OÕ ®¾ÖÍŒ-Ê©Õ, ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ©Õ, ®¾¢Ÿä-£¾É©Õ \„çÕi¯Ã «ÖÂ¹× X¾¢¤Ä-LqÊ
*ª½Õ-¯Ã«Ö:

IT & å®j¯þq œç®ýˆ,
¨¯Ãœ¿Õ Ââ-¤ù¢-œþ,
²ò«Ö->-’¹Öœ¿,
å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþÐ 500082.
ith@eenadu.net

 
„çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ! '•„ÃÊxÑ Â¹Ÿ±¿-©Õ!   „çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ! -U-®¾Öh¯ä -͵Ã-šü
-ªÃ-&Âî ‚Xý   Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{թ𠇫ª½Õ-¯Ãoª½Õ?
©ãœþ šÌO!   Šê²ÄJ «âœ¿Õ
-æX¶-®ý-¦ÕÂú ‚Xý
  -骢-œ¿Ö ŠÂ¹˜ä...
-Íø¹ 4° ¤¶ò¯þ
  ²Ätªýd --§çÖ’Ã
-³Äªýd¹-šü-© Â¢...
  -¦Çu-{-K -‚-ŸÄ
¹Ø-©ü’Ã...   23 „çÕ’Ã-XÏ-¹q-©ü
-«Õ-ºË¹-{Õd åXj --«Õ-J-¢-ÅŒ ²Ätªýd’Ã!   -œÎ‡-®ý‡©ü‚ªý …Êo˜äd!
-²Ät-ªýd '¹¢ÍŒ¢Ñ
  -¦Õ-Lx-Å窽åXj -¦µ¼-©ä -‚Xýq!
-„Ãu-¹-ª½-ºÇ-EÂË ŠÂ¹šË   Âí-ÅŒh -‹-‡®ý--Åî...
«Öu-Xý©ð -«Õªî-šË   ¦Çu{K ¦µ¼©ä
¦œçb-šü©ð..! 2-°H ªÃu„þÕ   -Åç-©Õ-’¹Õ-©ð¯ä...
‚Xý -‡¢XϹѩð....   å®-Mp´ ®¾-JÂí-ÅŒh ®¾¢’¹-ÅŒÕ-©Õ!
ƒ©Ç '“šÇ-¯þq-X¶¾-ªýÑ   „ç¢{¯ä ÆXýœä-šü
«Õªî Æ“œ¿-®ý-¦Õ-Âú©Ç...   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö! -J------------„çÖšü--©Ç-ÊÖ...
------ŠÂ¹ˆ-˜ä -œçY--„þ...-Æ-Eo¢---šË----©ð-ÊÖ!   --ƒÂ¹ -‡Â¹ˆ-œËÂÌ -¤ò-«Û!
„çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö
„çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!   ’Ãu-œçb-šü ’¹Õª½Ö-!
©ÇuXÔ©Õ ÂíÅŒh ÂíÅŒh’Ã..!   -¤¶ò¯þ ÊÕ¢* ¤¶ò¯þÂË...
ÂÃæ®X¾Û -‚-œ¿Õ¹ע-ŸÄ¢!
  ªÃ-ÊÕ-¯Ão-ªá... éª--œÎ -Æ--«y¢-œË!
-¦Õ-Lx -Å窽åXj...
  «Íäa®Ï¢ŸîÍý!
-ƒ-Ÿî ª½Â¹-¢ ͵ê½bªý   Æ-„Ã-¹ˆ-§äÕu-©Ç?
‚-ªî-’Ãu-EÂî '®Ï®¾d¢Ñ   ’¹Õª½Õh --Í䮾Õh¢-C
--Æ-N ¹-EXÏ¢-ÍŒ-«Û   „çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!
--‡-«éªÂ¹ˆ-œ¿Õ-¯Ão... ¯ÃÂ¹× ÅçL§ŒÖL!   --‚ª½Õ¹×åXj-¯ä...
-Âí-ÅŒh ÅÃ@Á¢   -Å窽åXj -DX¾ Ââ-ÅŒÕ-©Õ!
ƒÂ¹ \D ¤òŸ¿Õ   '-å®-Mp´Ñ é„çÕ-ªÃ
-«Õ-J¢ÅŒ ‚£¾Éx-Ÿ¿¢   -ƒ-©Ç -ÍŒ-C-„ä-ŸÄl¢!
X¾¢œ¿’¹... ¤¶ñšð-©Õ   „ê៿u¢ \Ÿçj¯Ã...
-«Õªî ÂíÅŒh ‹‡®ý   ͌¹ˆE ²Ä„çÕ-ÅŒ-©Õ
ÂÃæ®X¾Û N¢ŸÄ¢!   宩«Û©ðx ®¾ª½-ŸÄ’Ã!
ƒ©Ç ®¾Õª½-ÂË~-ÅŒ¢!   ¤¶ò¯ä ÅÃ@Á¢
-£¾É-ªá’à NÊ¢œË!   „çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   N¢œî®ý „Ãœ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ão-ªÃ?
'X¾CÑ©ðæX!   XÔ®Ô... X¾ÂîœË... ¤Ä{©Õ!
ÂÌÍçj¯þÅî EX¶¾Ö   „çjªý ©ä¹עœÄ¯ä...
-ÅŒ-XÏp-¤ò-¹עœÄ ˜ãÂú ÅÃœ¿Õ!   ‚-XýqÅî èäèä-©Õ!
éÂ-„çÕ-ªÃÂî ÆŸ¿l¢   ÅŒ-¹׈-«ê ÂËšü-ÂÃušü
æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-œÄ...æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-œÄ..!   --------„çá---¦ãj-©ü -«Ö-§ŒÕ!
šðXÔ„Ã©Ç šÇÂË¢’û...   --------„çá---¦ãj-©ü -«Ö-§ŒÕ!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
-«Õ-L-«-§ŒÕ®¾Õ--©ð -OÕÂ¹× -Åî-œ¿Õ’Ã..!   ‚¢“œÄ-ªá-œþÂË “X¾Åäu-¹¢
-¦µ¼-©ä -«Õ¢-* -¦äªÃ©Õ!   ƒ©Ç ª½Â¹~º
-ƒŸä „ç៿-šË-C   ÂíÅŒh ‹‡®ýÅî...
-‡-¯îo -²ñ’¹®¾Õ-©Õ   ---O-šË-Åî -¤¶ñ-šð -Æ-Ÿ¿Õªýq
ÂËxÂú Âí{d¢œË... ¹---@Ç--ÅŒt¹¢’Ã!   -XÏ-©x-©-Â¹× ÅՒÃ...
„ç¢{¯ä ¤¶ñšð   ª½-£¾Ç-®¾u¢’Ã...
«ÕSx N¢œî-®ý-©ð-ÂË   ÂíÅŒh šÇu¦ãx-šü-©Õ
骢œ¿Ö-ÊÖ...   Âí-ÅŒh -‰-œË-§ŒÖ-©Õ... ®¾ªý-°!
-©ä.. -©ä... -©ä-©ä -¯Ã ªÃ-èÇ!   ¹¢{ ¹EåX-œ¿Õ-ŌբC!
-ÂÃ-®¾h Ō¹׈-«-êÂ!   OÕÂ¹× Åç©Õ-²Ä?
„çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   OœË§çÖ©Õ OÂË~¢ÍŒ¢œË
--«â-œ¿Ö -«â--œä... -“X¾-Åäu¹-ÅŒ--©Ö -„äêª!   -¤Ä-{©ä ¤Ä{©Õ...
«ÕSx ¹yKd©ð...   ƒŸä „ç៿-šË-C!
-*-šËéÂ-©ð -¦ÇuÂú-ÆXý!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   OÕÂ¹× Åç©Õ-²Ä?
„çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
„çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!   XÔ®Ô ÅÃê Å窽-©Õ
ª½Â¹~º «u«®¾n
«áÍŒa-{’à «âœ¿Õ!
«ÕJ¢ÅŒ „ä’¹¢’Ã...
‡˜ãj¯Ã ®¾êª..!
«Õªî '¹ÊÕoÑ
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
--„êâ-ÅŒX¾Û -„窽¥-¯þ!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
„çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
X¾C©¢ Í䮾ÕÂË!
-„çÕ-J®Ï-Ê -„çá-¦µãj-@ÁÙx
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
„çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
„çá¦ãj©ü *šÇˆ!
ÂíÅŒh ÂíÅŒh-’Ã!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
„çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!
ƒ-N’î „Ãª½-Ÿµ¿Õ-©Õ!
„çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   ÂËxÂú-Åî-¯ä..
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   „çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!
„çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!   „çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   „çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!
ƒŸî '͵âXÏ-§ŒÕ-¯þÑ   æ†Âú Íäæ®h ÍéÕ
ƒŸä „ç៿šË-C   '-¤Äx-¯þÑ Í䧌Ö-©Ç?
-¤ò-Åä X¾--˜äd-§ŒÕ¢-œË!   „çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   „çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   ²Ätªýd-¤¶ò-¯þ-©ð... ²Äy-ÅŒ¢-“ÅŒu ®¾Öp´-Jh!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
-¤¶ò-ÊÕ.. XÔ®Ô.. ---‚¢-“œÄ---ªá-œþ!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   ®¾Õ-ª½-ÂË~-ÅŒ¢’Ã-¯ä!
'ÂõxœþÑÅî ¤Ä{Õ   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
„çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!   „çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
‡-X¾Ûpœçj¯Ã..!   O՜˧ŒÖ ¤Äuœþ
ÆÅŒu¢ÅŒ ¯ÃW¹×!   ŠÂ¹šË... 骢œ¿Õ
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
-‚-ŸÄ -Íä-§ŒÕ-œÄ-EÂË...-«ÖªÃ_-©Õ -Æ-¯ä¹¢!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
-¦ð-©f¢ÅŒ -N-ècÇ-Ê¢   ÍÃ©Ç Íø¹-’Ã..
骢œË-šËÂÌ ŠÂ¹ˆ˜ä!   -¯Ã-©Õ’í-*a¢-C!
ÅŒ-¹׈-«ê 'N¢œî®ýÑ   ¹--ÊÕo X¾-œÄ-Lq¢-Ÿä!
-J--«Üu J¢’û!-   ‰¤¶ò¯þ „Ãœ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ão-ªÃ?
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
ÆCêª œË®ý-æXx!   ’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!
-¯Ã¯î XÔ®Ô!   «á-JXÏ®¾Õh-Êo -¦ÇxÂú-¦ã-“K 'X¾-CÑ
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   Âí-ÅŒh Âí-ÅŒh’Ã..!
-ÅŒ-¹׈-«©ð ÂÄÃ-©Ç?   ¦Çu-{K ¦µ¼©ä!
æXx Í䧌բœË!   ƒŸä „ç៿-šË-C!
-¤¶ò-¯þ-©ð-¯ä -“X¾-ºÇ-R¹!   ’Ãu--œçb-šü ’¹Õª½Ö
£¾Ç-©ð..!   2012 -‹ -œ¿-•-ÊÕ ...
'-X¶¾Û-©üÑ’Ã ÂÄÃ-©¢˜ä?   ƒ¢Tx†ý šÌÍŒ-ªý
͵Ã-J-b¢’û -‚-ŸÄ!   ŠÂ¹˜ä„çÖ “B°...
ƒ-©Ç ²Ätªýd’à „Ãœ¿Õ-ÂË!   9 Æ¢’¹Õ--@Ç-©Õ
¤ò-šÌÂË ®Ï-Ÿ¿l´-„äÕ-¯Ã?   ’¹Ö’¹Õ©ü šÇu¦ü
-ƒ-N -…¢-˜ä... ƒ˜äd ÅçL®Ï¤òŌբC!   ¤¶òÊÕx ¹؜Ä...
éÂ-„çժà ¹--ÊÕoÂË...Âí-ÅŒh -ÍŒÖX¾Û!   „çá¦ãj©ü «Ö§ŒÕ!
-ª½-¹~º «©§ŒÕ¢   «Õªî 骢œ¿Õ!
’Ãuœçbšü ’¹Õª½Ö!   «ÕJ¢ÅŒ Íø¹-’Ã!
¦µÇ„Ã©Â¹× ÆÊÕ’¹Õº¢!   ---ŠÂ¹ˆ -E--«á-†¾¢
èä-¦Õ-©ð-¯ä -‚ªî’¹u¢!   ª½Â¹~º ¹«ÍÃ-©Õ!
ꪘã¢Åî Åç©Õ-²Ä?   '£¾Ç©ð..!Ñ ©ãjX¶ýå®kd©ü «Öêªa§ŒÕ¢œË!
Âí-ÅŒh ÂíÅŒh’Ã..!   ƒŸä „ç៿-šË-C!
®¾¢Ÿ¿œä ®¾¢Ÿ¿-œË!   ƒC «Õªî-šË
œ¿Õu§ŒÕªý Âîªý!!   å£ÇÍý-šÌ-®Ô©ð 骢œ¿Õ
--OÕ -„çÖ-¦ãj-©üÂ¹× ÂíÅŒh éªÂ¹ˆ©Õ!   N¢œî®ý ¤¶ò¯þ
-“¤ñ-èã¹dªý -¤¶ò-¯þ   ƒC “B°!
ƒŸä „ç៿-šËC!   Ÿµ¿ª½ Âî¾h Ō¹׈„ä!
«Ö-{©Õ... ®¾¢-Ÿä-¬Ç©Õ... -Æ-Fo -…-*-ÅŒ¢!   ƒÂ¹ 骢œ¿ÖÊÖ!
'HšüÑ ÆŸ¿Õªýq!   Šê -ŸÄ¢-šðx -«¾¢Ÿ¿
ŠÂ¹ˆ ENÕ†¾¢   ‰¤¶ò¯þ „Ãœ¿Õ-ÅŒÕ-¯ÃoªÃ?
„çjªý©Õ ƹˆ-êªxŸ¿Õ   ²Ätªýd -„çá-¦ãj-©ü... -ÍŒ-C-N¢Íä X¾Û®¾h¹¢!
«ÕJ¢ÅŒ ®Ïx„þÕ   „çá¦ãj-©ü©ð ÅŒ¦©Ç!
G-©Õx -¦µÇª½-«Õ-«Û-Åî¢-ŸÄ?-Æ-Ÿ¿ÕX¾Û -Íäæ®h -¤ò-©Ç!   §ŒÖ¦µãjê N¢œî®ý ¤¶ò¯þ
œÄÂË¢’û Íä§çáÍŒÕa   ƒŸä „ç៿-šËC
ÂíÅŒh’à «ÕªîšË!   ƒŸä «á¢Ÿ¿Õ!
ÂíÅŒh „窽¥¯þ   «ÖuÂú--©ð-ÊÖ!
«ÕªîšË ÂíÅŒh’Ã!   «Õªî “BœÎ „çá¦ãj©ü
«Ö-{-©ê -„çá-¦ãj-©¢-˜ä... -‹--©üf --‰-œË-§ŒÖ-!   «Õ-J¢-ÅŒ -„ä’¹¢
„çá¦ãj©ü 殫-¹ל¿Õ   «âu>Âú «Õ®Ôh
ƒŸä ÅíL-²ÄJ!   é’©Ç-ÂÌq©ð 骢œ¿Õ
„çá-¦ãj-©ü -¤¶ñ-šð-©Â¹× -«Õ-J-Eo £¾Ç¢’¹Õ-©Õ!   ²ò†¾©ü „çá¦ãj©ü
ƪ½-Íä-A©ð ÆŸ¿Õs´-ÅÃ©Õ   ÂíÅŒh „çÖœ¿©ü
ƒŸä ÅíL-²ÄJ!   宩ü ²Ä«Õ-ªÃnu-EÂË ƒN’î ²ÄŸµ¿-¯Ã©Õ!
4 ÂË ¤òšÌ!   £¾Éªá- £¾É-ªá’Ã!
*šË-é©ð..!   Âí-ÅŒh ®¾¢-ÍŒ-©-Ê¢ '--‰--¤¶ò-¯þ4Ñ
OœË-§çÖ-©...   ƒÂ¹ -„çá-¦ãj-©ü-©ð-¯ä '-¨®Ô-°Ñ!
¤¶ò-¯þ-©ðÂË -¨Ð--„çÕªá-©üq!   £¾Ç©ð.! OÕ „çá¦ãj©ü®¾Õª½-ÂË~-ÅŒ-„äÕ¯Ã?
£¾Ç-©ð.! -ƒ-N’î -„çá-¦ãj-©ü -*-šÇˆ-©Õ   NÕL-§ŒÕ-¯þÂ¹× ÍäJÊ ‰¤Äuœþ
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • sthirasthi_300-50.gif