Tuesday, September 01, 2015


Untitled Document
Day_Outing
Untitled Document
Krishna district technical colleges
COLLEGE NAME CODE PLACE
V R SIDDHARTHA ENGG. COLLEGE,KANURU, VIJAYAWADA VRSE VIJWADA
S V H COLLEGE OF ENGG., MACHILIPATNAM SVHE MACHILI
GUDLAVALLERU ENGG. COLLEGE, GUDLAVALLERU GDLV GDLVLER
LAKIREDDY BALIREDDY COLLEGE OF ENGG., MYLAVARAM LBCE MYLVRAM
PRASAD V POTLURI SIDDHARTHA INSTITUTE OF TECH.,KANURU, VIJAY PPSV VIJWADA
SRI SARATHI INSTITUTE OF ENGG. & TECH., NUZVID SIEN NUZVID
D VENKATA RAMANA & Dr.HIMASEKHAR MIC COLL. OF TECH., KANCHIK DEVK KNCHRLA
NOVA COLLEGE OF ENGG.& TECH for WOMEN, JUPUDI, IBRAHIMPATNAM NOVW JUPUDI
SRI SUNFLOWER COLLEGE OF ENGG & TECH., LANKAPALLI SUNL LNKPALI
AMRITA SAI INST. OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, PARITALA, KANCHI ASIP PARTALA
PRASAD INST. OF TECH.& SCIENCE, VIDYANAGAR, JAGGAYAPET PITS JGGYPET
S R K INST. OF TECHNOLOGY, ENIKEPADU, VIJAYAWADA SRKI VJAYWDA
ANDHRA LOYOLA INSTT OF ENGG AND TECHNOLOGY, VIJAYAWADA ALIT VJYWADA
DJR INSTITUTE OF ENGG AND TECH, VELPUR, VIJAYAWADA DJRV VJYWADA
G.D.MARY MEMORIAL COLL OF ENGG AND TECH FOR WOMEN, NANDIGAMA GDNW NANDGAMA
GANDHIJI INST OF SCI AND TECH, BHIMAVARAM,JAGGAIAHPET GIST BHMVARM
MONTESSORI SIVA SIVANI INST OF SCI AND TECH.,MYLAVARAM, KRIS MSIT MYLAVRM
NIMRA WOMEN'S COLL OF ENGG, JUPUDI,IBRAHIMPATNAM,VIJAYAWADA NMRW JUPUDI
NRI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, POTHAVARAPPADU, AGIRIPALLI,KRIS NRIA AGIRPLY
NOVA COLLEGE OF ENGG AND TECH, IBRAHIMPATNAM,VIJAYAWADA NVAV IBHRPTM
P PARVATHI DEVI COLL OF ENGG AND TECH, SURAMPALLI,GANNAVARA PPDG GANNVRM
POTTI SRIRAMULU COLLEGE OF ENGG & TECH, KOTHAPET, VIJAYAWADA PSCV VJYWADA
SAROJINI INST OF TECHNOLOGY, TELAPROLU,NR.GANNAVARAM,KRISHNA SITT TELAPRLU
SRI VASAVI INSTT OF ENGG AND TECH, NANDAMURU, PEDANA SVET PEDNA
VIKAS COLLEGE OF ENGG AND TECH., NUNNA,VIJAYAWADA VCTN VJYWADA
SREE VAHINI INSTT OF SCIENCE AND TECH, NADIM TIRUVURU, KRISH VHNI TIRUVUR
VKR & VNB ENGINEERING COLLEGE, GUDIVADA VVGV GUDVADA
SRI VIVEKA INST. OF TECH., MADALAVARIGUDEM,GANNAVARAM,KRI VIVK GANNVRM
MRR COLLEGE OF PHARMACY, NANDIGAMA MRNP NANDGMA
MONTESSORI SIVA SIVANI INST OF SCI & TECH. GURRAJUPALEM MSIP GRJUPLM
NOVA COLL OF PHARM.EDN. & RESEARCH, JUPUDI, IBRAHIMPATNAM, K NCPV JUPUDI
N R I COLLEGE OF PHARMACY, POTHAVARAPADU, AGIRIPALLI, KRISHN NRIP AGIRPLY
SRI SIDDHAARTHA PHARM. COLLEGE, AMMAVARITHOTA, NUZIVID SPCN NUZVID
VIKAS COLL. OF PHARMACY, VISSANNAPETA, KRISHNA VIKS VISNPT
K V S R SIDDHARTHA COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCI.S, VIJAYAWA VRSP VIJWADA
SRI VANI SCHOOL OF ENGINEERING, CHEVUTURU(V), G.KONDURU(M) VANI CHEVUTURU
SRI VANI SCHOOL OF PHARMACY, CHEVUTURU(V), G.KONDURU(M) VANI CHEVUTURU
SRI VANI SCHOOL OF MANAGEMENT, CHEVUTURU(V), G.KONDURU(M) SVSM CHEVUTURU
Untitled Document
ÅŒÍÃaœÄLq¢ŸäÑ Â¹Ÿ±¿¯ÃEÂË ®¾p¢Ÿ¿Ê
N«Ö¯Ã“¬Á§ŒÕ¢ N®¾hª½ºÂ¹× ¦µ¼Ö«á© X¾JQ©Ê
ªÃÍŒX¾{o¢©ð ÆÊo®¾«ÖªÃŸµ¿Ê
«Õ¢“A ÂÃNÕ-¯äE ®¾ÖÍŒÊÅî ÍçÅŒh Åí©-T¢X¾Û
¤Äªá¢{x NŸµÄÊ¢ ®¾JÂß¿Õ
Ÿä¬Á„ÃuX¾h ®¾„çÕt ’X¾“A¹ ‚N†¾ˆª½º
éªjŌթ ²ù©¦µ¼u¢ Â„äÕ OÕƒ¢-šË-ÂË -OÕ-¦µ¼ÖNÕ
«ÖÅŒ%-¦µÇ-†¾åXj «Õ«Õ-Âê½¢ «Õª½„퟿Õl
æ®o£ÏÇ-Ōթ 殄à “{®¾Õd 殫©Õ ÆGµ-Ê¢-Ÿ¿-F§ŒÕ¢
ÂÃJt-Â¹×©Â¹× ¯Ãu§ŒÕ¢ •Jê’ -«-ª½Â¹× ¤òªÃ{¢
Ɠ¹«Õ¢’à Íç{Õd ÊJÂË„äÅŒ
‚®¾ÕX¾“A ÆGµ«%Cl´ÂË ÍŒª½u©Õ
Ÿä¬Á-„ÃuX¾h ®¾„çÕtÊÕ •§ŒÕ-“X¾Ÿ¿¢ Í䧌բœË
Âêíp-ꪚü „çjŸ¿u¢ “’ëÖ-EÂË ªÃ«œ¿¢ ®¾¢Åî-†¾-¹ª½¢
«á’¹Õ_ª½Õ ƹœ¿NÕÂú ƒ¯þ®¾Z¹dª½x E§ŒÖ«Õ¹¢
Æ«Õt- ¦µÇ†¾åXj «Õ¹׈« åX¢ÍÃL
X¾EÍäæ®-„Ã-Jê ’¹ÕJh¢X¾Û …¢{Õ¢C
…Lx- X¾¢XÏºÌ Í䧌֩E NÊA
«áT®ÏÊ OÕƒ¢šËÂË OÕ¦µ¼ÖNÕ “’ëծ¾¦µ¼©Õ
*ÂËÅŒq¤ñ¢Ÿ¿ÕÅŒÖ «%Ÿ¿Õl´œË «Õ%A
Ÿ¿Õ®¾Õh© œËèãjE¢’û©ð P¹~º
X¾Ÿ±¿ÂéÊÕ ®¾CyE§çÖ’¹¢ Í䮾ÕÂË
®¾£¾Ç¹J¢ÍŒÕ¹×E ®¾n©ÇEo Eª½l´J¢ÍŒ¢œË
„çjèü„çÕ¯þ ¹x¦ü ÊÖÅŒÊ Âê½u«ª½_¢ ‡Eo¹
ÆŸ¿ÊX¾Û ²ñ«át ÆX¾pT¢ÅŒ
¬ÁÅÃCµÂ¹ «%Ÿ¿Õl´ªÃ©Õ ¹ÊÕo«âÅŒ
ÅÃXÔ ÂÃJt-¹×-©Â¹× ¨‡-®ý‰ ª½Â¹~º
ÊÅŒhÊœ¿Â¹Ê N«Ö¯Ã“¬Á§ŒÕ N®¾hª½º X¾ÊÕ©Õ
¦ÇuꪰÂË 4,565 ¹Øuå®Â¹×ˆ© «ª½Ÿ¿ Fª½Õ
„çÕi©-«-ª½¢©ð 26.8 NÕ.OÕ. «ª½¥¢
ªÃªáB …Lx¤Ä§ŒÕ©Õ ÂÄéÇ?
FšË X¾Ÿ±¿ÂÃ©Õ ‡¢œË¤òŌկÃoªá
EÅÃu«®¾ª½ ®¾ª½Â¹×© Ÿµ¿ª½©ÊÕ ÅŒT_¢ÍŒ¢œË
NŸÄuª½Õn©åXj ©ÇK¸ÍÃJb Æ«ÖÊÕ†¾¢ : XԜ·®ý§Œâ
²Äª½y“A¹ ®¾„çÕtÊÕ •§ŒÕ“X¾Ÿ¿¢ Í䧌բœË
°‹ 25E «Ö©©Õ Æœ¿ÕfÂî«œ¿¢ ƯÃu§ŒÕ¢
wåXj„ä{Õ ª½¢’¹¢©ðÊÖ J•êªy†¾ÊÕx Æ«Õ©Õ Í䧌ÖL
®Ô‚ªýœÎ\©ð “Ÿµ¿Õ«X¾“Åé X¾JQ©Ê X¾ÜJh
…ÅŒh«Õ …¤ÄŸµÄu§ŒÕ X¾Ûª½²ÄˆªÃEÂË Ÿ¿ª½‘Ç®¾Õh© ‚£¾ÉyÊ¢
«áT®ÏÊ ¨¯Ãœ¿Õ ©ãjX¶ý å®kd©ü ³ò
«âÅŒX¾œËÊ åX“šð©Õ ¦¢Â¹×©Õ
Eª½ÕŸîu’¹ §Œá«ÅŒÂ¹× P¹~º, …¤ÄCµ
«Ö° “ÂËéÂ-{ªý ˆ¾¯þ ’î¤Ä©ü «Õ%AÂË ®¾¢ÅÃX¾¢
åX«Õ¢œ¿ÕÑ ÊÕ¢* ‡¢XÔÂË ‚£¾ÉyÊ¢
•ÊP¹~º ®¾¢²Än¯þ©ð …¤ÄCµ P¹~º ÅŒª½’¹ÅŒÕ©Õ
…ÊoÅŒ NŸÄu «u«®¾n©ð NX¾x„ÃÅŒt¹ «Öª½Õp©Â¹× ¯Ã¢C
Æ¢Ÿ¿E ‹‡¢‚ªý ‚Êqªý†Ô{Õx
¹†¾dX¾œ¿¢œË...¹©©ÊÕ ²ÄÂê½¢ Í䮾ÕÂË
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net