Õ|œË¯Ã?   -ªÃ-®Ï¢C.. EX¾Ûp ªÃèä-®Ï¢C!
ÅŒX¾p{œ¿’¹Õ© “æX«Õ.. ÅŒ©ÂË¢Ÿ¿Õ©ãjÊ °NÅŒ¢!   -•¢-{ ¹-©.. -„çÕ-J®Ï-Ê Â¹-@Á!
\ «Õª½Ÿ¿Lo Í䮾ÕÂîÊÖ?   -‡¢ê’-èüf...- «Õ-ªí-¹ˆ-²Ä-J
¦¢ŸµÄEÂË ©äŸ¿Õ ’Ãu骢šÌ!   Æ-Qx-©Ç-EÂË Æœ¿Õf-¹-{d
-‡¢-Ÿ¿Õ¹¢-˜ä -“æX-«Õ¢--šÇ!   åXRxÂË «á¢Ÿ¿Õ “æX«Õ¹Ÿ±¿©ä¢šË?
©Â¹~u¢ «CL Æ«Ötªá „ç¢{ X¾ª½Õ’¹Õ!   -ƒ-C éÂx-¤òd-«Ö-E-§ŒÖ -«Ö-§ŒÕ!
«Õ-ª½-Ÿ¿-LÂË ®¾J¤ò¯Ã?   ‚-§ŒÕÊ Bª½Õ.. ¯äÊÕ ¦äèÇ-ª½Õ!
“æX«ÕÂ¹× ¯î.. «Ö{ÂË å®j!   åXRx ŸÄÂà «*a “æX«Õ Âß¿¢C!
-Æ-ÅŒ-œË-Åî åX--Rx... -¯ÃåXj -‡¢--Ÿ¿ÕÂË¢-ÅŒ -“æX-«Õ!   ‚„çÕ Ÿ¿Õ®¾Õh©Õ ¯Ã¹®¾©ä ÊÍŒa«Û
‚¯þ©ãj¯þ.. ÆA’à «Ÿ¿Õl ’¹Õª½Ö!   ¦ÇŸµ¿uÅŒ «CL “XϧŒáªÃL „ç¢{ X¾ª½Õ-’¹Õ!
¯Ã ¦µÇª½u ʯío-C©ä-®¾Õh¢ŸÄ?   æ®-„à -“X¾-ÍêÃ-EÂË ÍŒ-©ð!
“æX«ÕÂË ƒŸ¿lª½Õ.. åXRxÂË «Õªí¹ªÃ?   “¬Á-Ÿ¿l´’Ã.. -Ÿ¿Ö®¾ÕéÂ--@Çh!
¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äŸ¿Õ.. ¦Ç„ä ÂÄé{!   -«Õªî -“X¾-§ŒÕ-ÅŒo¢ -“X¾-§çÖ’¹¢
“æX«ÕÂ¹× ¯Ã©Õ’¹Õ X¾Û¯Ã-Ÿ¿Õ-©Õ!   ¦µ¼§ŒÕ¢ OœËÅä •§ŒÕ¢ FŸä
“æX„äÕ -¤ÄX¾«Ö... åX@Áx¢˜ä ¬ÇX¾«Ö?   ÅŒX¾Ûp Íä®Ï ¯äª½¢ ¯ÃŸ¿¢šð¢C
-Æ-«Öt --¯Ã-Êo-©Â¹Ø -ƒ¢-{ª½Öyu!   Íä®ÏÊ ÅŒX¾Ûp©Õ.. '©ãj-ÂúqÑÅî ®¾J!
«ÕÊÕ«Û ©äŸ¿Õ.. «Ö{ê„çÕi¢C?   Æœ¿Õ’¹Õ Ưéð*ÅŒ¢.. NÕTL¢C Æʪ½l´¢!
§Œá« “X¾„î¾Õ©¢... 殫©ð '«Õ梄   -“G--šÌo -¦Ç-{-©ð -NÕ-M...
“æX«Õ ŠÂ¹-JÅî.. “X¾º§ŒÕ¢ „äªí-¹-JÅî!   -„äÕ-«â...- OÕ-©Ç'-ê’Ñ !
§Œá«-ÅŒ-ªÃ-EÂË ¯ÃªÃ-§ŒÕº ®¾Ö“ÅŒ¢!   ÍçLx Bª½Õ... «Ö©ð ¹¢’ê½Õ!
¯ÃÊo XÏ*a ÊÊÕo «á¢*¢C!   ÆÅŒœ¿Õ ÊÍŒa-©äŸ¿Õ... ¯äÊÕ «ÕJa-¤ò-©äÊÕ!
-¦-L -¯ä--¯ä.. -P¹~ --¯ÃêÂ-¯Ã?   ¯ÃÅî åXRx... ÆÅŒœËåXj «©X¾Û!
Ƣ¹שü ¦ÇŸµ¿... X¾J-†¾ˆ-J¢-ÍŒ-©ä¯Ã?   ‚ æ®o£¾Ç¢.. ¯Ã «ÕÊ®¾ÕÂË ¬ÇX¾¢!
ƒÂ¹ˆ˜äx ‡Ÿ¿’¹œÄEÂË „çÕ{Õx!   NœË¤ò§ŒÖ¹ ®¾£¾Ç°«Ê«Ö?
X¾-Âˈ¢-šË -Æ-«Öt--ªá...X¾-Ÿ¿l´-A -«Öêª-Ÿç-©Ç?   Ÿ¿Öª½-„çÕiÊ ÍçL Í䪽Õ-«-§äÕu-Ÿç©Ç?
NÕ“ÅŒÕ-œËÂË ¯î... ¯ÃÂ¹× ‹ê¯Ã?   ®¾£¾Ç•«Ö? ®¾J-ÂíÅŒh èÇœ¿u«Ö!
Æ«-®¾-ªÃ-EÂË “æX«Õ... ‚åXj “œÄ«Ö!   ‚ «©X¾Û... ¯ÃÂ¹× ÅŒ©-«¢X¾Û!
-Æ-ÊÕÂî-E -Æ--©ÕX¾Û... -Æ-Cµ’¹-NÕæ®h é’-©ÕX¾Û!   ¦Ç’¹Õ ÂîJ¯Ã ¦ÇCµ¢-ÍŒ-œ¿-„äÕ¯Ã?
æ®o£ÏÇ-ÅŒÕœË Íç©ãx©Õ... “æX«Õ Åç©Õ-X¾¯Ã?   ƒ¢šðx¯ä X¾E... ƒO *šÇˆ©Õ!
Âæð§äÕ ¡„ê½Õ... \NÕšð ¨ Bª½Õ?   ‡Ÿ¿Õ-J¢šË Æ«Ötªá... \NÕšÌ Bª½Õ?
ƦÇsªá ®¾¢’¹A ‚ªÃ B§ŒÕ¢œË..   宩Õx XÏ*a... «Öêª-Ÿç©Ç?
-Ÿ¿Ö®¾Õ¹×-¤ò¢-œË-©Ç!   ²ÄªýåXj “æX«Õ.. ÍçæXp-Ÿç©Ç
¦µ¼ª½h-¯í-CL «Íäa-®Ï¢C... \¢ Í䧌ÕÊÕ?   «Ö{-©Â¹× ƪÃl´©ä „䪽թä!
¹{o¢ «Ÿ¿l¢-{ÕÊo -«Üª½Õ   «Õª½Õ-«-©äÊÕ... «Öª½_-„äÕ-NÕšË?
ÅŒX¾pE Åç©Õ®¾Õ.. ÅŒXÏp¢-ÍŒÕ-Âî-©äÊÕ!   Æ®¾-©ãj-Ê æ®o£¾Ç¢ -Æ-Ÿä
E•-„çÕiÊ “æX«Õ©ð «âœ¿Õ „çÕ{Õx!   -‚-„çÕ -Bª½Õ-Åî -Æ-Ÿä -¦Ç-Ÿµ¿!
-«Õ-Ê®¾Õ X¾Û®¾h¹¢.. -FÂ¹× -Æ¢ÂË-ÅŒ¢   ¹-@ÁÙx -«âæ®h -Æ-«Ötªá-©ä!
¹-©-© -E¢-œÄ --‚ --§Œá-«Â¹×-©ä..   ÍŒ-Ÿ¿Õ-«Û-Ōբ--˜ä -ÍŒÂˈ-L-T¢-ÅŒ-©Õ
Ê{-Ê꠯à ‹{Õ   ÂÃu¢X¾®ý ¹£¾É-F
ƒD ¹Ÿ±¿   -«Õ-ÅŒÕh-©ð X¾-œË.. -«Õ-E-†Ï’à -èÇ-J...
-“æX-«Õ ÂÃ-Ÿ¿-C... ---“C±-©Õx!   ‡«ª½Õ- XϤĮÏ..
-¯Ã-Åî -“æX-«Õ... --„äªí¹-J-Åî åX-Rx!   -‚-„çÕ -Bª½Õ-Åî -Æ-Ÿä -¦Ç-Ÿµ¿!
‚ -¦¢-Ÿµ¿¢ -«-Ÿ¿l-EXÏ-²òh¢-C   X¾-E...X¾-E -«Õ-F... -«Õ-F
-Åî-šË --…--Ÿîu’¹Õ-©-Åî -ÅŒ-©-¤ò-{Õ...   --¯Ã-Êo -Bª½Õ... -Æ-Êo-¯Ão-!
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • Pratibha_SSC
  • sthirasthi_300-50.gif